Styre selv eller bli styrt - en balanse mellom to hensyn

Hvordan skal du sikre at du får leve et liv etter egne ønsker, når helsa svikter og det blir vanskelig å ivareta egne interesser?

Bildet kan inneholde: smil, bokhylle, bok, hylle, utgivelse.

Katrine Kjærheim Fredwall forsker på regulering av fremtiden via fremtidsfullmakter, og har nettopp utgitt en bok om temaet.
Foto: UiO/ Eva Dobos

Hva er en fremtidsfullmakt? 

En fremtidsfullmakt er en skriftlig fullmakt til representasjon i økonomiske og/eller personlige forhold. Fremtidsfullmakten vil gjelde fra det tidspunktet fullmaktsgiver bestemmer, men senest fra det tidspunktet fullmaktsgiver ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser.

Løfte om eventyrlig rikdom

Pene pengesummer fra Nigeria er noe mange av oss har fått tilbud om gjennom årene. Vi skjønner bakgrunnen og kvitter oss med mailen fortest, men Nigeria-virksomheten ser ut til å blomstre, ergo fins det noen som kjøper drømmen om fantastisk rikdom. Personer som blir svindlet er ofte eldre, eller syke, eller har nedsatt funksjonsevne. Hvordan skal det sikres at de får leve et liv etter egne ønsker – f. eks. donere penger til Nigeria -, og samtidig ikke bli utsatt for svindlere?

- Det står to hensyn mot hverandre: selvbestemmelse og beskyttelse. Formålet med fremtidsfullmakt er å sikre voksne mennesker selvbestemmelse livet ut, og der det er hovedpersonen som bestemmer hva den skal inneholde. Det er viktig å ha verktøy for å sikre selvbestemmelse som en menneskerett, men også ordninger som bidrar til beskyttelse, forteller Katrine Kjærheim Fredwall, som forsker på regulering av fremtiden via fremtidsfullmakter, og som har nettopp utgitt en bok om temaet.  

En fremtidsfullmakt er ingen umyndiggjøring

- De eldste eldre og personer med nedsatt funksjonsevne av andre grunner, er særlig utsatt for utnyttelse fra andre, og vi har erfaring for at mange krevende situasjoner kan oppstå. En utpekt fremtidsfullmektig vil ofte kunne gi gode råd og etablere praktiske tiltak som hindrer eller redusere risikoen for utnyttelse. En fremtidsfullmakt innebærer ingen «umyndiggjørelse». Om ikke en fremtidsfullmakt gir tilstrekkelig beskyttelse, kan den på nærmere vilkår suppleres med et vergemål med «fratakelse av rettslig handleevne». Fratakelse av rettslig handleevne innebærer at vergen gis kompetanse til å handle mot hovedpersonens vilje på avgrensede områder. Reglene erstattet reglene om umyndiggjørelse som i sin helhet ble opphevet i 2013.  

En ny og selvstendig eldregenerasjon 

Dagens eldre er ofte vant til å være selvstendige, og de færreste ønsker å bli satt til side. De ønsker en større grad av selvbestemmelse.

- Ja, og i en slik situasjon ser det ut til at bruk av fremtidsfullmakte samsvarer med et ønske i befolkningen om økt selvbestemmelse livet ut. En fremtidsfullmakt vil kunne tre i stedet for et offentligrettslig vergemål vedtatt av statsforvalteren. Erfaringene fra de siste par årene er at forekomsten av fremtidsfullmaktene øker raskt, og om trenden fremskrives ligger det an til at fremtidsfullmaktene vil dominere.

Viktig å peke ut den rette fullmektigen

- Bør alle opprette en fremtidsfullmakt, og er det trygt?

- Jeg ønsker ikke å mene noe om hva folk flest «bør». Men de aller fleste har i alle fall muligheten til å gjøre det. Det viktigste man kan gjøre for å sikre tilstrekkelig trygghet, er å peke ut den rette fullmektigen som både evner å utføre oppdraget og som evner å sette deg og dine interesser først. Det er også mulig å utpeke flere fullmektiger. Fremtidsfullmakten kan imidlertid misbrukes og loven «oppfordrer» fullmaktsgiver til å regulere inn sikkerhetsmekanismer i fullmakten. Det kan typisk være regler om regnskap eller opplysningsplikt til en betrodd tredjeperson mv.

Behov for bistand kan også oppstå brått

En kan gi fullmakt til en person som skal bistå - representere vedkommende - i økonomiske forhold i fremtiden. Skal en vente med fremtidsfullmakt til en person ikke er i stand til å ta avgjørelser?

- Et behov for bistand kan oppstå gradvis, eller det kan komme brått, som følge av sykdom, skade eller ulykke. Om man plutselig er ute av stand til å ta en avgjørelse, vil det være en fordel om en fremtidsfullmakt allerede er opprettet slik at fullmektigen umiddelbart kan ta den i bruk og gi nødvendig bistand, påpeker Fredwall. 

Balansegang mellom selvbestemmelse og beskyttelse

Fredwall forteller at fremtidsfullmaktene har en global og regional forankring og at det i nærmest alle stater verden over arbeides med den vanskelige balansegangen mellom behovet for beskyttelse og selvbestemmelse som reguleringen av fremtidsfullmakter må håndtere.

- I dag har både Finland, Danmark og Sverige egne lover om fremtidsfullmakter som håndterer balansegangen mellom beskyttelse og selvbestemmelse – og til høsten planlegger vi for første gang et Nordisk personrettsseminar for å legge de nordiske fremtidsfullmaktsreglene under lupen, avslutter Fredwall. Hun legger til at de danske og de finske reglene er mer beskyttelsesorientert enn de norske, mens de svenske er mindre beskyttelsesorientert.

Av Eva Dobos
Publisert 16. juni 2022 11:58 - Sist endret 11. nov. 2022 10:44