Første uken med digital undervisning i koronatiden: Jusstudenters erfaring

Den fysiske stengningen av universiteter og høyskoler i Norge 12. mars 2020 grunnet koronakrisen har ført til rekordrask digitalisering av undervisning. Ved det Juridiske fakultet (UiO) var faglige ansatte allerede i gang med å tilby undervisning på digitale flater dagen etter.

Bildet kan inneholde: ansiktsuttrykk, team, samfunnet, smil, photography.

Denne rapporten er basert på 175 jusstudenters erfaring fra den første uken med heldigital undervisning. Målet med dokumentasjonen av studentenes erfaringer er å innhente kunnskap for å kunne foreta nødvendige, kortsiktige justeringer. Dessuten er det et forsøk til å bidra til kunnskap om god digital undervisning, selv om omstillingen til digital undervisning skjedde under spesielle og vanskelige omstendigheter.

Les hele rapporten her 

Se opptak fra lanseringsseminaret her 

Infografikk: viser noen av resultatene fra undersøkelsen
Noen nøkkeltall fra undersøkelsen (illustrasjon: Sophia S. T. Wulff)

Hovedfunn

Hovedfunnene fra spørreskjemaet presenteres under syv kategorier som påpekes som viktige både i forskningslitteraturen og dataene som ble samlet inn fra studentene.

 1. Digitalt undervisningstilbud. Det store flertallet (94%) rapporterte at de hadde fått et digitalt undervisningstilbud som inneholdt opptak av undervisning, undervisning i sanntid, gruppearbeid og/eller veiledning. Men tilbudet oppleves ikke likt. Bare halvparten hadde tilbud om undervisning i sanntid, et tilbud som mange satt pris på.
 2. Interaktivitet. Et knapt flertall (54%) opplevde mellom to og syv interaktive former for digital undervisning mens resten fikk bare en eller ingen. Studenter rapporterer at de ønsker mer interaktiv digital undervisning, særlig mulighet til å stille spørsmål muntlig og skriftlig, arbeide sammen i grupper, diskutere med faglærer og studenter, og ha sanntids diskusjoner.
 3. Læringsutbytte. Et knapt flertall (60%) svarer at de har likt eller bedre læringsutbytte enn ved ordinær undervisning, men mye kan forbedres. Det er en sterk korrelasjon mellom bruk av undervisning i sanntid (særlig kurs) vurdering av eget læringsutbytte. Studenter etterlyser mer variert digital undervisning, som er mindre oppfattende og delt opp i konkrete blokker og aktiviteter.
 4. Informasjonsflyt. Et stort flertall mener at de har fått nok informasjon, men det er litt uryddig og i for mange kanaler. Det er en sterk korrelasjon mellom det å være fornøyd med informasjonsflyt og vurdering av læringsutbytte og studiesituasjon, og det etterlyses tydelig og koordinert informasjonsflyt.
 5. Utfordringer. Mange studenter opplever konkrete utfordringer knyttet til digital undervisning: 8% hadde omsorg for barn, 9% manglet utstyr, 14% var rammet av sykdom, 33% rapporterte om dårlig nettforbindelse og 38 % hadde ikke en god nok arbeidsplass hjemme. Det er en sterk korrelasjon mellom svarene om utfordringer og studentenes egenvurdering av læringsutbytte og studiesituasjon.
 6. Vurderingsform. Studentene er sterkt splittet i om nye vurderingsformer innført pga korona endrer undervisningsbehov. Et mindretall etterlyser en undervisningsform som passer bedre hjemmeeksamener.
 7. Studiesituasjon i koronatiden. Flertallet vurderer at deres overordnede studiesituasjon er dårlig (nesten 50%) eller veldig dårlig (13%). Halvparten rapporterer også at de mangler kontakt med faglærer og medstudenter.

Anbefalinger 

Rapporten inneholder en rekke anbefalinger som er rettet mot alle utdanningsinstitusjoner i UH-sektoren men tar utgangspunkt i erfaring av jusstudenter som ble kartlagt.

Til undervisere:

 1. Strukturer din digitale undervisning på en klar og tydelig måte.
 2. Tilby sanntids undervisning som en del av undervisningsopplegget.
 3. Varier undervisningsopplegget, mellom opptak og interaktive deler.
 4. Øk interaktiviteten i undervisningen og del den opp i mindre og konkrete aktiviteter.
 5. Be selv om tilbakemelding fra studentene om hvordan de opplever den digitale undervisningen og hva som bør justeres.
 6. Tilrettelegg for spørsmål også skriftlig.
 7. Gi tydelig informasjon om ditt undervisningsopplegg, hvilke aktiviteter som tilbys og hvilke forventinger du har til studentene som skal delta.
 8. Vurder ditt undervisningsopplegg opp mot eventuelle endringer av vurderingsform.
 9. Søk hjelp hvis du ikke behersker de grunnleggende funksjonene i de relevante verktøyene.

Til studenter:

 1. Strukturer din egen studiehverdag så langt det lar seg gjøre.
 2. Delta så aktivt du kan i undervisningen.
 3. Bruk de digitale plattformene og initier til digitalt samarbeid med medstudenter.
 4. Besøk hjemmesiden til institusjon (f.eks. UiO og Det juridiske fakultet) for å finne informasjon og veiledere om teknologitilbud og støtte.
 5. Ta kontakt med fakultetet for teknisk hjelp om du har behov. 
 6. Gi tilbakemeldinger til lærere om det er noe som ikke fungerer.

Til fakulteter, studieadministrasjon og myndigheter

 1. Tilrettelegg for at alle lærere og studenter kan tilbys en digital undervisningshverdag på en tilstrekkelig måte.
 2. Arbeid for at studentene mottar likt undervisningstilbud innen hvert emne så langt det lar seg gjøre.
 3. Sikre en detaljert og god informasjonsflyt, men bruk et begrenset antall kanaler.
 4. Sørg for - så langt det lar seg gjøre - at studenter kan delta i en digital studiehverdag med nødvendig utstyr og undervisning og vurdering tar høyde for studenter med omsorg for barn og manglende arbeidsplass.
 5. Gi veiledning til lærere og studenter i bruk av digitale studie- og undervisningsverktøy slik at de kan utnytte funksjonaliteten best mulig.
 6. Sørg for at lærerne har nok tid til å forberede god digital undervisning, noe som kan innebære avlastning på andre fronter, tilgang til pedagogiske ressurser og undervisningsassistenter, eller ekstra timer i timeregnskapet i oppstartsfasen.
 7. Tilrettelegg for at lærerne har handlingsrom til å planlegge for vurderingsformer som samsvarer med den digitale undervisningen som er gitt.
 8. Sørg for at studentene får tilstrekkelig sikkerhet og informasjon rundt vurderingsformer, inkludert veiledning om bruk av kilder, og at undervisningstilbud passer nok vurderingsform.
 9. Forsikre at den digitale undervisningen følges opp, evalueres og at det forskes videre på digital undervisning. 

 

Publisert 10. nov. 2020 13:56 - Sist endret 13. sep. 2021 12:10