Eivind Smith

Bilde av Eivind Smith
English version of this page
Telefon +47-22859418
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Bibliotheca 0162 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Bakgrunn

Eivind Smith er født i desember 1949. Han ble cand.jur. i 1974 og tok den juridiske doktorgrad i 1979 på en avhandling i grenselandet mellom offentlig og privat rett (”Organisasjoner i fiskeriforvaltningen”, Oslo, 1979: Tanum Norli). I 1986 ble han utnevnt til professor i rettsvitenskap med særlig plikt til å forelese i offentlig rett.

Ved Det juridiske fakultet har han bl.a. ledet forskningsutvalget og utvalget for samarbeid med utlandet, og vært bestyrer ved Institutt for offentlig rett. Utenfor fakultetet har han bl.a. vært gjesteprofessor eller hatt forskningsopphold  ved en rekke institusjoner i andre land, hatt ulike verv i Norges forskningsråd, vært forskningsleder ved Senter for grunnforskning ved Det norske Videnskaps-Akademi, ledet Statens granskningsutvalg for Oslo kommune, Opplæringslovutvalget, Stortingets granskningskommisjon for bankkrisen og Stortingets granskningskommisjon for Gardermoen.
(Se nærmere i "CV")

Han er bl.a. styreleder ved Institutt for samfunnsforskning (Oslo), formann/viseformann i den histrisk-filosofiske klassen i Det norske Videnskaps-Akademi, visepresident i International Association of Constitutional Law og i Europarådets ”Group of independent experts on the European Charter of Local Self-Government”.

Han er leder for Avdeling for konstitusjonell rett ved Institutt for offentlig rett, og for Forskergruppen i konstitusjonelle studier ved Det juridiske fakultet.

Forskningsfelt

Hovedarbeidsområdet er norsk og komparativ (sammenlignende) forvaltningsrett og konstitusjonell rett.

Ved siden av spørsmål i grenselandet mellom offentlig og privat rett (se ovenfor) har han bl.a. publisert om materielle og prosessuelle spørsmål i den alminnelige forvaltningsrett, ”uavhengige” organer i forvaltningen, politisk styring og ansvar, konstitusjonelle kulturer, forholdet mellom rett og demokrati, domstolskontroll med lover, ytringsfrihet, konstitusjoner som politiske redskaper og forholdet mellom parlament og regjering.

Smith publiserer særlig på norsk, engelsk og fransk.

Se også publikasjonsoversikt.

Emneord: Forvaltningsrett, Konstitusjonell rett

Publikasjoner

Publikasjoner

For en full oversikt, se fullstendig publikasjonsliste

Bøker

 1. Forvaltningsrett og blandingsadministrasjon. Oslo: Tanum-Norli, 1979. 157 s.

 2. Organisasjoner i fiskeriforvaltningen: fiskesalgslagenes rettsstilling, særlig som forvaltningsorganer og som sammenslutninger. Oslo: Tanum-Norli, 1979. XXI, 889 s. [Doktoravhandling - Universitetet i Oslo].

 3. Landbrukssamvirket og forvaltningsretten/ Eivind Smith og Morten Søvik. Oslo: Universitetsforlaget, 1983. IX, 123 s. - (Institutt for offentlig retts skriftserie; 1983:4).

 4. Avtalerett eller forvaltningsrett: om A/S Vinmonopolet og forvaltningsloven. Oslo: Universitetsforlaget, 1984. 24 s. - (Institutt for offentlig retts skriftserie; 1984:2).

 5. Rettssikkerhet ved offentlig tjenesteyting: forvaltningslovens anvendelse ved fordeling av tjenester. Oslo: Tanum-Norli, 1984. 144 s.

 6. "Jus" og "politikk" i det norske statsliv/ Eivind Smith (red.). Oslo: Universitetsforlaget, 1989. 175 s.

 7. Menneskerettighetene i den nasjonale rett i Frankrike og Norge/ Eivind Smith (red.). Oslo: Universitetsforlaget, 1990. 193 s.

 8. Les droits de l'homme dans le droit national en France et en Norvège/ E. Smith (Éd.). Paris: Economica, 1990. 204 s.

 9. Høyesterett og folkestyret: prøvingsretten overfor lover. Oslo: Universitetsforlaget, 1993. 382 s.

 10. Eckhoff, Torstein: Forvaltningsrett. 5. utg./ ved Eivind Smith. Oslo: Tano, 1994. XVI, 678 s.

 11. Constitutional justice under old constitutions/ edited by Eivind Smith. The Hague: Kluwer Law International, 1995. XIX, 402 s.

 12. National parliaments as cornerstones of European integration/ edited by Eivind Smith. The Hague: Kluwer Law International, 1996. X, 195 s.

 13. Eckhoff, Torstein og Eivind Smith: Forvaltningsrett. 6. utg. Oslo: Tano Aschehoug, 1997. XXI, 695 s.

 14. Makt uten ansvar?: om Riksretten i vår tid/ Eivind Smith (red.). Oslo: Tano Aschehoug, 1997. 173 s.

 15. Regjeringens opplysningsplikt overfor Stortinget. Oslo: Universitetsforlaget, 1997. 229 s.

 16. Taushetsplikt og kildevern for forskere. Oslo: Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora, 1998. 42, 17 s.

 17. Eckhoff, Torstein og Eivind Smith: Forvaltningsrett. 6. utg., 2. oppl. Oslo: Tano Aschehoug, 1999. XXI, 695 s.

 18. Demokrati på svenskt vis/ Olof Petersson [et al.]. Stockholm: SNS förlag, 1999. 152 s. - (Demokratirådets rapport; 1999).

 19. Democracy the Swedish way/ Olof Petersson [et al.]. Stockholm: SNS förlag, 1999. 164 s. - (Report from the Democratic Audit of Sweden; 1999).

 20. Inhabil eller inkompetent?: om kravene til habilitet i Norsk kulturråd. Oslo: Norsk kulturråd, 2000. 37 s. - (Notat/ Norsk kulturråd; 39).

 21. Demokratiet i konstitusjonelle bånd? Oslo: Makt- og demokratiutredningen 1998-2003, 2000. 77 s. - (Rapportserien/ Makt- og demokratiutredningen 1998-2003; 20).

 22. Trond Berg Eriksen, Eirik Newth, Stein Ringen, Eivind Smith: Fakler om vitenskap og samfunn. Til Den polytekniske forenings 150-Års jubileum. Oslo, 2002: Gyldendal Akademisk. 207 s.

 23. Stat og rett. Artikler i utvalg 1980-2001. Oslo: Universitetsforlaget, 2002. 782 s.

 24. Grundlagens makt. Konstitutionen som politiskt redskap och som rettslig norm/ Eivind Smith (red.). Stockholm: SNS Förlag, 2002. 233 s.

 25. The Constitution as an Instrument of Change/ Eivind Smith (ed.). Stockholm: SNS Förlag, 2003. 249 s.

 26. Eckhoff, Torstein og Eivind Smith: Forvaltningsrett. 7. utg. Oslo: Universitetsforlaget, 2003. XXI, 538 s.

 27. Eckhoff, Torstein og Eivind Smith: Forvaltningsrett. 7. utg. 2. opplag. Oslo: Universitetsforlaget, 2004. XXI, 538 s.

 28. Demokratins grundlag/ Olof Petersson, Lauri Karvonen, Eivind Smith, Birgitta Swedenborg. Stockholm: SNS Förlag, 2004. 163 s.

 29. Konstitutionell demokrati/ Eivind Smith og Olof Petersson (red.). Stockholm: SNS Förlag, 2004. 232 s.

 30. Forvaltningsrett. 8. utg. Oslo: Universitetsforlaget, 2006. XXI, 554 s.

 31. Medierna och yttrandefriheten/ Olof Petersson, Anker Brink Lund, Eivind Smith, Lennart Weibull. Stockholm: SNS Förlag, 2007. 186 s.

 32. Konstitusjonelt demokrati. Foreløpig utgave. Bergen: Fagbokforlaget, 2008. 354 s.

 33. Eckhoff, Torstein og Eivind Smith: Forvaltningsrett. 8. utg. 2. opplag. Oslo: Universitetsforlaget, 2008. XXI, 554 s.

 34. Tvisteløsningsordninger mellom stat og kommune/ Iris Nguyên-Duy, Eivind Smith, Harald Baldersheim. Oslo: Unipub, 2009. 154 s.

 35. Konstitusjonelt demokrati. Bergen: Fagbokforlaget, 2009. 504 s.

 36. Forvaltningsrett. 9. utg. Oslo: Universitetsforlaget, 2010. 2010, 602 s.

 • Smith, Eivind (2019). Egalité, genre et constitution, I: Xavier Magnon (red.),  Annuaire International de Justice Constitutionnelle 2018.  Economica.  ISBN 978-2-7178-7081-7.  kapittel.  s 377 - 384
 • Smith, Eivind (2019). Miljøparagrafen - kritisk lest, I: Ole Kristian Fauchald & Eivind Smith (red.),  Mellom jus og politikk. Grunnlovens § 112.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2701-3.  Kapittel.  s 151 - 172
 • Smith, Eivind & Fauchald, Ole Kristian (2019). Innledende betraktninger, I: Ole Kristian Fauchald & Eivind Smith (red.),  Mellom jus og politikk. Grunnlovens § 112.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2701-3.  Kapittel.  s 10 - 16
 • Bragdø-Ellenes, Sunniva Cristina & Smith, Eivind (2018). Remarques sur le contentieux des étrangers en Norvège, I: Olivier Dubos (red.),  Mélanges en l'honneur de Bernard Pacteau : Cinquante ans de contentieux publics.  Mare & Martin.  ISBN 978-2-84934-343-2.  kapittel.  s 169 - 181
 • Smith, Eivind (2018). 40 ans d'évolution de relations entre les citoyens et l'administration en Norvège, I: Jean Marie Pontier (red.),  Annuaire Europeen d'Administration Publique 2017.  Presses Universitaires d'Aix-Marseille.  ISBN 9782731411287.  Etude.  s 213 - 227
 • Smith, Eivind (2018). Grundrechte in Norwegen, I: Detlef Merten & Hans-Jürgen Papier (red.),  Handbuch der Grundrechte in Deutschland und Europa. Band X Grundrechte in West-, Nord- und Südeuropa.  C.F. Müller.  ISBN 978-3-8114-9111-3.  § 295.  s 309 - 340
 • Smith, Eivind (2018). Judicial Review of Legislation, In Helle Krunke & Björg Thorarensen (ed.),  The Nordic Constitutions. A Comparative and Contextual Study.  Hart Publishing Ltd.  ISBN 978-1-5099-1093-9.  5.  s 107 - 132
 • Smith, Eivind (2018). Juge constitutionnel et interprétation des normes, I: Xavier Magnon (red.),  Annuaire International de Justice Constitutionnelle XXXIII.  Economica.  ISBN 978-2-7178-7027-5.  Kapittel.  s 395 - 407
 • Smith, Eivind (2017). Dommerrekruttering og domstolenes uavhengighet. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  34(1), s 20- 35
 • Smith, Eivind (2017). Migrations internationales et justice constitutionnelle, I: Xavier Philippe (red.),  Annuaire international de justice constitutionnelle.  Economica.  ISBN 978-2-7178-6973-6.  Kapittel.  s 441 - 450
 • Smith, Eivind (2016). Constitution et droits sociaux: Norvège, I: Xavier Philippe (red.),  Annuaire international de justice constitutionnelle 2015.  Economica.  ISBN 978-2-7178-6905-7.  Kapittel.  s 367 - 375
 • Smith, Eivind (2016). Historical tradition as a vector of constitutional identity in Scandinavia, with special focus on Norway, In Marton Sulyok (ed.),  Dialogue and Identity. Dialogue et identite. Dialog und identität.  Magyar Közlöny Lap- es Könyvkiado Kft..  ISBN 978-615-5269-88-2.  Kapittel.  s 91 - 100
 • Smith, Eivind (2016). La Constitution, droit positif depuis deux siècles: variations sur le thème de la justice constitutionnelle en démocratie. Revue française de droit constitutionnel.  ISSN 1151-2385.  (106), s 463- 472
 • Smith, Eivind (2016). Minnetale over professor Asbjørn Kjønstad, I: Anne-Marie Astad (red.),  Årbok 2015 Det Norske Videnskaps-Akademi.  Det Norske Videnskaps-Akademi.  ISBN 978-82-7099-865-4.  Artikkel.  s 129 - 132
 • Smith, Eivind (2016). Norges Høyesterett - en "konstitusjonsdomstol"?, I:  Festskrift til Jens Peter Christensen.  Jurist- og Økonomforbundets Forlag.  ISBN 978-87-574-3544-3.  Kapittel.  s 681 - 702
 • Smith, Eivind (2015). "... forblir Norges folkekirke": Om Grunnlovens ordvalg og dens juridiske konsekvenser, I: Stephanie Dietrich; Hallgeir Elstad; Beate Fagerli & Vidar Leif Haanes (red.),  Folkekirke nå.  Verbum Akademisk.  ISBN 9788254313121.  Kapittel.  s 60 - 71
 • Smith, Eivind (2015). Juges constitutionnels et doctrine, I: Xavier Philippe (red.),  Annuaire International de Justice Constitutionnelle.  Economica.  ISBN 978-2-7178-6085-6.  Kapittel.  s 425 - 434
 • Smith, Eivind (2015). "Ministerstyre" - et hinder for samordning?. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  (3), s 258- 434
 • Smith, Eivind; Delperèe, Francis & Delvolve, Pierre (2015). Avis sur le quatrième amendement de la Constitution de la Hongrie, I:  Constitutions nationales et integration europeenne. L'exemple hongrois.  Bruylant.  ISBN 978-2-8027-5013-0.  Annexe.  s 149 - 230
 • Smith, Eivind (2014). Det konstitusjonelle demokratiet: Grunnlovens betydning for politisk praksis, I: Harald Baldersheim & Øyvind Østerud (red.),  Det norske demokratiet i det 21. århundre.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245016147.  Kapittel 7.  s 114 - 134
 • Smith, Eivind (2014). La multiplication de garanties et des juges dans la protection des droits fondamentaux, I: Xavier Philippe (red.),  Annuaire International de Justice Constitutionnelle 2013.  Economica.  ISBN 978-2-7178-6737-4.  Norvège.  s 369 - 283
 • Smith, Eivind (2014). Secret, transparence et corruption des administrations, I: Jean-Marie Pontier (red.),  Annuaire Europeen d'Administration Publique 2013.  Presses Un iversitaires d'Aix-Marseille.  ISBN 978-2-7314-0953-6.  Kapittel.  s 169 - 182
 • Smith, Eivind (2014). Stortinget som konstituert statsmakt, I: Hanne Marthe Narud; Knut Heidar & Olav Tore Grønlie (red.),  Stortingets historie 1964-2014.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1586-7.  Kapittel.  s 199 - 224
 • Smith, Eivind (2013). Armee et administration en Norvège, I: Jean-Marie Pontier (red.),  Annuaire Europeen d'Administration Publique 2012.  Presses Universitaires d'ix-Marseille.  ISBN 9782731409000.  Kapittel.  s 195 - 204
 • Smith, Eivind (2013). "Formalisme, konstruktivisme, begrepsjurisprudens og syntetisk rettsvitenskap"? Enda litt mer om (ulike formuleringer av) kravet om "hjemmel i lov", I: Marius Stub; Ida Hjort Kraby (red.),  Forsker og formidler. Festskrift til Erik Magnus Boe på 70-årsdagen 17. april 2013.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02201-7.  Kapittel.  s 296 - 313
 • Smith, Eivind (2013). Historiens slør: "Grunnloven er full av paragrafer som ikke lenger har noe reelt innhold ...", I: Eirik Holmøyvik (red.),  Tolkingar av Grunnlova. Om forfatningsutviklinga 1814-2014.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3633-5.  Kapittel 6.  s 171 - 193
 • Smith, Eivind (2013). "Internasjonalisering av retten". Noen kommentarer, I: Asbjørn Kjønstad (red.),  Nye trender i rettsvitenskapen.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-45075-2.  Kapittel.  s 73 - 78
 • Smith, Eivind (2013). Le juge constitutionnel et les équilibres financiers : Quelques remarques à propos de la Norvège, I: Xavier Philippe (red.),  Annuaire International de Justice Constitutionnelle 2012.  Economica.  ISBN 978-2-7178-6622-3.  Artikkel.  s 385 - 390
 • Smith, Eivind (2013). "Rettssikkerhet" og "kommunalt selvstyre", I: Karl Harald Søvig; Sigrid Eskeland Schutz & Ørnulf Rasmussen (red.),  Undring og erkjennelse. Festskrift til Jan Fridthjof Bernt 70 år.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1253-8.  Kapittel.  s 635 - 643
 • Smith, Eivind (2013). Sentralbanken som uavhengig myndighet under konstitusjonen?, I: Thomas Bull; Olle Lundin & Elisabeth Rynning (red.),  Allmänt och enskilt. Festskrift till Lena Marcusson.  Iustus förlag.  ISBN 978-91-7678-848-6.  Kapittel.  s 337 - 347
 • Hanssen, Gro Sandkjær; Saglie, Jo & Smith, Eivind (2012). KS i det norske flernivådemokratiet, I: Marit Reitan; Jo Saglie & Eivind Smith (red.),  Det norske flernivådemokratiet.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-321-8.  Kapittel 10.  s 311 - 339 Vis sammendrag
 • Reitan, Marit; Saglie, Jo & Smith, Eivind (2012). Det norske flernivådemokratiet – sett ovenfra og nedenfra, I: Marit Reitan; Jo Saglie & Eivind Smith (red.),  Det norske flernivådemokratiet.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-321-8.  Innledning.  s 9 - 30 Vis sammendrag
 • Reitan, Marit; Saglie, Jo & Smith, Eivind (2012). Nasjonal styring og lokal autonomi i flernivådemokratiet, I: Marit Reitan; Jo Saglie & Eivind Smith (red.),  Det norske flernivådemokratiet.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-321-8.  Avslutning.  s 341 - 356 Vis sammendrag
 • Smith, Eivind (2012). Den smale sti. Noen kommentarer om å forvalte rikdom. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  29(1), s 92- 97
 • Smith, Eivind (2012). En naturlov? Om kommunenes plass på bunnen av forvaltningshierarkiet, I: Marit Reitan; Jo Saglie & Eivind Smith (red.),  Det norske flernivådemokratiet.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-321-8.  kapittel.  s 31 - 66
 • Smith, Eivind (2012). Er statsforvaltningen bundet av loven?, I: Liv Signe Navarsete (red.),  Kommuneloven 20 år - 2012 Artikkelsamling.  Kommunal- og regionaldepartementet.  Kapittel 4.  s 23 - 29
 • Smith, Eivind (2012). Flere menneskerettigheter i grunnloven?. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  (6), s 323- 338
 • Smith, Eivind (2012). Høyesterett som statsmakt: Innordnet, men uavhengig?, I: Bård Tønder (red.),  Dommernes uavhengighet. Den norske dommerforening 100 år.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1110-4.  Kapittel.  s 149 - 180
 • Smith, Eivind (2012). Les fonctions symboliques des constitutions, I: Michel Troper (red.),  Traite international de droit constitutionnel. Tome I. Theorie de la Constitution.  Editions Dalloz.  ISBN 978-2-247-10744-5.  Titre V - Kapittel.  s 767 - 795
 • Smith, Eivind (2012). Norge som sekulær stat: Et konstitusjonelt perspektiv, I: Sindre Bangstad; Oddbjørn Birger Leirvik & Ingvill Thorson Plesner (red.),  Sekularisme-med norske briller.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-536-7.  Kapittel.  s 99 - 120
 • Smith, Eivind (2012). Norway - Supreme Court on non-retroactivity of new legislation regarding crimes of war. Public Law.  ISSN 0033-3565.  s 577- 578
 • Smith, Eivind (2012). The renewal of the Constitution, or on the vagueness of key words. Journal of constitutional law.  ISSN 2147-1061.  1(1), s 629- 645
 • Smith, Eivind (2012). Uavhengig myndighetsutøvelse. Statlige forvaltningsorganers rettslige status og posisjon overfor ledelsen av den utøvende makt (Kongen og departementet), I: Hans Christian Holte (red.),  Uavhengig eller bare uavklart? Organisering av statlig myndighetsutøvelse.  Difi.  Vedlegg.  s 47 - 79
 • Baldersheim, Harald & Smith, Eivind (2011). Kommunalt sjølvstyre og lokalt folkestyre i velferdsstaten - risikabelt samband, I: Harald Baldersheim & Eivind Smith (red.),  Lokalt demokrati uten kommunalt selvstyre?.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-314-0.  Kapittel 1.  s 9 - 24
 • Smith, Eivind (2011). Constitutional courts as positive legislators, In Allan R. Brewer-Carias (ed.),  Constitutional courts as positive legislators. A comparative law study.  Cambridge University Press.  ISBN 978-1-107-01165-6.  kapittel.  s 693 - 700
 • Smith, Eivind (2011). Hinderløypa: Grunnlovsfesting av kommunalt selvstyre i Norge?, I: Harald Baldersheim & Eivind Smith (red.),  Lokalt demokrati uten kommunalt selvstyre?.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-314-0.  Kapittel 3.  s 49 - 72
 • Smith, Eivind (2011). Le droit pénal dans l'optique d'une vieille Constitution, I: Xavier Philippe (red.),  Annuaire International de Justice Constitutionnelle.  Economica.  ISBN 978-2-7178-6085-6.  Kapittel.  s 301 - 308
 • Smith, Eivind (2011). Les juges constitutionnels et parlements, I: Xavier Philippe (red.),  Annuaire International de Justice Constitutionnelle.  Economica.  ISBN 978-2-7178-6085-6.  Chapitre.  s 357 - 362
 • Smith, Eivind (2011). Likheter og skillelinjer i nordisk forvaltningsrett, I: Kristina Ståhl (red.),  Förhandlingarna vid Det 39:e nordiska juristmötet i Stockholm 18-19 augusti 2011.  Den svenska styrelsen.  Rapport.  s 609 - 620
 • Smith, Eivind (2011). Norway - Supreme Court strongly reaffirms supremacy of constitution by striking down controversial legislative provisions. Public Law.  ISSN 0033-3565.  s 188- 190
 • Smith, Eivind (2011). Old and protected? On the "supra-constitutional" clause in the Constitution of Norway. Israel Law Review.  ISSN 0021-2237.  44(3), s 369- 388
 • Smith, Eivind (2011). Vil de som er imot, rekke opp hånden? Om menneskerettigheter, (annen) rett og demokrati. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  1, s 49- 60
 • Smith, Eivind (2010). And They Lived Happily Together? On the relationship between Confessionalism, establishment and Secularism under the Constitution of Norway, In Lisbeth Christoffersen; Kjell Åke Modéer; Svend Andersen & Niels Valdemar Vinding (ed.),  Law & Religion in the 21st Century - Nordic Perspectives.  Jurist- og Økonomforbundets Forlag.  ISBN 978-87-574-2368-6.  Chapter 5.  s 123 - 144
 • Smith, Eivind (2010). Chronique de justice constitutionnelle norvégienne 2006-2009, I: Xavier Philippe (red.),  Annuaire International de Justice Constitutionnelle. Vol. 25/2009.  Economica.  ISBN 978-2-7178-5932-4.  Kapittel.
 • Smith, Eivind (2010). Democracy’s Responses to its Opponents, In Julia Iliopoulos-Strangas (ed.),  Rule of Law, Freedom and Security in Europe.  Nomos Verlagsgesellschaft.  ISBN 978-2-8027-3004-0.  Kapittel.
 • Smith, Eivind (2010). E pluribus unum: Towards a United Europe in the Field of Public Law?. Revue européenne de droit public = European Review of Public Law.  ISSN 1105-1590.  22(1)
 • Smith, Eivind (2010). Hemmelige elektroniske valg?. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  49(6), s 307- 323
 • Smith, Eivind (2010). Hvem bør endre grunnloven? Randbemerkninger til plenumsdommen om Opplysningsvesenets Fond. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.
 • Smith, Eivind (2010). Le juge constitutionnel et la proportionnalité, I: Xavier Philippe (red.),  Annuaire International de Justice Constitutionnelle. Vol. 25/2009.  Economica.  ISBN 978-2-7178-5932-4.  Kapittel.
 • Smith, Eivind (2010). L’exemple à travers: Les transformations du contentieux administratif en Norvège, I: Jean-Marie Pontier (red.),  Annuaire européen d'administration publique vol. XXXII/2009.  Presses Universitaires d’Aix-Marseille.  ISBN 978-2-7314-0726-6.  kapittel.
 • Smith, Eivind (2009). Frankrike - ett konstitutionellt laboratorium, I: Anders Melbourne (red.),  Förfatningskulturer.  Sekel bokförlag.  ISBN 978-91-85767-33-5.  Kapittel.  s 69 - 87

Se alle arbeider i Cristin

 • Fauchald, Ole Kristian & Smith, Eivind (red.) (2019). Mellom jus og politikk. Grunnloven § 112. Fagbokforlaget.  ISBN 9788245027013.  252 s.
 • Fauchald, Ole Kristian & Smith, Eivind (red.) (2019). Mellom jus og politikk. Grunnlovens § 112. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2701-3.  243 s.
 • Smith, Eivind (2018). Forvaltningsrett. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03094-4.  593 s.
 • Smith, Eivind (2017). Konstitusjonelt demokrati. Statsforfatningsretten i prinsipielt og komparativt lys. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2274-2.  429 s.
 • Smith, Eivind (2015). Konstitusjonelt demokrati. Statsforfatningsretten i prinsipielt og komparativt lys.. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1782-3.  483 s.
 • Trocsanyi, Laszlo & Smith, Eivind (2015). Constitutions nationales et integration europeenne. L'exemple hongrois. Bruylant.  ISBN 978-2-8027-5013-0.  355 s.
 • Smith, Eivind (2014). Forvaltningsrett, 10. utgave. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02299-4.  588 s.
 • Ketscher, Kirsten; Lilleholt, Kåre; Smith, Eivind & Syse, Aslak (red.) (2013). Velferd og rettferd : Festskrift til Asbjørn Kjønstad 70 år. Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-42443-2.  703 s.
 • Reitan, Marit; Saglie, Jo & Smith, Eivind (red.) (2012). Det norske flernivådemokratiet. Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-321-8.  359 s. Vis sammendrag
 • Smith, Eivind (2012). Konstitusjonelt demokrati. Statsforfatningsretten i prinsipielt og komparativt lys. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-450-1257-6.  513 s.
 • Smith, Eivind & Baldersheim, Harald (red.) (2011). Lokalt demokrati uten lokalt selvstyre?. Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-314-0.  237 s.
 • Smith, Eivind (2010). Forvaltningsrett, 9. utgave. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01614-6.  602 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Fauchald, Ole Kristian & Smith, Eivind (2019). Innledende betraktninger, I: Ole Kristian Fauchald & Eivind Smith (red.),  Mellom jus og politikk. Grunnloven § 112.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245027013.  Kapittel 1.  s 9 - 16
 • Smith, Eivind (2019). Ordinary judges as constitutional judges: Norway. Rechtspolitisches Forum / Legal Policy Forum. 80.
 • Holmøyvik, Eirik; Fredriksen, Halvard Haukeland; Smith, Eivind & Graver, Hans Petter (2018). Grunnloven hindrer en opplyst offentlig samtale om EØS. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Smith, Eivind (2017). Er Høyesterett en konstitusjonsdomstol?. Jussens venner.  ISSN 0022-6971.  52(2), s 98- 121
 • Askim, Jostein; Baldersheim, Harald; Klausen, Jan Erling; Renå, Helge; Smith, Eivind & Zeiner, Hilde Hatleskog (2013). Hvordan påvirker det statlige tilsynet kommunene og det lokale selvstyret?.
 • Ketscher, Kirsten; Lilleholt, Kåre; Smith, Eivind & Syse, Aslak (2013). Asbjørn Kjønstad som jurist, forsker og rettferdstenker, I: Kirsten Ketscher; Kåre Lilleholt; Eivind Smith & Aslak Syse (red.),  Velferd og rettferd : Festskrift til Asbjørn Kjønstad 70 år.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-42443-2.  kapittel.  s 13 - 16
 • Smith, Eivind; Ketscher, Kirsten; Lilleholt, Kåre & Syse, Aslak (2013). Asbjørn Kjønstad som jurist, forsker og rettferdstenker, I: Kirsten Ketscher; Kåre Lilleholt; Eivind Smith & Aslak Syse (red.),  Velferd og rettferd : Festskrift til Asbjørn Kjønstad 70 år.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-42443-2.  Innledning.  s 13 - 16
 • Bay, Ann-Helén & Smith, Eivind (2012). Institutter mot undergangen?. Forskerforum.  ISSN 0800-1715.  (4), s 34- 35
 • Indset, Marthe; Klausen, Jan Erling; Møller, Geir Holtan; Smith, Eivind & Zeiner, Hilde Hatleskog (2012). Likeverdighet mellom stat og kommunesektor. Vis sammendrag
 • Smith, Eivind (2012). 22.-julikommisjonen og regjeringens skjebne [kronikk]. VG : Verdens gang.  ISSN 0805-5203.
 • Smith, Eivind (2012). Feilskjær om Grunnloven [kronikk]. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Smith, Eivind (2012). Hvilke menneskerettigheter i grunnloven? [kronikk]. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Smith, Eivind (2012). Institutter mot undergangen? [Kronikk]. Forskerforum.  ISSN 0800-1715.  (4)
 • Smith, Eivind (2012). Likeverdighet mellom stat og kommunesektor.
 • Smith, Eivind (2012). The straight and narrow path. Reflections on managing wealth.
 • Smith, Eivind (2011). Demokrati?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 3- 3
 • Smith, Eivind (2011). "Rett" kan være galt. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 21- 21
 • Smith, Eivind & Baldersheim, Harald (2011). Veikt lokalt sjølvstyre. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Smith, Eivind & Bjørlykke, Knut (2011). Knebling av fagfolk. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.  s 3- 3
 • Smith, Eivind; Indset, Marthe; Klausen, Jan Erling & Winsvold, Marte Slagsvold (2011). Samordning av statlig tilsyn og systemrevisjon som tilsynsmetode.
 • Smith, Eivind (2010). Er jurister mennesker?. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Smith, Eivind (2010). Hva har de å tape?. VG : Verdens gang.  ISSN 0805-5203.
 • Smith, Eivind (2010). Rederiskatt og rettsstat. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.
 • Boe, Erik M & Smith, Eivind (2009, 05. mars). Intervju: – Tyder på uryddighet.  Aftenposten.
 • Kuris, Egidijus & Smith, Eivind (2009). Konstitusjonell lunsj: med professor Egidijus Kuris, Vilnius: Constitutional Justice and the Paradigm of Constitutional Law.
 • Lønning, Inge Johan & Smith, Eivind (2009). Konstitusjonell lunsj: Menneskerettigheter i grunnloven?.
 • Rasch, Bjørn Erik & Smith, Eivind (2009). Konstitusjonell lunsj: Grunnlov og valg i Iran.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 14. mars 2008 09:41 - Sist endret 28. aug. 2015 09:07

Prosjekter

Forskergrupper