Domstolenes uavhengighet og kontrollen med den dømmende makt

Prosjektets tema er domstolenes rettslige uavhengighet, herunder hvilke former for rettslig kontroll den dømmende makt møter og kan møte i det norske rettssystemet.

Om prosjektet

Domstolene ivaretar sentrale samfunnsfunksjoner – de løser konflikter borgerne har seg imellom og med staten, og de ivaretar behovet for rettsavklaring og i noen grad rettsutvikling. At domstolene skal være uavhengige kan blant annet begrunnes i hensynene til upartiskhet, rettssikkerhet og maktfordeling.

Uavhengighet er avgjørende for domstolenes anseelse og tillit, og er dermed en forutsetning for deres evne til å ivareta de nevnte hovedfunksjonene. Avhengig av ulike forhold kan en rekke gunstige effekter inntre som følge av at domstolene makter å fylle disse funksjonene, f.eks. adferdsregulering i samsvar med gjeldende rett, forutberegnelighet om rettsposisjoner, beskyttelse av grunnleggende rettigheter, politisk stabilitet, investeringsvilje osv.

Betydningen av domstolenes rettslige uavhengighet viser seg i en rekke sammenhenger, herunder som konstitusjonell skranke for de øvrige statsmaktene, grunnlovfestet rettighet, i regler med forankring i både lovgivningen og internasjonale konvensjoner, rettslig prinsipp, hensyn bak regelutforming, begrunnelse for en bestemt kompetanseutøvelse og som moment i rettslig argumentasjon.

Det er ikke alltid klart hva hensynene bak uavhengighetskravet tilsier. De er også relative og ikke de eneste verdiene som må tas i betraktning. Undertiden må de vike for andre interesser. Total uavhengighet er ikke ønskelig, og visse mekanismer for kontroll med domstolenes virke er nødvendig. Muligheten for kursendring gjennom lovendringer er åpenbar, men også ulike former for prosessrettslige bindinger, utnevnelsesprosedyrer, benådning osv. gir eksempler på rettslige kanaler som åpner for påvirkning av domstolenes virksomhet eller for å avdempe virkningene av den.

Mål

Målet med prosjektet er å identifisere, beskrive og analysere rettslige mekanismer og ordninger som sikrer både uavhengighet for og kontroll med domstolene, og å analysere samspillet mellom disse. Hvorvidt balansen mellom elementer som sikrer uavhengighet og kontroll er hensiktsmessig, tar prosjektet også sikte på å vurdere.

Publisert 18. aug. 2017 14:52 - Sist endret 7. mai 2020 09:17