Alf Petter Høgberg

Bilde av Alf Petter Høgberg
English version of this page
Telefon +47 22859487
Mobiltelefon +47 48102799
Treffetider Etter avtale
Brukernavn

Bakgrunn

Alf Petter Høgberg ble cand. jur. i 1998 med fordypning i fagene selskapsrett og garantirett, og dr. juris i 2006 på en avhandling om kontraktstolkning. Han ble ansatt som førsteamanuensis i rettsvitenskap ved det juridiske fakultet våren 2006. Opprykk til professor i rettsvitenskap samme sted fra september 2006. Høgberg var ansatt som vitenskapelig assistent ved Institutt for offentlig rett i 1997-1998, og skrev i denne perioden en avhandling innenfor faget strafferett. Høgberg ble i 1999 ansatt som forsker ved Institutt for offentlig rett, og skrev i denne periode en rapport innenfor faget straffeprosess. Høgberg var i perioden 1999-2005 ansatt i advokatfirmaet Wikborg Rein. I perioden 2001-2005 var Høgberg også ansatt ved Institutt for privatrett, hvor han i samme periode skrev sin doktoravhandling om kontraktstolkning. Høgberg var i perioden 2001-2009 formann i Norsk forening for Rettsfilosofi, og i perioden 2003-2006 norsk redaktør for det nordiske juridiske tidsskriftet Retfærd. I tiden 2007-2009 var Høgberg nordisk hovedredaktør for Retfærd. Han var forskningsdekan ved Det juridiske fakultet i perodene 2013-2015 og 2016-2019.

Forskningsfelt

Strafferett
Obligasjonsrett
Avtalerett
Metodelære
Allmenn rettsteori

Undervisning

Alf Petter Høgberg har bred undervisningserfaring innenfor både privatrettslige og offentligrettslige fag. Høgberg har vært veileder for avhandlingsskrivende innenfor fagene avtalerett, obligasjonsrett, erstatningsrett, arveidsrett, folkerett, forvaltningsrett, strafferett, prosess og rettsfilosofi/allmenn rettsteori.

Fullførte veiledningsoppdrag (ph.d.)

Thomas Frøberg: Rettslig prinsippargumentasjon (disputas 2013, hovedveileder)

Anders Løvlie: Rettslige faktabegreper (disputas 2014, hovedveileder)

Marianne Jenum Hotvedt: Arbeidsgiverbegrepet. En analyse av grunnlaget for arbeidsgiverplikter (disputas 2015, medveileder)

Olav Haugen Moen: Forvaltningsskjønn og domstolskontroll (disputas 2018, hovedveileder)

Camilla Guldahl Cooper: NATO Rules of Engagement: On ROE, self-defence and the use of force during armed conflict (disputas 2018, hovedveileder)

Henriette N. Tøssebro: Omgjøring utenfor klagesak  (disputas 2020, hovedveileder)

Johan Vorland Wibye: Rettighetsanalyse (disputas 2020, medveileder)

Johannes Hygen Meyer: Fra årsak til ansvar. En analyse av erstatningsrettens årsakskrav i historisk, komparativt og teoretisk perspektiv (disputas 2021, hovedveileder)

Doktorgradsbedømmelser

Joel Samuelsson: Avtalstolkning (disputas Uppsala 2008)

Gunnar Nordén: Konfluensen mellom materielle rettsnormer og prosessuelle beslutningsmekanismer (disputas Oslo 2013)

Markus Jerkø: Rettslig bevisvurdering - om dens rammer, redskaper og grensene for vår erkjennelse (disputas Oslo 2014)

Silje Karine Nordtveit: En formuerettslig analyse av fordringers stiftelsestidspunkt (disputas Bergen 2016)

Ingvild Rosseland Sandhaug: Korrupsjonsbekjempelse i virksomhetsforhold (disputas Bergen 2019)

Katrine Rong Holter: Hensikt: En studie av hensiktsforsett og omkringliggende begreper i strafferetten (disputas Bergen 2020)

Emneord: Strafferett, Avtalerett, Kontraktsrett, Rettskildelære, Rettsfilosofi, Allmenn rettsteori, Forvaltningsrett

Publikasjoner

 • Høgberg, Alf Petter (2020). Kommentarer til avtaleloven. Norsk Lovkommentar.  ISSN 2387-3361.
 • Høgberg, Alf Petter (2019). Domstolspraksis som rettskildefaktor, I: Alf Petter Høgberg & Jørn Øyrehagen Sunde (red.),  Juridisk metode og tenkemåte.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215028354.  Kapittel 8.  s 259 - 292
 • Høgberg, Alf Petter (2019). Forvaltningsrettslig ‘ugyldighet’ som koblingsbegrep, I: Henriette N. Tøssebro (red.),  Ugyldighet i forvaltningsretten.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03205-4.  Forvaltningsrettslig ‘ugyldighet’ som koblingsbegrep.  s 129 - 142
 • Høgberg, Alf Petter (2019). Reelle hensyn, I: Alf Petter Høgberg & Jørn Øyrehagen Sunde (red.),  Juridisk metode og tenkemåte.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215028354.  Kapittel 11.  s 343 - 356
 • Høgberg, Alf Petter & Høgberg, Benedikte Moltumyr (2019). Grunnloven som rettskildefaktor, I: Alf Petter Høgberg & Jørn Øyrehagen Sunde (red.),  Juridisk metode og tenkemåte.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215028354.  Kapittel 7.  s 239 - 258
 • Høgberg, Alf Petter (2016). Rettslige standarder redefinert, I: Reidun Førde; Morten Kjelland & Ulf Stridbeck (red.),  Cand.mag., cand.med., cand.jur., cand.alt Festskrift til Aslak Syse.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-49372-8.  Kapittel.  s 285 - 299
 • Høgberg, Alf Petter (2015). Avtaletolkning - om forutberegnelighet og rimelighet i nordisk tradisjon, I: Mads Bryde Andersen (red.),  Aftaleloven 100 år.  DJØF Forlag.  ISBN 978-87-574-3321-0.  Kapittel 7.  s 153 - 162
 • Høgberg, Alf Petter (2015). Gjenopptakelseskommisjonens lovanvendelse i Torgersen-saken. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  54(7), s 441- 443
 • Høgberg, Alf Petter & Høgberg, Benedikte Moltumyr (2013). Noen ord om grunnlovstolkning, I: Karl Harald Søvig; Sigrid Eskeland Schutz & Ørnulf Rasmussen (red.),  Undring og erkjennelse. Festskrift til Jan Fridthjof Bernt 70 år.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1253-8.  Artikkel.  s 249 - 265
 • Høgberg, Alf Petter & Høgberg, Benedikte Moltumyr (2013). Tolkning av Grunnloven. Jussens venner.  ISSN 0022-6971.  48(3), s 193- 226
 • Høgberg, Alf Petter & Tøssebro, Henriette N. (2013). Om aktiv og passiv medvirkning, I: Alf Petter Høgberg; Trond Eirik Schea & Runar Torgersen (red.),  Rettssikker radikaler: Festskrift til Ståle Eskeland 70 år.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-39157-7.  Artikkel.  s 123 - 148
 • Høgberg, Alf Petter (2012). Om tolkning og subsumsjon - med særlig henblikk på lagrettens og Høyesteretts kompetanse, I:  Pro Natura : Festskrift til Hans Christian Bugge på 70-årsdagen 2012.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01953-6.  s 212 - 226
 • Høgberg, Alf Petter & Tøssebro, Henriette N. (2012). Begrensninger i adgangen til å fingere skyld. Kritisk juss.  ISSN 0804-7375.  38(3-4), s 223- 243
 • Høgberg, Alf Petter & Kinander, Morten (2011). Det formelle legalitetsprinsippet og retttskildelæren. Tidsskrift for Rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  (1), s 15- 55
 • Kinander, Morten & Høgberg, Alf Petter (2011). Det formelle legalitetsprinsippet og rettskildelæren. Tidsskrift for Rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  (1), s 15- 56
 • Høgberg, Alf Petter (2010). Sondringen mellom tinglige og obligatoriske rettigheter som strukturell forklaringsmodell, I: Gudmund Knudsen; Geir Woxholth & Kristin Normann (red.),  Selskap, kontrakt, konkurs og rettskilder : festskrift til Mads Henry Andenæs 70 år.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-40066-5.  Vitenskapelig artikkel.  s 100 - 110
 • Høstmælingen, Njål & Høgberg, Alf Petter (2010). Grunnlovsfesting av retten til privatliv?. Jussens venner.  ISSN 0022-6971.  45(2), s 98- 146
 • Høgberg, Alf Petter (2008). Hvitvaskingsmekanismen og den rettslige regulering, I: Alf Petter Høgberg & Ulf Stridbeck (red.),  Hvitvasking.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215010083.  Kapittel 3.  s 30 - 42
 • Høgberg, Alf Petter (2008). Hvitvaskingsregelverkets historie og kilder, I: Alf Petter Høgberg & Ulf Stridbeck (red.),  Hvitvasking.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215010083.  kapittel 2.  s 20 - 29
 • Høgberg, Alf Petter (2007). I hvilken grad kommer rettsanvendelsestvil tiltalte til gode?. Jussens venner.  ISSN 0022-6971.  42(1), s 20- 36
 • Høgberg, Alf Petter (2006). Internasjonalisering av kontraktsretten. Tidsskrift for forretningsjus.  ISSN 0805-4355.  12(2), s 108- 125
 • Høgberg, Alf Petter (2006). Tolkningsstiler ved kontraktstolkning - en introduksjon. Jussens venner.  ISSN 0022-6971.  41(2), s 61- 108
 • Høgberg, Alf Petter (2003). Om rettsvitenskapens bruk av uttrykket "reelle hensyn". Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.
 • Høgberg, Alf Petter (2001). Økonomi eller kjærlighet?. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift.  ISSN 0105-1121.  91(4), s 77- 80
 • Høgberg, Alf Petter (2000). Avhandling: Om reelle hensyn og deres betydning for grensen mellom straffbare og straffrie handlinger. Tidsskrift for Rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  (3-4), s 525- 649
 • Høgberg, Alf Petter (1998). De problematiske reelle hensyn. Stud. jur. / utgitt av Juristforeningen, UiO.  ISSN 0333-2713.  63(3), s 29- 31
 • Høgberg, Alf Petter (1998). Det "naturlige" i Høyesteretts argumentasjon. Stud. jur. / utgitt av Juristforeningen, UiO.  ISSN 0333-2713.  63(7), s 47- 52
 • Høgberg, Alf Petter (1998). Om straff og kravet til lovhjemmel. - Hvor strengt skal man oppfattelovskravet i strafferetten?. Stud. jur. / utgitt av Juristforeningen, UiO.  ISSN 0333-2713.  2, s 31- 34
 • Høgberg, Alf Petter (1997). Eckhoffs Koblingssentral. Stud. jur. / utgitt av Juristforeningen, UiO.  ISSN 0333-2713.  (7), s 25- 29
 • Høgberg, Alf Petter (1997). Til den klassiske debatt om eiendomsrettsbegrepet. Stud. jur. / utgitt av Juristforeningen, UiO.  ISSN 0333-2713.  6, s 42- 46

Se alle arbeider i Cristin

 • Høgberg, Alf Petter (2020). I språkets bilde Elementære logiske emner i juridisk kontekst. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03803-2.  123 s.
 • Høgberg, Alf Petter & Sunde, Jørn Øyrehagen (red.) (2019). Juridisk metode og tenkemåte. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215028354.  800 s.
 • Hov, Jo & Høgberg, Alf Petter (2017). Obligasjonsrett. Papinian.  ISBN 9788291060255.  553 s.
 • Høgberg, Alf Petter & Eskeland, Ståle (2017). Strafferett. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202534530.  616 s.
 • Høgberg, Alf Petter & Hov, Jo (2016). Obligasjonsrett. Pampinian.  ISBN 9788291060187.  550 s.
 • Høgberg, Alf Petter (2015). I språkets bilde - elementære logiske emner i juridisk kontekst, 2. utgave. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02477-6.  125 s.
 • Høgberg, Alf Petter; Schea, Trond Eirik & Torgersen, Runar (red.) (2013). Rettssikker radikaler: Festskrift til Ståle Eskeland 70 år. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-39157-7.  333 s.
 • Høgberg, Alf Petter (2012). I språkets bilde - Elementære logiske emner i juridisk kontekst. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215019659.  119 s.
 • Høgberg, Alf Petter & Hov, Jo (2010). Oversikt over avtaleretten. Pampinian.  ISBN 978-82-91060-22-4.  169 s.
 • Høgberg, Alf Petter & Hov, Jo (2009). Alminnelig avtalerett. Papinian.  ISBN 9788291060187.  480 s.
 • Høgberg, Alf Petter & Stridbeck, Ulf (red.) (2008). Hvitvasking. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215010083.  275 s.
 • Høgberg, Alf Petter (2006). Kontraktstolkning. Særlig om tolknignsstiler ved fortolkning av skriftlige kontrakter. Universitetsforlaget.  ISBN 8215009832.  360 s.
 • Høgberg, Alf Petter (2006). Om kritikkene av fenomenet reelle hensyn, begrepet ’reelle hensyn’ og termen ”reelle hensyn”. Universitetsforlaget.  ISBN 8215009603.
 • Høgberg, Alf Petter; Kinander, Morten; Bergo, Knut; Eriksen, Christoffer; Stubberud, Jørgen; Blandhol, Sverre; Mæhle, Synne Sæther; Askeland, Bjarte & Friis Fæhn, Erik (2005). Makt og rett. Om Makt- og demokratiutredningens konklusjoner om rettsliggjøring av politikken og demokratiets forvitring. Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00810-0.  248 s. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Holter, Katrine; Dalaker, Sondre; Baisotti, Valentina; Fauske, Roy; Nyhus, Håvard; Larsen, Mette Yvonne; Rotevatn, Sveinung; Toskedal, Geir & Høgberg, Alf Petter (2021, 16. februar). Fryktar fjerning av foreldingsfrist kan få uskuldige dømd for overgrep.  NRK. Vis sammendrag
 • Holter, Katrine; Falnes, Johan; NTB, NTB; Marthinussen, Hans Fredrik; Sæverud, Ole B. & Høgberg, Alf Petter (2021, 09. april). Jussprofessor om Ernas korona-bot: – Pussig.  Dagsavisen. Vis sammendrag
 • Holter, Katrine; Sandnes, Ådne Husby; Høgberg, Alf Petter & Marthinussen, Hans Fredrik (2021, 25. mars). Ekspertenes dom: Kan Erna straffes?.  VG. Vis sammendrag
 • Valderhaug, Roar; Olsen, Thomas; Holter, Katrine; Sæverud, Ole B.; Marthinussen, Hans Fredrik; Høgberg, Alf Petter & Solheim, Stig H. (2021, 09. april). Jusprofessorer kritiserer politiets begrunnelse for Solbergs bot.  Aftenposten. Vis sammendrag
 • Imeland, Vilde; Høgberg, Alf Petter; Aarli, Ragna & Holmboe, Morten (2020, 04. oktober). – Skillet mellom bevis og indisier er misvisende.  Morgenbladet. Vis sammendrag
 • Høgberg, Alf Petter (2019). Introduksjon til folkerett, I: Alf Petter Høgberg & Jørn Øyrehagen Sunde (red.),  Juridisk metode og tenkemåte.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215028354.  Innledning.  s 357 - 359
 • Høgberg, Alf Petter (2019). Kriminalisering og kriminalitetsbekjempelse som årsak til samfunnsproblemer – i historisk, samtids- og komparativ belysning.
 • Høgberg, Alf Petter (2017). Forvaltningsrettslig preklusjon. Kritisk juss.  ISSN 0804-7375.  53(2), s 113- 114 . doi: 10.18261/issn.2387-4546-2017-02-04
 • Høgberg, Alf Petter (2017). Helseforetaksmodellen – Organisering av helseforetak – juridiske konsekvenser av ulike organiseringsmodeller.
 • Høgberg, Alf Petter (2017). Kriminalstatistikkens betydning for ideen om det åpne og liberale samfunn.
 • Høgberg, Alf Petter (2016). Rekonstruksjon og omdefinering som subversivt legislativt grep på strafferettens område.
 • Høgberg, Alf Petter (2015). Strafferettens usynlige sømmer og skillelinjer.
 • Høgberg, Alf Petter (2013, 29. august). Anke på straffutmåling.  VG.
 • Høgberg, Alf Petter (2013). Lovspråkets transformasjoner – Om virkelighetens forvandling av lovspråket, og lovspråkets forvandling av virkeligheten.
 • Høgberg, Alf Petter (2013, 23. juli). Om benådning.  Aftenposten.
 • Høgberg, Alf Petter (2013, 12. februar). Om forutsetninger for kunstgave.  Adresseavisen.
 • Høgberg, Alf Petter (2013, 22. april). Om ikrafttredelse av ny straffelov.  Dagbladet.
 • Høgberg, Alf Petter (2013, 18. september). Om korrupsjon. [Internett].  VG.
 • Høgberg, Alf Petter (2013, 26. mai). Om saksbehandlingstiden i straffesaker.  VG.
 • Høgberg, Alf Petter (2013). Om sondringen mellom tinglige og obligatoriske rettigheter.
 • Høgberg, Alf Petter (2013, 19. september). Om straffutmåling.  VG.
 • Høgberg, Alf Petter (2013, 26. mars). Om strukturerte spareprodukter. [Internett].  Dagens næringsliv.
 • Høgberg, Alf Petter (2012). Fra lovtekst til Facebook.
 • Høgberg, Alf Petter (2012, 24. august). Norway Mass Killer Gets the Maximum: 21 Years.  New Yourk Times.
 • Høgberg, Alf Petter (2011). Voodo i strafferetten.
 • Høgberg, Alf Petter (2011). Voodoo i rettslig argumentasjon: Kunsten å skjule gamle avguder i rettens hellige treenighet: autoritet, tradisjonalitet og rasjonalitet.
 • Høgberg, Alf Petter (2010). Kriminalitetens velsignelser - om kriminalitetens verdiskapning og samfunnsnyttige funksjon.
 • Høgberg, Alf Petter (2010). "Likhet for loven" - om aktuelle saksforhold der formelle og materielle rettssikkerhetsidealer er satt under press.
 • Høgberg, Alf Petter (2010). Om bedømmelseskriterier for juridiske doktorgrader i de nordiske land.
 • Høgberg, Alf Petter (2010). Om samfunnsnytte og verdiskapning som direkte konsekvenser av lovbrudd og kriminell virksomhet.
 • Høgberg, Alf Petter & Høstmælingen, Njål (2009). Betenkning om grunnlovsfesting av retten til personvern/privatliv. Publisert i NOU 2009: 1. Individ og integritet: Personvern i det digitale samfunnet s. 244-275. NOU - Norges offentlige utredninger. 1.
 • Høgberg, Alf Petter & Høstmælingen, Njål (2009). Grunnlovsfesting av personvernet.
 • Høgberg, Alf Petter & Høstmælingen, Njål (2009). Kronikk: Retten til et privatliv. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Høgberg, Alf Petter & Stub, Marius (2009). Er reglene om bruk av tvangsmidler i avvergende og forebyggende øyemed forenelige med forbudet mot husinkvisisjoner i Grunnloven § 102? Betenkning publisert i NOU 2009:15 Skjult informasjon – åpen kontroll s. 420-449.
 • Høstmælingen, Njål & Høgberg, Alf Petter (2009). Grunnlovsfesting av retten til respekt for privatliv.
 • Høgberg, Alf Petter (2008). Bokanmeldelse: Johan Giertsen; Avtaler. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  47(4), s 248- 256
 • Høgberg, Alf Petter (2008). Integrering av juridisk metode i undervisningen.
 • Høgberg, Alf Petter (2008). Introduksjon av advokaten som aktør på hvitvaskingsbransjens arena, I: Alf Petter Høgberg & Ulf Stridbeck (red.),  Hvitvasking.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215010083.  Kapittel 5.  s 58 - 59
 • Høgberg, Alf Petter (2008, 10. oktober). Om erstatningssøksmål etter kjøp av spiller. [Internett].  Nettavisen.
 • Høgberg, Alf Petter (2008, 25. januar). Om mulig inndragningskrav. [Internett].  NA 24 - Næringslivsavisen på nettet.
 • Høgberg, Alf Petter (2008, 10. juni). Om tildeling av arv og grensen mot oppfordring til fortsatt kriminalitet. [Internett].  Dagbladet.no.
 • Høgberg, Alf Petter (2008, 10. juni). Om tolkning av testamente. [TV].  TV 2.
 • Stridbeck, Ulf & Høgberg, Alf Petter (2008). Forord, I: Alf Petter Høgberg & Ulf Stridbeck (red.),  Hvitvasking.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215010083.  Forord.  s 5 - 6
 • Høgberg, Alf Petter (2008). Om Derrida og dekonstruksjon av rettsvitenskapelige tekster.
 • Høgberg, Alf Petter (2007). Bokanmeldelse: Anders Holm; Den avtalsgrundade lojalitetsplikten - en allmänn rättsprincip. Tidsskrift for Rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  (1-2), s 276- 283
 • Høgberg, Alf Petter (2007). Fra kvinneretten: Om bruken av virkelighetsmodeller ved forklaring av mekanismer som virker undertrykkende for kvinners rettsstilling.
 • Høgberg, Alf Petter (2007). Genusperspektiv og rett eller genusperspektivets rett? Metodedekonstruksjon av Eva-Maria Svenssons avhandling "Genus och rätt".
 • Høgberg, Alf Petter (2007, 16. november). Om forslaget til ny dyrevelferdslov.  VG.
 • Høgberg, Alf Petter (2007). Om reelle hensyn og bruken av disse i rettsvitenskapelige avhandlinger.
 • Høgberg, Alf Petter (2007). Om reelle hensyn som rettskildefaktor. Historikk, funksjonsmåter og kritikk.
 • Høgberg, Alf Petter (2007). Rettsteori og avtaletolkning.
 • Høgberg, Alf Petter (2007). Subjektive tilstander og bevisrelaterte problemstillinger.
 • Høgberg, Alf Petter (2007). Tolkningsstilar vid avtalstolkning.
 • Høgberg, Alf Petter (2006). Fra “enighet” til “berettigede forventninger” – om den normative komponent i den avtalerettslige og kontraktsrettslige intensjonalitetsargumentasjon.
 • Høgberg, Alf Petter (2006). I hvilken grad bør rettsanvendelsestvil komme tiltalte til gode?.
 • Høgberg, Alf Petter (2006, 29. mai). Kommentar vedr. UDI-saken.  Dagsavisen.
 • Høgberg, Alf Petter (2006). Leder om ytringsfrihet belyst ved karikaturstriden. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift.  ISSN 0105-1121.  113(2), s 2- 5
 • Høgberg, Alf Petter (2006). Om advokaters plikter etter hvitvaskingsregelverket.
 • Høgberg, Alf Petter (2006, 23. september). Om forberedelse av terrorhandlinger og såkalt fremskutt fullbyrdelse.  Aftenposten.
 • Høgberg, Alf Petter (2006, 26. september). Om tvangsmidler ved etterforskning, avverging og forebygging av terrorhandlinger. [Radio].  Kanal 24.
 • Høgberg, Alf Petter (2006). Prøveforelesning, oppgitt emne: Internasjonalisering av kontraktsretten.
 • Høgberg, Alf Petter (2006). Tilbakevirkende lovers betydning for fortolkningen av kontrakter.
 • Høgberg, Alf Petter (2006). Tolkning av avtaler som innebærer myndighetsutøvelse. Om det privatrettslige og det offentligrettslige perspektiv og harmoniseringen av disse perspektiver.
 • Høgberg, Alf Petter (2006). Tolkningsstiler.
 • Høgberg, Alf Petter (2006). Utvikling av problemstillinger i rettsvitenskapelige avhandlinger.
 • Høgberg, Alf Petter & Axelsen, Niels Kristian (2006). Hvitvasking.
 • Høgberg, Alf Petter (2006). Kronikk: Den lovstridige forskrift. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.  s 4- 4
 • Høgberg, Alf Petter (2005). Avhandling (dr. juris): Tolkningsstiler ved fortolkning av skriftlige kontrakter.
 • Høgberg, Alf Petter (2005). Romavlytting og tvangsmidler i forebyggende øyemed.
 • Høgberg, Alf Petter (2005). Om ulike former for språklig uklarhet og betydningen av disse - eksemplifisert ved tolkningsproblemer knyttet til integrasjonsklausuler og comfort letters.
 • Høgberg, Alf Petter (2004). Bokanmeldse: Knut Bergo: Tekst og virkelighet i rettskildelæren. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.
 • Høgberg, Alf Petter (2004, 05. februar). Dommerhabilitet - Finance Credit.  Aftenposten.
 • Høgberg, Alf Petter (2004). Leder om rasjonalitet og handling. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift.  ISSN 0105-1121.  105(2), s 3- 5
 • Høgberg, Alf Petter (2004). Maktutredningens rettsliggjøringsbegrep.
 • Høgberg, Alf Petter (2004). Rettsteoretisk analyse av forholdet mellom samfunnets vern mot korrupsjon og borgernes vern mot straff - særlig om utforming av gjerningsbeskrivelser i straffebud ved korrupsjonsbekjempelse.
 • Høgberg, Alf Petter (2004). Til fremstillingen av rettsspråkets historisitet.
 • Høgberg, Alf Petter (2003). Bakgrunnsrett og avtaletolking.
 • Høgberg, Alf Petter (2003). Om tolking og subsumsjon - med særlig henblikk på lagrettens og Høyesteretts kompetanse.
 • Høgberg, Alf Petter (2002). Slagmark - tidsskrift for idéhistorie: Ret og Demokrati. Anmeldelse. Tidsskrift for Rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  (3-5), s 845- 849
 • Høgberg, Alf Petter (2001). Bokanmeldelse: Knut Bergo: Høyesteretts forarbeidsbruk. Kritisk juss.  ISSN 0804-7375.  (4), s 345- 353
 • Høgberg, Alf Petter (2001). Er bevisvurderingen fri?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 14- 14
 • Høgberg, Alf Petter (2000). Legislative hensyn ved kriminalitetsbekjempelse - særlig om personvern, rettssikkerhet og effektivitet ved bekjempelse av økonomisk kriminalitet.
 • Høgberg, Alf Petter (2000). Om rettsanvendelsestvil. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  24/02
 • Høgberg, Alf Petter (1999, 22. juni). Kommentar til Rasool-saken.  Dagbladet.
 • Høgberg, Alf Petter (1999). Om fortolkning. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  18/06
 • Høgberg, Alf Petter (1999). Om individualprevensjon.
 • Høgberg, Alf Petter (1998). 33 dogmer i rettskildespørsmål. Stud. jur. / utgitt av Juristforeningen, UiO.  ISSN 0333-2713.  4, s 27- 28
 • Høgberg, Alf Petter (1998). Fremmedgjøring av studentene. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  25/94
 • Høgberg, Alf Petter (1998). Reelle hensyn og forholdet til andre rettslige vurderinger.
 • Høgberg, Alf Petter (1998). Reelle hensyn og rettsanvendelse for norske Høyesterett.
 • Høgberg, Alf Petter (1998). Vegringen for ex.phil. Teknokrater og sannhet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  21/04
 • Høgberg, Alf Petter (1998). Vitenskapsfilosofi for jurister. Stud. jur. / utgitt av Juristforeningen, UiO.  ISSN 0333-2713.  63(5), s 47- 48
 • Høgberg, Alf Petter (1997). Bokomtale: "Prekontraktuelt ansvar" av Lasse Simonsen. Stud. jur. / utgitt av Juristforeningen, UiO.  ISSN 0333-2713.  62(4), s 11- 12
 • Høgberg, Alf Petter (1997). Eiendomsrett - begrep, realitet, substans og funksjoner.
 • Høgberg, Alf Petter (1997). Om disharmonien mellom den formelle tilnærming til legalitetsprinsippet (Eckhoff/Smiths metode) og den realistiske rettskildelære. Et forsøk på oppløsning av det formelle legalitetsprinsipp.
 • Høgberg, Alf Petter (1997). Anmeldelse av Olav Torvund: "Å studere jus". Juristkontakt.  ISSN 0332-7590.  (1), s 32- 43
 • Høgberg, Alf Petter (1997). Kompendium for studenter opptatt på prosjekt Føniks.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 14. mars 2008 09:35 - Sist endret 7. jan. 2021 18:18