De nye norske konkursreglene - Rettsøkonomisk forum

Innledning ved Marie Meling, stipendiat ved Nordisk Institutt for sjørett.

Rettsøkonomisk Forum er en seminarserie for jurister med interesse for økonomi, for økonomer med interesse for juss, og for enhver med interesse for rettsøkonomi.

Seminaret vil holdes fysisk i våre lokaler ved Institutt for privatrett og det blir mulig å delta også digitalt. Ta kontakt med Mona Østvang Ådum for å motta lenken til arrangementet via Zoom.

Photo by Josh Appel on Unsplash

Serien ble startet opp ved Institutt for privatrett ca. 1994-1995. Fra og med det akademiske året 2020/2021 arrangeres seminarene av IFP og Økonomisk Institutt, begge UiO, i samarbeid med BI. Tanken er jevnlige møter, helst 2-3 per år.

Påmelding via nettskjema - senest 26. august.


Om temaet

Den 11. mai 2020 trådte den midlertidige loven om rekonstruksjon for å avhjelpe økonomiske problemer som følge av utbrudd av covid-19 i kraft. Rekonstruksjonsloven erstatter konkurslovens regler om gjeldsforhandling frem til 1. januar 2022.

Av forarbeidene fremgår det at lovens hovedformål er «å redusere risikoen for unødige konkurser i levedyktige virksomheter som er rammet av en akutt svikt i inntektene som følge av utbruddet».

Dette begrunnes videre med at «effektive rekonstruksjonsregler kan bidra til at bedrifter som under normale omstendigheter er lønnsomme, i større grad kan reddes og arbeidsplasser og verdier sikres.»

I dette møtet i Rettsøkonomisk Forum legges det opp til å diskutere de nye reglene, samt å diskutere forholdet mellom samfunnsøkonomisk metode og juridisk metode, og hvordan rettsøkonomi kan bidra til å forende de to metodene.

Regelrådets vurdering av utredningen fra 2016, som ligger til grunn for lovendringen, gir en god indikasjon på behovet for å forene juridiske og økonomiske vurderinger:

«Utredningsinstruksen bygger på en samfunnsøkonomisk metode og tilnærming til hvordan en utredning bør gjennomføres. Det betyr blant annet at det skal vurderes kostnads- og nyttevirkninger for de som berøres av forslaget, samt en avveining av positive og negative virkninger for å vurdere om tiltaket totalt sett er lønnsomt for samfunnet.

I denne utredningen anvendes juridisk metode, med pro et contra vurderinger. Regelrådet ser at det er utfordringer å sammenlikne de to metodene og ved anvendelse av juridisk metode svarer man normalt ikke på de nødvendige spørsmålene i utredningsinstruksen.»

Lenker

  1. Rekonstruksjonsloven
  2. Utredningen fra 2016
  3. Høringssvar fra Regelrådet
Publisert 28. mai 2020 15:11 - Sist endret 5. mars 2021 15:02