Digital vurdering

Gjennom ei online plattform for juridisk læring, Den digitale rettssalen, kan jusstudentar øve seg på rettssaksføring og skriving av juridiske dokument. Prosjektet Digital vurdering er første trinn i utvikling av plattforma.

Slik kan den Digitale rettssalen sjå ut når han er ferdig utvikla (Design og illustrasjon: Fredrik Dreyer)

Det juridiske fakultet, ved Centre for Experiential Legal Learning (CELL), skal utvikle verdas første digitale rettssal, ei omfattande digital plattform for juridisk læring. Rettssalen er eit ledd i arbeidet CELL gjer med å utvikle erfaringsbaserte læringsmetodar i rettsstudiet.

Den digitale plattforma vil gjere det mogleg for jusstudentar på tvers av jussutdanningane i Noreg å delta i online prosedyreøvingar, simulerte forhandlingar, utveksle prosesskriv og gje og få tilbakemeldingar frå medstudentar og lærarar. Studentane vil vidare få høve til å prosedere mot og forhandle med kunstig intelligens (KI) og få automatiserte tilbakemeldingar på tekstkvalitet.

Første etappe

Dette prosjektet omfattar to pilotar: online prosedyreøving (summativ vurdering) og automatiserte tilbakemeldingar (formativ vurdering). Sidan Den digitale rettsalen er eit omfattande prosjekt, skal oppbygginga skje etappevis, i modular.

Dei to pilotane og plattforma vil bli utvikla av eit prosjektteam i partnarskap med Insj UiO studententreprenørar, Universitetsinitiativet på maskinlæring i utdanning, og Københavns Universitet.

Bakgrunn

Digitalisering og automatisering transformerer rettssaker, forhandlingar og juridisk utdanning. Nokre land har digitalisert delar av tvisteløysingsapparatet, og teknologibedrifter tilbyr plattformer for online tvisteløysing (ODR), med aukande bruk av kunstig intelligens. Fleire juridiske lærestader utviklar digitale læringsarenaer (Bowcott 2019, Bugden 2018; Mania 2015).

Fleire meiner at online tvisteløysing vil vere norma for framtida (Ryder, 2016: 24). Det inneber at juristane i framtida må kunne forstå, meistre og kritisere slike verktøy (Genn, 2017). Digitalisert tvisteløysing er i dag ein uutnytta pedagogisk ressurs.

Mellom 2006 og 2012 vart ein enkel prøveversjon av eit online treningsprogram utvikla (Sonsteng), mendan Matthew nyleg utvikla eit multimediemiljø for forhandlingar om stiftingsrett.

Opprettinga av meir sofistikerte ODR-plattformer kan gje ein betre infrastruktur for simulert erfaringslæring i alle CELL-kjerneområde.

Rettssalen vil vere svært skalerbar og replikerbar. Nøkkelmodulane til rettssalen er vist i figurane nedanfor, saman med prioritering av fasar. Modulane skal inngå i faga folkerett (JUS2111), strafferett (JUS4211) og privatrett (JUS1211).

 

Illustrasjon som viser de ulike fasene i utviklingen av Den digitale rettssalen
Gjennom tre fasar skal Den digitale rettssalen utviklast. Prosjektet Digital vurdering inngår i fase 1

Plattforma

Vi ønskjer å bruke Canvas som plattform for både pilotane og den digitale rettsalen. Under CELL vil det utviklast verktøy, nye ’app’ar, som kan koplast til Canvas’ App Centre. Dette opnar for innovasjon og utvikling av nye pedagogiske produkt gjennom LTI (Learning Tool Integration).

Utvikling av appar til modulane i den digitale rettsalen på Canvas’ globalplattform vil seie at verktøyet kan implementerast raskt ved UiO og enkelt brukast andre stader i Noreg, og i verda.

Erfaringar frå testing blir førte over til arbeidet med Den digitale rettssalen, og vil kunne implementerast i denne løysinga når ho er klar for dette.

Prosjektet ønskjer også å dele erfaringar med andre miljø ved UiO. Inntrykket er at fleire miljø på UiO vil prøve ut forskjellige tilbakemeldingsverktøy i Canvas, og vi ønskjer å vere med på erfaringsutvekslingar med desse.

Pilot 1 - Prosedyresalen 1.0

Pilot 1 vil utvikle første utgåve av Prosedyresalen, og ta ho i bruk i øvingar i folkerett (JUS2111) og strafferett (JUS4211) frå 2020. Prosedyresalen 1.0 vil innehalde opning for dokumentutveksling mellom part i ei sak og dommarar før saka tek til. Han vil også gje opning for enkel visuell online deltaking i den endelege prosedyren, som skal vurderast.

Pilot 2 - Automatiske tilbakemeldingar

Pilot 2 vil prøve ut samarbeidsverktøy for tilbakemeldingar som kan integrerast i læringsplattforma i Canvas. Målet er å utvikle eit automatisk tilbakemeldingsverktøy, basert på kunstig intelligens.

Det er ressurskrevjande å gje gode tilbakemeldingar innanfor kort tid på dei skriftlege arbeida til studentane, og det er ønskjeleg å kunne trene opp studentane i godt juridisk språk frå tidleg i studia. Å kunne skrive godt er svært viktig under eksamen og seinare i arbeidsliv juristane skal ut i.

 

Ved å utvikle eit verktøy som kan gje tilbakemelding, som sjølvevaluering, i sanntid, vil studentane kunne øve opp skriveferdigheiter på eiga hand, før dei viser ferdigheitene sine til andre.

Prosjektet er i første omgang aktuelt i emnet JUS1111 (privatrett). Det er der studentar kan dra mest nytte av tilbakemeldingar.

Verktøyet blir utvikla som ein del av den digitale rettssalen, men verktøyet skal vere ope tilgjengeleg, slik at det kan takast i bruk i norskspråkleg kontekst.

Organisering, forankring og finansiering

Det juridiske fakultetet har i 2018 oppretta senteret Centre on Experiential Legal Learning (CELL). CELL er ei organisering av initiativ frå dei tilsette ved fakultetet, og samtidig eit svar på både samfunnsendringar og endringar i juristar sine roller. CELL vil gje juristutdanninga ei retning som møter krava i notida og framtida og integrere erfaringsbasert læring til å forbetre læringsprosessar.

Digital vurdering-prosjektet «Den digitale rettsalen» vil styrast av CELL, og involvere fleire av CELL sine faglege pilarar. Prosjektet vil implementerast gjennom eit prosjektteam med representantar frå CELL, Insj UiO studententreprenørar, Universitetsinitiativet på maskinlæring i utdanning, og Københavns Universitet, i tillegg til Runar Lie (IT-grunder og stipendiat, Digital jurist)

Prosjektet er tildelt midlar av UiO, gjennom UiO si strategiske satsing på IT i utdanning. UiO deler ut midlar for å stimulere til innovasjon, nytenking og utvikling av løysingar for undervegsvurdering og digital eksamen. Målet er å få pilotar for det som kan bli standardiserte løysingar for heile UiO.

Publisert 14. juni 2020 13:12 - Sist endret 18. sep. 2021 12:00