Miljørettslig bibliografi

Forord

I forskning og faglig utviklingsarbeid i miljørett har Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo følt savnet av en bibliografi som kan gi oversikt over miljørettslig litteratur. Vit. ass., stud. jur. Cecilie Christin Kverme har påtatt seg arbeidet med å utarbeide en slik oversikt.
Både av arbeidsmessige årsaker og av andre grunner er oversikten begrenset til å gjelde norske forfattere eller litteratur utgitt i Norge. Likevel er oversikten blitt ganske omfattende, og det kan ofte være tvil om hva som bør tas med i en slik miljørettslig bibliografi. Det oppstår spørsmål om avgrensning i forhold til andre rettsområder, til nordisk og utenlandsk rett for øvrig, og i forhold til andre fag som har relevans for miljøspørsmål. I mange tilfelle vil annen litteratur om miljøspørsmål ha interesse i et miljørettslig perspektiv. Men skulle oversikten ha et slikt omfang, ville de miljørettslige referansene lett forsvinne i mengden.
Bibliografien er i denne omgang avsluttet pr. 1. juli 1994. Vi er forberedt på at bibliografien kan inneholde feil og utelatelser, og har ønske om å oppdatere oversikten med noen års mellomrom. Vi vil derfor gjerne motta forslag til rettinger og suppleringer, som kan sendes til Miljørettsgruppa ved Institutt for offentlig rett, eller på e-mail til Geir Ulfstein .


 

Innledning

Bibliografiens omfang
Denne bibliografien inneholder litteratur om miljørett, skrevet av norske forfattere og/eller utgitt i Norge. Både nasjonal og internasjonal miljørett er inkludert.
Bibliografien omfatter bøker og artikler, samt en del offentlige utredninger.
I tillegg til litteratur av rettslig karakter, har jeg tatt med noe annen litteratur. Det dreier seg særlig om politiske fremstillinger om miljøet. Jeg har i all hovedsak utelatt naturvitenskapelige fremstillinger.
Der det foreligger flere utgaver av en bok, har jeg registrert den siste utgaven, men med opplysning om den første.

Veiledning i bruken av bibliografien
Bibliografien inneholder 19 hovedkapitler. 6 (Naturressurser) er delt inn i 7 avsnitt. Innholdsfortegnelsen gir opplysning om navnet på kapittelet, samt på hvilken side de enkelte kapitlene begynner.
I de fleste kapitlene er bøker, artikler og utredninger registrert hver for seg. Dette gjelder ikke 1 og 2. 1 (Bibliografier) har ingen inndeling. 2 (Kilder) er delt opp i kildesamlinger og kommentarutgaver. I den grad en bok, artikkel eller utredning kan høre hjemme i forskjellige kapitler, er den forsøkt registrert alle de aktuelle steder.
Til slutt i bibliografien er det et navneregister. Her er forfatter eller redaktør (eventuelt forfatter- eller redaktørgrupper) avmerket med henvisning til sidetall.

Oversikt over tidsskrifter og serier som er gjennomgått
 

  De følgende tidsskrifter og serier er systematisk gjennomgått:
 • Institutt for offentlig rett skriftserie
 • Institutt for privatretts skriftserie International Challenges
 • Jussens venner
 • Kart og plan
 • Lov og rett
 • Mennesker og rettigheter/li>
 • Nordisk administrativt tidsskrift
 • Plan og arbeid
 • Retfærd
 • Tidsskrift for rettsvitenskap


De tidsskrifter og serier som forekommer ut over dette, er ikke systematisk gjennomgått.

Opprettet 04/98 av Miljørettsgruppens www-redaksjon.


 

1 Bibliografier

Berntsen, Bredo
Norsk natur- og miljøvernlitteratur 1908-1980: en annotert bibliografi. Oslo: Norges Naturvernforbund og Østlanske Naturvernforening 1982. 168 s.

Berntsen, Bredo
Litteratur om natur: en annotert bibliografi. Oslo: Norges Naturvernforbund 1972. 96 s. Supplement 1972-1977. Oslo: Norges Naturvernforbund 1977. 86 s.


 

2 Kilder

Kildesamlinger:
Backer, Inge Lorange og Røhnebæk, Ørnulf (red.)
Konvensjoner og forskrifter i miljørett. Institutt for offentlig retts skriftserie nr. 1/91 (Miljørettslige studier nr. 2). Oslo 1991.

Ness, Stein
Miljølovgivning. Oslo: Grøndahl og Dreyer 1994. 727 s.

Kommentarutgaver:
Amundsen, Olaf
Lov om vasdragsreguleringer av 14. desember 1917 (nr. 17) med kommentarer. Oslo: Aschehoug 1928. 210 s.

Amundsen, Olaf
Lov om vasdragsreguleringer i industrielt øiemed av 4. august 1911 med kommentarer. Kristiania: Aschehoug 1911. 134 s.

Hagen, Lasse
Petroleumsloven med kommentarer. Oslo 1989. 672 s.

Humlung, Kåre Sigurd
Lover / forskrifter for snarefangstutøvelsen med kommentarer. Oslo: KSH Trading 1986. 4 s.

Frihagen, Arvid
Plan- og bygningsloven. Kommentarutgave. Oslo: A. Frihagen 1988-1990. 4 bind.

Jensen, Chr. L. og Hole, Ivar
Friluftsloven av 28. juni 1957. Kommentarutgave. Oslo: Aschehoug 1958. 132 s.

Leif Bergan
Kommentar til lov av 6. mars 1964 om laksefiske og innlandsfiske. Oslo: Gyldendal 1973. 236 s.

Rom, Knut
Viltloven med kommentarer. Oslo: Grøndahl 1987. 327 s.

Statens Friluftsråd
Friluftsloven. Kommentarutgave. Oslo 1962.

Sterri, M.
Jordloven. Med kommentarer og henvisninger. 1955.

Sørensen, A. Hugo og Olafsen, Birger
Lov om vassdragene. Oslo 1950.

Tyren, Carl Wilhelm
Forurensningsloven og forskriftene til loven i praksis. Med kommentarer. Oslo: Tano 1990. 701 s.

Tyren, Carl Wilhelm, Schulze, E. og Ditlevsen, Johan L.
Plan- og bygningsloven og byggeforskriftene i praksis. Med kommentarer. Oslo: Tano 1992. 1138 s. (1. utg. 1966 v / E. Schulze og Johan L. Ditlevsen , 2. utg. 1988.)


 

3 Skrifter av blandet innhold

Green Globe Yearbook 1992-
Oxford: Fridtjof Nansen Institutt / Oxford University Press 1992-. Utkommer årlig.

Kart og plan 1970-
Ås: Norges jordskiftedommer- og landmålersamband 1970-.

Miljøårboka 1988-
Oslo: Det Norske Samlaget 1988-. Utkommer årlig.

Miljørettslige studier 1990-Oslo:
Universitetet i Oslo, Institutt for offentlig rett 1990- (Institutt for offentlig retts skriftserie).

Plan og arbeid 1968-
Oslo: Arbeidsdirektoratet 1968-. 6 nr. pr. år


 

4 Allmenne fremstillinger

Bøker:
Backer, Inge Lorange
Innføring i naturressurs- og miljørett. Oslo: Ad Notam 1990. 140 s.

Eckhoff, Torstein
Statens styringsmuligheter, særlig i ressurs- og miljøspørsmål. Oslo: Tano 1983. 262 s.

Falkanger, Thor
Eierrådighet og samfunnskontroll: lovgivningen om utnyttelsen av fast eiendom. Oslo: Universitetsforlaget 1986, 217 s. (1. utg. 1974.)

Fleischer, Carl August
Miljø- og ressursforvaltning. Grunnleggende forutsetninger. Særlig om rådighetsinnskrenkninger og ekspropriasjon. Oslo: Universitetsforlaget 1991. 130 s.

Fleischer, Eva Funder
Miljøloven: Et grunnlovsforslag. Oslo 1978. 171 s.

Hågvar, Geir
Byggesteiner til miljøretten. Alminnelig del 1. Norges Landbrukshøyskole 1992. 148 s.

Hågvar, Geir
Miljørettslige problemstillinger. Institutt for planfag og rettslære, Norges Landbrukshøyskole 1992. 32 s.

Jansen, Alf Inge
Makt og miljø. Om utformingen av natur- og miljøvernpolitikken i Norge. Oslo: Universitetsforlaget 1989. 316 s.

Norges Naturvernforbund
Energi, miljø og samfunn. 1979.

Westerlund, Staffan
Miljørettslige grundfrågor. Utgitt i samarbeid med Nordisk ministerråd, Sekretariatet for nordisk kulturellt samarbeide. Trondheim: Tapir 1987. 226 s.

Artikler:
Backer, Inge Lorange
Miljøretten. I: Birger Stuevold Lassen (red.): Knophs Oversikt over Norges rett. Oslo: Universitetsforlaget 1993, s. 1072-1105. (1. utg. 1934.)

Backer, Inge Lorange
Miljørettslig status 1988. I: Carlo Aall (red.): Miljøårboka 1989. Oslo: Det Norske Samlaget 1989, s. 48-51.

Backer, Inge Lorange
Miljørettslig status 1989. I: Carlo Aall (red.): Miljøårboka 1990. Oslo: Det Norske Samlaget 1990, s. 54-58.

Backer, Inge Lorange
Miljørettslig status 1990. I: Carlo Aall og Erik Solheim (red.): Miljøårboka 1991. Oslo: Det Norske Samlaget 1991, s. 52-54.

Backer, Inge Lorange
Miljørettslig status 1991. I: Carlo Aall og Erik Solheim(red.): Miljøårboka 1992 Oslo: Det Norske Samlaget 1992, s. 36-39.

Bengtsson, Bertil
Nordisk miljørett. I: NU 1976 : 25

Cristensen, Kim og Damborg, Axel
Miljøpoliti(k). Retfærd 1984 nr. 27, s. 105-112.

Fleischer, Carl August
Sikrer lovene våre en god ressursforvaltning? I: Forvaltning av våre naturressurser. Oslo 1971, s.68-82.

Gunnarsdottir, Anna Theodora
Aktuelle miljøproblemer i Island. Retfærd 1991 nr. 55, s. 17-32.

Henrichsen, Carsten M.
Miljøbeskyttelse. Offentlig regulering eller privat selvregulering? Retfærd 1987 nr. 37, s. 18-36.

Malmqvist, Ulf og Rossing, Ulva
Det lecker inom miljøretten. Retfærd 1987 nr. 36, s. 99-106.

Nielsen, Viggo
Om værn av vore omgivelser. Oversigt over nordiske lovregler. Nordisk administrativt tidsskrift 1975, s. 137-153.

Thue, Helge Johan
Retten til fremtiden. Tidsskrift for rettsvitenskap 1971, s. 385-389.

Østensen, Tone
Miljøspørsmål. I: Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen (red.): Næringslivsjus. Oslo 1991, s. 521-555.

Utredninger:
Miljøvernpolitikken
NOU 1976 : 4

Mot en mer kostnadseffektiv miljøpolitikk i 1990-årene. Prinsipper og forslag til bedre prising av miljøet
NOU 1992 : 3


 

5 Plan- og bygningsrett

Bøker:
Andenæs, Mads Henry Bygningslovgivningen og eiendomsretten. Institutt for privatretts stensilserie nr. 100. Universitetet i Oslo 1985. 96 s.

Austenå, Torgeir Eigedomsrett til og disposisjonsrett over land og vatn i strandsona. Prosjektrapport nr. 5: Konkurrerende bruk av kystsonen. Ås: Norges Landbrukshøyskole, Institutt for jordskifte og arealplanlegging 1985. 21 s.

Dalseide, Nils Terje
Fritidsbebyggelse etter plan- og bygningsloven. Det juridiske fakultets skriftserie 1991 nr. 31. Universitetet i Bergen 1991. 75 s.

Eckhoff, Torstein og Graver, Hans Petter
Regelstyring av lokale forvaltningsvedtak. Praktisering av bygningsloven. Oslo: Tano 1991. 205 s.

Fleischer, Carl August
Bygnings-, ekspropriasjons- og reguleringsrett. Oslo: Universitetet i Oslo, Institutt for offentlig rett 1976. 2 bind. (1. utg. 1970-1971.)

Fleischer, Carl August
Bygnings- og reguleringsrett. Oslo: Universitetet i Oslo, Institutt for offentlig rett 1983-1984. 117 s. (1. utg. 1971, del II av Bygnings-, ekspropriasjons-og reguleringsrett.)

Fleischer, Carl August
Plan- og bygningsretten. Oslo: Universitetsforlaget 1992. 696 s.

Fleischer, Carl August
Strandloven. Oslo: Aschehoug 1972. 212 s.

Frihagen, Arvid
Plan- og bygningsloven. Kommentarutgave. Oslo: A. Frihagen 1988-1990. 4 bind.

Greve, Hanne Sophie
Byggetillatelse og kontroll med byggearbeide. Bygningslovens XIII. Institutt for offentlig retts skriftserie 1976 : 3. Universitetet i Bergen 1976. 89 bl.

Greve, Hanne Sophie
Midlertidig forbud etter bygningsloven § 33 Institutt for offentlig retts skriftserie. 1978 : 3. Universitetet i Bergen 1978. 101 bl.

Lange-Nielsen, Trygve
Nei til hyttebygging? En kritisk vurdering av dispensasjonspraksis i hyttesaker etter strandplanloven og bygningsloven. Oslo: Tanum - Norli 1981. 177 s.

Os, Audvar
Byggetillatelse. Institutt for offentlig retts skriftserie 1976 : 4. Universitetet i Bergen 1976.

Os, Audvar
Byggetillatelse - behandling og rettsvirkninger. Institutt for offentlig retts skriftserie 1980 : 2. Universitetet i Bergen 1980. 145 s.

Os, Audvar
Reguleringsplan og byggetillatelse - noen enkeltspørsmål. Institutt for offentlig retts skriftserie 1977 : 5. Universitetet i Bergen 1977. 41 bl.

Overå, Oddvar
Planleggingslov og "speilvending". Institutt for offentlig retts skriftserie 1978 : 2. Universitetet i Bergen 1978

Rogstad, Daniel
Emner fra plan- og bygningsretten. Ås: Norges Landbrukshøyskole 1993.

Sandvik, Tore
Bygningslov og privatrett. Institutt for offentlig retts skriftserie. Universitetet i Bergen 1978. 27 bl.

Tyren, Carl Wilhelm, Schulze, E. og Ditlevsen, Johan L.
Plan- og bygningsloven og byggeforskriftene i praksis. Med kommentarer. Oslo: Tano 1992. 1138 s. (1. utg. 1966 v / E. Schulze og Johan L. Ditlevsen, 2. utg. 1988.)

Uggerud, Ken
Skjønnhetsbestemmelsen i plan- og bygningsloven § 74 nr. 2. Det juridiske fakultets skriftserie nr. 29. Universitetet i Bergen 1990. 85 s.

Artikler:
Aaseth, Kari Mette m. fl.
Den nye planleggingsloven - stivbeint nyskapning? Plan og arbeid 1977, s. 146 flg. Andenæs, Johs.
Strandlovdommen og den juridiske teori. Noen bemerkninger til prof. Fleischers kommentar. Lov og rett 1970, s. 434-435.

Austenå, Torgeir
Første høgsterettsdom i erstatningssak etter strandloven. Kart og plan årg. 30 (1970), s. 211 flg.

Austenå,Torgeir
Innstillingen om fjellplanlov. Lov og rett 1969, s. 153-160.

Austenå, Torgeir
Nye strandlovsaker. Kart og plan årg. 29 (1968-1969), s. 465 flg.

Austenå, Torgeir
Strandlovsaker i Sandar, Karmøy og Hurum. Kart og plan årg. 29 (1968-1969), s. 234 flg.

Backer, Inge Lorange
Nye norske regler om konsekvensutredninger - fremmer de miljøsikkerheten? I: Erkki J. Hollo (red.): Nordiska Miljørettsliga Uppsatser. Miljørettsliga sõllskapets i Finlands publikationer 17. Helsinki 1991, s. 1-19. (Opptrykt i Backer og Bugge (red.): Utvalgte artikler i miljørett, s. 25-35.)

Balle, Gunnar
Ny plan- og bygningslov. Holt-utvalgets utkast. Kart og plan årg. 48 (1988) nr. 4, s. 15 flg.

Dahl, Ragnar
Bygningslovens intensjoner om region- og generalplanarbeidet. Plan- og bygningsrett 1971 nr. 6, s. 16 flg.

Dancke, Trond
Tanker omkring forslaget til ny planleggingslov. Plan og arbeid 1977, s. 141.

Dancke, Trond
Tanker omkring lov om lokal og regional planlegging (planleggingsloven). Ot. prp. nr. 22 (1980-81), Plan og arbeid 1981, s. 151 flg.

Fagereng, Jens
Den nye bygningsloven. Lov og rett 1966, s. 399-415.

Fjalstad, Jon
Rettsvirkningene av regionplaner, generalplaner og reguleringsplaner. I: Bygningsloven av 18. juni 1965 - 4 foredrag. Den norske advokatforenings småskrift 1966 nr. 25, s. 73-99.

Fleischer, Carl August
Strandlovdommen. Lov og rett 1970, s. 209-223.

Fosmark, Rasmus
Endringer i bygningsloven. Plan og arbeid 1974, s. 86 flg.

Germeten, Gunnar
Strandplanloven - ett ledd i planleggingslovgivningen. Kart og plan årg. 32 (1972), s. 232 flg.

Hals, Anders Den nye plan- og bygningsloven. Råderetten innskrenkes. Skogeieren 1987 nr. 3, s. 32-33.

Hansson, Odd Ragnar
Opplegg til en ny planleggingslov. Plan og arbeid 1975, s. 160 flg.

Heiberg, Axel
Fra Haraldshaugen til Rosenkrants tårn. Litt om forholdet mellom fredningslovgivningen og bygningsloven. Lov og rett 1963, s. 49-54.

Hofstad, Svein
Planleggingsregioner etter den nye bygningsloven. Kart og plan årg. 28 (1966-1967), s. 307 flg.

Holgersen, Gudrun
Skjønnhetshensyn etter bygningsloven og granneloven. Lov og rett 1987 nr. 8, s. 451-472.

Jørgensen, Tor Henning
Bruk av plan- og bygningsloven i kystsoneplanlegging. Kart og plan årg. 51 (1991), s. 178 flg.

Kaafjeld, Gunleik Ny plan- og bygningslov. Nye begrensninger i skogbrukets handlefrihet eller nødvendig verktøy i samfunnsutviklingen? Skogeieren årg. 32 (1986) nr. 11/12, s. 24-26.

Langdalen, Erik
Naturvern og arealplanlegging. Kart og plan årg. 30 (1970), s. 113 flg.

Næss, Lotte
Sentral og lokal styring av arealplanleggingen. Lovgrunnlaget. Kart og plan årg. 51 (1991), s. 183 flg.

Rekve, Tor N.
Vern mot offentlig regulering - spesielt om reguleringsplan og ekspropriasjonserstatning. Lov og rett, s. 131-149.

Rogstad, Daniel
Bygningslov og grannelov. Kart og plan årg. 38 (1978), s. 19 flg.

Rogstad, Daniel
Den nye plan- og bygningsloven. Noen juridiske spørsmål i forbindelse med gjennomføring av kommune- og reguleringsplaner. Kart og plan årg. 47 (1987), s. 103-117.

Rogstad, Daniel
Noen spørsmål i forbindelse med gjennomføring av reguleringsplaner. Jussens venner 1988 nr. 2, s. 47-71.

Rogstad, Daniel
Ny planleggingslov. Kart og plan årg. 37 (1977), s. 4 flg.

Rogstad, Daniel
"Strandretten" - noen synspunkter. Kart og plan årg. 47 (1987 ), s. 593-598.

Sandvik, Tore
Reguleringsplan og spilte utgifter. I: Jus og jord. Heidersskrift til Olav Lid på 70-års dagen. Oslo Det Norske samlaget 1978, s. 247-255.

Seip, Helge
Det offentliges adgang til å regulere bruken av fast eiendom. Behov. Muligheter. Erstatning. Foredrag fra Lillehammerseminar 1970. Jussens venner 1970 V nr. 6, s. 213-228.

Tragstad, Øyvind
Planleggingsloven. Plan og arbeid 1981, s. 141 flg.

Ueland, Ragnar
Landbruket og planleggingsloven. Plan og arbeid 1977, s. 129 flg.

Veum, Lars
Ny lov om planlegging i strandområder og fjellområder. Plan og arbeid 1973, s. 169 flg.

Utredninger:
Forenklinger i bygningsloven: delutredning fra utvalg oppnevnt ved kgl. res. av 5. desember 1980 NOU 1984 : 9.

Ny planleggingslov
NOU 1977 : 1.

Nytt hovedgrep på plan- og bygningslovgivningen
NOU 1987 : 33.

Miljøverndepartementet Oversikt over norsk planleggingslovgning og planapparatets oppbygning. Oslo 1978.


 

6 Naturressurser


 

6.1 Jord

Bøker:
Sterri, M.
Jordloven. Med kommentarer og henvisninger. 1955.

Sundet, Olav
Lov og rett i landbruket. Oslo: Landbruksforlaget 1991. 348 s. (1. utg. 1977.)

Artikler:
Andreassen, Jens Edvin
Om forvaltningspraksis i omdisponerings- og delingssaker etter jordlovens §§ 54 og 55. Lov og rett 1987, s. 538-548.

Dyrhaug, Sverre
Deling av jordeiendommer etter jordlovens § 55. Lov og rett 1986, s. 503-528.

Stav, Olav
Utbygging - jordvern. Kart og plan årg. 44 (1984), s. 21-25.

Utredninger:
Jordvernpolitikken
NOU 1984 : 15.


 

6.2 Skog

Bøker:
Heintz, Dag
En analyse av forholdet mellom skogbruk, naturvern og friluftsliv i Oslomarka, med bakgrunn i lovverk og forvaltningspraksis. Ås: Norges Landbrukshøyskole, Institutt for skogskjøtsel 1989.

Trømborg, Erik
Skogbruksloven som skogpolitisk virkemiddel. Ås: Norges Landbrukshøyskole, Institutt for økonomi og samfunnsfag 1992.

Artikler:
Heggenes, Jan Erstatningsspørsmålet etter lov om skogbruk og skogvern § 17 b. Tidsskrift for rettsvitenskap 1984, s. 420-433.

Heggenes, Jan
Noen betraktninger omkring lov om skogbruk og skogvern § 17 b. Lov og rett 1984, s. 612-622.

Utredninger:
Avsetning av skogsvirke på Vestlandet
NOU 1973 : 16.

Barkebilleskader i skogbruket
NOU 1975 : 20.

Granbarkbillen
NOU 1979 : 22.
Granbarkbillen II
NOU 1980 : 14.

Flersidig skogbruk
NOU 1989 : 10.


 

6.3 Vann / vassdrag

Bøker:
Abrahamsen, Jan
Naturvern og vassdrag. Oslo: Universitetsforlaget 1972. 285 s.

Amundsen, Olaf
Lov om vasdragsreguleringer av 14. desember 1917 (nr. 17) med kommentarer. Oslo: Aschehoug 1928. 210 s.

Amundsen, Olaf
Lov om vasdragsreguleringer i industrielt øiemed av 4. august 1911 med kommentarer. Kristiania: Aschehoug 1911. 134 s.

Falch, Ingvald
Bygdelagsrettigheter til laksefisket i vassdragene i Finnmark. Institutt for privatretts stensilserie nr. 118. Universitetet i Oslo 1988. 129 s.

Falkanger, Thor og Haagensen, Kjell (red.)
Norsk vassdragsrett. Oslo: Tano 1988. 694 s.

Faugli, Per Einar
Konsekvenser av vannkraftutbygging (K-prosjektet): Saksbehandling og faglig opplegg. Miljøverndepartementet, avd. for naturvern og friluftsliv. Oslo 1984. 158 s.

Rogstad, Daniel
Noen vassdragsrettslige emner. Institutt for privatretts stensilserie nr. 38. Universitet i Oslo 1976. 113 s.

Råheim, John Mikal
Erstatning for miljøvirkninger av vannkraftutbygging. En studie av Sundsbarmreguleringen, Seljord kommune i Telemark. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 1981. 49 s.

Sørensen, A. Hugo og Olafsen, Birger
Lov om vassdragene. Oslo: Tanum 1951. 266 s.

Vislie, Arne
Grensene for grunneierens rådighet over vassdrag. Oslo: Vislie 1944. 152 s.

Artikler:
Andenæs, Kristian
Alta-dommens rettslige endeligt. Hefte for kritisk juss 1981 nr. 4 / 1982 nr. 1, midtsidene.

Backer, Inge Lorange
Forurensning av vassdrag. I: Thor Falkanger og Kjell Haagensen (red.): Norsk vassdragsrett. Oslo: Tano 1988, s. 543-614.

Backer, Inge Lorange
Rettssakene om Alta. Hefte for kritisk juss 1981 nr. 1, s. 5-19.

Boe, Erik
Alta-dommen - en rettslig løsning på konflikten mellom enrgiforsyning, naturvern og minoritetsbeskyttelse. Retfærd 1983 nr. 23, s. 76-89.

Dalan, Bjørn
Erstatning for fallrettigheter. Lov og rett 1969, s. 145-152.

Dalan, Bjørn
Fallrettigheter. Lov og rett 1970, s. 363-368.

Eckhoff, Torstein
Altadommen. Lov og rett 1982, s. 339-353.

Haddeland, Øyvind
Erstatning for fallrettigheter. Lov og rett 1969, s. 380-382.

Hågvar, Geir
Alta-dommen og Høyesteretts oppgave. En studie i forholdet mellom juss og økologi. Kart og plan årg. 48 (1988), s. 401 flg.

Hågvar, Geir
Hva kan vi lære av Altasaken? I: Miljøårboka 1992. Det Norske Samlaget 1992, s. 16-20

Meløe, Jacob
Gagn mot skade i Altaskjønnet. Lov og rett 1981, s. 407-421.

Lange-Nielsen, Trygve
Erstatning for fallrettigheter. Lov og rett 1969, s. 416-426.

Lid, Olav
Om grannerett og kraftutbyggjing. Lov og rett 1966, s. 39-45.

Lous, Georg
Vassdragsloven § 136,1. Et varsko. Lov og rett 1968, s. 176-179.

Lund, Ketil
Vassdragsfredning og erstatning. Lov og rett 1973, s. 216-227.

Rogstad, Daniel
Et erstatningsspørsmål i forbindelse med vassdragsreguleringer. Lov og rett 1968, s. 256-261.

Stiansen, Odd
Hjemfall av vannfall og vassdragsreguleringsanlegg. Lov og rett 1986, s. 67-82.

Stordrange, Bjørn
Nabointeresser og miljøinteresser i vassdragsretten. Lov og rett 1993, s. 499-512.

Stordrange, Bjørn
Rettslige og rettspolitiske aspekter ved utnyttelse av grunnvann. Lov og rett 1988, s. 391-420.

Sømme, Axel
Vern om våre vassdrag. Plan og arbeid 1973, s. 4 flg.

Ørebech, Peter
Hav eller vassdrag. Lov og rett 1988, s. 334-340.

Utredninger:
Friluftsliv og vassdragsvern
NOU 1983 : 45.

Kulturminner og vassdragsvern
NOU 1983 : 43.

Naturfaglige verdier og vassdragsvern
NOU 1983 : 42.

Om vannforurensning ved vassdragsregulering
NOU 1979 : 9.

Vassdrag - vurdering for akvakultur
NOU 1990 : 20.

Verneplan for vassdrag II NOU 1976 : 15.

Verneplan for vassdrag III
NOU 1983 : 41.

Verneplan for vassdrag IV
NOU 1991 : 12 A og 12 B.

Vilt og ferskvannsfisk og vassdragsvern
NOU 1983 : 44.


 

6.4 Fiske

Bøker:
Churchill, Robin og Ulfstein, Geir
Marine Management in Disputed Areas. The Case of the Barents Sea. London: Routledge 1992. 179 s.

Fleischer, Carl August
Fisheries and Biological Resources. I: RenÚ-Jean Dupuy og Daniel Vignes: A Handbook of the New Law of the Sea. Dordrecht Martinius Nijhoff Publishers 1991, 19.

Fleischer, Carl August
Fiskerijurisdiksjon. Oslo: Tanum 1963. 425 s.

Fleischer, Carl August
Folkeretten, fiskerigrensen og den økonomiske sone. Oslo: Universitetsforlaget 1976. 219 s.

Fleischer, Carl August
State Practice in the Zones of Special Jurisdiction. Report, Law of the Sea Institute 1983.

Fløistad, Brit
The International Council for the Exploration of the Sea (ICED) and the Providing of Legitimate Advice in Fisheries Management. Lysaker: Fridtjof Nansen Institutt 1990. 123 s.

Frihagen, Arvid
Olje og fiske: rettslige problemer og rettslige muligheter. Oslo: Universitetsforlaget 1982. 137 s. (Også i: Offentligrettslige skrifter 1982 : 1. Universitetet i Bergen 1982.)

Stokke, Olav Schram og Hoel, Alf Håkon
A Bridge Over Troubled Waters: International Fisheries Management in the Barents Sea. Lysaker: Fridtjof Nansen Institutt 1990. 25 s.

Ulfstein, Geir
Økonomiske soner - hva nå? (Economic Zones - What Now?) Oslo: Universitetsforlaget 1982. 262 s.

Ulfstein, Geir, Churchill, Robin og Andersen, P. (red.)
Proceedings from European Workshop on the Regulation of Fisheries: Legal, Economic and Social Aspects. Strasbourg: Council of Europe 1987.

Underdal, Arild
The politics of international fisheries management. The case of the Northeast Atlantic. Oslo: Universitetsforlaget 1980.

Ørebech, Peter
Norsk fiskerirett: innføring i den offentligrettslige del. Oslo: Universitetsforlaget 1984. 310 s.

Ørebech, Peter
Om allemannsrettigheter: særlig med henblikk på rettsvernet for fiske ved igangsetting og utøving av petroleumsvirksomhet. Vettre: Osmundsson forlag 1991. 345 s.

Ørebech, Peter
Reguleringer i fisket. Oslo: Marinjuss 1986. 390 s.

Artikler:
Aasjord, Bente
Fredning av vågehval, miljøvern eller etikk? Ottar 1991 nr. 1, s. 48-52.

Andresen, Steinar
Science and politics in the international management of whales. International Challenges vol. 10 (1990) nr. 4, s. 29-35.

Asgrimsson, Haldor
Developments Leading to the 1982 Decision of the International Whaling Commision for a Zero Catch Quota 1986-1990. International Challenges vol. 8 (1988) nr. 3, s. 40-41.

Brøsted, Jens
Urbefolkningsretten og den grønlandske hvalfangst. Retfærd 1981 nr. 16, s. 62-73.

Engesæther, Sigmund
Scientific Input to International Fishery Agreements. International Challenges vol. 13 (1993) nr. 2, s. 85-106.

Fleischer, Carl August
Avgrensning av fiskevernsonen mot andre stater. I: Fiskevernsonen mot Svalbard. Tromsø Universitet 1983.

Fleischer, Carl August
Den økonomiske sone, kontinentalsokkelen og territorialgrensen. I: Arne Treholt (red.): Norges havretts- og ressurspolitikk. Oslo: Tiden 1976, s. 59-92.

Fleischer, Carl August
Fiskerigrensespørsmålet, utviklingen etter Haag-dommen av 1951. Nordisk tidsskrift for international ret 1964, s. 158-180.

Fleischer, Carl August
Fiskerisonen og kontinentalsokkelen - to overenskomster mellom Norge og Storbritannia. Nordisk tidsskrift for international ret 1965, s. 141-158.

Fleischer, Carl August
La Pêche. I: René-Jean Dupuy og Daniel Vignes: Traité du Nouveau Droit de la Mer. Paris: Economica 1985, 17.

Fleischer, Carl August
Norges fiskerigrense. I: Norge i Europa. Oslo 1971, s. 40-65.

Fleischer, Carl August
Norges fiskerigrenseutvidelse (oversikt). Tidsskrift for rettsvitenskap 1963, s. 183-186.

Fleischer, Carl August
Norges jurisdiksjon i fiskevernsonen ved Svalbard. I: Fiskevernsonen ved Svalbard. Tromsø Universitet 1983.

Fleischer, Carl August
Norway`s policy on fisheries 1958-1964. The British Institute of International and Comparative Law. Special publication no. 9 1965, s. 92-109.

Fleischer, Carl August
Offshore Operations (Oil, Gas, Fisheries) and the Emerging Legal Regime. I: Defence of Northern Europe 1986.

Fleischer, Carl August
Svalbards folkerettslige stilling. I: Arne Treholt (red.): Norges havretts- og ressurspolitikk. Oslo: Tiden 1976, s. 139-155.

Fleischer, Carl August
The New Régime of Maritime Fisheries. Recueil des Cours, Académie du Droit International 1988 - II 1989.

Fleischer, Carl August
The Northern waters and the new maritime zones. I: German Yearbook of International Law 1979.

Fleischer, Carl August
The question of earlier treaty rights applied to new maritime zones - Spitzbergen and the Law of the Sea. I: The new law of the sea. Iranian Review of International Relations 1978, s. 245-262.

Fleischer, Carl August
The Right to a 200-mile Exclusive Economic Zone or a Special Fishery Zone. San Diego Law Review 1977, s. 548-583.

Fløistad, Brit
Management of Marine Living Resources: International Aspects in a Regime of Exclusive Economic Zones (EEZ). I: International Federation of Surveyors. XVIX Congress, Commission 4, Helsinki, Finland 10-19 June 1990, s. 410-429.

Hoel, Alf Håkon
Den internasjonale hvalfangstkommisjonen 1975-1985. Økonomisk marginalisering - politisk mobilisering. Internasjonal politikk 1986 nr. 3, s. 71-94.

Hoel, Alf Håkon Den Internasjonale Hvalfangstkommisjonen ved veis ende? Ottar 1991 nr. 1, s. 24-30.

Hoel, Alf Håkon
"Make him an offer he cannot refuse." American Trade sanctions and Norwgian Fisheries Policy. International Challenges vol. 7 (1987) nr. 1, s. 14-21.

Hoel, Alf Håkon
Norge og småhvalfangsten. "Hvor hender det?" (NUPI) 1986/1987 nr. 4.

Indreeide, Thor Vidar
The Relationship between Science and Politics in International Management of Marine Living Resources: The Case of the CCAMLR. International Challenges vol. 9 (1989) nr. 3, s. 28-33.

Smith, Carsten
Om samenes rett til naturressurser - særlig ved fiskerireguleringer. Lov og rett 1990, s. 507-543.

Stokke, Olav Schram og Hoel, Alf Håkon
Splitting the gains. Political economy of the Barents Sea fisheries. Cooperation and Conflict vol. 26 nr. 2, s. 49-65.

Ulfstein, Geir
200 Mile Zones and Fisheries Management. Nordisk tidsskrift for international ret 1983.

Ulfstein, Geir
Fiske, fangst og havbruk. I: Husadvokaten. Oslo: Aschehoug 1992. Også i 1989 og 1992.

Ulfstein, Geir
Fra 12 til 200 mils ressurskrise? I: B. Hersoug (red.): Kan fiskerinæringa styres? Oslo: Novus 1983.

Ulfstein, Geir
Reguleringsproblemer i fiskevernsonen ved Svalbard. Lov og rett 1987 nr. 6, s. 336-345.

Ulfstein, Geir
The Conflict between Petroleum production and Fisheries in International Law. I: Proceedings from European Workshop on the Regulation of Fisheries: Legal, Economic and Social Aspects. Strasbourg: Council of Europe 1987, s. 183-197.

Ulfstein, Geir
The Conflict between Petroleum Production, Navigation and Fisheries in International Law. Ocean Development and International Law vol. 19 (1988), s. 229-262.

Ulfstein, Geir
The Regulation of Fisheries: the Case of the Barents Sea. I: Summary Report and Compendium of Documents. Public Hearing on the Future of the Ocean Fisheries, Aberdeen 11. september 1990. Strasbourg: Council of Europe 1991, s. 21-23.

Ulfstein, Geir og Ørebech, Peter
Anm. av Arvid Frihagen: Olje og fiske: Rettslige problemer og rettslige muligheter. Lov og rett 1983, s. 265-268.


 

6.5 Petroleum

Bøker:
Bergesen, Helge Ole, Roland, Kjell og Sydnes, Anne Kristin
Petroleum in Sustainable Development: a Contradiction in Terms or a Bridge to the Future? Lysaker: Fridtjof Nansen Institutt 1991. 14 s.

Fleischer, Carl August
Petroleumsrett. Oslo: Universitetsforlaget 1983. 601 s.

Frihagen, Arvid
Olje og fiske: rettslige problemer og rettslige muligheter. Oslo: Universitetsforlaget 1982. 137 s. Også i: Offentligrettslige skrifter 1982 : 1. Universitetet i Bergen 1982.

Hagen, Lasse
Petroleumsloven med kommentarer. Oslo: Tano 1989. 672 s.

Hammer, Ulf
Forsvarlig utnyttelse av petroleumsforekomster. Marius 1982 nr. 75. 147 s.

Ørebech, Peter
Om allemannsrettigheter: særlig med henblikk på rettsvernet for fiske ved igangsetting og utøving av petroleumsvirksomhet. Vettre: Osmundsson forlag 1991. 345 s.

Artikler:
Bull, Hans Jacob
Petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel: rettslige og administrative konsekvenser. Tidsskrift for rettsvitenskap 1981, s. 4-24.

Bull, Hans Jacob og Selvig, Erling
Petroleumsrett. Et nytt nordisk rettsområde. Tidsskrift for rettsvitenskap 1981, s. 1-3.

Engstrøm, Bjørn
Vår oljelovgivning - et nytt norsk lovfelt. Lov og rett 1972, s. 171-183.

Evensen, Jens
Rettsproblemer i forbindelse med oljeleting og utvinning av olje på den norske kontinentalsokkel. Lov og rett 1966, s. 337-351.

Fleischer, Carl August
Offshore Operations (Oil, Gas, Fisheries) and the Emerging Legal Regime. I: Defence of Northern Europe 1986.

Fleischer, Carl August
Oil and Svalbard. Nordisk tidsskrift for international ret 1976, s. 7-13.

Fleischer, Carl August
Oljen under Nordsjøen. Lov og rett 1963, s. 433-441.

Løddesøl, L.T.
Norske regler om oljeutvinning. Lov og rett 1965, s. 154-160.

Ulfstein, Geir
The Conflict between Petroleum production and Fisheries in International Law. I: Proceedings from European Workshop on the Regulation of Fisheries: Legal, Economic and Social Aspects. Strasbourg: Council of Europe 1987, s. 183-197.

Ulfstein, Geir
The Conflict between Petroleum Production, Navigation and Fisheries in International Law. Ocean Development and International Law vol. 19 (1988), s. 229-262.

Ulfstein, Geir og Ørebech, Peter
Anm. av Arvid Frihagen: Olje og fiske: rettslige problemer og rettslige muligheter. Lov og rett 1983, s. 265-268.


 

6.6 Hav

Bøker:
Andresen, Steinar
Havregimeprosjektet: et sammendrag. Lysaker: Fridjof Nansen Institutt 1987. 55 s.

Austenå, Torgeir
Eigedomsrett til og disposisjonsrett over land og vatn i strandsona. Prosjektrapport nr. 5: Konkurrerende bruk av kystsonen. Ås: Norges Landbrukshøyskole, Institutt for jordskifte og arealplanlegging 1985. 21 s.

Berge, Stig, Markussen, Jan Magne og Vigerust, Gudmund
Environmental Consequenses of Deep Seabed Mining - Problem Areas and Regulations. Lysaker: Fridtjof Nansen Institutt 1991. 111 s.

Neergård, Erik
Eiendomsrett i sjø - særlig i relasjon til akvakulturnæringen. Prosjektrapport: Konkurrerende bruk av kystsonen. Ås: Norges Landbrukshøyskole, Institutt for jordskifte og arealplanlegging, 1985. 8 s.

Sen, Sumita
UNCLOS III and Interest Articulation. International Challenges vol. 9 (1989) nr. 3, s. 17-22.

Ørebech, Peter
Norsk Havbruksrett. Oslo: Grøndahl 1988. 206 s.

Østreng, Willy
The 1982 Convention on the Law of the Sea: State Behaviour and Practice in North European Waters. Lysaker: Fridtjof Nansen Institutt 1990. 46 s.

Artikler:
Andresen, Steinar
Kystsonen i FN`s havrettstraktat. I: Stig Skeslet (red.): offensiv utvikling av sambruk i kystsonen. Nordland Distriktshøyskole 1986, s. 177-187.

Andresen, Steinar
Political and legal conditions of deep seabed mining. Lysaker: Fridtjof Nansen Institutt 1983. 132 s.

Andresen, Steinar
Power and Law. The New Ocean Regimes. International Challenges vol. 7 (1987) nr. 2, s. 1-4.

Berge, Stig
Environmental Law of the Deep Seabed. Some considerations. International Challenges vol. 10 (1990) nr. 3, s. 27-33.

Belsheim, Kåre
Akvakultur, strandrett og oreigning. Kart og plan årg. 47 (1987), s. 395-399.

Brubaker, Douglas
International Law and Russian Arctic Waters. International Challenges vol. 12 (1992) nr. 1, s. 97-107.

Evensen, Jens
De Forente Nasjoners konvensjon om havets folkerett av 10. desember 1982. Jussens venner 1984 nr. 2, s. 55-77.

Fleischer, Carl August
International Straits: A Key Issue at the Law of the Sea Conference. Environmental Policy and Law 1975, s. 120-126.

Fleischer, Carl August
The 1977 Session of the United Nations Law of the Sea Conference. Environmental Policy and Law 1977, s. 100-103.

Fleischer, Carl August
The Law of the Sea Conference - Success or Failure? Environmental Policy and Law 1977, s. 3-5.

Jesus, JosÚ Luis
Recent Developments in the Law of the Sea and the Accomplishments of the Preparatory Commission. International Challenges vol. 13 (1993) nr. 1, s. 9-16.

Jesus, Jose Luis
The completion of the work of the Preparatory Commission and the universality of the Law of the Sea Convention. International Challenges vol. 10 (1990) nr. 3, s. 6-17.

Larsen, Jørgen
FNs havrettskonferanse: naturrikdommene på havbunnen er menneskehetens felles arv. Internasjonal konvensjon om en ny havets folkerett skal undertegnes i Caracas i slutten av året. FN-sambandets artikkeltjeneste 1982 nr. 11.

Lothe, Lars
Some Comments on Problems Related to the United Nations Convention on the Law of the Sea, Part IX. International Challenges vol. 13 (1993) nr. 1, s. 17-29.


Deep Seabed Mining and the Environment: Consequences, Perceptions, and Regulations. I: Helge Ole Bergesen og Georg Parmann (red.): Green Globe Yearbook 1994. Fridtjof Nansen Institutt / Oxford University Press 1994, s. 31-40.

Nandan, Satya N. The 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea: At a Cross-Road. International Challenges vol. 9 (1989) nr. 3, s. 4-7.

Safronchuk, Vasiliy S.
The relationship between the ATS and the LOS convention of 1982. International Challenges vol. 10 (1990) nr. 1, s. 78-80.

Ulfstein, Geir
Fiske, fangst og havbruk. I: Husadvokaten. Oslo: Aschehoug 1992. Også i 1989 og 1992.

Ulfstein, Geir
Akvakultur og bruken av havet. I: NOU 1985 : 22 Akvakultur i Norge.

Ørebech, Peter
Hav eller vassdrag. Lov og rett 1988, s. 334-340.

Østreng, Willy
Makt og avmakt i utviklingen av havretten. I: Valter Angell (red.): Globalt samarbeide - krise eller renessanse? Nordsam 1989.

Østreng, Willy
Strength and Impotence in the Development of Ocean Law. International Challenges vol. 8 (1988) nr. 2, s. 16-23.

Utredninger:
Akvakutur i Norge
NOU 1985 : 22.

Andre undersjøiske naturforekomster enn petroleum
NOU 1976 : 7.


 

6.7 Diverse

Bøker:
Wettestad, Jørgen og Andresen, Steinar
The Effectiveness of International Resource Cooperation: some Preliminary Findings. International Challenges 1991. 109 s.

Aarbakke, Magnus, Fleischer, Carl August, Eckhoff, Torstein, Bergem, John Egil, Mørch, Morten og Njøs, Knut Hatlem
Naturressursforvaltning - undersøkelse av juridiske virkemidler. Prosjekt utført ved Institutt for offentlig rett. Oslo: Miljøverndepartementet 1979.

Artikler:
Beck, Peter J.
The resource conventions implemented. Consequences for the sovereignty issue. International Challenges vol. 10 (1990) nr. 1, s. 56-60.

Bendiksby, Trygve
Innstilling fra bergverkslovkomiteen av 1961. Tidsskrift for rettsvitenskap 1968, s. 497-504.

Bugge, Hans Christian
Kortsiktige løsninger og langsiktige ressurshensyn. Plan og arbeid 1978, s. 167 flg.

Fleischer, Carl August
Konklusjonene fra Sandefjord-konferansen og hvordan de kan innpasses i lovverket. I: Forvaltning av våre naturressurser. Oslo 1971, s. 85-98.

Fleischer, Carl August
Le régime d ' exploitation du Spitzberg (Svalbard). Annuaire Français de droit International 1978, s. 275 flg.

Fleischer, Carl August
Sikrer lovene våre en god ressursforvaltning? I: Forvaltning av våre naturressurser. Oslo 1971, s. 68-82.

Fleischer, Carl August
Svalbards folkerettslige stilling. I: Arne Treholt (red.): Norges havretts- og ressurspolitikk. Oslo: Tiden 1976, s. 139-155.

Jakhelln, Henning
Naturressursenes stilling i den norske forvaltning. Nordisk administrativt tidsskrift 1971, s. 27-37.

Kristensen, Knud og Basse, Ellen Margrete
Græsrodbevægelsen og energiret. Retfærd 1983 nr. 23, s. 14-24.

Miljøverngruppa i rettpolitisk forening
IEA og norsk energipolitikk. Hefte for kritisk juss 1975, s. 213-217.

Robberstad, Knut
Retten til undergrunnen. Tidsskrift for rettsvitenskap 1961, s. 25-35.

Rønne, Anita
The legal dimension of sustainable development with the emphasis on the energi sector. Retfærd - Special issue 1994, s. 54-65.

Utredninger:
Bruken av Norges naturressurser
NOU 1972 : 1.

Geodatasystemet
NOU 1975 : 66.

Ressursregnskap
NOU 1977 : 31.

Sand og grus
NOU 1980 : 18.

Utnyttelse og forvaltning av mineralressurser NOU 1984 : 8.


 

7 Naturvern

Bøker:
Abrahamsen, Jan
Naturvern og vassdrag. Oslo: Universitetsforlaget 1972. 285 s.

Austenå, Torgeir
Eigedomsrett til og disposisjonsrett over land og vatn i strandsona. Prosjektrapport nr. 5: Konkurrerende bruk av kystsonen. Ås: Norges Landbrukshøyskole, Institutt for jordskifte og arealplanlegging 1985. 21 s.

Backer, Inge Lorange
Naturvern og naturinngrep. Forvaltningsrettslige styringsmidler. Oslo: Universitetsforlaget 1986. 224 s.

Bergan, Leif
Kommentar til lov av 6. mars 1964 om laksefiske og innlandsfiske. Oslo: Gyldendal 1973. 236 s.

Bruflot, Audun og Nilsen, Øystein
Firehjulstrekkeren erobrer nasjonalparken. Veibygging og arealbruk i Hardangervidda nasjonalpark. Utgitt av Erik Langdalen og Hans Sevatdal. Ås: Norges Landbrukshøyskole, Institutt for planfag og rettslære 1991. 174 s.

Børset, Asbjørn
Intervenering av skogsområder på statens grunn. NF-rapport 3/79. Ås: Norges Landbrukshøyskole, Institutt for naturforvaltning 1979. 451 s.

Christensen, Helge
Lovgivningen om viltstell og jakt: med kommentarer. Oslo: Aschehoug 1967. 416 s.

Falch, Ingvald
Bygdelagsrettigheter til laksefisket i vassdragene i Finnmark. Institutt for privatretts stensilserie nr. 118. Universitetet i Oslo 1988.

Fleischer, Carl August
Bevaring av friarealer i Oslo-området og Oslofjord-området. Utgitt av Regionplankomitéen for Oslo-området. Oslo 1967.

Fleischer, Carl August
Makt og Rett: om sikring av Oslomarka. Oslo: Gyldendal 1972. 246 s.

Humlung, Kåre Sigurd
Lover / forskrifter for snarefangstutøvelsen, med kommentarer. Oslo: KSH Trading 1986. 4 bl.

Huse, Sigmund
Naturvern: grunnkurs. Ås: Norges Landbrukshøyskole, Institutt for naturforvaltning 1985. 164 s.

Krohn, Ottar
Skogbruk og naturvern. Oslo: Gyldendal 1982. 122 s.

Nærstad, Henry
Loven om laksefiske og innlandsfiske av 6. mars 1964. Oslo: Grøndahl 1973.

Rom, Knut
Viltloven: med kommentarer. Oslo: Grøndahl 1987. 327 s.

Rosendal, G. Kristin
International Conservation of Biological Diversity: The Quest for Effective Solutions. Lysaker: Fridtjof Nansen Institutt 1991. 80 s.

Tveiten, Kjetil
Lakse- og innlandsfiske. Oslo 1965.

Vicuna, Francisco Orrego
The Protection of the Antarctic Environment. Lysaker: Fridtjof Nansen Institutt 1992.

Wittemann, Elisabeth
Om midlertidig vern etter naturvernloven. Institutt for offentlig retts skriftserie nr. 9/93 (Miljørettslige studier nr. 8). Oslo 1993. 152 s.

Artikler:
Aarhus, Inge
Miljøkriminalitet i skjærgårdsparken? Plan og arbeid 1989 nr. 6, s. 14-17.

Aasjord, Bente
Fredning av vågehval, miljøvern eller etikk? Ottar 1991 nr. 1, s. 48-52.

Aasland, Gunnar
Erstatningsspørsmålet ved fredning etter naturvernloven. Lov og rett 1977, s. 339-358.

Andenæs, Kristian
Alta-dommens rettslige endeligt. Hefte for kritisk juss 1981 nr. 4 / 1982 nr. 1.

Arnholm, Carl Jacob
Litt om lovteknikk. Lov og rett 1971, s. 277-278.

Austenå, Torgeir
Eiendoms- og rettighetsforhold i strandsonen. Kart og plan årg. 50 (1990), s. 255 flg.

Backer, Inge Lorange
Burhøns - en rettsfarse om avvisning? I: àden urett som ikke rammer deg selv. Festskrift til Anders Bratholm 70 år. Oslo: Universitetsforlaget 1990, s. 191-201.

Backer, Inge Lorange
Forvaltningen. I: Den Norske Turistforenings

Backer, Inge Lorange
Naturvern i lovens øyne. Hefte for kritisk juss 1980 nr. 1, s. 37-43.

Backer, Inge Lorange
Rettssakene om Alta. Hefte for kritisk juss 1981 nr. 1, s. 5-19.

Beverfelt, Knut
Noen refleksjoner omkring ulv og nødrett. Lov og rett 1989, s. 83-90.

Boe, Erik
Alta-dommen - en rettslig løsning på konflikten mellom enrgiforsyning, naturvern og minoritetsbeskyttelse. Retfærd 1983 nr. 23, s. 76-89.

Boe, Ernst
Dansk Naturfredning og Landinspektørene. Kart og plan årg. 27 (1965), s. 37 flg.

Borchsenius, Christian
Lov av 6. mars 1964 om laksefisket og innlandsfisket. Lov og rett 1964, s. 231-236.

Bratholm, Anders
Nordmarksgodset. Lov og rett 1973, s. 433-435.

Bryn, Erik
Almenhetens rettsstilling ved naturinngrep. I: Naturinngrep - rettsstilling og erstatningsansvar. Den norske advokatforenings småskrift 1977 nr. 32 s. 81-103. (1. utg. 1972.)

Bugge, Hans Christian
Kortsiktige løsninger og langsiktige ressurshensyn. Plan og arbeid 1978, s. 167 flg.

Bærug, Sølve
Rettsavgjørelser. Erstatning for skog ved oppretting av naturreservat. Dom i Høyesterett 21. februar 1992. Rt. 1992 s. 217. Kart og plan årg. 52 (1992), s. 197 flg.

Dyrhaug, Sverre
Deling av jordeiendommer etter jordlovens º 55. Lov og rett 1986, s. 503-528.

Eckhoff, Torstein
Altadommen. Lov og rett 1982, s. 339-353.

Eid, John og Svendsrud, Asbjørn
Erstatning ved fredning av skog. Landbruksøkonomisk forum årg. 9 (1992) nr. 4, s. 67-76.

Fleischer, Carl August
Eierinteresser, verneinteresser og myndigheter i Oslomarka. Hefte for kritisk juss 1980 nr. 1, s. 44-53.

Fleischer, Carl August
Formålsparagrafer, naturvern og tvilsomme juristoppfatninger. Lov og rett 1972, s. 273-277.

Fleischer, Carl August
Forvaltning av Oslomarka - aktuelle problemer. I: Festskrift til Corpsus Juris. Oslo 1973, s. 35-44.

Fleischer, Carl August
Naturvern, erstatningsansvar og juristholdninger. Tidsskrift for rettsvitenskap 1980, s. 273 flg.

Fleischer, Carl August
Naturvern og erstatningsansvar - avgrensningen. Tidsskrift for rettsvitenskap 1981, s. 238 flg.

Fleischer, Carl August
Naturvern og erstatningsansvar. Avgrensningen mellom erstatningsbetingende og erstatningsfrie restriksjoner. Tidsskrift for rettsvitenskap 1981, s. 238-272.

Fleischer, Carl August
Naturvern, regulering og erstatning. Jussens venner 1970, s. 266-273.

Fleischer, Carl August
Nordisk miljøvernkonvensjon. Tidsskrift for rettsvitenskap 1977, s. 83-116.

Fleischer, Carl August
Oslomarka - eiendomsretten til det såkalte "Løvenskiold-gods". Lov og rett 1972, s. 194-211.

Fleischer, Carl August
Protection of Coastlines: the law of Norway. I: La protection du littoral ZÞme colloque de la SociÚtÚ Franþaise pour le Droit de l ' Environnement. 1977, s. 428-438.

Fortsatt krig om nødretten
Natur & miljø 1992 nr. 1, s. 8-9.

Fowler, Cary
Biological Diversity in a North South Context. I: Bergesen, Helge Ole og Parmann, Georg (red.): Green Globe Yearbook 1993. Oxford: Oxford University Press 1993, s. 35-44.

Garde, J. Dansk naturfredning. Nordisk administrativt tidsskrift 1968, s. 39 flg.

Gundersen, Jon R.
Ivaretar gjeldende ekspropriasjonslovverk og praksis i tilstrekkelig grad natur- og miljøvernmessige hensyn? Behov for lovendringer? I: Erstatning for ulemper i regulert strøk. Den norske advokatforenings småskrift 1977 nr. 37, s. 80-96.

Hallsjø, Arne
Den nye lov om laksefisket og innlandsfisket. Kart og plan årg. 26 (1963), s. 222-226.

Heggenes, Jan
Erstatningsspørsmålet etter lov om skogbruk og skogvern § 17 b. Tidsskrift for rettsvitenskap 1984, s. 420-433.

Heggenes, Jan
Noen betraktninger omkring lov om skogbruk og skogvern § 17 b. Lov og rett 1984, s. 612-622.

Heintz, Dag
En analyse av forholdet mellom skogbruk, naturvern og friluftsliv i Oslomarka, med bakgrunn i lovverk og forvaltningspraksis. Ås: Norges Landbrukshøyskole, Institutt for skogskjøtsel 1989.

Hosang, Joanna Boddens
Trade with Endangered Species. I: Bergesen, Helge Ole, Norderhaug, Magne og Parmann, Georg (red.): Green Globe Yearbook 1992. Oxford: Oxford University Press 1992, s. 59-70.

Hydén, Håkon
Miljøskyddslagsstiftning. Retfærd 1980 nr. 15, s. 42-51.

Hågvar, Geir
Alta-dommen og Høyesteretts oppgave. En studie i forholdet mellom juss og økologi. Kart og plan årg. 48 (1988), s. 401 flg.

Hågvar, Geir
Hva kan vi lære av Altasaken? I: Miljøårboka 1992. Det Norske Samlaget 1992, s. 16-20.

Hågvar, Geir
Naturvernet i norsk offentlig forvaltning. Kart og plan årg. 50 (1990), s. 463 flg.

Johnsen, Jon T.
Håndheving av almene interesser. I: Anders Bratholm, Torkel Opsahl og Magnus Aarbakke (red.): Samfunn, rett og rettferdighet. Festskrift til Torstein Eckhoffs 70-årsdag. Oslo: Tano 1986, s. 387-481.

Kindt, Olaf Trampe
Allemannsrett og naturvern. Lov og rett 1971, s. 374-379.

Kirkemo, Ole
Skjerpet kamp mot faunakriminalitet. Jakt & fiske årg. 122 (1993) nr. 1/2, s. 54-56.

Kirksæther, Sverre og Hoset, Stein Det må satses på et mer profesjonelt oppsynskorps. Norsk landbruk årg. 105 (1986) nr. 7, s. 20-21.

Kjos-Hanssen, Odd
Utvikling av norsk viltlovgivning.

Klemm, Cyrille de
The Problem of Migratory Species in International Law. I: Helge Ole Bergesen og Georg Parmann (red.): Green Globe Yearbook 1994. Fridtjof Nansen Institutt / Oxford University Press 1994, s. 67-78.

Kristiansen, Viggo
Miljøvernministeren vil ikke følge opp sine egne forslag. Ikke grunnlag for å bedre adgangen til jakt og fiske. Jakt & fiske årg. 117 (1988) nr. 12, s. 20-21.

Kvamme, Olav
Ordning av ferskvassfiske. Kart og plan årg. 42 (1982), s. 443 flg.

Langdalen, Erik
Naturvern og arealplanlegging. Kart og plan årg. 30 (1970), s. 113 flg.

Lid, Olav
Fra rettspraksis. "Fisk av stedegen stamme". Lov og rett 1963, s. 139-140.

Lid, Olav
Lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63. Foredrag på Norges Landbrukshøyskole 1971. Jussens venner 1972 VII nr. 6, s. 145-163.

Lier-Hansen, Stein
Avliving av skadet vilt - jegerens plikter og rettigheter. Jakt & fiske årg. 113 (1984) nr. 8, s. 44-45 og s. 94.

Lier-Hansen, Stein
Faunakriminalitet. En trussel mot mangfoldet. Jakt & fiske årg. 122 (1993) nr. 5, s. 54-57.

Lier-Hansen, Stein
Høringsrunde om motorisert ferdsel i utmark. Distrikts-Norge ønsker restriktiv praktisering. Jakt & fiske årg. 116 (1987) nr. 6, s. 29-31.

Lund, Ketil
Vassdragsfredning og erstatning. Lov og rett 1973, s. 216-227.

Meløe, Jacob
Gagn mot skade i Altaskjønnet. Lov og rett 1981, s. 407-421.

Nielsen, Viggo
Om værn av vore omgivelser. Oversigt over nordiske lovregler. Nordisk administrativt tidsskrift 1975, s. 137-153.

Nue, Claes
Den danske miljøbeskyttelseslovs tilblivelse. Retfærd 1980 nr. 15, s. 6-23.

Os, Audvar
Oslomarka - en kommentar til professor Fleischers betekning. Lov og rett 1973, s. 435-456.

Referater fra innledninger på det XVII Nordiske studentjuriststevne, 1970. Naturvern, regulering og erstatning Jussens venner 1971 VI nr. 8/9, s. 253-273.

Rogstad, Daniel
Vassdragsfredning og erstatning. Lov og rett 1974, s. 266-274.

Stav, Olav
Utbygging - jordvern. Kart og plan årg. 44 (1984), s. 21-25.

Stordrange, Bjørn
Naturvernfredninger og erstatning. Lov og rett 1985 nr.7, s. 371-395.

Sømme, Axel
Vern om våre vassdrag. Plan og arbeid 1973, s. 4 flg.

Øvstedal, Sverre
Samordnet plan for Hardangervidda. Kart og plan årg. 34 (1974), s. 170 flg.

Utredninger:
Friluftsliv og vassdragsvern
NOU 1983 : 45.

Kulturminner og vassdragsvern NOU 1983 : 43.

Lov om anadrome laksefisk og innlandsfisk
NOU 1987 : 2.

Motorferdsel i utmark og vassdrag
NOU 1974 : 37.

Naturfaglige verdier og vassdragsvern
NOU 1983 : 42.

Naturvern i Norge
NOU 1980 : 23.

Naturvern på Svalbard
NOU 1973 : 19.

Ny landsplan for nasjonalparker
NOU 1986 : 13.

Verneplan for vassdrag II
NOU 1976 : 15.

Verneplan for vassdrag III
NOU 1983 : 41.

Verneplan for vassdrag IV
NOU 1991 : 12 A og 12 B.

Vilt og ferskvannsfisk og vassdragsvern
NOU 1983 : 44.

Viltstellet, jakt og fangst
NOU 1974 : 21.
 

8 Bioteknologi

Bøker:
Hellum, Syse og Sinding Aasen (red.) Menneske, natur og fødselsteknologi. Oslo: Ad Notam 1990. 146 s.

Rosendal, G. Kristin (FNI), Tønnes, Hanne Naper (NINA) og Hindar, Kjetil (NINA) Bioteknologi - og norsk tilpasning til EF's indre marked. Oslo: Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) 1990. 51 s.

Syse, Aslak
Abortloven: juss og verdier. Oslo: Ad Notam 1993. 366 s.

Artikler:
Aakvaag, Ruth Kleppe
Bioteknologiems fremtid, muligheter og konsekvenser. Kritisk juss 1993 nr. 3, s. 78-85.

Aasen, Henriette Sinding
Noen historiske perspektiver knyttet til dagens utvikling innen prenatal diagnostikk. I: Hellum, Syse og Sinding Aasen (red.): Menneske, natur og fødselsteknologi. Oslo: Ad Notam 1990, s. 27-42.

Andersen, Mads Bryde
"Patenting life". Retfærd - Special issue 1994, s. 87-93.

Apenes, Georg
Politikerne og bioteknikken. Lov og rett 1987, s. 1-2.

Backer, Inge Lorange
Bioteknologi - natur, verdier og jus. I: Hellum, Syse og Sinding Aasen (red.): Menneske, natur og fødselsteknologi. Oslo: Ad Notam 1990, s. 9-26.

Backer, Inge Lorange
Rettslig regulering og etiske normer innenfor bioteknologien. I: Forhandlinger ved det 32. nordiske juristmøte. Reykjavik 1990, s. 73-93. (Også i: Backer og Bugge (red.): Utvalgte artikler i miljørett, s. 87-107).

Fastvold, Marianne
Nyreproduksjonsteknologi i lys av feministisk etikk og verdier i fødselsretten. I: Hellum, Syse og Sinding Aasen (red.): Menneske, natur og fødselsteknologi. Oslo: Ad Notam 1990, s. 53-56.

Frost, Lis
Reproduktionsteknologi. Rettigheds-, procedural- eller omsorgsetik? Tidsskrift for rettsvitenskap 1989 nr. 2, s. 849 flg.

Føllesdal, Andreas
Livssynspluralisme som en utfordring for genteknologiens etikk. Kritisk juss 1993 nr. 3, s. 94-107.

Grünfeldt, Berthold
Frihet og rett til forplantning. Lov og rett 1987, s. 14-24.

Halvorsen, Marit
The body, transplantation and the law. Retfærd - Special issue 1994, s. 78-86.

Hellum, Anne
Infertilitet og fosterskader i et økologisk og rettslig perspektiv. I: Hellum, Syse og Sinding Aasen (red.): Menneske, natur og fødselsteknologi. Oslo: Ad Notam 1990, s. 135-143.

Jensen, Anders
Patents in Biotechnology. Retfærd - Special issue 1994, s. 94-97.

Karlsen, Gunnar M.
Bioteknologi og menneskerettigheter. Mennesker og rettigheter 1993 nr. 4, s. 353 flg.

Kokkonen, Paula
Rätten til konfidensialitet - användingen av genetisk information. Mennesker og rettigheter 1993 nr. 4, s. 365-367.

Koktvedgaard, Mogens
Rettsbeskyttelse af gentenologisk utvikling af planter og dyr. Nordiskt Immaterielt Rõttsskydd 1989, s. 119-127.

Leivestad, Trygve
Frihet og rett til forplantning. Noen kommentarer til Gr³nfeldts artikkel. Lov og rett 1987, s. 25-36.

Lossius, Per T.
Patent på liv. Kritisk juss 1993 nr. 3, s. 130-136.

Molne, Kåre
Assistert befruktning - juridiske og etiske aspekter. I: Hellum, Syse og Sinding Aasen (red.): Menneske, natur og fødselsteknologi. Oslo: Ad Notam 1990, s. 73-80.

Münster, Ole
Verdens første lov om miljø og genteknologi. Nordisk administrativt tidsskrift 1987, s. 97 flg.

Nicolaysen, Unn
St. meld. nr. 25 (1992-93). Om mennesker og bioteknologi. Kritisk juss 1993 nr. 3, s. 119-129.

Nielsen, Linda
De gennemsiktige gener og menneskerettighederne. Mennesker og rettigheter 1993 nr. 4, s. 354-359.

Piskur, Jure
Genteknologiens etiske og juridiske utfordringer. Mennesker og rettigheter 1993 nr. 4, s. 360-364.

Rosendal, G. Kristin
Plant Genetic Resources: Sisyphean Victory for the Third World in FAO - Back to Square One in GATT? Forum for utviklingsstudier 1990 nr. 2, s. 157-166.

Rosendal, G. Kristin
Property Rights of Gene Resources - a Social Science Perspective. I: Proceedings of NFUÆs Annual conference 1991: Natural Resource Use and Changing Society: Interdisiplinary Approaches to Development. Norges Landbrukshøyskole Noragric Occasinal Papers Series C: Development and Environment 1991 nr. 9, s. 206-215.

Schneider, Gudrun
Ny genteknologilov. Kritisk juss 1993 nr. 1, s. 108-118.

Stabel, Ingse
Brave new world? - om genteknologi, genmanipulasjon og juridiske utfordringer. I: Hellum, Syse og Sinding Aasen (red.): Menneske, natur og fødselsteknologi. Oslo: Ad Notam 1990, s. 119-126.

Stabel, Ingse
Om reproduksjonsteknologi og bruk av gentester. Kritisk juss 1993 nr. 3, s. 86-93.

Stabel, Ingse
Rettslig regulering og etiske normer innenfor bioteknologien. I: Forhandlinger ved det 32. nordiske juristmøte. Reykjavik 1990, s. 95-103.

Stubsjøen, Magne
Bioteknologi, herunder foredlingsrettigheter. Meieriposten årg. 80 (1991 ) nr. 11, s. 309-312.

Syse, Aslak B.
Fra egg til menneske - medisinske og rettslige problemstillinger knyttet til fosterets utvikling. I: Hellum, Syse og Sinding Aasen (red.): Menneske, natur og fødselsteknologi. Oslo: Ad Notam 1990, s. 89-106.

Thue, Helge Johan
Bioteknikk og bioetikk i et rettsfilosofisk perspektiv. I: Hellum, Syse og Sinding Aasen (red.): Menneske, natur og fødselsteknologi. Oslo: Ad Notam 1990, s. 127-134.

Tranøy, Knut Erik
Den nye fruktbarhetsteknologien - nye og gamle rettigheter. Tidsskrift for Rettsvitensskap 1989 nr. 2, s. 112-126.

Willoch, Cecilie
Bioteknologien. Inter- og overnasjonale aktører. Mennesker og rettigheter 1989 nr. 2, s. 20-25.


 

9 Forurensning

Bøker:
Andresen, Steinar og Wettestad, Jørgen Internasjonalt havforurensningssamarbeid: Nordiske oppfatninger av "effektivitet" og behov for endringer - samt refleksjoner fra et forskningsperspektiv. Rapport til "Nordisk kontaktgruppe for internasjonale havforurensningsspørsmål". 1990. 35 s.

Bergem, John Egil
Regulering av forurensende utslipp. Om bruken av juridiske virkemidler. Institutt for offentlig retts stensilserie nr. 35. Universitetet i Oslo 1980. 58 bl.

Bugge, Hans Christian
La pollution industrielle. ProblÚmes juridiques et administratifs. Paris: Presses Universitaires de France 1976. 301 s.

Bull, Hans Jakob
Operatørens ansvar for forurensningsskade under samarbeidsavtalen. Marius 1986 nr. 129. 21 s.

Christensen, Lars
Oversikt over endel rettslige problemstillinger i forbindelse med oljesøl fra skip. Kristiansand: Agder Distriktshøyskole 1976. 49 bl.

Dueck, Gunilla
Ersättning för att förhindra oljeskada. Marius 1989 nr. 168. 52 s.

Ganten, Reinhard H.
The international system for compensation for oil pollution damage. An assessment based on the experiences of the International Oil Pollution Compensation Fund. Marius 1981 nr. 62. 30 s.

Haagensen, Kjell og Johansen, Per Ole
Lov om vannforurensning: en sovende lov, ris bak speilet, eller? Institutt for kriminologi og strafferetts stensilserie nr. 51. Universitetet i Oslo 1985.

Hjort, Harald og Meyer, Gunnar
Forurensningsansvar i oljevirksomheten. Oslo: Sjørettsfondet 1981. 357 s.

Jacobsen, Kirsten
Håndtering av spesialavfall i Norge. Institutt for offentlig retts skriftserie nr. 9/91 (Miljørettslige studier nr. 5). Oslo 1991. 203 s.

Kinell, Ulf
Fartygsõgarens strikta ansvar för oljeskada. Marius 1983 nr. 82. 56 s.

Nerdrum, Gunnar
Litt om erstatningsansvar for skader på fiskefelt, særlig med sovjetisk skadevolder. Marius 1988 nr. 151. 12 s.

Ness, Stein
Straff for industriforurensning i Norge. Om håndhevelsen av den alminnelige straffebestemmelsen i forurensningsloven. Institutt for offentlig retts skriftserie nr. 7/93 (Miljørettslige studier nr. 7). Oslo 1993. 85 s.

Ringdal, Frode og Sæther, Rolf
"AMOCO CADIZ"-katastrofen - et erstatningsrettslig mareritt. "AMOCO CADIZ" - enkelte folkerettslige og skips-fartspolitiske konsevenser. Marius 1979 nr. 37. 32 s.

Røhnebæk, Ørnulf
Nitrogenoksid (NOx) som rettslig problem. Institutt for offentlig retts skriftserie nr. 6/91 (Miljørettslige studier nr. 4). Oslo 1991. 149 s.

Skjærseth, Jon Birger
Effektivitet, problem-typer og løsningskapasitet: En studie av Oslosamarbeidets takling av dumping i Nordsjøen og Nord-øst-Atlanteren. Lysaker: Fridtjof Nansen Institutt 1991. 165 s.

Slettemoen, Aud
Forurensningsansvaret ved utslipp fra skip. Et objektivt rederansvar med hjemmel i forurensningsloven kapitel 8. Marius 1991 nr. 181. 74 s.

Sætevik, Sunneva
Environmental cooperation between the North Sea states. London: Belhaven Press 1988. 173 s.

Sætevik, Sunneva
Miljøvernsamarbeid mellom Nordsjøstatene: Virkelighetsoppfatninger, handlingspreferanser og utfall. En studie av Pariskommisjonens arbeid for å begrense landbasert havforurensning. Lysaker: Fridtjof Nansen Institutt 1987. 220 s.

Tyrén, Carl Wilhelm
Forurensningsloven og forskriftene til loven i praksis. Med kommentarer. Oslo: Tano 1990. 701 s.

Artikler:
Aasland, Gunnar
Fra oljeutblåsning til motorveistøy. Erstatningsspørsmål ved forurensning. Jussens venner 1985 nr. 2, s. 43-64 (Også i: Forhandlingene ved det 30. nordiske juristmøte. Del I. Oslo 1989, s. 51-76.)

Andresen, Steinar, Skjærseth, Jon Birger og Wettestad, Jørgen
International Efforts to control Marine Pollution: Achievements of North Sea Co-operation and Challenges Ahead. I: Bergesen, Helge Ole og Parmann, Georg (red.): Green Globe Yearbook 1993. Oxford: Oxford University Press 1993, s. 15-24.

Backer, Inge Lorange
Er det fri adgang til å omgjøre utslippstillatelser etter ti år? Lov og rett 1991, s. 635-635.

Backer, Inge Lorange
Forurensning av vassdrag. I: Thor Falkanger og Kjell Haagensen (red.): Norsk vassdragsrett. Oslo: Tano 1988, s. 543-614.

Bengtsson, Bertil
När skall förorenaren betala? Nordisk administrativt tidsskrift 1988, s. 162-176.

Bøgh, Øivind Johan
Forurensningsloven. Meieriposten årg. 73 (1984) nr. 4, s. 102-110.

Castberg, Rune
Soon Forgotten? Effects of Chernobyl on International Nuclear Power Policy. International Challenges vol. 9 (1989) nr. 1, s. 64-70.

Dovland, Harald
The Role of Science in the "Acid Rain" Negotiations. International Challenges vol. 13 (1993) nr. 2, s. 107-112.

Eskeland, Ståle
Boring nord for 62 breddegrad - akseptabel risiko. Hefte for kritisk juss 1980 nr. 1, s. 6-22.

Falkanger, Thor
Sjøtransportøren og den norske forurensningsloven. I: Festskrift till Kurt Grønfors. 1991, s. 147-168.

Fleischer, Carl August
Civil Liability for Pollution from Off-shore Operations. Environmental Policy and Law 1976, s. 3-5.

Fleischer, Carl August
Erstatningsansvaret for miljøskader - Tsjernobyl og andre ulykker, samt visse sjørettsspørsmål. Nordiska Miljörättsliga Uppsatser 1991.

Fleischer, Carl August
Erstatningsansvaret for oljesøl, - derunder om de lege ferenda og politisk prioritering. Jussens venner 1977, s. 337-371.

Fleischer, Carl August
Forurensning av havet som problem i nasjonal og internasjonal rett. I: Forhandlingene ved Det 32. nordiske juristmøte. Del II. Reykjavik 1990, s. 147-157.

Fleischer, Carl August
Internasjonalt samarbeid om forurensningsproblemene - juridiske synspunkter og praktisk gjennomføring. Lov og rett 1972, s. 23-34.

Fleischer, Carl August
International aspects of marine pollution (pollution from ships and drilling rigs, oil, dumping of waste, nuclear waste). I: New Directions in the Law of the Sea, vol. III. London 1973.

Fleischer, Carl August
Liability for Oil Pollution Damage Resulting from Off-shore Operations. I: Scandinavian Studies in Law 1976, s. 105-143.

Fleischer, Carl August
Oil-spills: Convention to Limit Liability. Environmental Policy and Law 1977, s. 76-78.

Fleischer, Carl August
Some aspects of the 1969 Brussels Conventions on oil pollution. Codicillus Pretoria 1971, s. 17-20.

Fleischer, Carl August
Støy - en juridisk vurdering. I: Veitrafikkstøy. Oslo Norges Venstrelag 1977, s. 5-13.

Fleischer, Carl August
The Lessons of the Bravo (Ekofisk) Blowout. I: John P. Grant (red.): The Impact of Marine Pollution. London: Cool Helm 1980.

Forurensningsloven. Noen hovedpunkter
Praktisk økonomi & ledelse årg. 8 (1992) nr. 2, s. 130-135.

Forurensningslov trådte i kraft 1. oktober 1983
Kommunalt tidsskrift 1984 nr. 1/2, s. 27-30.

Hambro, Edvard
Havenes frihet, menneskelighetens lov og atomprøver. Lov og rett 1963, s. 167-171.

Heffermehl, Fredrik
Industribeslutninger og underlag. Lov og rett 1984, s. 177-178.

Herttrich, Michael, Janke, Rolf og Kelm, Peter
International Co-operation to Promote Nuclear Reactor Safety in the Former USSR and Eastern Europe. I: Helge Ole Bergesen og Georg Parmann (red.): Green Globe Yearbook 1994. Fridtjof Nansen Institutt / Oxford University Press 1994, s. 89-102.

Holmøy, Tor
Lovgivning om luftforurensning. Lov og rett 1972, s. 107-116.

Hågvar, Geir
Erstatning for ulemper ved flystøy - særlig om prinsippene for erstatningsfastsettelsen under ekspropriasjonsskjønnet. Lov og rett 1971, s. 21-36.

Jacobsen, Kirsten
"Det norske system" i spesialavfallssystemets pionertid. Hefte for kritisk juss 1991 nr. 4, s. 197-219.

Karud, Einar
Forurensning og forsikring. Lov og rett 1992 nr. 7, s. 420-425.

Krüger, Kai
Torrey Canyon - om oljesølsansvar i tankskibsfarten. Lov og rett 1968, s. 337-357.

Moss, Kai
"Holmestrandsmetoden". Hefte for kritisk juss 1980 nr. 1, s. 23-26.

Møller, K. O.
Miljøforurensningsproblematikken. Nordisk administrativt tidsskrift 1971, s. 4 flg.

Ness, Stein
Straff for industriforurensning i Norge. Om håndhevelsen av den alminnelige straffebestemmelsen i forurensningsloven. Jussens venner 1992 nr. 2/3, s. 154-173.

Nøttestad, Øyvind
Kloakkutslipp til gode sjøresipienter - forurensningsmyndighetenes holdning. Vann årg. 19 (1984) nr. 3, s. 401-403.

Peet, Gerard
International Co-operation to Prevent Oil Spills at Sea: Not Quite the Success It Should Be. I: Helge Ole Bergesen og Georg Parmann (red.): Green Globe Yearbook 1994. Fridtjof Nansen Institutt / Oxford University Press 1994, s. 41-54.

Puckett, Jim
Dumping On Our World Neighbours: the International Trade in Hazardous Wastes, and the Case for an Immidiate Ban on All Hazardous Waste Exports from Industrialized to less Industrialized Countries. I: Bergesen, Helge Ole, Norderhaug, Magne? og Parmann, Georg (red.): Green Globe Yearbook 1992. Oxford: Oxford University Press 1992, 93-106.

Rytter, Ivar Magnus
Forslag til nye erstatningsregler for forurensningsskader. Miljønytt 1983, s. 21-23.

Røhnebæk, Ørnulf
Utslepp av nitrogenoksid (NOx) som rettslig problem. Hefte for kritisk juss 1989 nr. 4, s. 18-32.

Skjærseth, Jon Birger
Towards the End of Dumping in the North Sea: An Example of Effective International Problem Solving? Marine Policy vol. 16 (1992).

Stordrange, Bjørn
Erstatning for forurensningsskader. Lov og rett 1990 nr. 3, s. 131-148.

Surlien, Rakel
Samler, forenkler og utfyller tidligere bestemmelser. Rakel Surlien om forurensningsloven. Miljønytt 1983 nr. 3, s. 1-2.

Wettestad, Jørgen
Science, Politics and Ocean Pollution. Explaining the Outcome of the 1987 North Sea Conference. International Challenges vol. 8 (1988) nr. 3, s. 26-31.

Wettestad, Jørgen
The Outcome of the 1987 North Sea Conference: Science Counts, but Policy Decides. International Challenges vol. 8 (1988) nr. 2, s. 31-35.

Østberg, Øivind
Kontroll med industriell forurensning. Hefte for kritisk juss 1989 nr. 1, s. 3-11.

Østberg, Øyvind
The case(s) of Framtiden i våre hender and Naturskyddsf÷reningen i Str÷mstad vs. Borregaard and Saugbrugsforeningen - discharges from wood-processing industry into the Glomma and Iddefjorden. I: Juridica lapponica nr. 10: The legal status of the individual in Nordic environmental law. Rovaniemi: University of Lapland 1994, s. 215-222.

Utredninger:
Avfallsminimering og gjenvinning
NOU 1990 : 28.

Beredskap mot akutt forurensning
NOU 1974 : 25.

Deponi for norsk lav- og middelaktivt atomavfall
NOU 1991 : 9.

Erstatningsansvar for forurensningsskader. Om erstatningsansvar mv. for forurensningsskader i forbindelse med undersøkelse etter og utvinning av undersjøiske naturforekomster NOU 1973 : 8.

Erstatningsansvar for skade ved oljesøl fra skip
NOU 1973 : 46.

Forurensning fra skip
NOU 1978 : 20.

Generelle lovregler om erstatning for forurensningsskade
NOU 1982 : 19.

Kloakk- og søppelutslipp fra skip
NOU 1974 : 52.

Luftforurensning fra vegtrafikk
NOU 1983 : 40.

Om tiltak mot forurensning
NOU 1977: 11.

Om vannforurensning ved vassdragsregulering
NOU 1979 : 9.

Resirkulering og avfallsbehandling
NOU 1973 : 51.

Resirkulering og avfallsbehandling II
NOU 1975 : 52.

Støybegrensning ved Fornebu
NOU 1980 : 17.

Tiltak mot atomulykker. Anbefaling om videre styrking av norsk beredskap mot atomulykker
NOU 1992 : 5.

Tiltak mot kjernekraftulykker
NOU 1986 : 24.

Tiltak mot kjernekraftulykker. Forslag til nasjonale og internasjonale tiltak
NOU 1987 : 13.

Tsjernobyl-ulykken
NOU 1987 : 1.

Utslippsavgifter
NOU 1982 : 23.


 

10 Produktkontroll

Bøker:
Midtsundstad, Tove
Norsk produktkontroll i EØS: Noen aktuelle problemområder. Oslo: Fagforeningen for forskning, utredning og dokumentasjon 1992. 52 s.

Statens Forurensningstilsyn
Lov om produktkontroll: Kravet om aktsomhet. Oslo 1978. 12 s


 

11 Friluftsliv

Bøker:
Fleischer, Carl August
Bevaring av friarealer i Oslo-området og Oslofjord-området. Utgitt av RegionplankomitÚen for Oslo-området. Oslo 1967.

Fleischer, Carl August
Makt og Rett: om sikring av Oslomarka. Oslo: Gyldendal 1972. 246 s.

Jensen, Chr. L. og Hole, Ivar
Friluftsloven av 28. juni 1957. Kommentarutgave. Oslo: Aschehoug 1958. 132 s.

Kirksæther, Sverre og Soknes, Bjørn K.
Oppsyn i utmark. Oslo: Landbruksforlaget 1988. 94 s.

Miljøverndepartementet
Friluftsloven. Hva loven tillater og forbyr. Oslo: Miljøverndepartementet 1993. 29 s. (1. utg. 1983.)

Statens Friluftsråd
Friluftsloven. Kommentarutgave. 1962.

Swang, Ole
Lov og rett i utmark. Oslo: Landbruksforlaget 1986. 108 s.

Ørebech, Peter Om allemannsrettigheter: særlig med henblikk på rettsvernet for fiske ved igangsetting og utøving av petroleumsvirksomhet. Vettre: Osmundsson forlag 1991. 345 s.

Artikler:
Austenå, Torgeir
Grunneigarens krav på erstatning når disposisjonsretten hans vert avgrensa av omsyn til friluftslivet. Kart og plan årg. 28 (1966-1967), s. 353 flg.

Austenå, Torgeir
Jakten i sameigeområde - særlig om retten til elgjakt. Kart og plan årg. 47 (1987), s. 631-634.

Fleischer, Carl August Friluftslovens § 31 og andre bestemmelser som viser til ellers gjeldende erstatningsregler. Lov og rett 1968, s. 320-328.

Heiberg, Niels M.
Lov om friluftsliv. Utdrag fra innstilling fra Friluftskomiteen av 1950. Jussens venner 1956 K nr. 5, s. 85-115.

Heintz, Dag
En analyse av forholdet mellom skogbruk, naturvern og friluftsliv i Oslomarka, med bakgrunn i lovverk og forvaltningspraksis. Ås: Norges Landbrukshøyskole, Institutt for skogskjøtsel 1989.

Hesselberg, Knut
Bør friluftsloven revideres? Lov og rett 1963, s. 404-412.

Kindt, Olav Trampe
Allemannsrett og naturvern. Lov og rett 1971, s. 374-379.

Utredninger:
Friluftsliv og vassdragsvern
NOU 1983 : 45.

Viltstellet, jakt og fangst NOU 1974 : 21.


 

12 Kulturminnevern

Artikler:
Bjerkek, Ole Petter Gjennomføring av tiltakene. Vern og virke 1984, s. 7-9.

Brækhus, Sjur Bergning av vrak og vrakgods. Juridiske betraktninger omkring Runde-funnet. Tidsskrift for rettsvitenskap 1975, s. 505-535.

Christie, Sigrid Sysselsettingsmidler og kulturminnevern. Kultur mot arbeidsledighet. Vern og virke 1984, s. 5-7.

Hauglid, Roar Bygningsfredningsloven og fredningsarbeidets stilling. I: "Med lov skal land byggjast": Heidersskrift til Knut Robberstad. Oslo: Universitetsforlaget 1969, s. 41-54.

Heiberg, Axel
Fra Haraldshaugen til Rosenkrants tårn. Litt om forholdet mellom fredningslovgivningen og bygningsloven. Lov og rett 1963, s. 49-54.

Hemel, Madelein van den
Tidspress og tilfeldigheter. Vern av miljø og kulturminner som sysselsettingstiltak. Plan & Arbeid 1992 nr. 5, s. 24-27.

Lover og forvaltning
Norsk Skogbruk årg. 38 (1992) nr. 2, s. 4-5.

Lov om kulturminner
I: Fortidsvern årg. 13 (1987) nr. 2, s. 5-9.

Lov om kulturminner gir forenkling og utvidelse av vernet
Romerikstun bind 13 1984, s. 308-312

Lund, Henrik
Kulturminnelovgivningen. Hefte for kritisk juss 1980 nr. 1, s. 27-36.

Marstrander, Lyder
Vern av kulturminner i tilfelle væpnet konflikt. Vern og virke 1989, s. 11-15.

Tordmar, Tord
Kulturminnesvård i kommunal verksamhet. Tæby kommun. Heimen 1993 nr. 1, s. 46-48.

Tschudi-Madsen, Stephan
Kulturminnevern i vekst. Vern og virke 1984, s. 1-4.

Utredninger:
Kulturminner og vassdragsvern
NOU 1983 : 43.

Kulturminnevernet
NOU 1982 : 36.

Offentlig kulturvern på fylkesnivå
NOU 1977 : 50.


 

13 Erstatning ved rådighetsinnskrenkninger og ekspropriasjon

Bøker:
Fleischer, Carl August
Miljø- og ressursforvaltning. Grunnleggende forutsetninger. Særlig om rådighetsinnskrenkninger og ekspropriasjon. Oslo: Universitetsforlaget 1991. 130 s.

Parr, John
Det offenliges erstatningsplikt ved innskrenkninger i eiendomsrådigheten. Oslo: Den norske advokatforening 1969. 97 s.

Stordrange, Bjørn
Ekspropriasjonsrettslige emner: særlig om erstatning for reguleringer. Oslo: Tano 1988. 147 s.

Vislie, Arne
Ferdsels- og fløtningsretten, og dens stilling under eksprospriasjon. Oslo 1955.

Artikler:
Aasland, Gunnar
Erstatningsspørsmålet ved fredning etter naturvernloven. Lov og rett 1977, s. 339-358.

Austenå, Torgeir
Grunneigarens krav på erstatning når disposisjonsretten hans vert avgrensa av omsyn til friluftslivet. Kart og plan årg. 28 (1966-1967), s. 353 flg.

Brekken, Ola
Erstatning ved ekspropriasjon og rådighetsinnskrenkninger. Hjemmelsgrunnlagets betydning for erstatningsbedømmelsen. Lov og rett 1993 nr. 9, s. 556-567.

Bryn, Erik
Almenhetens rettsstilling ved naturinngrep. I: Naturinngrep - rettsstilling og erstatningsansvar: Den norske advokatforenings småskrift 1977 nr. 32, s. 81-103. (1. utg. 1972.)

Bærug, Sølve
Rettsavgjørelser. Erstatning for skog ved oppretting av naturreservat. Dom i Høyesterett 21. februar 1992. Rt. 1992 s. 217. Kart og plan årg. 52 (1992), s. 197 flg.

Eid, John og Svendsrud, Asbjørn
Erstatning ved fredning av skog. Landbruksøkonomisk forum årg. 9 (1992) nr. 4, s. 67-76.

Dalan, Bjørn
Erstatning for fallrettigheter. Lov og rett 1969, s. 145-152.

Dalan, Bjørn Fallrettigheter. Lov og rett 1970, s. 363-368.

Fleischer, Carl August
I hvilken utstrekning er det etter Grunnloven adgang til ved lov, uten erstatning, å gjøre inngrep eller fastsette begrensninger i private rettssubjekters eierrådighet? Lov og rett 1964, s. 241-263.

Fleischer, Carl August
Naturvern, erstatningsansvar og juristholdninger. Tidsskrift for rettsvitenskap 1980, s. 273 flg.

Fleischer, Carl August
Naturvern og erstatningsansvar. Avgrensningen mellom erstatningsbetingende og erstatningsfrie restriksjoner. Tidsskrift for rettsvitenskap 1981, s. 238-272.

Fleischer, Carl August
Naturvern, regulering og erstatning. Jussens venner 1970, s. 266-273.

Gundersen, Jon R.
Ivaretar gjeldende ekspropriasjonslovverk og praksis i tilstrekkelig grad natur- og miljøvernmessige hensyn? Behov for lovendringer? I: Erstatning for ulemper i regulert strøk. Den norske advokatforenings småskrift 1977 nr. 37, s. 80-96.

Haddeland, Øyvind
Erstatning for fallrettigheter. Lov og rett 1969, s. 380-382.

Heggenes, Jan
Erstatningsspørsmålet etter lov om skogbruk og skogvern § 17 b. Tidsskrift for rettsvitenskap 1984, s. 420-433.

Heggenes, Jan
Noen betraktninger omkring lov om skogbruk og skogvern § 17 b. Lov og rett 1984, s. 612-622.

Hågvar, Geir
Erstatning for ulemper ved flystøy - særlig om prinsippene for erstatningsfastsettelsen under ekspropriasjonsskjønnet. Lov og rett 1971, s. 21-36.

Kindt, Olaf Trampe
Ekspropriasjonsartede rådighetsinnskrenkninger over fast eiendom. Lov og rett 1967, s. 54-64.

Kindt, Olaf Trampe
Ekspropriasjonsartede rådighetsinnskrenkninger over fast eiendom. Lov og rett 1968, s. 78-82.

Lange-Nielsen, Trygve
Erstatning for fallrettigheter. Lov og rett 1969, s. 416-426.

Lous, Georg
Vassdragsloven § 136,1. Et varsko. Lov og rett 1968, s. 176-179.

Lund, Ketil
Vassdragsfredning og erstatning. Lov og rett 1973, s. 216-227.

Referater fra innledninger på det XVII Nordiske studentjuriststevne, 1970 Naturvern, regulering og erstatning
Jussens venner 1971 VI, nr.8/9, s. 253-273.

Rogstad, Daniel
Et erstatningsspørsmål i forbindelse med vassdragsreguleringer. Lov og rett 1968, s. 256-261.

Rogstad, Daniel
Vassdragsfredning og erstatning. Lov og rett 1974, s. 266-274.

Stordrange, Bjørn
Naturvernfredninger og erstatning. Lov og rett 1985 nr. 7, s. 371-395.

Tjomsland, Steinar
Rådighetsinnskrenkning og erstatning. Plenumsdommen om Rønnåsmyra naturreservat. (Rt. 1987 s. 80). Jussens venner 1988 nr. 9/10, s. 347-357.

Utgård, Karl Arne
Ekspropriasjon av skog. Lov og rett 1990, s. 28-43.


 

14 Økonomiske virkemidler

Bøker:
Aarbakke, Magnus, Fleischer, Carl August, Eckhoff, Torstein, Bergem, John Egil, Mørch, Morten og Njøs, Knut Hatlem
Naturressursforvaltning - undersøkelse av juridiske virkemidler. Prosjekt utført ved Institutt for offentlig rett. Oslo: Miljøverndepartementet 1979.

Artikler:
Andersen, Rolf
Den skattemessige behandlingen av miljøverninvesteringer. Del 1. Samvirket 1980 nr. 17, s.721, 723, 729.

Andersen, Rolf
Den skattemessige behandlingen av miljøverninvesteringer. Del 2. Samvirket 1980 nr. 18, s. 759, 761, 763.

Rostveit, Hans Olav
Den skattemessige behandling av miljøverninvesteringer. Revisjon og regnskap årg. 50 (1980) nr. 5, s. 195-200.


 

15 Erstatning for miljøskade

Bøker: Bryn, Thor og Hope, Ole
Naturskadeforsikring. Utgitt av Norsk Forsikringsselskap "Æsolus" A/S. Bergen 1958. 135 s.

Bull, Hans Jakob
Operatørens ansvar for forurensingsskade under samarbeidsavtalen. Marius 1986 nr. 129. 21 s.

Ganten, Reinhard H.
The international system for compensation for oil pollution damage. An assessment based on the experiences of the International Oil Pollution Compensation Fund. Marius 1981 nr. 62. 30 s.

Hjort, Harald og Meyer, Gunnar
Forurensningsansvar i oljevirksomheten. Oslo: Sjørettsfondet 1981. 357 s.

Kinell, Ulf
Fartygsägarens strikta ansvar för oljeskada. Marius 1983 nr. 82. 56 s.

Miljøskader og risikofordeling - sjøfartens løsninger i dag og i morgen. Foredrag holdt ved det 15. nordiske sjørettsseminar i Hirtshals 7.-9. september 1992.
Marius 1993 nr. 195. 192 s.

Nerdrum, Gunnar
Litt om erstatningsansvar for skader på fiskefelt, særlig med sovjetisk skadevolder. Marius 1988 nr. 151. 12 s.

Ringdal, Frode og Sæther, Rolf
"AMOCO CADIZ"-katastrofen - et erstatningsrettslig mareritt. "AMOCO CADIZ" - enkelte folkerettslige og skips-fartspolitiske konsevenser. Marius 1979 nr. 37. 32 s.

Slettemoen, Aud
Forurensningsansvaret ved utslipp fra skip. Et objektivt rederansvar med hjemmel i forurensningsloven kapittel 8. Marius 1991 nr. 181. 74 s.

Artikler:
Aasland, Gunnar
Fra oljeutblåsning til motorveistøy. Erstatningsspørsmål ved forurensning. Jussens venner 1985 nr. 2, s. 43-64 (Også i: Forhandlingene ved det 30. nordiske juristmøte. Del I. Oslo 1989, s. 51-76.)

Bull, Hans Jacob
Erstatningsansvar i petroleumsvirksomheten. Tidsskrift for rettsvitenskap 1986, s. 86-139.

Fleischer, Carl August
Civil Liability for Pollution from Off-shore Operations. Environmental Policy and Law 1976, s. 3-5.

Fleischer, Carl August
Erstatningsansvaret for miljøskader - Tsjernobyl og andre ulykker, samt visse sjørettsspørsmål. Nordiska Miljörättsliga Uppsatser 1991.

Fleischer, Carl August
Erstatningsansvaret for oljesøl, - derunder om de lege ferenda og politisk prioritering. Jussens venner 1977, s. 337-371.

Fleischer, Carl August
Liability for Oil Pollution Damage Resulting from Off-shore Operations. I: Scandinavian Studies in Law 1976, s.105-143.

Fleischer, Carl August
Oil-spills: Convention to Limit Liability. Environmental Policy and Law 1977, s. 76-78.

Hauge, Jens Christian
Atomenergi, erstatningsansvar og forsikring. Tidsskrift for rettsvitenskap 1960, s. 323-337.

Karud, Einar
Forurensning og forsikring. Lov og rett 1992 nr. 7, s. 420-425.

Krüger, Kai
Torrey Canyon - om oljesølsansvar i tankskibsfarten. Lov og rett 1968, s. 337-357.

Rytter, Ivar Magnus
Forslag til nye erstatningsregler for forurensningsskader. Miljønytt 1983 nr. 3, s. 21-23.

Stordrange, Bjørn
Erstatning for forurensningsskader. Lov og rett 1990 nr. 3, s. 131-148.

Østberg, Øyvind
The case(s) of Framtiden i våre hender and Naturskyddsf÷reningen i Str÷mstad vs. Borregaard and Saugbrugsforeningen - discharges from wood-processing industry into the Glomma and Iddefjorden. I: Juridica lapponica nr. 10: The legal status of the individual in Nordic environmental law. Rovaniemi: University of Lapland 1994, s. 215-222.

Utredninger:
Erstatning for naturskader
NOU 1974 : 9.

Erstatning til fiskerne for ulemper ved petroleumsvirksomheten
NOU 1986 : 6.

Erstatningsansvar for forurensningsskader. Om erstatningsansvar mv. for forurensningsskader i forbindelse med undersøkelse etter og utvinning av undersjøiske naturforekomster
NOU 1973 : 8.

Erstatningsansvar for skade ved oljesøl fra skip
NOU 1973 : 46.

Generelle lovregler om erstatning for forurensningsskade
NOU 1982 : 19.


 

16 Miljøstrafferett

Bøker:
Eriksen, Morten (red.)
Økonomisk kriminalitet: Utvalgte emner fra spesiallovgivningen. Bind II. Oslo: Universitetsforlaget 1991. 436 s.

Ness, Stein
Straff for industriforurensning i Norge. Om håndhevelsen av den alminnelige straffebestemmelsen i forurensningsloven. Institutt for offentlig retts skriftserie nr. 7/93 (Miljørettslige studier nr. 7). Oslo 1993. 85 s.

Tronslin, Peter
Straffeansvar for juridisk person med særlig tanke på forholdene i petroleumsvirksomheten. Marius 1983 nr. 81. 14 s.

Artikler:
Aall, Carlo
Mørketall for miljøkriminalitet. I: Carlo Aall (red.): Miljøårboka 1989. Oslo: Det Norske Samlaget 1989, s. 52-54.

Aarhus, Inge
Miljøkriminalitet i skjærgårdsparken? Plan og arbeid 1989 nr. 6, s. 14-17.

Beverfelt, Knut
Noen refleksjoner omkring ulv og nødrett. Lov og rett 1989, s. 83-90.

Haagensen, Kjell
Økonomisk vekst gjennom økonomisk "kriminalitet"? Om normbrudd ved vannkraftutbygging. Retfærd 1978 nr. 9, s. 25-42.

Hals, Anders
Tlf. 090/29500 fuglevakta vær-så-god. Skogeieren 1991 nr. 6, s. 26-27.

Holme, Jørn
Cases involving criminal environmental law in Norway. I: Juridica lapponica nr. 10: The legal status of the individual in Nordic environmental law. Rovaniemi: University of Lapland 1994, s. 162-169.

Huitfeldt, Iver
Hvor alvorlig er miljøkriminalitet? Hefte for kritisk juss 1989 nr. 4, s. 33-43.

Kirkemo, Ole
Skjerpet kamp mot faunakriminalitet. Jakt & fiske årg. 122 (1993) nr. 1/2, s. 54-56.

Lier-Hansen, Stein
Faunakriminalitet. En trussel mot mangfoldet. Jakt & fiske årg. 122 (1993) nr. 5, s. 54-57.

Ness, Stein
Straff for industriforurensning i Norge. Om håndhevelsen av den alminnelige straffebestemmelsen i forurensningsloven. Jussens venner 1992 nr. 2/3, s. 154-173.

Rieber-Mohn, Georg Fredrik
Miljøkriminalitet - med særlig vekt på straffbar forurensning. Lov og rett 1988 nr. 6, s. 343-357.

Søyland, Svend
Det kalles miljøkriminalitet, men er navnet bra? I: Carlo Aall og Erik Solheim (red.): Miljøårboka 1991. Oslo: Det Norske Samlaget 1991, s. 55-64.

Søyland, Svend
Faunakriminalitet som kriminalpolitisk satsningsområde. I: Carlo Aall og Erik Solheim (red.): Miljøårboka 1992. Oslo: Det Norske Samlaget 1992, s. 46-52.

Søyland, Svend
Tall for miljøkriminalitet 1991. I: Carlo Aall og Erik Solheim (red.): Miljøårboka 1992. Oslo: Det Norske Samlaget 1992, s. 40-45.

Takala, Hannu og Trõskmann, P.O.
Cellulosefabrikken Lievestuou. Et klassiskt exempel på ekonomins kriminalitet. Retfærd 1978 nr. 9, s. 43-54.

Østberg, Øivind
Kontroll med industriell forurensning. Hefte for kritisk juss 1989 nr. 1, s. 3-11.


 

17 Internasjonal miljørett

Bøker:
Andresen, Steinar
A Comprehensive North Sea Convention: New Approach, Old Policy. Lysaker: Fridtjof Nansen Institutt 1986. 23 bl.

Andresen, Steinar
Havregimeprosjektet: et sammendrag. Lysaker: Fridjof Nansen Institutt 1987. 55 s.

Andresen, Steinar
Makt og rett på hav og havbunn. Oslo: Universitetsforlaget 1987. 140 s.

Andresen, Steinar
Political and legal conditions of deep seabed mining. Lysaker: Fridtjof Nansen Institutt 1983. 132 s.

Andresen, Steinar
Verification in Practice: a Brief Account of Experiences from Relevant International Cooperative Measures. Belhaven / Pinter 1992.

Andresen, Steinar og Wettestad, Jørgen
Internasjonalt havforurensningssamarbeid: nordiske oppfatninger av "effektivitet" og behov for endringer - samt refleksjoner fra et forskningsperspektiv. Rapport til "Nordisk kontaktgruppe for internasjonale havforurensningsspørsmål". 1990. 35 s.

Andresen, Steinar og Wettestad, Jørgen
International resource cooperation and the greenhouse problem. Lysaker: Fridtjof Nansen Institutt 1992. 27 s.

Berge, Stig, Markussen, Jan Magne og Vigerust, Gudmund
Environmental Consequenses of Deep Seabed Mining - Problem Areas and Regulations. Lysaker: Fridtjof Nansen Institutt 1991. 111 s.

Bergesen, Helge Ole, Roland, Kjell og Sydnes, Anne Kristin
Petroleum in Sustainable Development: A Contradiction in Terms or a Bridge to the Future? Lysaker: Fridtjof Nansen Institutt 1991. 14 s.

Churchill, Robin og Ulfstein, Geir
Marine Management in Disputed Areas. The Case of the Barents Sea. London: Routledge 1992. 179 s.

Claes, Dag Harald
Internasjonale klimaforhandlinger og teorier om kollektiv handling. Lysaker: Fridtjof Nansen Institutt 1991. 21 s.

Davis, Bruce W. og Herr, Richard A.
Antarctica and Non-State Actors: The Question of Legitimacy. Lysaker: Fridtjof Nansen Institutt 1992.

Davis, Bruce W. og Herr, Richard A.
ATS Decision-Making and Change: The Role of Domestic Politics in Australia. Lysaker: Fridtjof Nansen Institutt 1992. 14 s.

Doucet, F.J., Fernando, C., Hauge, M., og Ulfstein, G.
Report: FAO / NORAD Evaluation of the FAO / NORAD EEZ Umbrella Programme. Roma 1987.

Fauchald, Ole Kristian
Retten til miljø som internasjonal menneskerettighet. Institutt for offentlig retts skriftserie nr. 3/91 (Miljørettslige studier nr. 3). Oslo 1991. 152 s.

Fleischer, Carl August
Draft Convention on Environment Cooperation among Nations. World Peace Through Law Center (Pamphlet series no. 16). Geneve 1971.

Fleischer, Carl August
Fiskerigrensen, folkeretten og den økonomiske sone. Oslo: Universitetsforlaget 1977. 219 s.

Fleischer, Carl August
Significance of the LOS Convention. Second Committee Issues. Law of the Sea Institute 1983.

Fleischer, Carl August
State Practice in the Zones of Special Jurisdiction. Report. Law of the Sea Institute 1983.

Fløistad, Brit
The International Council for the Exploration of the Sea (ICED) and the Providing of Legitimate Advice in Fisheries Management. Lysaker: Fridtjof Nansen Institutt 1990. 123 s.

Fløistad, Brit
Veien til CRAMRA: En studie av forhandlingene om opprettelsen av et mineralregime i Antarktis. Lysaker: Fridtjof Nansen Institutt 1990. 179 s.

Forskere fra Beijer Instituttet, ECON og Fridtjof Nansen Institutt
Towards Sustainable Energy Development: The Energy Activities of the UN System and the Development Banks. Lysaker: Fridjof Nansen Institutt 1990. 57 s.

Ganten, Reinhard H.
The international system for compensation for oil pollution damage. An assessment based on the experiences of the International Oil Pollution Compensation Fund. Marius 1981 nr. 62. 30 s.

Hoel, Michael
Global environmental problems: the effects of unilateral actions taken by one country. Sosialøkonomisk institutt, Universitetet i Oslo 1989. 30 s.

Jørgensen-Dahl, Arnfinn og Østreng, Willy
The Antarctic Treaty System in World Politics. London: Macmillan 1991. 475 s.

Kjørven, Olav
Facing the Challenge of Change: The World Bank and the Global Environmental Facility. Lysaker: Fridtjof Nansen Institutt 1992. 141 s.

Lunde, Lars og Sydnes, Anne Kristin
Fra vitenskapelig konsensus til handling i internasjonal klimapolitikk: Utfordringer for Norge. Lysaker: Fridtjof Nansen Institutt 1992. 38 s.

Malnes, Raino
"Leader" and "Entrepreneur" in International Negotiations: a Conceptual Analysis. Lysaker: Fridtjof Nansen Institutt 1992. 22 s.

Malnes, Raino
The Environment and Duties to Future Generaions: an Elaboration of "Sustainable Development". Lysaker: Fridtjof Nansen Institutt 1990. 30 s.

Ringdal, Frode og Sæther, Rolf
"AMOCO CADIZ"-katastrofen - et erstatningsrettslig mareritt. "AMOCO CADIZ" - enkelte folkerettslige og skips-fartspolitiske konsevenser. Marius 1979 nr. 37. 32 s.

Rosendal, G. Kristin
International Conservation of Biological Diversity: The Quest for Effective Solutions. Lysaker: Fridtjof Nansen Institutt 1991. 80 s.

Skjærseth, Jon Birger
Effektivitet, problem-typer og løsningskapasitet: en studie av Oslosamarbeidets takling av dumping i Nordsjøen og Nord-øst-Atlanteren. Lysaker: Fridtjof Nansen Institutt 1991. 165 s.

Skjærseth, Jon Birger
From Regime Formation to Regime Functioning. "Effectiveness" - Coping with the Problem of Ozone Depletion. Lysaker: Fridtjof Nansen Institutt 1992. 49 s.

Skjærseth, Jon Birger
The Mediterranean Action Plan - More Political Retoric than Effective Problem-Solving? Lysaker: Fridtjof Nansen Institutt 1992. 41 s.

Stokke, Olav Schram og Hoel, Alf Håkon
A Bridge Over Troubled Waters: International Fisheries Management in the Barents Sea. Lysaker: Fridtjof Nansen Institutt 1990. 25 s.

Stokke, Olav Schram
Domestic Politics and Non-State Actors in the Antarctic Treaty System: Towards a Framework. Lysaker: Fridtjof Nansen Institutt 1992. 19 s.

Sydnes, Anne Kristin
Developing Countries in Global Climat Negotiations. Lysaker: Fridtjof Nansen Institutt 1991. 18 s.

Sætevik, Sunneva
Environmental cooperation between the North Sea states. London: Belhaven Press 1988. 173 s.

Sætevik, Sunneva
Miljøvernsamarbeid mellom Nordsjøstatene: virkelighetsoppfatninger, handlingspreferanser og utfall. En studie av Pariskommisjonens arbeid for å begrense landbasert havforurensning. Lysaker: Fridtjof Nansen Institutt 1987. 220 s.

Tranøy, Bent Sofus og Bergesen, Helge Ole
Sustainable Development: "Old Wine in New Bottles?" Lysaker: Fridtjof Nansen Institutt 1991. 62 s.

Ulfstein, Geir, Churchill, Robin og Andersen, P. (red.)
Proceedings from European Workshop on the Regulation of Fisheries: Legal, Economic and Social Aspects. Strasbourg: Council of Europe 1987.

Ulfstein, Geir
Økonomiske soner - hva nå? (Economic Zones - What Now?). Oslo: Universitetsforlaget 1982. 262 s.

Underdal, Arild
The politics of international fisheries management. The case of the Northeast Atlantic. Oslo: Universitetsforlaget 1980.

Vicuna, Francisco Orrego
The Protection of the Antarctic Environment. Lysaker: Fridtjof Nansen Institutt 1992.

Vidas, Davor
Antarctic Tourism: A Challenge to the Legitimacy of the Antarctic Treaty System. Lysaker: Fridtjof Nansen Institutt 1992. 35 s.

Wettestad, Jørgen og Andresen, Steinar
The Effectiveness of International Resource Cooperation: some Preliminary Findings. International Challenges 1991. 108 s.

Østreng, Willy
The 1982 Convention on the Law of the Sea: State Behaviour and Practice in North European Waters. Lysaker: Fridtjof Nansen Institutt 1990. 46 s.

Artikler:
A chronology of the international Northern Sea Route project
International Challenges vol. 12 (1992) nr. 1, s. 26-33.

Andersen, Rolf Trolle
Negotiating a new regime. How CRAMRA came into existence. International Challenges vol. 10 (1990) nr. 1, s. 21-23.

Andresen, Steinar
Knowledge and orientation. The environmental regime of the North Sea. International Challenges vol. 7 (1987) nr.1, s. 22-29.

Andresen, Steinar
Kystsonen i FN`s havrettstraktat. I: Stig Skeslet (red.): Offensiv utvikling av sambruk i kystsonen. Nordland Distriktshøyskole 1986, s. 177-187.

Andresen, Steinar
Power and Law. The New Ocean Regimes. International Challenges vol. 7 (1987) nr. 2, s. 1-4.

Andresen, Steinar
Science and politics in the international management of whales. International Challenges vol. 10 (1990) nr. 4, s. 29-35.

Andresen, Steinar
The Climate Negotiations: Lessons and Learnings. International Challenges vol. 12 (1992) nr. 2, s. 34-43.

Andresen, Steinar
The Environmental North Sea Regime: a Successful Regional Approach? I: Ocean Yearbook 8. Chicago University Press 1990, s. 378-402.

Andresen, Steinar og Wettestad, Jørgen
Internasjonal respons på drivhusutfordringen: Behov for en ny 30% "klubb". I: Carlo Aall (red.): Miljøårboka. Oslo: Det Norske Samlaget 1990, s. 10-19.

Andresen, Steinar og Wettestad, Jørgen
International resource mangement. Political conflict and scientific uncertainty. International Challenges vol. 11 (1991) nr. 2, s. 52-58. (Også i: Challenges in a Changing World: Festschrift to Willy Østreng, s. 259-269)

Andresen, Steinar og Wettestad, Jørgen
Science and North Sea Policy Making: Organization and Communication. I: David Freestone og Ton Ijlstra (red.): International Journal of Eustarian and Coastal Law. Special Issue: The North Sea: Perspectives on regional environmental co-operation. London / Dordrecht: Graham & Trotman / Martinus Nijhoff vol. 5 (1990) nr. 1, 2 og 3, s. 111-123.

Andresen, Steinar og Wettestad, Jørgen
The Effectiveness of International Resource Cooperation: some Preliminary Notes on Institutional Design. International Challenges vol. 13 (1993) nr. 2, s. 61-75.

Andresen, Steinar og Wettestad, Jørgen
The Prospects for an "Effective" International Agreement on Global Warming: some Preliminary Notes. I: Sustainable Development, Science and Policy: The Conference Report. Oslo: NAVF 1990, s. 43-61.

Andresen, Steinar, Skjærseth, Jon Birger og Wettestad, Jørgen
International Efforts to control Marine Pollution: Achievements of North Sea Co-operation and Challenges Ahead. I: Bergesen, Helge Ole og Parmann, Georg (red.): Green Globe Yearbook 1993. Oxford: Oxford University Press 1993, s. 15-24.

Arnt, Ricardo
The Inside Out, the Outside In. Pros and Cons of Foreign Influence on Brazilian Environmentalism I: Bergesen, Helge Ole, Norderhaug, Magne og Parmann, Georg (red.): Green Globe Yearbook 1992. Oxford: Oxford University Press 1992, s. 15-24.

Asgrimsson, Haldor
Developments Leading to the 1982 Decision of the International Whaling Commision for a Zero Catch Quota 1986-1990. International Challenges vol. 8 (1988) nr. 3, s. 40-41.

Bárcena, Alicia
An Overview of Follow-up of Agenda 21 at the National Level. I: Helge Ole Bergesen og Georg Parmann (red.): Green Globe Yearbook 1994. Fridtjof Nansen Institutt / Oxford University Press 1994, s. 127-136.

Barden, Clare
Combating the Illegal Timber Trade: Is There a Role for ITTO? I: Helge Ole Bergesen og Georg Parmann (red.): Green Globe Yearbook 1994. Fridtjof Nansen Institutt / Oxford University Press 1994, s. 55-66.

Barnes, James N.
Protection of the environment in Antartica. Are present regimes sufficient? International Challenges vol. 10 (1990) nr. 1, s. 52-55.

Barsh, Russel
Indeginious PeoplesÆ Role in Achieving Sustainability. I: Bergesen, Helge Ole, Norderhaug, Magne og Parmann, Georg (red.): Green Globe Yearbook 1992. Oxford: Oxford University Press 1992, s. 25-34.

Beck, Peter J.
The resource conventions implemented. Consequences for the sovereignty issue. International Challenges vol. 10 (1990) nr. 1, s. 56-60.

Beddington, J.R., Basson, M. og Gulland, J.A.
The practical implications of the eco-system approach in CCAMLR. International Challenges vol. 10 (1990) nr. 1, s. 17-20.

Berge, Stig
Environmental Law of the Deep Seabed. Some considerations. International Challenges vol. 10 (1990) nr. 3, s. 27-33.

Bergesen, Helge Ole
Empty symbols or a Process that canÆt be Reversed? International Challenges vol. 12 (1992) nr. 3, s. 4-14.

Bergesen, Helge Ole
Reformism doomed to failure? A Critical Look at the Strategy Promoted by the Brundtland Commission. International Challenges vol. 8 (1988) nr. 2, s. 6-10.

Bergesen, Helge Ole og Sydnes, Anne Kristin
Protection of the Global Climate: Ecological Utopia or Just a Long Way to Go? I: Bergesen, Helge Ole, Norderhaug, Magne og Parmann, Georg (red.): Green Globe Yearbook 1992. Oxford: Oxford University Press 1992, s. 35-48.

Beverfelt, Knut
Noen refleksjoner omkring ulv og nødrett. Lov og rett 1989, s. 83-90.

Bos, Adriaan
Consultative status under the Antarctic Treaty, Redefining the criteria. International Challenges vol. 10 (1990) nr. 1, s. 73-77.

Brown, Alan D.
The design of CRAMRA. How appropriate for the protection of the environment? International Challenges vol. 10 (1990) nr. 1, s. 24-26.

Brubaker, Douglas
International Law and Russian Arctic Waters. International Challenges vol. 12 (1992) nr. 1, s. 97-107.

Bugge, Hans Christian
"Bærekraftig utvikling" og andre aktuelle perspektiver i miljøretten. Lov og rett 1993 nr. 8, s. 485-498.

Bugge, Hans Christian
Review on the Current Scientific Discussion of Environmental Agreements: The Legal Approach. International Challenges vol. 13 (1993) nr. 2, s. 47-60.

Bugge, Hans Christian
Rio-konferansen i rettslig lys. Lov og rett 1993 nr. 8, s. 469-485.

Castberg, Rune
Soon Forgotten? Effects of Chernobyl on International Nuclear Power Policy. International Challenges vol. 9 (1989) nr. 1, s. 64-70.

Calestous, Juma
Promoting International Transfer of Environmentally Sound Technologies: The Case for National Incentive Schemes. I: Helge Ole Bergesen og Georg Parmann (red.): Green Globe Yearbook 1994. Fridtjof Nansen Institutt / Oxford University Press 1994, s. 137-148.

Cuellar, Javier Perez de
The United Nations Conference on Environment and Development. International Challenges vol. 11 (1991) nr. 3, s. 4-6.

Dovland, Harald
The Role of Science in the "Acid Rain" Negotiations. International Challenges vol. 13 (1993) nr. 2, s. 107-112.

Dunlap, Riley E.
International Attitude Towards Environment and Development. I: Helge Ole Bergesen og Georg Parmann (red.): Green Globe Yearbook 1994. Fridtjof Nansen Institutt / Oxford University Press 1994, s. 115-126.

Ebbesson, Jonas
Substantive requirements in international and national environmental law. Retfærd - Special issue 1994, s. 39-55.

Enge, Elin og Malkenes, Runar I.
Non-governmental Organizations at UNCED: Another Successful Failure? I: Bergesen, Helge Ole og Parmann, Georg (red.): Green Globe Yearbook 1993. Oxford: Oxford University Press 1993, s. 25-34.

Engesæther, Sigmund
Scientific Input to International Fishery Agreements. International Challenges vol. 13 (1993) nr. 2, s. 85-106.

Evensen, Jens
De Forente Nasjoners konvensjon om havets folkerett av 10. desember 1982. Jussens venner 1984 nr. 2, s. 55-77.

Evensen, Jens
Rettsproblemer i forbindelse med oljeleting og utvinning av olje på den norske kontinentalsokkel. Lov og rett 1966, s. 337-351.

Falk, Richard
Antarctica Treaty System. Are there viable alternatives? International Challenges vol. 10 (1990) nr. 1, s. 91-94.

Fauchald, Ole Kristian
Anerkjennelsen av retten til miljø som menneskerettighet. Mennesker og rettigheter 1991, s. 138-148.

Fauchald, Ole Kristian
Bør retten til miljø anerkjennes som menneskerettighet? Retfærd 1991 nr. 53, s. 61-77.

Fauchald, Ole Kristian
Miljø og menneskerettigheter. Hefte for kritisk juss 1989 nr. 4, s. 3-17.

Fleischer, Carl August
An international convention on environment cooperation among nations: proposed draft, policies and goals. Texas International Law Journal 1971.

Fleischer, Carl August
Avgrensning av fiskvernsonen mot andre stater. I: Fiskevernsonen mot Svalbard. Tromsø Universitet 1983.

Fleischer, Carl August
Den økonomiske sone, kontinentalsokkelen og territorialgrensen. I: Arne Treholt (red.): Norges havretts- og ressurspolitikk. Oslo: Tiden 1976, s. 59-92.

Fleischer, Carl August
Erstatningsansvaret for miljøskader - Tsjernobyl og andre ulykker, samt visse sjørettsspørsmål. Nordiska Miljörättsliga Uppsatser 1991.

Fleischer, Carl August
Fisheries and Biological Resources. I: RenÚ-Jean Dupuy og Daniel Vignes: A Handbook of the New Law of the Sea. Dordrecht Martinius Nijhoff Publishers 1991, 19.

Fleischer, Carl August
Fiskerigrensespørsmålet, utviklingen etter Haag-dommen av 1951. Nordisk tidsskrift for international ret 1964, s. 158-180.

Fleischer, Carl August
Fiskerisonen og kontinentalsokkelen - to overenskomster mellom Norge og Storbritannia. Nordisk tidsskrift for international ret 1965, s. 141-158.

Fleischer, Carl August
Forurensning av havet som problem i nasjonal og internasjonal rett. I: Forhandlingene ved det 32. nordiske juristmøte. Del II. Reykjavik 1990, s. 147-157.

Fleischer, Carl August
Internasjonalt samarbeid om forurensningsproblemene - juridiske synspunkter og praktisk gjennomføring. Lov og rett 1972, s. 23-34.

Fleischer, Carl August
Internation law and its application in the Arctic. I: Vorren et al. (red.): Arctic Geology and Petroleum Potential. Amsterdam 1993.

Fleischer, Carl August
International aspects of marine pollution (pollution from ships and drilling rigs, oil, dumping of waste, nuclear waste). I: New Directions in the Law of the Sea. Vol. III. London 1973.

Fleischer, Carl August
International Straits: A Key Issue at the Law of the Sea Conference. Environmental Policy and Law 1975, s. 120-126.

Fleischer, Carl August
La Péche. I: René-Jean Dupuy og Daniel Vignes: Traité du Nouveau Droit de la Mer. Paris: Economica 1985, 17.

Fleischer, Carl August
Le régime d'exploitation du Spitzberg (Svalbard). I: Annuaire Français de droit International 1978. 1979, s. 275 flg.

Fleischer, Carl August
Maritime Law Problems in the Arctic Regions. I: Pole Nord 1983. Paris 1983.

Fleischer, Carl August
Nordisk miljøvernkonvensjon. Tidsskrift for rettsvitenskap 1977, s. 83-116.

Fleischer, Carl August
Norges fiskerigrense. I: Norge i Europa. Oslo 1971, s. 40-65.

Fleischer, Carl August
Norges fiskerigrenseutvidelse (oversikt). Tidsskrift for rettsvitenskap 1963, s. 183-186.

Fleischer, Carl August
Norges jurisdiksjon i fiskevernsonen ved Svalbard. I: Fiskevernsonen ved Svalbard. Tromsø Universitet 1983.

Fleischer, Carl August
Norway's policy on fisheries 1958-1964. The British Institute of International and Comparative Law, Special publication no. 9. London 1965, s. 92-109.

Fleischer, Carl August
Offshore Operations (Oil, Gas, Fisheries) and the Emerging Legal Regime. I: Defence of Northern Europe. 1986.

Fleischer, Carl August
Oil and Svalbard. Nordisk tidsskrift for international ret 1976, s. 7-13.

Fleischer, Carl August
Oljen under Nordsjøen. Lov og rett 1963, s. 433-441.

Fleischer, Carl August
Some aspects of the 1969 Brussels Conventions on oil pollution. Codicillus Pretoria 1971, s. 17-20.

Fleischer, Carl August
Svalbards folkerettslige stilling. I: Arne Treholt (red.): Norges havretts- og ressurspolitikk. Oslo: Tiden 1976, s. 139-155.

Fleischer, Carl August
The 1977 Session of the United Nations Law of the Sea Conference. Environmental Policy and Law 1977, s. 100-103.

Fleischer, Carl August
The International Concern for the Environment: the Concepts of Common Heritage. I: Michael Bothe (red.): Trends in Environmental Policy and Law. Gland: IUCN 1980, s. 321-342.

Fleischer, Carl August
The Law of the Sea Conference - Success or Failure? Environmental Policy and Law 1977, s. 3-5.

Fleischer, Carl August
The New Régime of Maritime Fisheries. Recueil des Cours, Académie du Droit International 1988 - II 1989.

Fleischer, Carl August
The Northern waters and the new maritime zones. German Yearbook of International Law 1979.

Fleischer, Carl August
The question of earlier treaty rights applied to new maritime zones - Spitzbergen and the Law of the Sea. I: The new law of the sea. Teheran Iranian Review of International Relations 1978, s. 245-262.

Fleischer, Carl August
The Right to a 200-mile Exclusive Economic Zone or a Special Fishery Zone. San Diego Law Review 1977, s. 548-583.

Fløistad, Brit
Communications between science and decision-makers. The advisory function of the International Council for the exploration of the sea International Challenges vol. 10 (1990) nr. 4, s. 22-28.

Fløistad, Brit
Management of Marine Living Resources: International Aspects in a Regime of Exclusive Economic Zones (EEZ). I: International Federation of Surveyors. XVIX Congress, Commission 4, Helsinki, Finland 10-19 June 1990, s. 410-429.

Fowler, Cary
Biological Diversity in a North South Context. I: Bergesen, Helge Ole og Parmann, Georg (red.): Green Globe Yearbook 1993. Oxford: Oxford University Press 1993, s. 35-44.

Hambro, Edvard
Havenes frihet, menneskelighetens lov og atomprøver. Lov og rett 1963, s. 167-171.

Haron, Mohamed
The ability of the Antarctic Treaty System to adapt to external challenges. International Challenges vol. 10 (1990) nr. 1, s. 64-67.

Harris, Stuart
The influence of the United Nations on the Antarctic system. A source of erosion or cohesion? International Challenges vol. 10 (1990) nr. 1, s. 68-72.

Hartmann, Jeanette
Democracy, Development and Environmental Sustainability. I: Bergesen, Helge Ole, Norderhaug, Magne og Parmann, Georg (red.): Green Globe Yearbook 1992. Oxford: Oxford University Press 1992, s. 49-58.

Herttrich, Michael, Janke, Rolf og Kelm, Peter
International Co-operation to Promote Nuclear Reactor Safety in the Former USSR and Eastern Europe. I: Helge Ole Bergesen og Georg Parmann (red.): Green Globe Yearbook 1994. Fridtjof Nansen Institutt / Oxford University Press 1994, s. 89-102.

Heap, J.A.
Has CCAMLR worked? Management policies and ecological needs. International Challenges vol. 10 (1990) nr. 1, s. 13-16.

Hinchberger, Bill
Non-governmental Organizations: the Third Force in the Third World. I: Bergesen, Helge Ole og Parmann, Georg (red.): Green Globe Yearbook 1993. Oxford: Oxford University Press 1993, s. 45-54.

Hoel, Alf Håkon
Den internasjonale hvalfangstkommisjonen 1975-1985. Økonomisk marginalisering - politisk mobilisering. Internasjonal politikk 1986 nr. 3, s. 71-94.

Hoel, Alf Håkon
Den Internasjonale Hvalfangstkommisjonen ved veis ende? Ottar 1991 nr. 1, s. 24-30.

Hoel, Alf Håkon
"Make him an offer he cannot refuse." American Trade sanctions and Norwgian Fisheries Policy. International Challenges vol. 7 (1987) nr. 1, s. 14-21.

Hoel, Alf Håkon
Norge og småhvalfangsten. "Hvor hender det?" (NUPI) 1986/1987 nr. 4.

Holt, Michael
Cost-Effective and Efficient International Environmental Agreements. International Challenges vol. 13 (1993) nr. 2, s. 36-46.

Hosang, Joanna Boddens
Trade with Endangered Species. I: Bergesen, Helge Ole, Norderhaug, Magne og Parmann, Georg (red.): Green Globe Yearbook 1992. Oxford: Oxford University Press 1992, s. 59-70.

Indreeide, Thor Vidar
The Relationship between Science and Politics in International Management of Marine Living Resources: the Case of the CCAMLR. International Challenges vol. 9 (1989) nr. 3, s. 28-33.

Isaksen, Ivar S.
The Role of Scientific Assessment on Climat Change and Ozon Depletion for Negotiations of International Agreements. International Challenges vol. 13 (1993) nr. 2, s. 76-84.

Jansen, Mette
Menneske- og miljøret. Mennesker og rettigheter 1991 nr. 2, s. 154-161.

Jesus, José Luis
Recent Developments in the Law of the Sea and the Accomplishments of the Preparatory Commission. International Challenges vol. 13 (1993) nr. 1, s. 9-16.

Jesus, Jose Luis
The completion of the work of the Preparatory Commission and the universality of the Law of the Sea Convention. International Challenges vol. 10 (1990) nr. 3, s. 6-17.

Joyner, Christopher C.
CRAMRA. The ugly duckling of the Antarctic treaty system? International Challenges vol. 10 (1990) nr. 1, s. 47-51.

Jørgensen-Dahl, Arnfinn
The Legitimacy of ATS. I: Arnfinn Jørgensen-Dahl og Willy Østreng (red.): The Antarctic Treaty System in World Politics. London: MacMillan Press 1991.

Jørgensen-Dahl, Arnfinn
The legitimacy of the ATS. International Challenges vol. 10 (1990) nr. 1, s. 61-63.

Khor, Martin
The Commission on Sustainable Development: Paper Tiger or Agency to Save the World? I: Helge Ole Bergesen og Georg Parmann (red.): Green Globe Yearbook 1994. Fridtjof Nansen Institutt / Oxford University Press 1994, s. 103-114.

Kimball, Lee A.
CRAMRA and other environmental regimes in the ATS. How well does CRAMRA fit? International Challenges vol. 10 (1990) nr. 1, s. 32-37.

Kiss, Alexandre
Retten til miljø - nasjonale og internasjonale bestemmelser. Mennesker og rettigheter 1991 nr. 2, s. 131-137.

Klemm, Cyrille de
The Problem of Migratory Species in International Law. I: Helge Ole Bergesen og Georg Parmann (red.): Green Globe Yearbook 1994. Fridtjof Nansen Institutt / Oxford University Press 1994, s. 67-78.

Larsen, Jørgen
FNs havrettskonferanse: naturrikdommene på havbunnen er menneskehetens felles arv. Internasjonal konvensjon om en ny havets folkerett skal undertegnes i Caracas i slutten av året. FN-sambandets artikkeltjeneste 1982 nr. 11.

Levy, Marc
Political Science and the question of Effectiveness of International Environmental Institutions. International Challenges vol. 13 (1993) nr. 2, s. 17-35.

Lindholt, Lone
Miljø og menneskerettigheter. Retfærd 1991 nr. 54 s. 62-73.

Lothe, Lars
Some Comments on Problems Related to the United Nations Convention on the Law of the Sea, Part IX. International Challenges vol. 13 (1993) nr. 1, s. 17-29.

Lunde, Leiv
Towards Cost-Effective Climat Agreement: Is a Claringhouse Mechanism the Logical First Step? International Challenges vol.12 (1992) nr. 2, s. 23-33.

Markussen, Jan Magne
Deep Seabed Mining and the Environment: Consequences, Percetions, and Regulations. I: Helge Ole Bergesen og Georg Parmann (red.): Green Globe Yearbook 1994. Fridtjof Nansen Institutt / Oxford University Press 1994, s. 31-40.

Messer, Kurt
Towards firmer institutionalization of the ATS? Future role of the consultative meeting and the issue of a permanent secretariat. International Challenges vol.10 (1990) nr. 1, s. 85-90.

Miller, Alan og Mintzer, Irving
Stratospheric Ozone Depletion: Can We Save the Sky? I: Bergesen, Helge Ole, Norderhaug, Magne og Parmann, Georg (red.): Green Globe Yearbook 1992. Oxford: Oxford University Press 1992, s. 83-92.

Mørkved, Berit
Antarktis foran milepelen. Hefte for kritisk juss 1989 nr. 1, s. 12-16.

Mørkved, Berit
Negotiating the Mineral Regime in the Antarctic: a Review. International Challenges vol. 12 (1992) nr. 2, s. 60-69.

Nandan, Satya N.
The 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea: at a Cross-Road. International Challenges vol. 9 (1989) nr. 3, s. 4-7.

Nielsen, Linda
De gennemsiktige gener og menneskerettighederne. Mennesker og rettigheter 1993 nr. 4, s. 354-359.

Nitze, William A.
Criteria for Negotiating a Greenhouse Convention that Leads to Actual Emissions Reduction. International Challenges vol. 11 (1991) nr. 1, s. 9-16.

Pearce, David
Can GATT Survive the Environmental Challenge? I: Bergesen, Helge Ole og Parmann, Georg (red.): Green Globe Yearbook 1993. Oxford: Oxford University Press 1993, s. 55-64.

Peet, Gerard
International Co-operation to Prevent Oil Spills at Sea: not Quite the Success It Should Be. I: Helge Ole Bergesen og Georg Parmann (red.): Green Globe Yearbook 1994. Fridtjof Nansen Institutt / Oxford University Press 1994, s. 41-54.

Puckett, Jim
Dumping On Our World Neighbours: the International Trade in Hazardous Wastes, and the Case for an Immidiate Ban on All Hazardous Waste Exports from Industrialized to less Industrialized Countries. I: Bergesen, Helge Ole, Norderhaug, Magne? og Parmann, Georg (red.): Green Globe Yearbook 1992. Oxford: Oxford University Press 1992, s. 93-106.

Reddy, Amulya K. N.
Energy for Sustainable Development in the Third World. I: Bergesen, Helge Ole, Norderhaug, Magne og Parmann, Georg (red.): Green Globe Yearbook 1992. Oxford: Oxford University Press 1992, s. 107-118.

Reddy, Amulya K. N.
Has the World Bank Greened? I: Bergesen, Helge Ole og Parmann, Georg (red.): Green Globe Yearbook 1993. Oxford: Oxford University Press 1993, s. 65-74.

Rinaldi, Carlos
SCAR in the ATS. Conflict or harmony? International Challenges vol. 10 (1990) nr. 1, s. 43-46.

Rosendal, G. Kristin
Plant Genetic Resources: Sisyphean Victory for the Third World in FAO - Back to Square One in GATT? Forum for utviklingsstudier 1990 nr. 2, s. 157-166.

Rosendal, G. Kristin
Property Rights of Gene Resources - a Social Science Perspective. I: Proceedings of NFUÆs Annual conference 1991: Natural Resource Use and Changing Society: Interdisiplinary Approaches to Development. Noragric Occasinal Papers Series C: Development and Environment 1991 nr. 9. Norges Landbrukshøyskole 1991, s. 206-215.

Rosendal, Kristin
The Biodiversity Convention: Analyzing the Footwork of Bush in Rio. International Challenges vol. 12 (1992) nr. 3, s. 15-23.

Rønne, Anita
The legal dimension of sustainable development with the emphasis on the energi sector. Retfærd - Special issue 1994, s. 54-65.

Safronchuk, Vasiliy S.
The relationship between the ATS and the LOS convention of 1982. International Challenges vol. 10 (1990) nr. 1, s. 78-80.

Sandford, Rosemary
International Environmental Treaty Secretariats: Stage-Hands or Actors? I: Helge Ole Bergesen og Georg Parmann (red.): Green Globe Yearbook 1994. Fridtjof Nansen Institutt / Oxford University Press 1994, s. 17-30.

Scully, R. Tucker
The Eleventh Antarctic Treaty Special Consultative Meeting. International Challenges vol. 11 (1991) nr. 1, s. 77-90.

Sen, Sumita
UNCLOS III and Interest Articulation. International Challenges vol. 9 (1989) nr. 3, s. 17-22.

Shaw, R. Paul
International Policy Dimensions of Population and Environment. I: Bergesen, Helge Ole, Norderhaug, Magne og Parmann, Georg (red.): Green Globe Yearbook 1992. Oxford: Oxford University Press 1992, s. 119-132.

Shiva, Vandana
International Controversy over Sustainable Forestry. I: Bergesen, Helge Ole og Parmann, Georg (red.): Green Globe Yearbook 1993. Oxford: Oxford University Press 1993, s. 75-86.

Skjærseth, Jon Birger
Miljøspill med mange brikker: Lang vei fra problem til internasjonale tiltak. Natur & Miljø 1991 nr. 6, s. 14-18.

Skjærseth, Jon Birger
The mediterranean Action Plan: Strenous Efforts - Meagre Results? International Challenges vol. 12 (1992) nr. 2, s. 54-59.

Skjærseth, Jon Birger
Towards the End of Dumping in the North Sea: An Example of Effective International Problem Solving? Marine Policy vol. 16 (1992).

Stokke, Olav Schram
Conference Report: Preservation or Exploitation. Marine Policy vol. 15 (1991) nr. 2, s. 137-140.

Stokke, Olav Schram
Protecting the Frozen South. I: Bergesen, Helge Ole, Norderhaug, Magne og Parmann, Georg (red.): Green Globe Yearbook 1992. Oxford: Oxford University Press 1992, s. 133-142.

Stokke, Olav Schram
Symposium report. "The Antarctic Treaty System in world politics". International Challenges vol. 12 (1991) nr. 2, s. 59-66.

Stokke, Olav Schram
The Relevance of the Antarctic Treaty System as a Model for International Cooperation. I: Arnfinn Jørgensen-Dahl og Willy Østreng (red.): The Antarctic Treaty System in World Politics. London: MacMillan Press 1991.

Stokke, Olav Schram
The relevance of ATS as a model for international cooperation. International Challenges vol. 10 (1990) nr. 1, s. 81-84.

Stokke, Olav Schram og Hoel, Alf Håkon
Splitting the gains. Political economy of the Barents Sea fisheries. Cooperation and Conflict vol. 26 nr. 2, s. 49-65.

Sydnes, Anne Kristin
Global Climate Negotiations: Another Twenty Years of Fruitless North-South Bargaining? International Challenges vol. 11 (1991) nr. 1, s. 58-66.

Toulmin, Camilla
Combating Desertification: Encouraging Local Action within a Global Framework. I: Helge Ole Bergesen og Georg Parmann (red.): Green Globe Yearbook 1994. Fridtjof Nansen Institutt / Oxford University Press 1994, s. 79-88.

Tranøy, Bent Sofus
Sustainable Development in UN Agencies: "Old Wine in New Bottles?" International Challenges vol. 11 (1991) nr. 4, s.12-20.

Trisoglio, Alex
International Buisiness and Sustainable Development. I: Bergesen, Helge Ole og Parmann, Georg (red.): Green Globe Yearbook 1993. Oxford: Oxford University Press 1993, s. 87-100.

Ulfstein, Geir
200 Mile Zones and Fisheries Management. Nordisk tidsskrift for international ret 1983.

Ulfstein, Geir
Fra 12 til 200 mils ressurskrise? I: B. Hersoug (red.): Kan fiskerinæringa styres? Oslo: Novus 1983.

Ulfstein, Geir
Reguleringsproblemer i fiskevernsonen ved Svalbard. Lov og rett 1987 nr. 6, s. 336-345.

Ulfstein, Geir
The Conflict between Petroleum production and Fisheries in International Law. I: Proceedings from European Workshop on the Regulation of Fisheries: Legal, Economic and Social Aspects. Strasbourg: Council of Europe 1987, s. 183-197.

Ulfstein, Geir
The Conflict between Petroleum Production, Navigation and Fisheries in International Law. Ocean Development and International Law vol. 19 (1988), s. 229-262.

Ulfstein, Geir
The Regulation of Fisheries: the Case of the Barents Sea. I: Summary Report and Compendium of Documents. Public Hearing on the Future of the Ocean Fisheries, Aberdeen 11. september 1990. Strasbourg: Council of Europe 1991, s. 21-23.

Vicuna, Francisco Orrego
The implementation of CCMLAR. Is the decision-making machinery conductive to good management? International Challenges vol. 10 (1990) nr. 1, s. 9-12.

Vidas, Davor
The Antarctic Treaty System and the Law of the Sea. International Challenges vol. 13 (1993) nr. 1, s. 71-78.

Wettestad, Jørgen
Lessons from International Resource Cooperation: some "Signposts" but Much Ambiguity. International Challenges vol. 12 (1992) nr. 2, s. 44-53.

Wettestad, Jørgen
Multilaterale bistandsorganisasjoner og miljøvernet: iverksetting og implikasjoner for nordiske handlingsvalg. Internasjonal Politikk 1987 nr. 3, s. 71-100.

Wettestad, Jørgen
Science and North Sea policy-making. Organisation and Communication. International Challenges vol. 10 (1990) nr. 4, s. 14-21.

Wettestad, Jørgen
Science, Politics and Ocean Pollution. Explaining the Outcome of the 1987 North Sea Conference. International Challenges vol. 8 (1988) nr. 3, s. 26-31.

Wettestad, Jørgen
Some notes on the implementation of the Brundtland CommissionÆs recommendations: the case of the World Bank. International Challenges vol. 7 (1987) nr. 2.

Wettestad, Jørgen
The Brundtland Report: Strength and Weaknesses International Challenges vol. 8 (1988) nr. 1, s. 27-31.

Wettestad, Jørgen
The Outcome of the 1987 North Sea Conference: Science Counts, but Policy Decides. International Challenges vol. 8 (1988) nr. 2, s. 31-35.

Wettestad, Jørgen
Verification of International Greenhouse Agreements : a Mismatch between Technical and Political Feasibility? International Challenges vol. 11 (1991) nr. 1, s. 41-47.

Wettestad, Jørgen og Andresen, Steinar
The "Effectiveness" of International Resource Cooperation: some Preliminary Findings. International Challenges vol. 11 (1991) nr, 3, s. 52-59.

Willoch, Cecilie
Bioteknologien. Inter- og overnasjonale aktører. Mennesker og rettigheter 1989 nr. 2, s. 20-25.

Wolfrum, Rudiger
The unfinished task. CRAMRA and the question of liability. International Challenges, s. 27-31.

Østreng, Willy
Makt og avmakt i utviklingen av havretten. I: Valter Angell (red.): Globalt samarbeide - krise eller renessanse? Nordsam 1989.

Østreng, Willy
Strength and Impotence in the Development of Ocean Law. International Challenges vol. 8 (1988) nr. 2, s. 16-23.

Østreng, Willy
The Conflict and Alignment Pattern of Antarctic Politics. Is a New Order Needed? I: Arnfinn Jørgensen-Dahl og Willy Østreng (red.): The Antarctic Treaty System in World Politics. London: MacMillan Press 1991.
 

18 EØS- og EF-miljørett

Bøker:
Bugge, Hans Christian og Thrap-Meyer, Robin
EØS-avtalen i et miljørettslig perspektiv - med særlig vekt på adgangen til nasjonal regulering. IUSEF nr. 7. Senter for EF-rett, Universitetet i Oslo. Oslo: Universitetsforlaget 1992. 118 s.

Midtsundstad, Tove
Norsk produktkontroll i EØS: Noen aktuelle problemområder. Oslo: Fagforeningen for forskning, utredning og dokumentasjon 1992. 52 s.

Rosendal, G. Kristin (FNI), Tønnes, Hanne Naper (NINA) og Hindar, Kjetil (NINA)
Bioteknologi - og norsk tilpasning til EF's indre marked. Oslo: Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) 1990. 51 s.

Artikler:
Andresen, Steinar, Skjærseth, Jon Birger og Wettestad, Jørgen
The EC and the Environment: Some Sobering Notes. International Challenges vol. 12 (1992) nr. 3, s. 35-39.

Fleischer, Carl August
L`Accés aux lieux de pêche et le Traité de Rome. Revue de Marché Commun 1971 nr. 141, s. 1-11.

Kjellerup, Ulf
Miljø og demokrati - Et case study omkring vedtagelsen av af en fast forbindelse over Øresund. Retfærd 1992 nr. 58, s. 73-91.

Pagh, Peter
Miljøgarantien i EF-retten. Tidsskrift for rettsvitenskap 1991 nr. 5, s. 627-638

Publisert 27. okt. 2009 13:57 - Sist endret 6. nov. 2009 14:11