Innkalling til styremøte for Norsk senter for menneskerettigheter 14.06.2012

Styret kalles med dette inn til styremøte for Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) 14.06.12 kl.0915-1100.

Sted: Møterom i kantine, underetasje, Cort Adelersgate 30.

DAGSORDEN

Sak 7/2012 Referat fra forrige styremøte

Til orientering følger vedlagt referat fra forrige styremøte.
For å bidra til bedre informasjonsflyt mellom styret og ansatte distribueres referat fra styremøtet av senterledelsen rett etter styremøtene. Endelig referat vedtas på førstkommende styremøte.
Vedtaksforslag: Referat tas til orientering gitt at forrige styremøte fant sted i forrige styreperiode.

Sak 8/2012 ORIENTERINGSSAKER

A. Status for arbeid med konstituering av SMRs styre for perioden 2012-2014 v/styreleder

Studentparlamentet har oppnevnte representant for perioden 1.7.2012 – 31.6.2013. Vi avventer informasjon om medlem og varamedlem fra HF-fakultetet.

B. Status økonomi per første tertial v/kontorsjef

Se vedlagte økonomioversikt for SMR per første tertial

C. Planlagte publikasjoner 2012 v/direktør

D. Jubileumsarrangementer høsten 2012 v/informasjonsleder

E. Møte med rektor om NI-prosessen 12 juni v/direktør

F. Personalendringer v/direktør

Oversikt over viktigste rekrutteringer og personalendringer foreligger på SMRs websider

G. Søknader om ekstern finansiering av forskningsprosjekter v/direktør

 

VEDTAKSSAKER

Sak 09/2012 Oslokoalisjonen

Se saksnotat

Vedtaksforslag: Oslokoalisjonen inngår som regulært program ved SMR fra 1.1.2013

Sak10/2012 Rekruttering av ny direktør for perioden 2014 – 2017

Se saksnotat og utlysningstekst

Vedtaksforslag: Styret godkjenner utlysningsteksten. Stillingen lyses ut over sommeren med søknadsfrist 30.10. 2012. Styret oppretter et innstillingsutvalg bestående av styreleder, en representant fra HF/SV-fakultetene, en representant for de vitenskapelig ansatte, en representant for de administrativt ansatte, en fra fakultetet og kontorsjef som sekretær. Styreleder gis fullmakt til å oppnevne medlemmene i innstillingsutvalget. Utvalget vurderer behov for ekstern assistanse.

Sak 11/2012 Valg av nestleder i styret

Vedtas på møtet

Eventuelt

Nils Butenschøn

direktør                                                                 

                                                                          Siri Skåre

                                                                          fung. kontorsjef
                                                                          

Vedlegg: Saksdokumenter
Kopi: Ansatte
 

Publisert 17. apr. 2012 10:56 - Sist endret 15. jan. 2019 11:09