Eivind Smith

Professor
Bilde av Eivind  Smith
English version of this page
Telefon 0047-22859418
Mobiltelefon 0047-41305647
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Bibliotheca 0162 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Bakgrunn

Eivind Smith og tok den juridiske doktorgrad i 1979 på en avhandling i grenselandet mellom offentlig og privat rett (”Organisasjoner i fiskeriforvaltningen”, Oslo, 1979: Tanum Norli). Siden 1986 har han vært professor i rettsvitenskap med særlig plikt til å forelese i offentlig rett, med fagansvar for forvaltningsrett, statsforfatningsrett, kommunalrett, fransk for jurister mv.

P.t. leder Smith bl.a. Partilovnemnda https://www.partilovnemnda.no/ 

Ved Det juridiske fakultet har han bl.a. vært instituttleder ved Institutt for offentlig rett, ledet forskningsutvalget og utvalget for samarbeid med utlandet, ledet Avdeling for konstitusjonell rett ved Institutt for offentlig rett og Forskergruppen i konstitusjonelle studier ved Det juridiske fakultet, arrangert et stort antall akademiske møter og seminarer og veiledet en rekke doktorgrads- og masterstudenter.

Utenfor fakultetet har han blant annet

 • vært gjesteprofessor eller hatt forskningsopphold  ved mange institusjoner i en rekke land,
 • hatt ulike verv i Norges forskningsråd, Riksbankens Jubileumsfond (Sverige) og forskningsråd mv. i andre land,   
 • vært forskningsleder ved Senter for grunnforskning ved Det norske Videnskaps-Akademi,
 • ledet Opplæringslovutvalget, Statens granskningsutvalg for Oslo kommune, Stortingets granskningskommisjon for bankkrisen og Stortingets granskningskommisjon for Gardermoen, 
 • vært medlem av Ytringsfrihetskommisjonen,
 • styreleder ved Institutt for samfunnsforskning (Oslo) og i Dagbladets stiftelse,
 • formann/viseformann i den historisk-filosofiske klassen i Det norske Videnskaps-Akademi,
 • visepresident i International Association of Constitutional Law,
 • leder/medlem av en rekke organer i Europarådet

Eivind Smith er

 • æresdoktor ved Universitetene i Aix-Marseille (Frankrike), København (Danmark) og Uppsalas (Sverige),
 • ridder (chevalier) i la Légion d'Honneur (Frankrike) og Officier av l'Ordre des Palmes Académiques (Frankrike), 
 • medlem av bl.a. Det norske Videnskaps-Akademi, Academia Europaea, International Aacademy of Comparative Law, Groupe d'Etudes et de Recherche sur la Justice Constitutionelle (GERJC), European Group of Public Law og Societas Iuris Publici Europaei (SIPE).

Forskningsfelt

Smiths sentrale arbeidsområde er norsk og komparativ (sammenlignende) forvaltningsrett og konstitusjonell rett. Han har et stort antall publikasjoner, særlig på norsk, engelsk og fransk. Emnemessig omfatter de bl.a. grenselandet mellom offentlig og privat rett (se ovenfor), materielle og prosessuelle spørsmål i alminnelig forvaltningsrett, politisk styring og ansvar, ”uavhengige” forvaltningsorganer, konstitusjonelle kulturer, forholdet mellom rett og demokrati, domstolskontroll med lover, ytringsfrihet, konstitusjoner som politiske redskaper og forholdet mellom parlament og regjering.

Se også publikasjonsoversikt samt https://www.cristin.no

Nyere publikasjoner (utvalg)

Konstitusjonelt demokrati, 4. utg. (Bergen: Fagbokforlaget, 2017)

Forvaltningsrett, 11. utg. (Oslo: Universitetsforlaget, 2018)

Mellom jus og politikk. Grunnloven § 112 - med Ole Kristian Fauchald (Bergen: : Fagbokforlaget, 2019) 

Er Høyesterett en "konstitusjonsdomstol"? Jussens Venner 2/2017 

‘… destroy all sense of dependence’: On the Selection and Independence of the Judiciary in Norway. I: European Yearbook of Constitutional Law 2019 (T.M.C. Asser Press)

Dommerrekruttering og domstolenes uavhengighet. Nytt Norsk Tidsskrift 1/2017

"Beredskapslov" i fredstid. Klassekampen 25.09.2019

Trygderetten er de facto en domstol. Dagens Næringsliv 18.11.2019.

 

 

Emneord: Konstitusjonell rett, Forvaltningsrett, Statsforfatningsrett
Publisert 14. mars 2008 09:41 - Sist endret 22. jan. 2020 11:02