Konstitusjonell rett, menneskerettigheter, domstoler og ytringsfrihet (avsluttet)

Anine Kierulf er postdoktor ved Norsk senter for menneskerettigheter 2015-2017.  Hennes spesialområder er konstitusjonell rett, menneskerettigheter, domstoler og ytringsfrihet.

Om prosjektet

I postdokperioden arbeider Kierulf med tre ulike prosjekter. Det ene er publiseringsutvikling av doktoravhandlingen «Taking Judicial Review Seriously – the Case of Norway», som fremstiller den norske prøvingsretten i et normativt og historisk perspektiv, og viser hvordan denne formen for maktutøvelse på ytringsfrihetens felt har styrket norsk demokrati.

Sammen med Malcolm Langford (Centre on Law and Social Transformation, University of Bergen and Chr. Michelsen Institute) og Thomas M. Keck (Maxwell School of Citizenship and Public Affairs Syracuse University) arbeider hun også med prosjektet Who Benefits from Free Speech? Investigating Claims of Judicial Bias.
Ytringsfrihet som rettslig størrelse blir tidvis kritisert for å beskytte ressurssterke samfunnsgrupper, snarere enn de utsatte grupper som etter ytringsfrihetsteorien trenger et særlig vern. Denne studien samler inn, analyserer og vurderer kvantitative og kvalitative data fra alle norske høyesterettssaker på ytringsfrihetens område, for å vurdere hvilke samfunnsgrupper som nyter godt av ytringsfrihetens rettslige vern i Norge. Studien er en del av et større interdisiplinært samarbeidsprosjekt finansiert av det amerikanske forskningsrådet (United States National Science Foundation, NSF), som har som mål å bygge opp en uttømmende global database for ytringsfrihetsavgjørelser.

I tillegg arbeider Kierulf med de nye menneskerettighetene i Grunnloven. Rettighetene var ment som en grunnlovsfesting av menneskerettigheter som allerede gjaldt i Norge gjennom konvensjon eller vanlig lov før 2014. Rettighetsbestemmelser har imidlertid en dynamisk karakter: Enhver rettsanvendelse innebærer en form for rettsskapende virksomhet. Ettersom man ikke kan slutte logisk gyldig fra generelle prinsipper til konkrete applikasjoner, er det alltid et visst skapende element involvert i rettslig tolkning. Dette gjør at rettsregler – i særdeleshet prinsipielt utformede rettighetsbestemmelser – får sitt innhold over tid, blant annet gjennom utpensling i rettspraksis.
Denne dynamiske prosessen er vel kjent både filosofisk og rettsteoretisk, og fra langvarig norsk og europeisk rettspraksis. Den aktualiserer imidlertid spørsmål om domstolsmaktens rolle ved siden av den politiske makt: Dommere er ikke valgt, og har dermed ingen direkte demokratisk legitimitet. Maktutøvelsen må dermed begrunnes på en annen måte enn den politiske. En særlig legitimitetsutfordring oppstår når domstolene bidrar til å begrense det politiske handlingsrom, slik de gjør dersom de i sin konkrete rettsanvendelse tolker grunnlover eller andre konstitusjonelle normer på andre måter enn det politikere gjør. Spørsmål om hvordan domstoler med konstitusjonelle funksjoner virker som medspiller eller utfordrer til politisk makt søkes besvart gjennom analyser av domstolers legitimitet, ikke bare normativt, men også sosialt og historisk. 

En slik analyse, av den europeiske menneskerettsdomstol EMDs legitimitet, er publisert i Rettsavklaring og rettsutvikling, Universitetsforlaget 2016. En analyse av Høyesterett blir publisert i Høyesterett, Fagbokforlaget 2016. Vurderinger av domstolenes maktutøvelse representerer ett inntak til et større forskningsfelt, nemlig ekspertkunnskapens og ekspertmaktens funksjoner og normative legitimitet i moderne demokratier. En egen studie vil derfor også publiseres som temanummerartikkel i forlengelsen av konferansen Expertise and Democratic Accountability in Courts and Public Administration  . 

Bakgrunn

Anine Kierulf (f. 1974) er cand.jur. fra UiO, LL.M. fra Northwestern University (2001), advokat (2003) og PhD fra Universitetet i Oslo (2014). Hun har tidligere vært rådgiver i ytringsfrihetsspørsmål for Europarådet, dommerfullmektig ved Ringerike tingrett og senioradvokat i advokatfirmaet Schjødt, med spesialisering i prosedyre og medierett. Kierulf var universitetsstipendiat 2009-2014, i 2010 gjesteforsker University of Chicago.

Publikasjoner (i post.doc.-perioden)

  • Grunnloven som irrelevant rettskilde, Lov og Rett 3/2016
  • Rolfsensaken, Høyesterett som kildevernets rettsavklarer, Kritisk Juss 1/2016
  • EMDs legitimitet, RETTSAVKLARING OG RETTSUTVIKLING, Universitetsforlaget 2016
  • Dultepiloten, samtale med Cass Sunstein, Nytt Norsk Tidsskrift 3/2015
  • Høyesteretts dommere, LOV, SANNHET, RETT, Kierulf/Slagstad, Universitetsforlaget 2015


Breddepublikasjoner 

 

 

 

 

Emneord: Menneskerettigheter, ytringsfrihet
Publisert 13. apr. 2016 17:33 - Sist endret 12. feb. 2018 11:09
include:feed: Stream closed include:feed: Error including feed 'https://www.jus.uio.no/smr/forskning/prosjekter/postdoc-kierulf/arrangementer/?vrtx=feed': possible include loop detected include:feed: Error including feed 'https://www.jus.uio.no/smr/forskning/prosjekter/postdoc-kierulf/publikasjoner/?vrtx=feed': possible include loop detected