Rose Elisabeth Boyle

Bilde av Rose Elisabeth Boyle
English version of this page
Mobiltelefon + 47 92 33 11 61
Brukernavn
Besøksadresse Kristian Augusts gate 17 Domus Juridica 8.etg 0164 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Undervisning

Rose underviser i KRIM2101 og KRIM1300.

Faglige interesser

Rose Boyle sitt PhD-prosjekt undersøker anvendelse og virkning av ulike tilbud om behandling av ruslidelser i kriminalomsorgen. Prosjektet stiller spørsmålet: Kan tilbud om behandling innenfor rammene av den strukturerte tilstedeværelse som fremkommer av å sone i fengsel, oppleves som en mulighet for positiv utvikling for utsatte individer med rusutfordringer? Målet er å bidra til utvikling av ny kunnskap som vil føre til økt livskvalitet, muligheter for tilfriskning og bedre psykisk og fysisk helse blant individer i fengsel både før, under og etter soning. Det er sentralt i prosjektet å undersøke dette kvalitativt og fra et aktørperspektiv: Mener innsatte, løslatte og fengselsansatte at eksisterende tilbud fremmer bedre helse og hvordan bør eventuelt tilbud tilrettelegges bedre?

Doktorgradsarbeidet er en del av det tverrfaglige prosjektet PriSUD-Norge og er finansiert av Norges forskningsråd.

Boyles faglige interesser knytter seg til det rus- og psykisk helsefeltet, helse-, sosial og rettssystemer, helsetjenesteutvikling, recovery, brukermedvirkning og samproduksjon, integrering av utsatte grupper, sosiale perspektiver på kriminalitet, kriminalomsorg og fengselshelse.

Bakgrunn

Rose har mastergrad i interkulturelle studier ved NLA Høgskolen. Mastergraden er basert på en case studie av en av Norges første «recovery-skoler» innenfor psykiske helse- og rusfeltet. Avhandlingen dreier seg om begrepet «samproduksjon» og betingelser for nye samarbeidsformer innen helsetjenesteutvikling. Sentrale temaer i oppgaven er recovery i ROP-arbeid, brukermedvirkning, erfaringskompetanse, hierarki og asymmetri i velferdsstruktur, stigma, marginalisering og diskriminering, og samarbeidspraksiser mellom offentlige og private aktører. 

I forbindelse med feltarbeidet i masterløpet har hun vært med som kursutvikler ved Bergen Recoveryskole og er medlem i Norges første nettverk for recoveryskoler. Hun har tidligere vært med på samling og analyse av kvalitative data om erfaringene av medarbeidere med brukererfaring-utdannelse og erfaringskonsulenter i Bergen kommune.

Emneord: Kriminologi og rettssosiologi, rus og psykisk helse, fengselshelse, kriminalomsorg, brukermedvirkning
Publisert 22. sep. 2020 13:20 - Sist endret 18. feb. 2021 10:00