Rettsstat og rettssikkerhet

Vi arbeider for å bygge kunnskap om menneskerettigheter hos sentrale aktører i rettskjeden, som dommere og påtalemyndigheter samt politi.

Hva gjør vi?

SMR underviser politi i metoder skal forebygge tortur og hindre justisfeil i våre samarbeidsland. Vi samarbeider med FNs spesialrapportør på̊ tortur om å utvikle globale standarder for politiets etterforskningsmetoder.

SMR støtter opp under domstolenes kapasitet til å sikre bedre etterlevelse av menneskerettighetene.

Hvorfor er dette viktig?

Nasjonale rettssystemer skal spille en sentral rolle i implementeringen av menneskerettighetene, men ofte er gjennomføringsmekanismene nær fraværende.

For spørsmål om rettsstat og rettssikkerhet, kontakt Knut D. Asplund.

3 utvalgte resultater:

  • Globale standarder for politiavhør i samarbeid med FNs spesialrapportør mot tortur.
  • 1000 offiserer i Indonesias spesialstyrker har blitt trent i menneskerettigheter og humanitærrett (krigens folkerett).
  • I Kina har flere enn 800 dommere fått bedret sin evne til å foreta domstolsavgjørelser i tråd med rettsstatsprinsipper.

ENGELSK SIDE

Publisert 22. des. 2016 15:46 - Sist endret 22. des. 2016 17:53