Mulighet og problem ved IKT i samarbeidet skole – hjem (avsluttet)

Prosjektet skal se på Læringsplattformers(LMS) rolle i samarbeidet mellom skole og hjem, og da særlig hvilke opplysninger foreldre skal få tilgang til om egne og andres barn. Problemstillinger relatert til innlogging og tilgangsstyring vil også bli belyst.  

Bakgrunn

LMS-systemer er til nå primært utviklet for å være et hjelpemiddel i undervisningen, og berører særlig de interne relasjonene i læringsmiljøet på skolen.  Teknologien blir imidlertid også utviklet til å innbefatte elevers foresatte.  En grunnleggende forutsetning for at dette kan skje er at det utvikles egne påloggingsløsninger til LMS-systemer for foresatte.  I 2010 gjennomføres prosjektet ”Bruk av Feide og eID i utdanningen” i regi av Det Digitale Trøndelag.[1]  I prosjektet skal en vurdere om det kan utvikles et samspill mellom påloggingstjenesten Feide og den nasjonale eID, slik at foresatte kan bruke eID for å få tilgang til skolens læringsplattform.  Prosjektet skal utarbeide prinsippskisse og pilotere en teknisk løsning for integrasjon mellom FEIDE og eID, og skal dessuten utarbeide et sett av gjenbrukbare retningslinjer og anbefalinger for hvordan skoleeiere kan forholde seg til (og kommunisere informasjon om) Feide og eID.
 
Prosjektet om Feide og eID i utdanning vil danne viktig bakgrunn for et eventuelt hovedprosjekt om ”Mulighet og problem ved IKT i samarbeidet skole – hjem”.  Det Digitale Trøndelag vil dessuten bli trukket inn i det forprosjektet som beskrives her, jf nedenfor under punkt 2.

Problemstillinger

Sikre kommunikasjons- og påloggingstjenester er en forutsetning for foresattes tilgang.  Neste spørsmål er imidlertid hvilken informasjon foresatte skal få tilgang til om elever, lærere, undervisningsopplegg mv når tilgangen først foreligger. Forprosjektet ”Mulighet og problem ved IKT i samarbeidet skole – hjem” gjelder hvilke muligheter og problemer som kan oppstå i denne forbindelse.  Spørsmålet er særlig hvilke typer informasjon foresatte bør få tilgang til:

  1. Hvilke opplysninger bør det gis tilgang til om egne barn;
  2. bør det gis tilgang til opplysninger om andre barn (jf klasselister, felles arbeider, bilder fra klasseturer mv);
  3. er det aktuelt å gi tilgang til opplysninger om lærere og skoleledelse (personalia, stilling, utdanning mv); og
  4. hvilke opplysninger bør det gis om driften av skolen (driftsstyrer, vedlikehold og inneklima mv).

Mer utfyllende prosjektbeskrivelse er tilgjengelig her

Emneord: SERI, SERIPROSJEKT, SERI-Personvern
Publisert 25. jan. 2013 13:01