Tvisteløsningsordninger mellom stat og kommune (avsluttet)

Forholdet mellom stat og kommune i en velferdsstat med sterke sentralistiske trekk, men samtidig med en tradisjon for lokalt selvstyre, er spenningsfullt, Når det oppstår uenighet om hva som er juridisk korrekt eller om utøvelsen av skjønn, er det normalt statsforvaltningen som har det siste ordet.

 

Bakgrunn

Prosjektet var et oppdragsprosjekt for KS med oppstart i august 2008 og avslutning sommeren 2009.

Prosjektet ble utført av Institutt for offentlig rett i samarbeid med Harald Baldersheim Analyse

Resultater

Prosjektet var et oppdragsprosjekt for KS med oppstart i august 2008 og avslutning sommeren 2009. Prosjektet ble utført av Institutt for offentlig rett i samarbeid med Harald Baldersheim Analyse

Sluttrapport: Iris Nguyen-Duy, Eivind Smith og Harald Baldersheim - Tvisteløsningsordninger mellom stat og kommune (Oslo - institutt for offentlig rett/Unipub, 2009) (pdf)

Prosjektets konklusjoner:

Forholdet mellom stat og kommune i en velferdsstat med sterke sentralistiske trekk, men samtidig med en tradisjon for lokalt selvstyre, er spenningsfullt, Når det oppstår uenighet om hva som er juridisk korrekt eller om utøvelsen av skjønn, er det normalt statsforvaltningen som har det siste ordet.

Sluttrapporten for prosjektet peker på at fylkesmannen spiller en stor rolle som tilsynsmyndighet og klageinstans overfor kommunene. Kommunenes adgang til å få tvister med staten avgjort av uavhengige domstoler er svært begrenset.

Kommunenes posisjon overfor staten er vesentlig svakere enn i sammenlignbare land i Europa. Fylkesmannens rolle på dette området er vanskelig å forklare for representanter fra andre land – simpelthen fordi den på mange punkter er nokså unik.

Rapporten redegjør hvordan man kan utvikle regler og prosesser som kan forebygge uenighet mellom stat og kommuner, eller løse uenighet som likevel måtte oppstå, gjennom forhandlinger eller megling. Kommunene bør, hvor megling ikke fører frem, kunne bringe uenighet med statsforvaltningen inn for organer som er uavhengige av begge parter. Dagens “klageavdeling” hos fylkesmannen bør fristilles og utvikles som uavhengige domstollignende organer. Systemet kan videreutvikles ved å opprette egne forvaltningsdomstoler med bedre tilpasset prosess, lavere kostnader enn i de ordinære domstolene, og slik at overprøving kan skje direkte ved lagmannsrettene og under Høyesteretts kontroll. Slike reformer vil bidra til likeverdighet og mer balanse mellom statsforvaltning og kommuner. Dersom man gjennomfører slike reformer, vil man ta idealet om det lokale selvstyre på alvor.

Finansiering

Prosjektet var et oppdragsprosjekt for KS.

Dokumenter

 


 

 

Publisert 18. okt. 2009 22:54 - Sist endret 23. juli 2013 14:05