Truede dyrearter - beskyttet eller ikke gjennom dagens lovhåndhevelse?

Ragnhild Sollund har oppnådd FRIHUMSAM-stipend til et nytt prosjekt om forvaltning, utnytting og beskyttelse av ville dyr og deres rettigheter i Antropocen.

CRIMEANTROP vil utforske regulering, rasjonale bak og lovhåndhevelse tilknyttet forvaltning og beskyttelse av ville dyr av truede arter. Fokus vil være på de normative og rettsosiologiske  signaler tilknyttet lovhåndhevelse på dette feltet og den beskyttelsen, eller mangelen på beskyttelse, som gis dyr av truede arter. Dette vil bli utforsket gjennom tverrvitenskapelige teoretiske og metodiske innfallsvinkler fra det ekspanderende feltet grønn kriminologi.

Denne tilnærmingen vil gjøre det mulig å presentere en omfattende, samlet analyse av forvaltningen og beskyttelsen av truede dyrearter, menneske-dyr- relasjoner og ville dyrs rettigheter. I denne utforskningen inngår politikken på området og de internasjonale konvensjonene som beskytter truede arter, CITES [Konvensjonen som regulerer handel med truede dyre-og plantearter] og Bern-konvensjonen.

Prosjektet vil kritisk utforske disse konvensjonenes betydning for handel med truede dyrearter og beskyttelsen av truede rovdyr. Prosjektet omfatter forskning i fire land: i første rekke i Norge, og med støttende case studier fra Spania, Tyskland og Storbritannia.

Forskningen baseres på kvalitative metoder, i form av dybdeintervjuer med politikere, NGOer, byråkrater, og håndhevende myndigheter i alle fire land. CITES og Bern- konvensjonens implementering, samt konvensjonenes tilhørende lovverk, lovforarbeider og dommer tilknyttet rovdyrdrap og rovdyrforvaltning vil bli analysert, og derved bidra til å utvide feltet, grønn kriminologi.

Prosjektets hypoteser er at budskapene som formidles gjennom konvensjonene og deres implementering er tvetydige, at de feiler i å lære mennesker om betydningen av å beskytte ville dyr av truede arter, at individuell beskyttelse og artsbeskyttelse er for dårlig integrert i konvensjonenes medlemslands forvaltning og heller resulterer i fortsatt utbytting og mishandling.

Hvis prosjektets hypoteser viser seg å stemme, da er ville dyr av truede arter dårlig beskyttet og den antropogene utrydningen av andre arter forsterkes.

Publisert 28. jan. 2019 10:20 - Sist endret 28. jan. 2019 10:20