Psykososial helse blant ungdom i Nord-Norge (avslutta)

Lykkes ungdomskoler i Nord-Norge med å ivareta det psykososiale miljøet blant samiske elever?

Hadi Lile og Ketil Lenert Hansen skal undersøke psykososial helse hos samiske-norske elever i utvalgte åttende klasser i Nord-Norge. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Bakgrunn

Etnisk mobbing og diskriminering har betydelige helsemessige konsekvenser. Epidemiologiske studier har påvist at selvopplevd mobbing og diskriminering er assosiert med både økt forekomst av somatiske og mentale helseplager. Hvordan diskriminering påvirker somatisk og psykisk helse er knyttet til et komplekst samspill mellom sosiale, kulturelle, psykologiske og biologiske faktorer.

Ifølge Opplæringslova § 9a -1 har alle elever: «[…] rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.» Ifølge § 9a-3 skal skolen: «[…] aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør.» Skolen skal enn videre ifølge § 9a-4: «[…] aktivt drive eit kontinuerleg og systematisk arbeid for å fremje helsa, miljøet og tryggleiken til elevane […]. Arbeidet skal gjelde det fysiske så vel som det psykososiale miljøet.»

Dette innebærer i korte trekk at skolen har et viktig ansvar både for å forebygge og forhindre mobbing og diskriminering av samiske barn. Men hvordan fungerer det i praksis i grunnskolene i Nord-Norge?

Mål

Prosjektets hovedproblemstilling er: Er samiske elevers psykososiale helse ivaretatt i Finnmark, Troms og Nordland?

Prosjektet har som mål å undersøke:

  • Om samiske elever i åttende klassetrinn ved noen utvalgte skoler i Finnmark, Troms og Nordland, i tråd med opplæringsloven, har et godt psykososialt miljø som fremmer følelser av trygghet, inkludering og likeverdighet.
  • Om elever i åttende klassetrinn har blitt eller blir mobbet på skolen fordi de er samisk eller assosieres med det samiske, og om skolen har håndtert det på en god måte.
  • Hvordan samisk ungdom mestrer sin kulturelle identitet og hvordan dette ivaretas av skolen.
  • Hvilke tiltak skolen gjør for å ivareta det kulturell mangfoldet som finnes i Nord-Norge (særlig det samisk-norske), og hvordan skole-hjem samarbeid fungerer.

Metode

Studien skal forankres i en rettssosiologisk tradisjon basert på studier av lovers virkning og epidemiologisk forskningsmetodikk. Prosjektet tar utgangspunkt i opplæringslovens krav til psykososialt helsevern og undersøker hvordan loven fungerer for samiske barn i praksis.  Det skal hentes inn data gjennom spørreskjemaer og intervjuer med elever i åttende klassetrinn på noen utvalgte skoler i Nord-Norge hvor det antas å være høy grad av samiske elever.

Finansiering

Prosjektet har motatt forprosjektmidler fra Samisk nasjonalt kompetansesenter - psykisk helsevern (SANKS) for å videreutvikle prosjektet og skaffe finansiering.

Samarbeid

Prosjektet er et samarbeid mellom Hadi Lile ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo og Ketil Lenert Hansen ved Senter for samisk helseforskning Institutt for samfunnsmedisin ved Universitetet i Tromsø.

Publisert 15. jan. 2013 08:35 - Sist endra 12. mars 2014 16:29