Innkalling til styremøte for Norsk senter for menneskerettigheter 19.03.14

Innkalling til styremøte for Norsk senter for menneskerettigheter, 19.03.14. OBS: kl. 1315-1500, møterommet i underetasjen (under kantina).

DAGSORDEN

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

Sak 10/2014 Referat fra forrige styremøte

For å bidra til bedre informasjonsflyt mellom styret og ansatte distribueres referat fra styremøtet av senterledelsen rett etter styremøtene. Endelig referat vedtas som før på førstkommende styremøte. Vedlagt utkast til referat fra forrige styremøte.
Vedtaksforslag: Utkast til referat vedtas.

Sak 11/2014 Utvikling av ny strategi 2015-2018 for Norsk senter for menneskerettigheter

Gjeldende strategi for Norsk senter for menneskerettigheter gjelder ut 2014 og arbeidet med å utvikle en ny strategi for perioden 2015-2018 er nå i gangsatt.

Ledelsen hadde invitert alle ansatte til seminar 27.-28. februar hvor senterets framtidige ambisjoner, mål og tiltak ble diskutert i arbeidsgrupper og i plenum. Det var entydig positive tilbakemeldinger fra ansatte om at seminaret ble opplevd å være nyttige og inspirerende. Ledelsen arbeider nå med å systematisere alle innspill fra seminaret. Innspillene vil danne grunnlag for å lage utkast til dokumenter som kan diskuteres videre internt ved senteret samt i senterets styre i løpet av våren. Styret kalles inn til et halvdagsseminar i mai. Vi tar sikte på at hoveddelen av arbeidet med ny strategi gjøres i vårsemesteret, men at arbeidet sluttføres i høstsemesteret.

Senterets vedtekter skal i løpet av 2014 revideres og det tas sikte på at dette gjøres i etterkant av strategiprosessen slik at disse kan vedtas av hhv senterets og fakultetets styrer innen utgangen av høstsemesteret 2014. Utgangspunkt for forslag til nye vedtekter vil være UiOs normalregler for grunnenheter med nødvendige endringer tilpasset senterets særegne behov. Styret vil få en første gjennomgang av saken på styreseminaret i mai.

Direktøren orienterer og styret inviteres til diskusjon.

Sak 12/2014 Langtidsbudsjett 2014-2018

Det vises til oppsummering om budsjettprosessen og arbeidet med revisjon av langtidsbudsjettet som ble presentert på forrige styremøte. Kort oppsummert:

  • SMR står foran store organisatoriske og økonomiske utfordringer med utskillelsen av NI og NORDEM. De viktigste endringer i langtidsbudsjettet inntreffer når NI skilles ut 31.12.14, når NORDEM skilles ut 31.12.15, og når UiOs midlertidige bevilgning tar slutt 31.12.16.
  • Viktigste utfordringer vil være å sikre ny finansiering og/eller redusere aktivitetsnivået på basisbudsjettet vesentlig i langtidsbudsjettets periode 2014-2018.
  • Dersom SMR skal unngå at basisvirksomheten reduseres vesentlig vil SMR måtte sikre en stor økning av ekstern- og/eller basisfinansiert virksomhet.
  • SMRs ambisjon bør være å arbeide aktivt for å sikre ny og økt aktivitet, og med økt intern og ekstern finansiering. Samtidig må det forberedes mulighet for interne endringer dersom en slik økning ikke får samme omfang eller tilsier samme organisering av senterets aktivitet som i dag. Dette vil i det alt vesentlige gjelde basisaktiviteten, generell drift og administrativ bemanning.

Fakultetsstyret vedtok da budsjettet for SMR ble vedtatt i 2013 at: “Budsjettforslaget fra SMR godkjennes, men fakultetsstyret ber SMR komme tilbake med et langtidsbudsjett i balanse til møtet 8. april 2014.”  Ledelsen ved SMR og økonomiseksjonen arbeider nå sammen med økonomiseksjonen med å utrede saken og lage utkast til saksdokumenter  før dette behandles av fakultetsstyret.

Direktør og kontorsjef orienterer og styret inviteres til diskusjon.

ORIENTERINGSSAKER

Sak 13/2014 Orienteringssaker

Behandling av skriftlige orienteringssaker i styret:

Orienteringssaker som skriftlig er gjort rede for gjennom styreinnkallingen vil det ikke bli gjort rede for muntlig på styremøtet med mindre styrets medlemmer selv tar initiativ til dette.

A. Personal

Oversikt over viktigste personalendringer.

Direktøren mener at senteret trenger en fast vitenskapelig stilling i filosofi og inviterer styret til å diskutere hvordan vi kan arbeide for å få dette til i årene som kommer.

B. Utskillelse av Nasjonal institusjon for menneskerettigheter

Vedlagt lovforslag om å etablere en ny nasjonal institusjon organisatorisk underlagt Stortinget og knyttet til Stortingets Sivilombudet samt av avtale mellom UiO og Utenriksdepartementet om avvikling av nasjonal institusjon ved SMR. Direktør og kontorsjef orienterer om status for arbeidet med utskillelse av Nasjonal institusjon.

C. Årsplan 2014

SMR utarbeider årlig plan over for all virksomhet og planen er et internt arbeidsverktøy. Årsplan deles ut på styremøtet.

D. Årshjul for styrets arbeid 2014

Vedlagt følger årshjul for styret våren 2014. Det foreslås et halvdags styreseminar 27.05.14 kl 1200-1600 med lunsj. Tema vil være utvikling av strategi 2015-2018 og vedtektsendring.

E. Søknader om eksternfinansierte prosjekter

Direktør orienterer om arbeidet med aktuelle søknader om eksternfinansierte prosjekter.

F. Vitenskapelig publisering ved Norsk senter for menneskerettigheter 2013

Vedlagt følger notat om vitenskapelig publisering registrert i UiOs forskningspubliseringsverktøy CRISTIN.

EVENTUELT

FAGLIG PRESENTASJON AV AKTIVITET VED SENTERET

A. Arbeidet med revisjon av Grunnloven.

Ved førsteamanuensis Jan Helgesen og konst. leder av Nasjonal institusjon for menneskerettigheter Kristin Høgdahl.

 

Inga Bostad

direktør                                          

                                                                          Teis Daniel Kjelling

                                                                            kontorsjef
                                                               

Vedlegg: Saksdokumenter
Kopi: Ansatte

Publisert 12. mars 2014 20:58 - Sist endret 12. nov. 2018 16:33