Innkalling til styremøte for Norsk senter for menneskerettigheter 05.2.14

Innkalling til styremøte for Norsk senter for menneskerettigheter, 05.02.14, kl. 0915-1100, seminarrom Asbjørn Eide.

DAGSORDEN

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

Sak 1/2014 Referat fra forrige styremøte

For å bidra til bedre informasjonsflyt mellom styret og ansatte distribueres referat fra styremøtet av senterledelsen rett etter styremøtene. Endelig referat vedtas som før på førstkommende styremøte. Vedlagt utkast til referat fra forrige styremøte.
Vedtaksforslag: Utkast til referat vedtas.

Sak 2/2014 Utvikling av ny strategi for Norsk senter for menneskerettigheter

Gjeldende strategi for Norsk senter for menneskerettigheter er vedtatt forlenget ut 2014 og arbeidet med å utvikle en ny strategi er nå startet. Det tas sikte på å utvikle ny strategi i løpet av vårsemesteret. Alle ansatte er kalt inn til et todagers seminar 27.-28. februar. Det foreslås å kalle styret til halvdagsseminar 21. mai. Senterets vedtekter skal i løpet av 2014 revideres og det tas sikte på at dette gjøres i etterkant av strategiprosessen slik at disse kan vedtas av hhv senterets og fakultetets styrer innen utgangen av høstsemesteret 2014. Direktøren orienterer.

Styret inviteres med dette til å diskutere hvordan styret kan bidra med innspill i prosessen.

Sak 3/2014 Søknader om eksternfinansierte prosjekter

Direktør orienterer om arbeidet med aktuelle søknader om eksternfinansierte prosjekter.

Sak 4/2014 Årshjul for styrets arbeid 2014

Vedlagt følger utkast til årshjul med forslag til møtedatoer for styret våren 2014. Det foreslås et utvidet styreseminar 21.05.14.

ORIENTERINGSSAKER

Behandling av skriftlige orienteringssaker i styret:

Orienteringssaker som skriftlig er gjort rede for gjennom styreinnkallingen vil det ikke bli gjort rede for muntlig på styremøtet med mindre styrets medlemmer selv tar initiativ til dette.

Sak 4/2014 Personal

Oversikt over viktigste personalendringer vedlagt.

Sak 5/2014 Utskillelse av Nasjonal institusjon for menneskerettigheter

Direktøren orienterer om status for arbeidet med utskillelse av Nasjonal institusjon.

Sak 6/2014 Regnskap 2013

UiOs regnskap for 2013 er avsluttet. Vedlagt følger saksnotat og regnskapsrapporter:

  • Styringskart basisaktivitet
  • Regnskapsrapport basisaktivitet
  • Regnskapsrapport eksternfinansiert aktivitet

Kort oppsummert om regnskap for all virksomhet:

  • Basisregnskapet har vist en litt mer positiv utvikling enn anslått i budsjett/prognose. Positivt resultat ca 4 mill. kr. Isolert resultat ca 2 mill. kr.
  • UiO har innført ny kontoplan og regnskapsrapportene samt har innført nytt regnskapsprinsipp for regnskapsføring av eksternfinansierte prosjekter i 2013, og dette har gitt store avvik når regnskap og budsjett sammenholdes.
  • De eksternfinansierte prosjekter er gjennomgått og det er i liten grad avvik som har andre årsaker enn ovennevnte. Positivt resultat 7,4 mill. kr. Det fleste prosjektoverskudd skal tilbakeføres til bidragsyter/oppdragsgiver, men med flere unntak hvor under-/overskudd dekkes/beholdes av SMR.
  • Bortsett fra varslet underskudd på prosjekt NI er det ingen kjent prosjektrisiko.

Sak 7/2014 Budsjett 2014

Vedlagt følger saksnotat om det videre arbeid med budsjett og prognose 2014. Oppsummert om all virksomhet:

  • Basis aktivitet: Det reelle basisoverskudd for 2013 og som videreføres til 2014 vil først være avklart når dette er gjennomgått om kort tid. SMRs ledelse vil så snart det dette er avklart utarbeide et forslag til hvordan ledige midler skal disponeres. Strategisamlingen med alle ansatte 27.-28. februar og styremøtet i mars vil være aktuelle tidspunkt for diskusjon av dette.
  • Eksternfinansiert aktivitet: Ingen vesentlige endringer utover at NI forlenges med 6 mnd - ut hele 2014 - før det skilles ut fra UiO.
  • Generelt: SMR står foran store utfordringer med utskillelsen av NI og NORDEM. Ledelsen ved SMR forslår at ambisjonsnivået skal være at senteret arbeider aktivt for å sikre ny og økt aktivitet med intern og ekstern finansiering.

Sak 8/2014 Vitenskapelig publisering ved Norsk senter for menneskerettigheter

Vedlagt følger saksnotat som presenterer foreløpige tall for vitenskapelig publisering i 2013.

Sak 9/2014 Årsplan 2014

SMR utarbeider årlig plan over for all virksomhet og planen er et internt arbeidsverktøy. Årsplan ferdigstilles medio februar og distribueres samtidig til styret.

EVENTUELT

 

 

Inga Bostad

direktør                                                      

                                                                          Teis Daniel Kjelling

                                                                            kontorsjef
                                                                     

Vedlegg: Saksdokumenter
Kopi: Ansatte

Publisert 13. des. 2013 14:00 - Sist endret 12. nov. 2018 16:32