Alf Petter Høgberg

Bilde av Alf Petter Høgberg
English version of this page
Telefon +47 22859487
Mobiltelefon +47 48102799
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Bibliotheca 0162 Oslo
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Bakgrunn

Cand.jur. 1998, professor dr. juris fra 2006. Formann i Norsk forening for Rettsfilosofi 2001-2009, norsk redaktør for det nordiske juridiske tidsskriftet Retfærd 2003-2006, nordisk hovedredaktør for Retfærd 2007-2009. Høgberg var prodekan for forskning i periodene 2013-2015 og 2016-2019.

Forskningsfelt

Strafferett
Obligasjonsrett
Avtalerett
Metodelære
Allmenn rettsteori

Undervisning

Alf Petter Høgberg har bred undervisningserfaring innenfor både privatrettslige og offentligrettslige fag. Han har vært veileder for avhandlingsskrivende innenfor fagene avtalerett, obligasjonsrett, erstatningsrett, arbeidsrett, folkerett, forvaltningsrett, strafferett, prosess og rettsfilosofi/allmenn rettsteori.

Fullførte veiledningsoppdrag (ph.d.)

Thomas Frøberg: Rettslig prinsippargumentasjon (disputas 2013, hovedveileder)

Anders Løvlie: Rettslige faktabegreper (disputas 2014, hovedveileder)

Marianne Jenum Hotvedt: Arbeidsgiverbegrepet. En analyse av grunnlaget for arbeidsgiverplikter (disputas 2015, medveileder)

Olav Haugen Moen: Forvaltningsskjønn og domstolskontroll (disputas 2018, hovedveileder)

Camilla Guldahl Cooper: NATO Rules of Engagement: On ROE, self-defence and the use of force during armed conflict (disputas 2018, hovedveileder)

Henriette N. Tøssebro: Omgjøring utenfor klagesak  (disputas 2020, hovedveileder)

Johan Vorland Wibye: Rettighetsanalyse (disputas 2020, medveileder)

Johannes Hygen Meyer: Fra årsak til ansvar. En analyse av erstatningsrettens årsakskrav i historisk, komparativt og teoretisk perspektiv (disputas 2021, hovedveileder)

Doktorgradsbedømmelser

Joel Samuelsson: Avtalstolkning (disputas Uppsala 2008)

Gunnar Nordén: Konfluensen mellom materielle rettsnormer og prosessuelle beslutningsmekanismer (disputas Oslo 2013)

Markus Jerkø: Rettslig bevisvurdering - om dens rammer, redskaper og grensene for vår erkjennelse (disputas Oslo 2014)

Silje Karine Nordtveit: En formuerettslig analyse av fordringers stiftelsestidspunkt (disputas Bergen 2016)

Ingvild Rosseland Sandhaug: Korrupsjonsbekjempelse i virksomhetsforhold (disputas Bergen 2019)

Katrine Rong Holter: Hensikt: En studie av hensiktsforsett og omkringliggende begreper i strafferetten (disputas Bergen 2020)

Jonatan Schytzer: Fordrans uppkomst inom insolvensrätten (disputas Uppsala 2021)

Anette Hemmingby: Ensidig endring av økonomiske ytelser i arbeidsavtaleforhold (disputas Oslo 2021)

Emneord: Strafferett, Avtalerett, Kontraktsrett, Rettskildelære, Rettsfilosofi, Allmenn rettsteori, Forvaltningsrett

Publikasjoner

 • Wibye, Johan Vorland & Høgberg, Alf Petter (2021). Klimadommens forsvinningsnummer – når borgere blir tredjeparter til konstitusjonelle rettighetsbestemmelser. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift. ISSN 0105-1121. s. 61–74.
 • Kjørven, Marte Eidsand; Høgberg, Alf Petter & Woxholth, Geir (2021). BankID-opplysninger på avveie – om vilkårene for aktivering av forsettsansvaret etter finansavtaleloven § 35 (3) og ny finansavtalelov § 4-30 (4). Lov og Rett. ISSN 0024-6980. 60(6), s. 335–366. doi: 10.18261/issn.1504-3061-2021-06-03. Fulltekst i vitenarkiv
 • Høgberg, Alf Petter (2020). Kommentarer til avtaleloven. Norsk Lovkommentar. ISSN 2387-3361.
 • Høgberg, Alf Petter (2019). Domstolspraksis som rettskildefaktor. I Høgberg, Alf Petter & Sunde, Jørn Øyrehagen (Red.), Juridisk metode og tenkemåte. Universitetsforlaget. ISSN 9788215028354. s. 259–292.
 • Høgberg, Alf Petter & Høgberg, Benedikte Moltumyr (2019). Grunnloven som rettskildefaktor. I Høgberg, Alf Petter & Sunde, Jørn Øyrehagen (Red.), Juridisk metode og tenkemåte. Universitetsforlaget. ISSN 9788215028354. s. 239–258.
 • Høgberg, Alf Petter (2019). Forvaltningsrettslig ‘ugyldighet’ som koblingsbegrep. I Tøssebro, Henriette N. (Red.), Ugyldighet i forvaltningsretten. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-03205-4. s. 129–142. doi: 10.18261/issn.2387-4546-2017-02-04.
 • Høgberg, Alf Petter (2019). Reelle hensyn. I Høgberg, Alf Petter & Sunde, Jørn Øyrehagen (Red.), Juridisk metode og tenkemåte. Universitetsforlaget. ISSN 9788215028354. s. 343–356.
 • Høgberg, Alf Petter (2016). Rettslige standarder redefinert. I Førde, Reidun; Kjelland, Morten & Stridbeck, Ulf (Red.), Cand.mag., cand.med., cand.jur., cand.alt Festskrift til Aslak Syse. Gyldendal Juridisk. ISSN 978-82-05-49372-8. s. 285–299.
 • Høgberg, Alf Petter (2015). Gjenopptakelseskommisjonens lovanvendelse i Torgersen-saken. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. 54(7), s. 441–443.
 • Høgberg, Alf Petter (2015). Avtaletolkning - om forutberegnelighet og rimelighet i nordisk tradisjon. I Andersen, Mads Bryde (Red.), Aftaleloven 100 år. DJØF Forlag. ISSN 978-87-574-3321-0. s. 153–162.
 • Høgberg, Alf Petter & Tøssebro, Henriette N. (2013). Om aktiv og passiv medvirkning. I Høgberg, Alf Petter; Schea, Trond Eirik & Torgersen, Runar (Red.), Rettssikker radikaler: Festskrift til Ståle Eskeland 70 år. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-39157-7. s. 123–148.
 • Høgberg, Alf Petter & Høgberg, Benedikte Moltumyr (2013). Noen ord om grunnlovstolkning. I Søvig, Karl Harald; Schutz, Sigrid Eskeland & Rasmussen, Ørnulf (Red.), Undring og erkjennelse. Festskrift til Jan Fridthjof Bernt 70 år. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-1253-8. s. 249–265.
 • Høgberg, Alf Petter & Høgberg, Benedikte Moltumyr (2013). Tolkning av Grunnloven. Jussens venner. ISSN 0022-6971. 48(3), s. 193–226.
 • Høgberg, Alf Petter & Tøssebro, Henriette N. (2012). Begrensninger i adgangen til å fingere skyld. Kritisk juss. ISSN 0804-7375. 38(3-4), s. 223–243.
 • Høgberg, Alf Petter (2012). Om tolkning og subsumsjon - med særlig henblikk på lagrettens og Høyesteretts kompetanse, Pro Natura : Festskrift til Hans Christian Bugge på 70-årsdagen 2012. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01953-6. s. 212–226.
 • Kinander, Morten & Høgberg, Alf Petter (2011). Det formelle legalitetsprinsippet og rettskildelæren. Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. s. 15–56.
 • Høgberg, Alf Petter & Kinander, Morten (2011). Det formelle legalitetsprinsippet og retttskildelæren. Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. s. 15–55.
 • Høgberg, Alf Petter (2010). Sondringen mellom tinglige og obligatoriske rettigheter som strukturell forklaringsmodell. I Knudsen, Gudmund; Woxholth, Geir & Normann, Kristin (Red.), Selskap, kontrakt, konkurs og rettskilder : festskrift til Mads Henry Andenæs 70 år. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-40066-5. s. 100–110.
 • Høstmælingen, Njål & Høgberg, Alf Petter (2010). Grunnlovsfesting av retten til privatliv? Jussens venner. ISSN 0022-6971. 45(2), s. 98–146.
 • Høgberg, Alf Petter (2008). Hvitvaskingsregelverkets historie og kilder. I Høgberg, Alf Petter & Stridbeck, Ulf (Red.), Hvitvasking. Universitetsforlaget. ISSN 9788215010083. s. 20–29.
 • Høgberg, Alf Petter (2008). Hvitvaskingsmekanismen og den rettslige regulering. I Høgberg, Alf Petter & Stridbeck, Ulf (Red.), Hvitvasking. Universitetsforlaget. ISSN 9788215010083. s. 30–42.
 • Høgberg, Alf Petter (2007). I hvilken grad kommer rettsanvendelsestvil tiltalte til gode? Jussens venner. ISSN 0022-6971. 42(1), s. 20–36.
 • Høgberg, Alf Petter (2006). Tolkningsstiler ved kontraktstolkning - en introduksjon. Jussens venner. ISSN 0022-6971. 41(2), s. 61–108.
 • Høgberg, Alf Petter (2006). Internasjonalisering av kontraktsretten. Tidsskrift for forretningsjus. ISSN 0805-4355. 12(2), s. 108–125.
 • Høgberg, Alf Petter (2003). Om rettsvitenskapens bruk av uttrykket "reelle hensyn". Lov og Rett. ISSN 0024-6980.
 • Høgberg, Alf Petter (2001). Økonomi eller kjærlighet? Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift. ISSN 0105-1121. 91(4), s. 77–80.
 • Høgberg, Alf Petter (2000). Avhandling: Om reelle hensyn og deres betydning for grensen mellom straffbare og straffrie handlinger. Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. s. 525–649.
 • Høgberg, Alf Petter (1998). Om straff og kravet til lovhjemmel. - Hvor strengt skal man oppfattelovskravet i strafferetten? Stud. jur. / utgitt av Juristforeningen, UiO. ISSN 0333-2713. 2, s. 31–34.
 • Høgberg, Alf Petter (1998). Det "naturlige" i Høyesteretts argumentasjon. Stud. jur. / utgitt av Juristforeningen, UiO. ISSN 0333-2713. 63(7), s. 47–52.
 • Høgberg, Alf Petter (1998). De problematiske reelle hensyn. Stud. jur. / utgitt av Juristforeningen, UiO. ISSN 0333-2713. 63(3), s. 29–31.
 • Høgberg, Alf Petter (1997). Eckhoffs Koblingssentral. Stud. jur. / utgitt av Juristforeningen, UiO. ISSN 0333-2713. s. 25–29.
 • Høgberg, Alf Petter (1997). Til den klassiske debatt om eiendomsrettsbegrepet. Stud. jur. / utgitt av Juristforeningen, UiO. ISSN 0333-2713. 6, s. 42–46.

Se alle arbeider i Cristin

 • Høgberg, Alf Petter (2020). I språkets bilde Elementære logiske emner i juridisk kontekst. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-03803-2. 123 s.
 • Høgberg, Alf Petter & Sunde, Jørn Øyrehagen (2019). Juridisk metode og tenkemåte. Universitetsforlaget. ISBN 9788215028354. 800 s.
 • Hov, Jo & Høgberg, Alf Petter (2017). Obligasjonsrett. Papinian. ISBN 9788291060255. 553 s.
 • Høgberg, Alf Petter & Eskeland, Ståle (2017). Strafferett. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202534530. 616 s.
 • Høgberg, Alf Petter & Hov, Jo (2016). Obligasjonsrett. Pampinian. ISBN 9788291060187. 550 s.
 • Høgberg, Alf Petter (2015). I språkets bilde - elementære logiske emner i juridisk kontekst, 2. utgave. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02477-6. 125 s.
 • Høgberg, Alf Petter; Schea, Trond Eirik & Torgersen, Runar (2013). Rettssikker radikaler: Festskrift til Ståle Eskeland 70 år. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-39157-7. 333 s.
 • Høgberg, Alf Petter (2012). I språkets bilde - Elementære logiske emner i juridisk kontekst. Universitetsforlaget. ISBN 9788215019659. 119 s.
 • Høgberg, Alf Petter & Hov, Jo (2010). Oversikt over avtaleretten. Pampinian. ISBN 978-82-91060-22-4. 169 s.
 • Høgberg, Alf Petter & Hov, Jo (2009). Alminnelig avtalerett. Papinian. ISBN 9788291060187. 480 s.
 • Høgberg, Alf Petter & Stridbeck, Ulf (2008). Hvitvasking. Universitetsforlaget. ISBN 9788215010083. 275 s.
 • Høgberg, Alf Petter (2006). Om kritikkene av fenomenet reelle hensyn, begrepet ’reelle hensyn’ og termen ”reelle hensyn”. Universitetsforlaget. ISBN 8215009603.
 • Høgberg, Alf Petter (2006). Kontraktstolkning. Særlig om tolknignsstiler ved fortolkning av skriftlige kontrakter. Universitetsforlaget. ISBN 8215009832. 360 s.
 • Høgberg, Alf Petter; Kinander, Morten; Bergo, Knut; Eriksen, Christoffer; Stubberud, Jørgen & Blandhol, Sverre [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2005). Makt og rett. Om Makt- og demokratiutredningens konklusjoner om rettsliggjøring av politikken og demokratiets forvitring. Universitetsforlaget. ISBN 82-15-00810-0. 248 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Høgberg, Alf Petter (2021). Bokanmeldelse: "Hensikt og omkringliggende begreper i strafferetten" av Katrine Holter. Tidsskrift for strafferett. ISSN 1502-685X. s. 104–113.
 • Holter, Katrine; Falnes, Johan; NTB, NTB; Marthinussen, Hans Fredrik; Sæverud, Ole B. & Høgberg, Alf Petter (2021). Jussprofessor om Ernas korona-bot: – Pussig. [Avis]. Dagsavisen.
 • Holter, Katrine; Dalaker, Sondre; Baisotti, Valentina; Fauske, Roy; Nyhus, Håvard & Larsen, Mette Yvonne [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2021). Fryktar fjerning av foreldingsfrist kan få uskuldige dømd for overgrep. [Avis]. NRK.
 • Holter, Katrine; Sandnes, Ådne Husby; Høgberg, Alf Petter & Marthinussen, Hans Fredrik (2021). Ekspertenes dom: Kan Erna straffes? [Avis]. VG.
 • Valderhaug, Roar; Olsen, Thomas; Holter, Katrine; Sæverud, Ole B.; Marthinussen, Hans Fredrik & Høgberg, Alf Petter [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). Jusprofessorer kritiserer politiets begrunnelse for Solbergs bot. [Avis]. Aftenposten.
 • Imeland, Vilde; Høgberg, Alf Petter; Aarli, Ragna & Holmboe, Morten (2020). – Skillet mellom bevis og indisier er misvisende. [Avis]. Morgenbladet.
 • Høgberg, Alf Petter (2019). Introduksjon til folkerett. I Høgberg, Alf Petter & Sunde, Jørn Øyrehagen (Red.), Juridisk metode og tenkemåte. Universitetsforlaget. ISSN 9788215028354. s. 357–359.
 • Høgberg, Alf Petter (2019). Kriminalisering og kriminalitetsbekjempelse som årsak til samfunnsproblemer – i historisk, samtids- og komparativ belysning.
 • Høgberg, Alf Petter (2017). Forvaltningsrettslig preklusjon. Kritisk juss. ISSN 0804-7375. 53(2), s. 113–114. doi: 10.18261/issn.2387-4546-2017-02-04.
 • Høgberg, Alf Petter (2017). Kriminalstatistikkens betydning for ideen om det åpne og liberale samfunn.
 • Høgberg, Alf Petter (2017). Helseforetaksmodellen – Organisering av helseforetak – juridiske konsekvenser av ulike organiseringsmodeller.
 • Høgberg, Alf Petter (2016). Rekonstruksjon og omdefinering som subversivt legislativt grep på strafferettens område.
 • Høgberg, Alf Petter (2015). Strafferettens usynlige sømmer og skillelinjer.
 • Høgberg, Alf Petter (2013). Om forutsetninger for kunstgave. [Avis]. Adresseavisen.
 • Høgberg, Alf Petter (2013). Om strukturerte spareprodukter. [Internett]. Dagens næringsliv.
 • Høgberg, Alf Petter (2013). Om ikrafttredelse av ny straffelov. [Avis]. Dagbladet.
 • Høgberg, Alf Petter (2013). Om saksbehandlingstiden i straffesaker. [Avis]. VG.
 • Høgberg, Alf Petter (2013). Om benådning. [Avis]. Aftenposten.
 • Høgberg, Alf Petter (2013). Anke på straffutmåling. [Avis]. VG.
 • Høgberg, Alf Petter (2013). Om korrupsjon. [Internett]. VG.
 • Høgberg, Alf Petter (2013). Om straffutmåling. [Avis]. VG.
 • Høgberg, Alf Petter (2013). Om sondringen mellom tinglige og obligatoriske rettigheter.
 • Høgberg, Alf Petter (2013). Lovspråkets transformasjoner – Om virkelighetens forvandling av lovspråket, og lovspråkets forvandling av virkeligheten.
 • Høgberg, Alf Petter (2012). Norway Mass Killer Gets the Maximum: 21 Years. [Avis]. New Yourk Times.
 • Høgberg, Alf Petter (2012). Fra lovtekst til Facebook.
 • Høgberg, Alf Petter (2011). Voodo i strafferetten.
 • Høgberg, Alf Petter (2011). Voodoo i rettslig argumentasjon: Kunsten å skjule gamle avguder i rettens hellige treenighet: autoritet, tradisjonalitet og rasjonalitet.
 • Høgberg, Alf Petter (2010). "Likhet for loven" - om aktuelle saksforhold der formelle og materielle rettssikkerhetsidealer er satt under press.
 • Høgberg, Alf Petter (2010). Kriminalitetens velsignelser - om kriminalitetens verdiskapning og samfunnsnyttige funksjon.
 • Høgberg, Alf Petter (2010). Om bedømmelseskriterier for juridiske doktorgrader i de nordiske land.
 • Høgberg, Alf Petter (2010). Om samfunnsnytte og verdiskapning som direkte konsekvenser av lovbrudd og kriminell virksomhet.
 • Høgberg, Alf Petter & Høstmælingen, Njål (2009). Kronikk: Retten til et privatliv. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Høgberg, Alf Petter & Høstmælingen, Njål (2009). Grunnlovsfesting av personvernet.
 • Høstmælingen, Njål & Høgberg, Alf Petter (2009). Grunnlovsfesting av retten til respekt for privatliv.
 • Høgberg, Alf Petter (2008). Bokanmeldelse: Johan Giertsen; Avtaler. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. 47(4), s. 248–256.
 • Høgberg, Alf Petter (2008). Introduksjon av advokaten som aktør på hvitvaskingsbransjens arena. I Høgberg, Alf Petter & Stridbeck, Ulf (Red.), Hvitvasking. Universitetsforlaget. ISSN 9788215010083. s. 58–59.
 • Stridbeck, Ulf & Høgberg, Alf Petter (2008). Forord. I Høgberg, Alf Petter & Stridbeck, Ulf (Red.), Hvitvasking. Universitetsforlaget. ISSN 9788215010083. s. 5–6.
 • Høgberg, Alf Petter (2008). Om mulig inndragningskrav. [Internett]. NA 24 - Næringslivsavisen på nettet.
 • Høgberg, Alf Petter (2008). Om erstatningssøksmål etter kjøp av spiller. [Internett]. Nettavisen.
 • Høgberg, Alf Petter (2008). Om tildeling av arv og grensen mot oppfordring til fortsatt kriminalitet. [Internett]. Dagbladet.no.
 • Høgberg, Alf Petter (2008). Om tolkning av testamente. [TV]. TV 2.
 • Høgberg, Alf Petter (2008). Om Derrida og dekonstruksjon av rettsvitenskapelige tekster.
 • Høgberg, Alf Petter (2008). Integrering av juridisk metode i undervisningen.
 • Høgberg, Alf Petter (2007). Bokanmeldelse: Anders Holm; Den avtalsgrundade lojalitetsplikten - en allmänn rättsprincip. Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. s. 276–283.
 • Høgberg, Alf Petter (2007). Om forslaget til ny dyrevelferdslov. [Avis]. VG.
 • Høgberg, Alf Petter (2007). Tolkningsstilar vid avtalstolkning.
 • Høgberg, Alf Petter (2007). Subjektive tilstander og bevisrelaterte problemstillinger.
 • Høgberg, Alf Petter (2007). Fra kvinneretten: Om bruken av virkelighetsmodeller ved forklaring av mekanismer som virker undertrykkende for kvinners rettsstilling.
 • Høgberg, Alf Petter (2007). Om reelle hensyn og bruken av disse i rettsvitenskapelige avhandlinger.
 • Høgberg, Alf Petter (2007). Genusperspektiv og rett eller genusperspektivets rett? Metodedekonstruksjon av Eva-Maria Svenssons avhandling "Genus och rätt".
 • Høgberg, Alf Petter (2007). Rettsteori og avtaletolkning.
 • Høgberg, Alf Petter (2007). Om reelle hensyn som rettskildefaktor. Historikk, funksjonsmåter og kritikk.
 • Høgberg, Alf Petter (2006). Leder om ytringsfrihet belyst ved karikaturstriden. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift. ISSN 0105-1121. 113(2), s. 2–5.
 • Høgberg, Alf Petter (2006). Kronikk: Den lovstridige forskrift. Dagsavisen. ISSN 1503-2892. s. 4–4.
 • Høgberg, Alf Petter (2006). Om forberedelse av terrorhandlinger og såkalt fremskutt fullbyrdelse. [Avis]. Aftenposten.
 • Høgberg, Alf Petter (2006). Om tvangsmidler ved etterforskning, avverging og forebygging av terrorhandlinger. [Radio]. Kanal 24.
 • Høgberg, Alf Petter (2006). Kommentar vedr. UDI-saken. [Avis]. Dagsavisen.
 • Høgberg, Alf Petter & Axelsen, Niels Kristian (2006). Hvitvasking.
 • Høgberg, Alf Petter (2006). Tolkning av avtaler som innebærer myndighetsutøvelse. Om det privatrettslige og det offentligrettslige perspektiv og harmoniseringen av disse perspektiver.
 • Høgberg, Alf Petter (2006). Fra “enighet” til “berettigede forventninger” – om den normative komponent i den avtalerettslige og kontraktsrettslige intensjonalitetsargumentasjon.
 • Høgberg, Alf Petter (2006). Utvikling av problemstillinger i rettsvitenskapelige avhandlinger.
 • Høgberg, Alf Petter (2006). Tilbakevirkende lovers betydning for fortolkningen av kontrakter.
 • Høgberg, Alf Petter (2006). Tolkningsstiler.
 • Høgberg, Alf Petter (2006). I hvilken grad bør rettsanvendelsestvil komme tiltalte til gode?
 • Høgberg, Alf Petter (2006). Prøveforelesning, oppgitt emne: Internasjonalisering av kontraktsretten.
 • Høgberg, Alf Petter (2006). Om advokaters plikter etter hvitvaskingsregelverket.
 • Høgberg, Alf Petter (2005). Romavlytting og tvangsmidler i forebyggende øyemed.
 • Høgberg, Alf Petter (2005). Om ulike former for språklig uklarhet og betydningen av disse - eksemplifisert ved tolkningsproblemer knyttet til integrasjonsklausuler og comfort letters.
 • Høgberg, Alf Petter (2004). Leder om rasjonalitet og handling. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift. ISSN 0105-1121. 105(2), s. 3–5.
 • Høgberg, Alf Petter (2004). Bokanmeldse: Knut Bergo: Tekst og virkelighet i rettskildelæren. Lov og Rett. ISSN 0024-6980.
 • Høgberg, Alf Petter (2004). Dommerhabilitet - Finance Credit. [Avis]. Aftenposten.
 • Høgberg, Alf Petter (2004). Maktutredningens rettsliggjøringsbegrep.
 • Høgberg, Alf Petter (2004). Rettsteoretisk analyse av forholdet mellom samfunnets vern mot korrupsjon og borgernes vern mot straff - særlig om utforming av gjerningsbeskrivelser i straffebud ved korrupsjonsbekjempelse.
 • Høgberg, Alf Petter (2004). Til fremstillingen av rettsspråkets historisitet.
 • Høgberg, Alf Petter (2003). Bakgrunnsrett og avtaletolking.
 • Høgberg, Alf Petter (2003). Om tolking og subsumsjon - med særlig henblikk på lagrettens og Høyesteretts kompetanse.
 • Høgberg, Alf Petter (2002). Slagmark - tidsskrift for idéhistorie: Ret og Demokrati. Anmeldelse. Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. s. 845–849.
 • Høgberg, Alf Petter (2001). Er bevisvurderingen fri? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116. s. 14–14.
 • Høgberg, Alf Petter (2001). Bokanmeldelse: Knut Bergo: Høyesteretts forarbeidsbruk. Kritisk juss. ISSN 0804-7375. s. 345–353.
 • Høgberg, Alf Petter (2000). Om rettsanvendelsestvil. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116. 24/02.
 • Høgberg, Alf Petter (1999). Om fortolkning. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116. 18/06.
 • Høgberg, Alf Petter (1999). Kommentar til Rasool-saken. [Avis]. Dagbladet.
 • Høgberg, Alf Petter (1999). Om individualprevensjon.
 • Høgberg, Alf Petter (1998). 33 dogmer i rettskildespørsmål. Stud. jur. / utgitt av Juristforeningen, UiO. ISSN 0333-2713. 4, s. 27–28.
 • Høgberg, Alf Petter (1998). Vegringen for ex.phil. Teknokrater og sannhet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116. 21/04.
 • Høgberg, Alf Petter (1998). Fremmedgjøring av studentene. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116. 25/94.
 • Høgberg, Alf Petter (1998). Vitenskapsfilosofi for jurister. Stud. jur. / utgitt av Juristforeningen, UiO. ISSN 0333-2713. 63(5), s. 47–48.
 • Høgberg, Alf Petter (1998). Reelle hensyn og forholdet til andre rettslige vurderinger.
 • Høgberg, Alf Petter (1998). Reelle hensyn og rettsanvendelse for norske Høyesterett.
 • Høgberg, Alf Petter (1997). Anmeldelse av Olav Torvund: "Å studere jus". Juristkontakt. ISSN 0332-7590. s. 32–43.
 • Høgberg, Alf Petter (1997). Bokomtale: "Prekontraktuelt ansvar" av Lasse Simonsen. Stud. jur. / utgitt av Juristforeningen, UiO. ISSN 0333-2713. 62(4), s. 11–12.
 • Høgberg, Alf Petter (1997). Om disharmonien mellom den formelle tilnærming til legalitetsprinsippet (Eckhoff/Smiths metode) og den realistiske rettskildelære. Et forsøk på oppløsning av det formelle legalitetsprinsipp.
 • Høgberg, Alf Petter (1997). Eiendomsrett - begrep, realitet, substans og funksjoner.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr; Ikdahl, Ingunn; Løvlie, Anders; Eriksen, Christoffer Conrad & Høgberg, Alf Petter (2021). Høringsinnspill til Justisdepartementet vedrørende forslag til endringer i smittevernloven om portforbud. regjeringen.no.
 • Høgberg, Alf Petter & Høstmælingen, Njål (2009). Betenkning om grunnlovsfesting av retten til personvern/privatliv. Publisert i NOU 2009: 1. Individ og integritet: Personvern i det digitale samfunnet s. 244-275. NOU - Norges offentlige utredninger. Departementenes servicesenter. ISSN 978-82-583-0997-7. 2009(1).
 • Høgberg, Alf Petter & Stub, Marius (2009). Er reglene om bruk av tvangsmidler i avvergende og forebyggende øyemed forenelige med forbudet mot husinkvisisjoner i Grunnloven § 102? Betenkning publisert i NOU 2009:15 Skjult informasjon – åpen kontroll s. 420-449. Departementenes servicesenter. ISSN 9788258310263.
 • Høgberg, Alf Petter (2005). Avhandling (dr. juris): Tolkningsstiler ved fortolkning av skriftlige kontrakter. Det juridiske fakultet.
 • Høgberg, Alf Petter (2000). Legislative hensyn ved kriminalitetsbekjempelse - særlig om personvern, rettssikkerhet og effektivitet ved bekjempelse av økonomisk kriminalitet. Norges forskningsråd. ISSN 82-12-01386-3.
 • Høgberg, Alf Petter (1997). Kompendium for studenter opptatt på prosjekt Føniks. Det juridiske fakultet.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 14. mars 2008 09:35 - Sist endret 10. okt. 2022 09:39