Rettsavgjørelser som rettskilde

Prosjektet gjelder bruk av domstolenes avgjørelser (rettsavgjørelser) ved fastleggelsen av innholdet i gjeldende rett.

Om prosjektet

Rettsavgjørelser – for eksempel en dom som tolker en lovbestemmelse eller en dom om straffutmåling – kan gi stor veiledning for løsningen av senere saker. Høyesterett anser det som sin hovedoppgave å avsi slike veiledende avgjørelser – ofte kalt prejudikater – som i praksis anses tilnærmet bindende for andre rettsanvendere i lignende saker.

En slik bruk av rettsavgjørelser kan blant annet forklares med hensynene til likhet og forutberegnelighet. I vårt rettssystem anerkjennes derfor rettsavgjørelser som en viktig rettskilde.

Bruken av rettsavgjørelser som en rettskilde reiser mange problemstillinger, som delvis inngår i en større debatt om vår juridiske metode (rettskildelæren). Prosjektet tar sikte på en fornyet analyse av de grunnleggende hensyn bak bruken av rettsavgjørelser og innholdet i normene om bruk av rettsavgjørelser. Forholdet mellom de ulike domstolsinstansene – Høyesterett, lagmannsrettene og tingrettene – er blant de tema som vil bli behandlet.
 

Mål

Avhandlingen forventes levert høsten 2020.

 

 

Publisert 27. jan. 2017 11:08 - Sist endret 8. aug. 2017 09:45