IT-system for utarbeidelse av lover og forskrifter mv. (Regelverkshjelpen) (avsluttet)

Lover er ofte vanskelige å forstå. Det finnes ingen spesielle tekniske hjelpemidler for å gi støtte ved utarbeidelse av lover og forskrifter. Prosjektet har derfor som mål å lage et prototyp IT-verktøy som blandt annet gir hjelp til å analysere begreper, skrive godt språk og sette teksten opp på korrekt måte. Verktøyet skal også gjøre viktig informasjon tilgjengelig for forfattere av lover på riktig tidspunkt i lovgivningsprosessen.

Om prosjektet

Vi vil gjerne ha lover som er lette og lese, lette å sette ut i livet, som gir god rettssikkerhet og som samtidig er effektive i styringen av samfunnet. - Ingen liten ambisjon!

Regelverkshjelpen bygger på antakelsen om at slike høye målsettinger vil være lettere å nå dersom de som skriver lovene har gode hjelpemidler. I dag har de ingen spesielle hjelpemidler. Derfor utvikler vi et IKT-verktøy ("system") for de som skriver lov- og forskriftstekster. Verktøyet skal hjelpe dem å skrive enkelt språk ved f.eks. å varsle om bruk av gammeldagse ord, lange setninger osv. Det skal også gis hjelp til å sette teksten riktig opp, gi entydige henvisninger osv. Et tredje element vil være hjelp til å velge og analysere sentrale begreper, om mulig slik at det blir god sammenheng mellom ulike lover. Ønsker en å bruke "samboer" vil verktøyet for eksempel varsle om forekomster og definisjoner av dette ordet i andre lover. Slik kan vi unngå at en kan være samboer etter én lov, men ikke etter en annen beslektet lov. Også en rekke andre funksjoner vil inngå i Regelverkshjelpen.

I 2016 ble det lansert et prototyp for å demonstrere flere av mulighetene som foreligger med et slikt verktøy. Med utgangspunkt i denne holder vi på å utvikle en språkmodul som skal støtte opp under krav til klart lovspråk.  Målet er å utvikle og prøve ut en versjon av Regelverkshjelpen som kan brukes i virkelige lovarbeider. Vi antar å kunne nå dette målet innen sommeren 2018. Med fullverdig versjon av Regelverkshjelpen på plass, er ambisjonen å forske på bruken av verktøyet for å finne ut om det gir ønskede resultater. Slike forskningsresulater vil igjen kunne resultere i forslag til forbedringer av verktøyet.

 

Bakgrunn

I 2008 ble det gjennomført et forprosjekt vedrørende "IT-støtte for arbeider med lovsaker (LovIT)" . Prosjektet ble gjennomført ved Avdeling for forvaltningsinformatikk (AFIN), med økonomisk støtte fra Norges forskningsråd. Utgangspunktet var observasjonen om at det tilsynelatende i liten grad blir brukt informasjonsteknologi (IT) ved forarbeid av lover, ut over selvfølgelig bruk av basis programvare som tekstbehandling, elektronisk post, og informasjonssøk på nettet. På denne bakgrunn ble det gjort undersøkelse av hvordan IT ble brukt ved utarbeidelser av to nye lover. Undersøkelsen bekreftet fraværet av IT-verktøy som spesielt er egnet til å understøtte lovgivningsprosessen. Det ble også kartlagt og diskutert i hvilke faser av lovarbeider  der IT-verktøy kan være nyttig. I prosjektrapporten ble det skissert en rekke muligheter for IT-støtte til lovarbeider. I tillegg til den tekstlige beskrivelsen, ble det utarbeidet en prototyp for elektronisk høring av lover.

Arbeidet i forprosjektet til LovIT var avgrenset til regjeringens del av lovarbeidet, og det ble lagt til grunn en enkel faseinndeling:

  1. Utarbeidelse av mandat mv
  2. Utredning og utarbei­delse av utkast til regel­verk
  3. Offentlig høring av utkast til regelverk
  4. Utarbeidelse av forslag til regelverk

Prototypen for elektronisk høring gjelder kun den tredje fasen i lovarbeidet. Ambisjonen med Regelverkshjelpen er å dekke de øvrige tre fasene og om mulig å integrere høringsfasen. Særlig legger vi vekt på utredning og utarbeidelse av utkast til regelverk (2. fase).

Organisering

Regelverkshjelpen blir utviklet i et samarbeid mellom Justis- og beredskapsdepartementet (JD), Lovdata og AFIN. Arbeidet skjer etter initiativ, ide og spesifikasjoner fra AFIN. Ideer og spesifikasjoner blir så supplert og videreutviklet i samarbeid mellom deltakerne.  JD finansierer deler av arbeidet. I arbeidet med språkmodulen, har også Språkrådet og Difi gitt bidrag til arbeidet. Prosjektansvarlig hos AFIN er professor Dag Wiese Schartum.

Emneord: SERI, SERIPROSJEKT, SERI-Rettsteknologi
Publisert 12. nov. 2012 12:41 - Sist endret 19. mars 2019 13:42