Innkalling til styremøte for Norsk senter for menneskerettigheter 11.06.09

Styret kalles med dette inn til styremøte for Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) 11.06.09 kl.1415-1600. Sted: Seminarrommet, 2. etasje i Cort Adelersgate 30.

DAGSORDEN:

Sak 10/2009 Referat fra forrige styremøte

Vedlagt følger utkast til referat fra forrige styremøte.
Vedtaksforslag: Referatet godkjennes.

Sak 11/2009 ORIENTERINGSSAKER:

Behandling av skriftlige orienteringssaker i styret: Orienteringssaker som skriftlig er gjort rede for gjennom styreinnkallingen vil ikke bli muntlig gjort rede for på styremøtet med mindre styrets medlemmer selv tar initiativ til dette.

A. Muntlig orientering fra direktøren:

  1. Utlysning av NI-lederstilling fom årsskiftet 2009/2010. Forslag til utlysningstekst.
  2. JUS oppretter ny, fast stilling i internasjonal humanitærrett fom sommeren 2010. Utlysningstekst behandles av JUS primo juni. Se vedlegg.
  3. Tanker om SMRs forskningsstrategi.
  4. Økonomiforvaltningen ved Juridisk fakultet. Konsekvenser for SMR.
  5. "Tanker om SMRs forskningsstrategi. Noen momenter for videre diskusjon." Notatet følger vedlagt.
     

B. Personalendringer: Vedlagt personalliste med vesentlige personalendringer hittil i år.

C. Regnskapsrapportering: Ingen vesentlige avvik siden forrige styremøte og styret får følgelig rapport om perioderegnskap på første styremøtet til høsten.

D. Ny styreperiode 2009-2011 SMR: Styret er midlertidig forlenget tom 30.06.09 av Det juridiske fakultet. Nyvalg/nyoppnevning finner sted i mai/juni 2009 – se vedlagt liste for valg/nyoppnevning som er foretatt.

E. Aktivitetsoversikt Nasjonal institusjon (NI): Aktivitetsoversikt for NI.

F. Årshjul for styret: Oppdatert årshjul for styret. Styremøter for høsten avtales direkte på møtet.

 

DISKUSJONS-/VEDTAKSSAKER:

Sak 12/2009 Situasjon og ledelse ved SMR: Arbeid med organisasjonsgjennomgang

Styrets arbeidsgruppe orienterer om prosessen med organisasjonsgjennomgang. Arbeidsgruppen består av styreleder Liv Finstad, styremedlem Anne Julie Semb, direktør Nils Butenschøn, ansattrepresentant Elisabeth Perioli Bjørnstøl og med støtte fra kontorsjef.
Vedtaksforslag: <utformes evt direkte på møtet>.
 

Nils Butenschøn

direktør                                                                   

                                                                          Teis Daniel Kjelling

                                                                            kontorsjef 

 

Emneord: smr, styre, styremøte
Publisert 5. juni 2009 10:15 - Sist endret 2. feb. 2010 16:01