Alf Petter Høgberg

Image of Alf Petter Høgberg
Norwegian version of this page
Phone +47 22859487
Mobile phone +47 48102799
Username
Visiting address Karl Johans gate 47 Domus Bibliotheca 0162 OSLO
Postal address Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Background

Alf Petter Høgberg awarded his Law degree (cand. jur) in 1998, and his doctoral degree (dr. juris) in 2006. He has been professor at the Faculty of Law, University of Oslo since 2006, associate professor in 2006-2007, research fellow in 2001-2005, and research assistant in 1997-1998. Høgberg has also been an associate at the Law firm Wikborg Rein in 1999-2005. Høgberg has been chairman of the Norwegian Society on Legal Philosophy 2001-2009. He was Norwegian editor of the Nordic legal journal Retfærd in 2003-2006, and in 2007-2009 Nordic chief editor for Retfærd.

Field of research

 • Contract law
 • Criminal Law
 • Criminal procedure
 • Legal theory

Publications

 • Høgberg, Alf Petter (2019). Domstolspraksis som rettskildefaktor, I: Alf Petter Høgberg & Jørn Øyrehagen Sunde (red.),  Juridisk metode og tenkemåte.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215028354.  Kapittel 8.  s 259 - 292
 • Høgberg, Alf Petter (2019). Forvaltningsrettslig ‘ugyldighet’ som koblingsbegrep, I: Henriette N. Tøssebro (red.),  Ugyldighet i forvaltningsretten.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03205-4.  Forvaltningsrettslig ‘ugyldighet’ som koblingsbegrep.  s 129 - 142
 • Høgberg, Alf Petter (2019). Reelle hensyn, I: Alf Petter Høgberg & Jørn Øyrehagen Sunde (red.),  Juridisk metode og tenkemåte.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215028354.  Kapittel 11.  s 343 - 356
 • Høgberg, Alf Petter & Høgberg, Benedikte Moltumyr (2019). Grunnloven som rettskildefaktor, I: Alf Petter Høgberg & Jørn Øyrehagen Sunde (red.),  Juridisk metode og tenkemåte.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215028354.  Kapittel 7.  s 239 - 258
 • Høgberg, Alf Petter (2016). Rettslige standarder redefinert, I: Reidun Førde; Morten Kjelland & Ulf Stridbeck (red.),  Cand.mag., cand.med., cand.jur., cand.alt Festskrift til Aslak Syse.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-49372-8.  Kapittel.  s 285 - 299
 • Høgberg, Alf Petter (2015). Avtaletolkning - om forutberegnelighet og rimelighet i nordisk tradisjon, I: Mads Bryde Andersen (red.),  Aftaleloven 100 år.  DJØF Forlag.  ISBN 978-87-574-3321-0.  Kapittel 7.  s 153 - 162
 • Høgberg, Alf Petter (2015). Gjenopptakelseskommisjonens lovanvendelse i Torgersen-saken. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  54(7), s 441- 443
 • Høgberg, Alf Petter & Høgberg, Benedikte Moltumyr (2013). Noen ord om grunnlovstolkning, I: Karl Harald Søvig; Sigrid Eskeland Schutz & Ørnulf Rasmussen (red.),  Undring og erkjennelse. Festskrift til Jan Fridthjof Bernt 70 år.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1253-8.  Artikkel.  s 249 - 265
 • Høgberg, Alf Petter & Høgberg, Benedikte Moltumyr (2013). Tolkning av Grunnloven. Jussens venner.  ISSN 0022-6971.  48(3), s 193- 226
 • Høgberg, Alf Petter & Tøssebro, Henriette N. (2013). Om aktiv og passiv medvirkning, I: Alf Petter Høgberg; Trond Eirik Schea & Runar Torgersen (red.),  Rettssikker radikaler: Festskrift til Ståle Eskeland 70 år.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-39157-7.  Artikkel.  s 123 - 148
 • Høgberg, Alf Petter (2012). Om tolkning og subsumsjon - med særlig henblikk på lagrettens og Høyesteretts kompetanse, I:  Pro Natura : Festskrift til Hans Christian Bugge på 70-årsdagen 2012.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01953-6.  s 212 - 226
 • Høgberg, Alf Petter & Tøssebro, Henriette N. (2012). Begrensninger i adgangen til å fingere skyld. Kritisk juss.  ISSN 0804-7375.  38(3-4), s 223- 243
 • Høgberg, Alf Petter & Kinander, Morten (2011). Det formelle legalitetsprinsippet og retttskildelæren. Tidsskrift for Rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  (1), s 15- 55
 • Kinander, Morten & Høgberg, Alf Petter (2011). Det formelle legalitetsprinsippet og rettskildelæren. Tidsskrift for Rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  (1), s 15- 56
 • Høgberg, Alf Petter (2010). Sondringen mellom tinglige og obligatoriske rettigheter som strukturell forklaringsmodell, I: Gudmund Knudsen; Geir Woxholth & Kristin Normann (red.),  Selskap, kontrakt, konkurs og rettskilder : festskrift til Mads Henry Andenæs 70 år.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-40066-5.  Vitenskapelig artikkel.  s 100 - 110
 • Høstmælingen, Njål & Høgberg, Alf Petter (2010). Grunnlovsfesting av retten til privatliv?. Jussens venner.  ISSN 0022-6971.  45(2), s 98- 146
 • Høgberg, Alf Petter (2008). Hvitvaskingsmekanismen og den rettslige regulering, I: Alf Petter Høgberg & Ulf Stridbeck (red.),  Hvitvasking.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215010083.  Kapittel 3.  s 30 - 42
 • Høgberg, Alf Petter (2008). Hvitvaskingsregelverkets historie og kilder, I: Alf Petter Høgberg & Ulf Stridbeck (red.),  Hvitvasking.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215010083.  kapittel 2.  s 20 - 29
 • Høgberg, Alf Petter (2007). I hvilken grad kommer rettsanvendelsestvil tiltalte til gode?. Jussens venner.  ISSN 0022-6971.  42(1), s 20- 36
 • Høgberg, Alf Petter (2006). Internasjonalisering av kontraktsretten. Tidsskrift for forretningsjus.  ISSN 0805-4355.  12(2), s 108- 125
 • Høgberg, Alf Petter (2006). Tolkningsstiler ved kontraktstolkning - en introduksjon. Jussens venner.  ISSN 0022-6971.  41(2), s 61- 108

View all works in Cristin

 • Høgberg, Alf Petter & Sunde, Jørn Øyrehagen (red.) (2019). Juridisk metode og tenkemåte. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215028354.  800 s.
 • Hov, Jo & Høgberg, Alf Petter (2017). Obligasjonsrett. Papinian.  ISBN 9788291060255.  553 s.
 • Høgberg, Alf Petter & Eskeland, Ståle (2017). Strafferett. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202534530.  616 s.
 • Høgberg, Alf Petter & Hov, Jo (2016). Obligasjonsrett. Pampinian.  ISBN 9788291060187.  550 s.
 • Høgberg, Alf Petter (2015). I språkets bilde - elementære logiske emner i juridisk kontekst, 2. utgave. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02477-6.  125 s.
 • Høgberg, Alf Petter; Schea, Trond Eirik & Torgersen, Runar (red.) (2013). Rettssikker radikaler: Festskrift til Ståle Eskeland 70 år. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-39157-7.  333 s.
 • Høgberg, Alf Petter (2012). I språkets bilde - Elementære logiske emner i juridisk kontekst. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215019659.  119 s.
 • Høgberg, Alf Petter & Hov, Jo (2010). Oversikt over avtaleretten. Pampinian.  ISBN 978-82-91060-22-4.  169 s.
 • Høgberg, Alf Petter & Hov, Jo (2009). Alminnelig avtalerett. Papinian.  ISBN 9788291060187.  480 s.
 • Høgberg, Alf Petter & Stridbeck, Ulf (red.) (2008). Hvitvasking. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215010083.  275 s.
 • Høgberg, Alf Petter (2006). Kontraktstolkning. Særlig om tolknignsstiler ved fortolkning av skriftlige kontrakter. Universitetsforlaget.  ISBN 8215009832.  360 s.
 • Høgberg, Alf Petter (2006). Om kritikkene av fenomenet reelle hensyn, begrepet ’reelle hensyn’ og termen ”reelle hensyn”. Universitetsforlaget.  ISBN 8215009603.
 • Høgberg, Alf Petter; Kinander, Morten; Bergo, Knut; Eriksen, Christoffer; Stubberud, Jørgen; Blandhol, Sverre; Mæhle, Synne Sæther; Askeland, Bjarte & Friis Fæhn, Erik (2005). Makt og rett. Om Makt- og demokratiutredningens konklusjoner om rettsliggjøring av politikken og demokratiets forvitring. Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00810-0.  248 s. Show summary

View all works in Cristin

 • Imeland, Vilde; Høgberg, Alf Petter; Aarli, Ragna & Holmboe, Morten (2020, 04. oktober). – Skillet mellom bevis og indisier er misvisende.  Morgenbladet. Show summary
 • Høgberg, Alf Petter (2019). Introduksjon til folkerett, I: Alf Petter Høgberg & Jørn Øyrehagen Sunde (red.),  Juridisk metode og tenkemåte.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215028354.  Innledning.  s 357 - 359
 • Høgberg, Alf Petter (2019). Kriminalisering og kriminalitetsbekjempelse som årsak til samfunnsproblemer – i historisk, samtids- og komparativ belysning.
 • Høgberg, Alf Petter (2017). Forvaltningsrettslig preklusjon. Kritisk juss.  ISSN 0804-7375.  53(2), s 113- 114 . doi: 10.18261/issn.2387-4546-2017-02-04
 • Høgberg, Alf Petter (2017). Helseforetaksmodellen – Organisering av helseforetak – juridiske konsekvenser av ulike organiseringsmodeller.
 • Høgberg, Alf Petter (2017). Kriminalstatistikkens betydning for ideen om det åpne og liberale samfunn.
 • Høgberg, Alf Petter (2016). Rekonstruksjon og omdefinering som subversivt legislativt grep på strafferettens område.
 • Høgberg, Alf Petter (2015). Strafferettens usynlige sømmer og skillelinjer.
 • Høgberg, Alf Petter (2013, 29. august). Anke på straffutmåling.  VG.
 • Høgberg, Alf Petter (2013). Lovspråkets transformasjoner – Om virkelighetens forvandling av lovspråket, og lovspråkets forvandling av virkeligheten.
 • Høgberg, Alf Petter (2013, 23. juli). Om benådning.  Aftenposten.
 • Høgberg, Alf Petter (2013, 12. februar). Om forutsetninger for kunstgave.  Adresseavisen.
 • Høgberg, Alf Petter (2013, 22. april). Om ikrafttredelse av ny straffelov.  Dagbladet.
 • Høgberg, Alf Petter (2013, 18. september). Om korrupsjon. [Internett].  VG.
 • Høgberg, Alf Petter (2013, 26. mai). Om saksbehandlingstiden i straffesaker.  VG.
 • Høgberg, Alf Petter (2013). Om sondringen mellom tinglige og obligatoriske rettigheter.
 • Høgberg, Alf Petter (2013, 19. september). Om straffutmåling.  VG.
 • Høgberg, Alf Petter (2013, 26. mars). Om strukturerte spareprodukter. [Internett].  Dagens næringsliv.
 • Høgberg, Alf Petter (2012). Fra lovtekst til Facebook.
 • Høgberg, Alf Petter (2012, 24. august). Norway Mass Killer Gets the Maximum: 21 Years.  New Yourk Times.
 • Høgberg, Alf Petter (2011). Voodo i strafferetten.
 • Høgberg, Alf Petter (2011). Voodoo i rettslig argumentasjon: Kunsten å skjule gamle avguder i rettens hellige treenighet: autoritet, tradisjonalitet og rasjonalitet.
 • Høgberg, Alf Petter (2010). Kriminalitetens velsignelser - om kriminalitetens verdiskapning og samfunnsnyttige funksjon.
 • Høgberg, Alf Petter (2010). "Likhet for loven" - om aktuelle saksforhold der formelle og materielle rettssikkerhetsidealer er satt under press.
 • Høgberg, Alf Petter (2010). Om bedømmelseskriterier for juridiske doktorgrader i de nordiske land.
 • Høgberg, Alf Petter (2010). Om samfunnsnytte og verdiskapning som direkte konsekvenser av lovbrudd og kriminell virksomhet.
 • Høgberg, Alf Petter & Høstmælingen, Njål (2009). Betenkning om grunnlovsfesting av retten til personvern/privatliv. Publisert i NOU 2009: 1. Individ og integritet: Personvern i det digitale samfunnet s. 244-275. NOU - Norges offentlige utredninger. 1.
 • Høgberg, Alf Petter & Høstmælingen, Njål (2009). Grunnlovsfesting av personvernet.
 • Høgberg, Alf Petter & Høstmælingen, Njål (2009). Kronikk: Retten til et privatliv. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Høgberg, Alf Petter & Stub, Marius (2009). Er reglene om bruk av tvangsmidler i avvergende og forebyggende øyemed forenelige med forbudet mot husinkvisisjoner i Grunnloven § 102? Betenkning publisert i NOU 2009:15 Skjult informasjon – åpen kontroll s. 420-449.
 • Høstmælingen, Njål & Høgberg, Alf Petter (2009). Grunnlovsfesting av retten til respekt for privatliv.
 • Høgberg, Alf Petter (2008). Bokanmeldelse: Johan Giertsen; Avtaler. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  47(4), s 248- 256
 • Høgberg, Alf Petter (2008). Integrering av juridisk metode i undervisningen.
 • Høgberg, Alf Petter (2008). Introduksjon av advokaten som aktør på hvitvaskingsbransjens arena, I: Alf Petter Høgberg & Ulf Stridbeck (red.),  Hvitvasking.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215010083.  Kapittel 5.  s 58 - 59
 • Høgberg, Alf Petter (2008, 10. oktober). Om erstatningssøksmål etter kjøp av spiller. [Internett].  Nettavisen.
 • Høgberg, Alf Petter (2008, 25. januar). Om mulig inndragningskrav. [Internett].  NA 24 - Næringslivsavisen på nettet.
 • Høgberg, Alf Petter (2008, 10. juni). Om tildeling av arv og grensen mot oppfordring til fortsatt kriminalitet. [Internett].  Dagbladet.no.
 • Høgberg, Alf Petter (2008, 10. juni). Om tolkning av testamente. [TV].  TV 2.
 • Stridbeck, Ulf & Høgberg, Alf Petter (2008). Forord, I: Alf Petter Høgberg & Ulf Stridbeck (red.),  Hvitvasking.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215010083.  Forord.  s 5 - 6
 • Høgberg, Alf Petter (2008). Om Derrida og dekonstruksjon av rettsvitenskapelige tekster.
 • Høgberg, Alf Petter (2007). Bokanmeldelse: Anders Holm; Den avtalsgrundade lojalitetsplikten - en allmänn rättsprincip. Tidsskrift for Rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  (1-2), s 276- 283
 • Høgberg, Alf Petter (2007). Fra kvinneretten: Om bruken av virkelighetsmodeller ved forklaring av mekanismer som virker undertrykkende for kvinners rettsstilling.
 • Høgberg, Alf Petter (2007). Genusperspektiv og rett eller genusperspektivets rett? Metodedekonstruksjon av Eva-Maria Svenssons avhandling "Genus och rätt".
 • Høgberg, Alf Petter (2007, 16. november). Om forslaget til ny dyrevelferdslov.  VG.
 • Høgberg, Alf Petter (2007). Om reelle hensyn og bruken av disse i rettsvitenskapelige avhandlinger.
 • Høgberg, Alf Petter (2007). Om reelle hensyn som rettskildefaktor. Historikk, funksjonsmåter og kritikk.
 • Høgberg, Alf Petter (2007). Rettsteori og avtaletolkning.
 • Høgberg, Alf Petter (2007). Subjektive tilstander og bevisrelaterte problemstillinger.
 • Høgberg, Alf Petter (2007). Tolkningsstilar vid avtalstolkning.
 • Høgberg, Alf Petter (2006). Fra “enighet” til “berettigede forventninger” – om den normative komponent i den avtalerettslige og kontraktsrettslige intensjonalitetsargumentasjon.
 • Høgberg, Alf Petter (2006). I hvilken grad bør rettsanvendelsestvil komme tiltalte til gode?.
 • Høgberg, Alf Petter (2006, 29. mai). Kommentar vedr. UDI-saken.  Dagsavisen.
 • Høgberg, Alf Petter (2006). Leder om ytringsfrihet belyst ved karikaturstriden. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift.  ISSN 0105-1121.  113(2), s 2- 5
 • Høgberg, Alf Petter (2006). Om advokaters plikter etter hvitvaskingsregelverket.
 • Høgberg, Alf Petter (2006, 23. september). Om forberedelse av terrorhandlinger og såkalt fremskutt fullbyrdelse.  Aftenposten.
 • Høgberg, Alf Petter (2006, 26. september). Om tvangsmidler ved etterforskning, avverging og forebygging av terrorhandlinger. [Radio].  Kanal 24.
 • Høgberg, Alf Petter (2006). Prøveforelesning, oppgitt emne: Internasjonalisering av kontraktsretten.
 • Høgberg, Alf Petter (2006). Tilbakevirkende lovers betydning for fortolkningen av kontrakter.
 • Høgberg, Alf Petter (2006). Tolkning av avtaler som innebærer myndighetsutøvelse. Om det privatrettslige og det offentligrettslige perspektiv og harmoniseringen av disse perspektiver.
 • Høgberg, Alf Petter (2006). Tolkningsstiler.
 • Høgberg, Alf Petter (2006). Utvikling av problemstillinger i rettsvitenskapelige avhandlinger.
 • Høgberg, Alf Petter & Axelsen, Niels Kristian (2006). Hvitvasking.
 • Høgberg, Alf Petter (2006). Kronikk: Den lovstridige forskrift. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.  s 4- 4
 • Høgberg, Alf Petter (2005). Avhandling (dr. juris): Tolkningsstiler ved fortolkning av skriftlige kontrakter.
 • Høgberg, Alf Petter (2005). Romavlytting og tvangsmidler i forebyggende øyemed.
 • Høgberg, Alf Petter (2005). Om ulike former for språklig uklarhet og betydningen av disse - eksemplifisert ved tolkningsproblemer knyttet til integrasjonsklausuler og comfort letters.

View all works in Cristin

Published Apr. 21, 2008 10:18 AM - Last modified Sep. 22, 2015 8:58 AM