Den sirkulære økonomiens dilemmaer

Prosjektet omhandler den sirkulære økonomiens dilemmaer, og undersøker hvilke rettslige begrensninger som foreligger på utnyttelse av avfall til produkter og råvarer.

Om prosjektet

Einar Bratteng arbeider med et prosjekt som har arbeidstittelen Den sirkulære økonomiens dilemmaer – hvilke rettslige begrensninger foreligger på utnyttelse av avfall til produkter og råvarer i lys av vedtatte politiske mål for gjenvinning av avfall?

Målsettingen med prosjektet er å identifisere «rettslige hindringer» for at avfall skal transformeres fra avfall og over i produktfasen, slik at de igjen kan tas i bruk som produkter og råvarer, og dermed bidra til en mer sirkulær økonomi. Regelverkene som potensielt kan være til hinder for utnyttelse av avfall, bygger i stor grad på EU-regelverk, og en vesentlig del av oppgavene vil derfor være rettet mot relevante rettsakter fra EU. Det er en målsetting for prosjektet at det skal være funksjonelt i den forstand at det skal holde høy akademisk kvalitet, men samtidig ha høy praktisk nytteverdi for deltakerne i prosjektet og samfunnet for øvrig.

Finansiering

Prosjektet gjennomføres som en nærings-phd.i samarbeid mellom institutt for offentlig rett og advokatfirma Berngaard. Prosjektet er finansiert av 11 aktører fra avfalls- og gjenvinningsindustrien og Norges forskningsråd.

Avhandlingen leveres høsten 2024.

Om kandidaten

Portrett av Einar Bratteng
Foto: Berngaard

Einar Bratteng er doktorgradskandidat ved Institutt for offentlig rett med avhandlingen «Den sirkulære økonomiens dilemmaer».

Bratteng har lang erfaring fra arbeid med miljø- og avfallsrettslige problemstillinger. Han har blant annet publisert boken «Avfallsrett» (2020) på Universitetsforlaget og skrevet Karnovs lovkommentar til forurensningsloven.  

Publisert 4. nov. 2021 11:23 - Sist endret 5. nov. 2021 10:17