Rose Elizabeth Boyle

Bilde av Rose Elizabeth Boyle
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Kristian Augusts gate 17 Domus Juridica 8.etg 0164 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Undervisning

Rose underviser i KRIM2101 og KRIM1300.

Faglige interesser

Rose Boyle sitt PhD-prosjekt undersøker anvendelse og virkning av ulike tilbud om behandling av ruslidelser i kriminalomsorgen. Prosjektet stiller spørsmålet: Kan tilbud om behandling innenfor rammene av den strukturerte tilstedeværelse som fremkommer av å sone i fengsel, oppleves som en mulighet for positiv utvikling for utsatte individer med rusutfordringer? Målet er å bidra til utvikling av ny kunnskap som vil føre til økt livskvalitet, muligheter for tilfriskning og bedre psykisk og fysisk helse blant individer i fengsel både før, under og etter soning. Det er sentralt i prosjektet å undersøke dette kvalitativt og fra et aktørperspektiv: Mener innsatte, løslatte og fengselsansatte at eksisterende tilbud fremmer bedre helse og hvordan bør eventuelt tilbud tilrettelegges bedre?

Doktorgradsarbeidet er en del av det tverrfaglige prosjektet PriSUD-Norge og er finansiert av Norges forskningsråd.

Boyles faglige interesser knytter seg til det rus- og psykisk helsefeltet, helse-, sosial og rettssystemer, helsetjenesteutvikling, recovery, brukermedvirkning og samproduksjon, integrering av utsatte grupper, sosiale perspektiver på kriminalitet, kriminalomsorg og fengselshelse.

Bakgrunn

Rose har mastergrad i interkulturelle studier ved NLA Høgskolen. Mastergraden er basert på en case studie av en av Norges første «recovery-skoler» innenfor psykiske helse- og rusfeltet. Avhandlingen dreier seg om begrepet «samproduksjon» og betingelser for nye samarbeidsformer innen helsetjenesteutvikling. Sentrale temaer i oppgaven er recovery i ROP-arbeid, brukermedvirkning, erfaringskompetanse, hierarki og asymmetri i velferdsstruktur, stigma, marginalisering og diskriminering, og samarbeidspraksiser mellom offentlige og private aktører. 

I forbindelse med feltarbeidet i masterløpet har hun vært med som kursutvikler ved Bergen Recoveryskole og er medlem i Norges første nettverk for recoveryskoler. Hun har tidligere vært med på samling og analyse av kvalitative data om erfaringene av medarbeidere med brukererfaring-utdannelse og erfaringskonsulenter i Bergen kommune.

Emneord: Kriminologi og rettssosiologi, rus og psykisk helse, fengselshelse, kriminalomsorg, brukermedvirkning
Publisert 22. sep. 2020 13:20 - Sist endret 9. juli 2021 13:49