Konferanse om Psykososial helse i skolen

Målet med konferansen er å samle ideer og perspektiver på hvordan å utvikle et forskningsprosjekt om minoriteters rett til et godt psykososialt miljø i skolen.

Mange barn gruer seg hver dag for å gå på skolen. Foto: Colorbox.com,

Opplæringslovens kapittel 9A handler om retten til psykosial helse for alle barn i skolen. Forskningsprosjektet som, denne konferansen er en del, har som mål å finne ut om opplæringslovens kapittel 9A har den tilsiktede virkning i praksis for minoritetsbarn. I tillegg vil vi finne ut hvordan lovene i kapittel 9A best kan oppfylles.

Ifølge opplæringslova § 9a -1 har alle elever: «rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.» Ifølge § 9a-3 skal skolen: «aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør.» Skolen skal enn videre, ifølge § 9a-4: «aktivt drive eit kontinuerleg og systematisk arbeid for å fremje helsa, miljøet og tryggleiken til elevane […]. Arbeidet skal gjelde det fysiske så vel som det psykososiale miljøet.» Dette innebærer i korte trekk at skolen har et viktig ansvar for å sikre og ivareta barns psykososiale helse.

Skolen har et strengt ansvar for å forebygge og forhindre mobbing og diskriminering av alle barn. Faktisk framkommer det av § 9-7 at hvis noen av skolens ansatte «forsettleg eller aktlaust bryt krava» om å ivareta elvers psykososiale helse, slik det framkommer i opplæringslovas kapittel 9a, kan de straffes med «bøter eller fengsel i inntil 3 månader eller begge delar.» Men hvordan fungerer opplæringslova i praksis for samiske barn og andre minoritetsbarn?

Det skal sies at barn bruker en svært stor andel av sin tid på skolen. Det er en plikt å gå på skole, noe som innebærer at de ikke har noe valg. De må være der. Den psykososiale helsen til barn påvirker i stor grad barns utvikling både intellektuelt og fysisk. Barns evne og vilje til å lære påvirkes selvsagt også av hvordan de har det på skolen.

Retten til psykososial helse ligger i bunn for en rekke andre rettigheter som retten til utvikling og retten til en kvalitetsopplæring. Hvordan disse rettighetene ivaretas vil igjen påvirke andre rettigheter som retten til ytringsfrihet, retten til å bli hørt og retten til identitet, etc.

Konferansen samler en rekke prominente fagpersoner fra ulike fagfelt som juss, rettssosiologi, psykologi, medisin og pedagogikk. I tillegg vil Sametinget være representert.

Til stede vil være blant andre:

  • professor i rettssosiologi Kristian Andenæs, Universitetet i Oslo
  • professor i klinisk medisin Tore Sørlie, Universitetet i Tromsø
  • Dr. Stephen Minton fra Trinity College i Dublin.

Arrangør

Institutt for kriminologi og rettssosiologi og Senter for samisk helseforskning
Publisert 11. sep. 2012 14:23 - Sist endra 19. sep. 2012 09:37