English version of this page

En analyse av norsk fiskeri- og havbrukslovgivning - med særlig henblikk på miljømessig bærekraft, legitimitet, effektivitet og rettssikkerhet

Tema for prosjektet er en studie av konsesjons- og sanksjonssystemet i norsk fiskeri- og havbrukslovgivning.

Fiskegarn

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

I fiskerisektoren tildeles konsesjoner i medhold av deltakerloven, mens kvoteuttaket reguleres gjennom årlige kvoter fastsatt i medhold av havressurslova. Konsesjoner i havbruk, samt produksjonskapasiteten, tildeles og reguleres i medhold av akvakulturloven. Det utøves omfattende kontroll, håndhevelse og sanksjonering for å sikre at reglene overholdes.  

Om prosjektet

Prosjektet har som formål å klarlegge hva som er gjeldene rett innenfor noen utvalgte områder av lovgivningen, samt vurdere hvordan denne fungerer i et bredere samfunnsperspektiv.

Hovedformålet er å vurdere i hvilken grad konsesjons- og sanksjonssystemet ivaretar miljømessig bærekraft, legger til rette for samfunnsøkonomisk lønnsomhet og sikrer aktørene en klar og forutsigbar myndighetsutøvelse. For å kunne svare på hovedformålet er prosjektet delt opp i fem delmål som planlegges gjennomføres i fem artikler.

Problemstillingene som søkes løst under hvert delmål er:

  1. I hvilken grad har den historiske utviklingen av konsesjons- og sanksjonssystemet satt sitt preg på gjeldene rett?
  2. Hva er omfanget av plikter i konsesjonslovgivningen som skal ivareta miljøhensynene i havressurslova og akvakulturloven?
  3. I hvilken grad gir konsesjons- og sanksjonssystemet i fiskerilovgivningen klarhet og forutsigbarhet for næringsaktørene?
  4. I hvilken grad, samt hvordan, kan økt brukermedvirkning i konsesjons- og sanksjonssystemet i fiskerilovgivningen gi mer klarere og mer forutsigbar forvaltning?
  5. I hvilken grad kan ressursrentebeskatning og/eller en miljøavgifts-/fondsløsning i akvakulturlovgivningen være et egnet virkemiddel for å styrke akvakulturlovens mål om bærekraftig forvaltning og verdiskaping på kysten.
Publisert 4. des. 2017 09:51 - Sist endret 24. apr. 2020 13:24