Miljørettslige studentavhandlinger

1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  1990   1989  1988  1987  1986  1985  1984  1983  1982  1981  1980   1979  1978  1977  1976  1975  1974  1973  1972  1971   1970  1969  

Avhandlingene er tilgjengelige ved Juridisk bibliotek, hovedutlånet. Enkelte avhandlinger er klausulert, d.v.s. at de ikke kan siteres uten samtykke fra forfatteren.

1997

Per Ivar Finne: NGOenes rettstilling i ozon-regelverket.

1996

 

 

Anne Margrethe Christophersen: På vei mot en grønn rett?

Frøydis Gundersen: Hovedprinsipper i FNs rammekonvensjon om klimaendring av 9. mai 1992.

Cecilie Kristin Kverme: Verifikasjonsmekanismene i Montrealprotokollen: Kompetanse og kvalitet.

Torjus Moe: Miljøvern og nødrett: Kan nødrett tenkes som straffrihetsgrunn der miljøvernere søker å ivareta miljøinteressen i strid med andre interesser?

Thor Mydske: Konsekvensene av skillet tillat / ikke tillat forurensing i forurensingsloven kapittel 8.

1994

Toril Wettre: Erstatningsansvar ved atomulykker. Om de internasjonale konvensjoner som regulerer ansvaret for landbaserte atomanlegg, og atomenergilovens erstatningskapittel. (102 sider)

Erik Brinck W. Løvstad: Prinsippet om bruk av best anvendbar teknologi. Betydningen for ambisjonsnivået ved fastsettelse av utslippskrav til forurensende industri. (87 sider)

Jostein Sandvik: Om patent på mikrobiologiske fremgangsmåter og produkter av slike fremgangsmåter. (57 sider)

Ervin B. Auren: Containertransport: Dokumentasjon, kontroll og ansvar. (102 sider)

Kjell Kristian Egge: Norsk vågehvalfangst og GATT (121 sider

1993

Anne Live Sønsteby: Produktkontrollovens § 4 i miljørettslig perspektiv. Om en fullmaktsbestemmelse og praktiseringen av denne. (77 sider)

Diana Torrens: Marine Insurance for the Northern Sea Route with a view to the Development and Transport of Petroleum. (128 sider)

Elisabeth Wittemann: Om midlertidig vern etter naturvernloven. (152 sider) Institutt for offentlig retts skriftserie nr. 9/1993, miljørettslige studier nr. 8.

Per Bjørge: Statkrafts kontrakter med den kraftkrevende industri, 1983-kontrakten. (132 sider)

Elisabeth Berger: Myndighetsinngrep ved fare for akutt oljeutslipp fra skip. (50 sider)

1992

Inger Aarvaag Stokke: Introduksjon av vilt og fisk i naturen. (81 sider)

Stein Ness: Straff for industriforurensing. Om håndhevelsen av den alminnelige straffebestemmelsen i forurensingsloven. (85 sider) Institutt for offentlig retts skriftserie nr. 7/1993, miljørettslige studier nr. 7.

Tore Solheim: Folkerettens sedvanerettslige regler om statens ansvar for langtransportert, grenseoverskridende luftforurensing. (69 sider)

Lars Lothe: Konsesjonsbetingelser for gruvedrift på dyphavsbunnen - særlig om kartlegging av "reserverte områder". (123 sider)

Endre Stavang: Verdiskapning og juridisk argumentasjon. Særlig om kompensasjon for lokale miljøskader. (82 sider) Institutt for privatretts stensilserie nr. 139, 1992.

Njål Høstmælingen: Turisme i Antarktis. (71 sider)

1991

Kirsten Jacobsen: Håndtering av spesialavfall i Norge. (203 sider) Institutt for offentlig retts skriftserie nr. 9/1991, miljørettslige studier nr. 5.

Ole Kristian Fauchald: Retten til miljø som internasjonal menneskerettighet. (152 sider) Institutt for offentlig retts skriftserie nr. 3/1991, miljørettslige studier nr. 3.

Harry Tunheim: Fylkesmannen som klageinstans i byggesaker. (42 sider)

1990

Ørnulf Røhnebæk: Nitrogenoksid (NOx) som rettslig problem. (147 sider) Institutt for offentlig retts skriftserie nr. 6/1991, miljørettslige studier nr. 4.

Aud Slettemoen: Forurensingsansvaret ved utslipp fra skip. Et objektivt rederansvar med hjemmel i forurensingslovens kapittel 8. (74 sider)

Fagernes: Dyrevernloven kapittel VI. Noen dyreverns- og forvaltningsrettslige spørsmål. (92 sider)

Hans Peder Bang: Fellingstillatelser på fredet rovvilt, viltl. §12. (71 sider)

1989

Tangbøl: Arealdisponering etter plan- og bygningsloven. Kommuneplanens arealdel. (57 sider)

Ken Uggerud: Hensyn i byggesaksretten. Skjønnsutøvelse etter plan- og bygningslovens §7. (223 sider)

Anders Dyrseth: Forvaltningsskjønnet i industriforurensingssaker. (83 sider)

1988

1987

Ingvald Falch: Bygdelagsrettigheter til laksefisket i vassdragene i Finnmark. (129 sider) Institutt for privatretts stensilserie nr. 118, 1988.

Hanne Inger Bjurstrøm: Fartøy i drift - rettsspørsmål ved tiltak mot drivende fartøy på kollisjonskurs mot installasjoner på den norske kontinentalsokkel. (99 sider)

1986

1985

Frede Aas Rognlien: Rettsbeskyttelse av bygningskunst - noen hovedspørsmål. (68 sider)

1984

Lasse Hagen: Rapport - tillatelse - styring. Rapporteringsforpliktelser og deres sammenheng med tillatelser som rettslig styringsmiddel i petroleumsvirksomheten. (94 sider)

1983

1982

Ulf Hammer: Forsvarlig utnyttelse av petroleumsforekomster. (147 sider)

Dag Mjaaland: Kjemiske og biologiske våpen - en krigsrettslig studie. (164 sider) Institutt for offentlig retts skriftserie nr. 3/1983

1981

1980

1979

Morten Mørck: Skatter, avgifter og subsidier som virkemidler i forvaltningen av energiressursene. (143 sider)

Knut Hatlem Njøs: Skatter, avgifter og subsidier som virkemidler i forvaltningen av grunnarealer. (160 sider)

John Egil Bergem: Regulering av forurensende utslipp. Om bruken av juridiske virkemidler. (58 sider)

1978

Bjørn Nicolaisen: Erstatning for rådighetsinnskrenkninger - en mulig løsning. (80 sider)

1977

Ingjerd Auvi Fuglum: Bygningslovens § 69 om parkering. (35 sider)

1976

Karl Arne Utgård: Bu- og driveplikt for eigedommar med dyrka jord. (74 sider)

Morten Stang: Noen rettsregler som har betydning for adgangen til å bygge bolighus utenfor regulert område. (54 sider)

Eva Funder Fleischer: Individets materielle og prosessuelle rett i miljøversaker - et grunnlovsforslag. (263 sider)

1975

Ottar Julsrud: Landskapsvernområder. Naturvernlovens §§ 5, 6 og 7 - historikk, anvendelse og fremtidsperspektiver. (67 sider)

1974

1973

Peter Gjerull Nitter: En tolkning av sjøl. § 154, 1. ledd nr. 1-5. (74 sider)

Ottar Evensen: Bygdeallmenningsstyrets forvaltningsmyndighet. (69 sider)

1972

Anne Marie Wishman: Folkerettslige regler mot forurensning av havet. (47 sider)

1971

1970

1969

Ragnar Fagereng: Bygningsloven som redskap i samfunnsplanleggingen. (50 sider)

Publisert 2. juli 2008 14:11 - Sist endret 16. jan. 2013 15:52