Gjerder i beiteområder

Av Heidi Anita Skjærvik

Skriftserie nr. 191 - 2013

I boken behandles en rekke rettslige spørsmål tilknyttet gjerder i beiteområder. Det gis innledningsvis en oversikt over gjerdelovens regler, hvoretter tre temaer behandles inngående.

  • Gjerdelovens regler om gjerdeplikt. Forfatteren behandler både lovens vilkår for å statuere gjerdeplikt og reglene om fordeling av kostnadene ved gjerdeholdet.
  • Gjerdelovens regler om rett og plikt til gjerdehold hvor det er flere som har rettigheter i en eiendom, enten som følge av at en eiendom eies av flere i fellesskap (sameie) eller ved at en eller flere har bruksrett til en eiendom. Det redegjøres for hvordan kostnadene ved gjerdeholdet skal fordeles og hvem som kan ta beslutninger om gjerdeholdet.
  • I hvilken grad det i medhold av gjeldende regelverk kan legges begrensninger i retten til å sette opp gjerder og legges føringer på gjerdeholdet. Forfatteren drøfter hvorvidt bestemmelser i andre lover enn gjerdeloven kan medføre begrensninger eller føringer på gjerdeholdet.

Heidi Anita Skjærvik er advokatfullmektig i Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA. Boken er en bearbeidet versjon av hennes masteravhandling, som ble levert ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, våren 2012.

Boken er utgitt på Institutt for privatretts skriftserie.

- 159 sider

 

Publisert 4. mai 2013 13:51 - Sist endret 19. sep. 2013 13:06