Styremøte for Norsk senter for menneskerettigheter (SMR), 4, 2008

Styret kalles med dette inn til styremøte 16.10.08 kl 1415 på seminarrommet, 3. etasje.

DAGSORDEN:

Sak 12/08 Referat fra forrige styremøte:

Vedlagt følger utkast til referat fra forrige styremøte.
Vedtaksforslag: Referatet godkjennes.

Sak 13/08 Orienteringssaker:

Behandling av skriftlige orienteringssaker i styret: Orienteringssaker som skriftlig er gjort rede for gjennom styreinnkallingen vil ikke bli muntlig gjort rede for på styremøtet med mindre styrets medlemmer selv tar initiativ til dette.

 1. Personalsaker: Oppdatert personaloversikt siden forrige styremøte ettersendes styret medio oktober.
 2. Regnskap: Utskrift av regnskapsrapporter fra UiO for basisfinansiert og eksternfinansiert virksomhet for perioden januar-september 2008 ettersendes medio oktober. Status pr ultimo september: Ingen vesentlige avvik.
 3. Budsjett 2009: Arbeidet med budsjett 2009 er startet i administrasjonen. Foreløpig melding fra JUS er at det kan budsjetteres ut fra rammen for 2008. Foreløpig anslag for eksternfinansiert virksomhet er at samlet budsjett og dekningsbidraginntekter til basis vil være på omtrent samme nivå som prognose for regnskapstall 2008 tyder på, mao en forsiktig økning ifht budsjett 2008. Muntlig orientering ved kontorsjef.
 4. Årsplan 2009: Sak utsettes.
 5. Flytting av SMR fra U-22/24 til CA30 finner sted ca 07.11.08: Flytteprosessen er så langt i rute med innflytting 7/11 eller kort tid etter.
 6. Aktivitetsoversikt Nasjonal institusjon (NI): Aktivitetsoversikt for NI ettersendes medio oktober.
 7. Ny-valg styret: Nåværende valgperiode går ut ved årsskiftet 2008/2009. Nytt styre skal oppnevnes for neste valgperiode og arbeidet er begynt med å forberede saken.
 8. Årshjul for styret 2008: Styremøte avtalt 04.12.08, tid: 1415-1600. Det vil bli behov for et ekstraordinært styremøte kort tid etter møtet 16.10.08. Vedlagt oppdatert årshjul for styret.

Vedtakssaker/diskusjonssaker:

Sak 14/2008 Situasjon og ledelse ved SMR:

Styreleder informerer muntlig om:

 1. Bakgrunnen for behovet for midlertidig ledelse ved SMR.
 2. Bakgrunnen for forslaget om midlertidig ledertroika.
 3. Rekruttering av ny direktør.
 4. Prosedyrer ved konstituering av midlertidig ledelse.

Styreleder inviterer til diskusjon om:

 1. Behovet for en organisasjonsgjennomgang.
 2. Hovedrammer for hva en organisasjonsgjennomgang bør omfatte.
 3. Hvilken midlertidig ledelsesløsning som tilrettelegger for en konstruktiv organisasjonsgjennomgang.
 4. Rammer for direktørstillingen.

Styreleder foreslår følgende plan for det videre arbeid:

 1. Styrets standpunkt mht.organisasjonsgjennomgang og midlertidig ledelse forelegges drøftingsmøte med organisasjonene.
 2. Styreleder forutsetter at andre forslag til midlertidig ledelse ved SMR enn ledertroika vil bli kanalisert til styret skriftlig med begrunnelse senest innen 14.10.08.
 3. Det må avholdes et ekstraordinært styremøte innen kort tid etter 16.10.08 hvor saken er en vedtakssak.
 4. Deretter kan man avholde et drøftings-/forhandlingsmøte med organisasjonene.

Styreleder fremmer ikke noe forslag til vedtak. Ettersom det likevel kan bli et evt behov for vedtak om videre fremgangsmåte el.l. varsles saken som diskusjons-/vedtakssak.
Se vedlegg.

Vedtaksforslag: <Avklares direkte på møte>.

Sak 15/2008 Beramming av ekstraordinært styremøte
Det vil bli behov for et ekstraordinært styremøte kort tid etter etter styremøtet 16.10.08.

Vedtaksforslag: <Avklares direkte på møte.>

Sak 16/2008 Eventuelt

/sign./
Liv Finstad
styreleder                                                                /sign./
                                                                            Teis Daniel Kjelling
                                                                            kontorsjef
                                                                            direkte tlf: 22 84 20 12
                                                                            mobil-tlf: 900 85 116
                                                                            e-post: t.d.kjelling@nchr.uio.no

Publisert 1. des. 2008 18:56 - Sist endret 1. des. 2008 19:03