Eivind Smith

Professor
Bilde av Eivind  Smith
English version of this page
Telefon 0047-22859418
Mobiltelefon 0047-41305647
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Bibliotheca 0162 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Bakgrunn

Eivind Smith og tok den juridiske doktorgrad i 1979 på en avhandling i grenselandet mellom offentlig og privat rett (”Organisasjoner i fiskeriforvaltningen”, Oslo, 1979: Tanum Norli). Siden 1986 har han vært professor i rettsvitenskap med særlig plikt til å forelese i offentlig rett, med fagansvar for forvaltningsrett, statsforfatningsrett, kommunalrett, fransk for jurister mv.

P.t. leder Smith bl.a. Partilovnemnda https://www.partilovnemnda.no/ 

Ved Det juridiske fakultet har han bl.a. vært instituttleder ved Institutt for offentlig rett, ledet forskningsutvalget og utvalget for samarbeid med utlandet, ledet Avdeling for konstitusjonell rett ved Institutt for offentlig rett og Forskergruppen i konstitusjonelle studier ved Det juridiske fakultet, arrangert et stort antall akademiske møter og seminarer og veiledet en rekke doktorgrads- og masterstudenter.

Utenfor fakultetet har han blant annet

 • vært gjesteprofessor eller hatt forskningsopphold  ved mange institusjoner i en rekke land,
 • hatt ulike verv i Norges forskningsråd, Riksbankens Jubileumsfond (Sverige) og forskningsråd mv. i andre land,   
 • vært forskningsleder ved Senter for grunnforskning ved Det norske Videnskaps-Akademi,
 • ledet Opplæringslovutvalget, Statens granskningsutvalg for Oslo kommune, Stortingets granskningskommisjon for bankkrisen og Stortingets granskningskommisjon for Gardermoen, 
 • vært medlem av Ytringsfrihetskommisjonen,
 • styreleder ved Institutt for samfunnsforskning (Oslo) og i Dagbladets stiftelse,
 • formann/viseformann i den historisk-filosofiske klassen i Det norske Videnskaps-Akademi,
 • visepresident i International Association of Constitutional Law,
 • leder/medlem av en rekke organer i Europarådet

Eivind Smith er

 • æresdoktor ved Universitetene i Aix-Marseille (Frankrike), København (Danmark) og Uppsalas (Sverige),
 • ridder (chevalier) i la Légion d'Honneur (Frankrike) og Officier av l'Ordre des Palmes Académiques (Frankrike), 
 • medlem av bl.a. Det norske Videnskaps-Akademi, Academia Europaea, International Aacademy of Comparative Law, Groupe d'Etudes et de Recherche sur la Justice Constitutionelle (GERJC), European Group of Public Law og Societas Iuris Publici Europaei (SIPE).

Forskningsfelt

Smiths sentrale arbeidsområde er norsk og komparativ (sammenlignende) forvaltningsrett og konstitusjonell rett. Han har et stort antall publikasjoner, særlig på norsk, engelsk og fransk. Emnemessig omfatter de bl.a. grenselandet mellom offentlig og privat rett (se ovenfor), materielle og prosessuelle spørsmål i alminnelig forvaltningsrett, politisk styring og ansvar, ”uavhengige” forvaltningsorganer, konstitusjonelle kulturer, forholdet mellom rett og demokrati, domstolskontroll med lover, ytringsfrihet, konstitusjoner som politiske redskaper og forholdet mellom parlament og regjering.

Se også publikasjonsoversikt samt https://www.cristin.no

Nyere publikasjoner (utvalg)

Konstitusjonelt demokrati, 4. utg. (Bergen: Fagbokforlaget, 2017)

Forvaltningsrett, 11. utg. (Oslo: Universitetsforlaget, 2018)

Mellom jus og politikk. Grunnloven § 112 - med Ole Kristian Fauchald (Bergen: : Fagbokforlaget, 2019) 

Er Høyesterett en "konstitusjonsdomstol"? Jussens Venner 2/2017 

‘… destroy all sense of dependence’: On the Selection and Independence of the Judiciary in Norway. I: European Yearbook of Constitutional Law 2019 (T.M.C. Asser Press)

Dommerrekruttering og domstolenes uavhengighet. Nytt Norsk Tidsskrift 1/2017

"Beredskapslov" i fredstid. Klassekampen 25.09.2019

Trygderetten er de facto en domstol. Dagens Næringsliv 18.11.2019.

 

 

Emneord: Konstitusjonell rett, Forvaltningsrett, Statsforfatningsrett

Publikasjoner

 • Smith, Eivind (2022). Døren er høy, porten vid. Hvorfor er det så få som går inn? I Smith, Eivind (Red.), Våre perifere domstoler. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-3930-6. s. 65–92.
 • Smith, Eivind (2022). Perifere domstoler? I Smith, Eivind (Red.), Våre perifere domstoler. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-3930-6. s. 12–18.
 • Smith, Eivind (2022). I Norge avgjøres forvaltningsrettslige saker (stort sett) utenfor domstol. I Ghavanini, Anna Wallermann & Wejedal, Sebastian (Red.), Access to justice i Skandinavien. Santérus Academic Press Sweden. ISSN 978-91-7335-062-4. s. 35–58.
 • Smith, Eivind (2022). Silo- eller samfunnsperspektiv? Sentralforvaltningens organisering i konstitusjonelt perspektiv. I Søgaard, Fridthjof; Offerdal, Kristine & Bjerga, Kjell Inge (Red.), Norsk byråkrati - kan det bli bedre? Tekster om arbeidet i regjeringskontorene. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-3949-8. s. 111–124.
 • Smith, Eivind (2021). Hva skal vi med en grunnlovsbestemmelse om «legalitetsprinsippet»? Lov og Rett. ISSN 0024-6980. s. 110–128.
 • Smith, Eivind (2020). Constraints on the Monarchy and Royal Family in Norway. I Hazell, Robert & Morris, Bob (Red.), The Role of Monarchy in Modern Democracy. European Monarchies Compared. Hart Publishing Ltd. ISSN 978-1-50993-101-9. s. 203–205.
 • Smith, Eivind (2020). Regulation of the Monarchy: Regulating the Size of the Royal Family, the Line of Succession, and Royal Finances - Norway . I Hazell, Robert & Morris, Bob (Red.), The Role of Monarchy in Modern Democracy. European Monarchies Compared. Hart Publishing Ltd. ISSN 978-1-50993-101-9. s. 165–167.
 • Smith, Eivind (2020). Norway: Ceremonial Functions [of Monarchy]. I Hazell, Robert & Morris, Bob (Red.), The Role of Monarchy in Modern Democracy. European Monarchies Compared. Hart Publishing Ltd. ISSN 978-1-50993-101-9. s. 106–108.
 • Smith, Eivind (2020). Political Functions of the Monarchy in Norway. I Hazell, Robert & Morris, Bob (Red.), The Role of Monarchy in Modern Democracy. European Monarchies Compared. Hart Publishing Ltd. ISSN 978-1-50993-101-9. s. 82–86.
 • Smith, Eivind (2020). Constitutional Functions [of Monarchy] in Norway. I Hazell, Robert & Morris, Bob (Red.), The Role of Monarchy in Modern Democracy. European Monarchies Compared. Hart Publishing Ltd. ISSN 978-1-50993-101-9. s. 49–52.
 • Smith, Eivind (2020). Constitution et environnement: Norvège. I Magnon, Xavier (Red.), Annuaire International de Justice Constitutionnelle 2019. Economica. ISSN 978-2-7178-7133-3. s. 417–426.
 • Smith, Eivind (2020). Å grunnlovfeste det mindre betydningsfulle: Grunnloven § 113 , Festskrift til Karsten Revsbech. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. ISSN 978-87-574-4357-8. s. 247–264.
 • Smith, Eivind (2019). Ordinary Judges as Constitutional Judges: Norway, Funktionsbedingungen unabhängiger Vervassungsgerichtbarkeit. Rechtspolitisches Symposium / Legal Policy Symposium. Band 19 . Peter Lang Publishing Group. ISSN 978-3-631-82634-8. s. 167–178.
 • Smith, Eivind (2019). L'obligation généralisée de motivation des actes administratifs individuels depuis cinquante ans: le cas de la Norvège . I Custos, Dominique & Larralde, Jean-Manuel (Red.), Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux: La motivation des actes administratifs. Le droit francais à la lumière du droit administratif comparé. Presses Universitaires de Caen. ISSN 978-2-84133-960-0. s. 109–113.
 • Smith, Eivind (2019). '... destroy all sense of dependence'. On the Selection and Independence of the Judiciary in Norway . I Hirsch Ballin, Ernst; van der Schyff, Gerhard & Stremler, Maarten (Red.), European Yearbook of Constitutional Law 2019. Judicial Power: Safeguards and Limits in a Democratic Society. T.M.C. Asser Press. ISSN 978-94-6265-358-0. s. 121–141. doi: 10.1007/978-94-6265-359-7_6.
 • Smith, Eivind (2019). The rise and fall of the quasi-bicameral system of Norway (1814-2007) . I Bijleveld, Nikolaj; Grittner, Colin; Smith, David E. & Verstegen, Wybren (Red.), Reforming senates. Upper legislative houses in North Atlantic small powers 1800-present. Routledge. ISSN 978-0-367-33968-5. s. 29–41. doi: https%3A/doi.org/10.4324/9780429323119.
 • Smith, Eivind (2019). Miljøparagrafen - kritisk lest. I Fauchald, Ole Kristian & Smith, Eivind (Red.), Mellom jus og politikk. Grunnlovens § 112. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-2701-3. s. 151–172.
 • Smith, Eivind (2019). Egalité, genre et constitution. I Magnon, Xavier (Red.), Annuaire International de Justice Constitutionnelle 2018. Economica. ISSN 978-2-7178-7081-7. s. 377–384.
 • Smith, Eivind (2018). 40 ans d'évolution de relations entre les citoyens et l'administration en Norvège. I Pontier, Jean Marie (Red.), Annuaire Europeen d'Administration Publique 2017. Presses Universitaires d'Aix-Marseille . ISSN 9782731411287. s. 213–227.
 • Smith, Eivind (2018). Juge constitutionnel et interprétation des normes. I Magnon, Xavier (Red.), Annuaire International de Justice Constitutionnelle XXXIII. Economica. ISSN 978-2-7178-7027-5. s. 395–407.
 • Smith, Eivind (2018). Judicial Review of Legislation. I Krunke, Helle & Thorarensen, Björg (Red.), The Nordic Constitutions. A Comparative and Contextual Study. Hart Publishing Ltd. ISSN 978-1-5099-1093-9. s. 107–132. doi: 10.5040/9781509910960.ch-005.
 • Bragdø-Ellenes, Sunniva Cristina & Smith, Eivind (2018). Remarques sur le contentieux des étrangers en Norvège. I Dubos, Olivier (Red.), Mélanges en l'honneur de Bernard Pacteau : Cinquante ans de contentieux publics. Mare & Martin. ISSN 978-2-84934-343-2. s. 169–181.
 • Smith, Eivind (2018). Grundrechte in Norwegen. I Merten, Detlef & Papier, Hans-Jürgen (Red.), Handbuch der Grundrechte in Deutschland und Europa. Band X Grundrechte in West-, Nord- und Südeuropa. C.F. Müller. ISSN 978-3-8114-9111-3. s. 309–340.
 • Smith, Eivind (2017). Migrations internationales et justice constitutionnelle. I Philippe, Xavier (Red.), Annuaire international de justice constitutionnelle. Economica. ISSN 978-2-7178-6973-6. s. 441–450.
 • Smith, Eivind (2017). Dommerrekruttering og domstolenes uavhengighet. Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X. 34(1), s. 20–35. doi: 10.18261/issn.1504-3053-2017-01-03.
 • Smith, Eivind (2016). Historical tradition as a vector of constitutional identity in Scandinavia, with special focus on Norway. I Sulyok, Marton (Red.), Dialogue and Identity. Dialogue et identite. Dialog und identität. Magyar Közlöny Lap- es Könyvkiado Kft.. ISSN 978-615-5269-88-2. s. 91–100.
 • Smith, Eivind (2016). Minnetale over professor Asbjørn Kjønstad. I Astad, Anne-Marie (Red.), Årbok 2015 Det Norske Videnskaps-Akademi. Det Norske Videnskaps-Akademi. ISSN 978-82-7099-865-4. s. 129–132.
 • Smith, Eivind (2016). Norges Høyesterett - en "konstitusjonsdomstol"? Festskrift til Jens Peter Christensen. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. ISSN 978-87-574-3544-3. s. 681–702. doi: 10.18261/issn.1504-3126-2017-02-02.
 • Smith, Eivind (2016). Constitution et droits sociaux: Norvège. I Philippe, Xavier (Red.), Annuaire international de justice constitutionnelle 2015. Economica. ISSN 978-2-7178-6905-7. s. 367–375.
 • Smith, Eivind (2016). La Constitution, droit positif depuis deux siècles: variations sur le thème de la justice constitutionnelle en démocratie. Revue française de droit constitutionnel. ISSN 1151-2385. s. 463–472. doi: 10.3917/rfdc.106.0463.
 • Smith, Eivind; Delperèe, Francis & Delvolve, Pierre (2015). Avis sur le quatrième amendement de la Constitution de la Hongrie, Constitutions nationales et integration europeenne. L'exemple hongrois. Bruylant. ISSN 978-2-8027-5013-0. s. 149–230.
 • Smith, Eivind (2015). "Ministerstyre" - et hinder for samordning? Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X. s. 258–434.
 • Smith, Eivind (2015). "... forblir Norges folkekirke": Om Grunnlovens ordvalg og dens juridiske konsekvenser. I Dietrich, Stephanie; Elstad, Hallgeir; Fagerli, Beate & Haanes, Vidar Leif (Red.), Folkekirke nå. Verbum Akademisk. ISSN 9788254313121. s. 60–71.
 • Smith, Eivind (2015). Juges constitutionnels et doctrine. I Philippe, Xavier (Red.), Annuaire International de Justice Constitutionnelle. Economica. ISSN 978-2-7178-6085-6. s. 425–434.
 • Smith, Eivind (2014). Stortinget som konstituert statsmakt. I Narud, Hanne Marthe; Heidar, Knut & Grønlie, Olav Tore (Red.), Stortingets historie 1964-2014. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-1586-7. s. 199–224.
 • Smith, Eivind (2014). La multiplication de garanties et des juges dans la protection des droits fondamentaux. I Philippe, Xavier (Red.), Annuaire International de Justice Constitutionnelle 2013. Economica. ISSN 978-2-7178-6737-4. s. 369–283.
 • Smith, Eivind (2014). Secret, transparence et corruption des administrations. I Pontier, Jean-Marie (Red.), Annuaire Europeen d'Administration Publique 2013. Presses Un iversitaires d'Aix-Marseille. ISSN 978-2-7314-0953-6. s. 169–182.
 • Smith, Eivind (2014). Det konstitusjonelle demokratiet: Grunnlovens betydning for politisk praksis. I Baldersheim, Harald & Østerud, Øyvind (Red.), Det norske demokratiet i det 21. århundre. Fagbokforlaget. ISSN 9788245016147. s. 114–134.
 • Smith, Eivind (2013). Historiens slør: "Grunnloven er full av paragrafer som ikke lenger har noe reelt innhold ...". I Holmøyvik, Eirik (Red.), Tolkingar av Grunnlova. Om forfatningsutviklinga 1814-2014. Pax Forlag. ISSN 978-82-530-3633-5. s. 171–193.
 • Smith, Eivind (2013). Armee et administration en Norvège. I Pontier, Jean-Marie (Red.), Annuaire Europeen d'Administration Publique 2012. Presses Universitaires d'ix-Marseille. ISSN 9782731409000. s. 195–204.
 • Smith, Eivind (2013). Le juge constitutionnel et les équilibres financiers : Quelques remarques à propos de la Norvège. I Philippe, Xavier (Red.), Annuaire International de Justice Constitutionnelle 2012. Economica. ISSN 978-2-7178-6622-3. s. 385–390.
 • Smith, Eivind (2013). "Rettssikkerhet" og "kommunalt selvstyre". I Søvig, Karl Harald; Schutz, Sigrid Eskeland & Rasmussen, Ørnulf (Red.), Undring og erkjennelse. Festskrift til Jan Fridthjof Bernt 70 år. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-1253-8. s. 635–643.
 • Smith, Eivind (2013). "Internasjonalisering av retten". Noen kommentarer. I Kjønstad, Asbjørn (Red.), Nye trender i rettsvitenskapen. Gyldendal Juridisk. ISSN 978-82-05-45075-2. s. 73–78.
 • Smith, Eivind (2013). Sentralbanken som uavhengig myndighet under konstitusjonen? I Bull, Thomas; Lundin, Olle & Rynning, Elisabeth (Red.), Allmänt och enskilt. Festskrift till Lena Marcusson. Iustus förlag. ISSN 978-91-7678-848-6. s. 337–347.
 • Smith, Eivind (2013). "Formalisme, konstruktivisme, begrepsjurisprudens og syntetisk rettsvitenskap"? Enda litt mer om (ulike formuleringer av) kravet om "hjemmel i lov". I Stub, Marius & Kraby, Ida Hjort (Red.), Forsker og formidler. Festskrift til Erik Magnus Boe på 70-årsdagen 17. april 2013. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02201-7. s. 296–313.
 • Smith, Eivind (2012). The renewal of the Constitution, or on the vagueness of key words. Journal of constitutional law. ISSN 2147-1061. 1(1), s. 629–645.
 • Smith, Eivind (2012). Les fonctions symboliques des constitutions. I Troper, Michel (Red.), Traite international de droit constitutionnel. Tome I. Theorie de la Constitution. Editions Dalloz. ISSN 978-2-247-10744-5. s. 767–795.
 • Smith, Eivind (2012). En naturlov? Om kommunenes plass på bunnen av forvaltningshierarkiet. I Reitan, Marit; Saglie , Jo & Smith, Eivind (Red.), Det norske flernivådemokratiet. Abstrakt forlag. ISSN 978-82-7935-321-8. s. 31–66.
 • Smith, Eivind (2012). Er statsforvaltningen bundet av loven? I Navarsete, Liv Signe (Red.), Kommuneloven 20 år - 2012 Artikkelsamling. Kommunal- og regionaldepartementet. s. 23–29.
 • Smith, Eivind (2012). Uavhengig myndighetsutøvelse. Statlige forvaltningsorganers rettslige status og posisjon overfor ledelsen av den utøvende makt (Kongen og departementet). I Holte, Hans Christian (Red.), Uavhengig eller bare uavklart? Organisering av statlig myndighetsutøvelse. Difi. ISSN 1890-6583. s. 47–79.
 • Smith, Eivind (2012). Norway - Supreme Court on non-retroactivity of new legislation regarding crimes of war. Public Law. ISSN 0033-3565. s. 577–578.
 • Smith, Eivind (2012). Flere menneskerettigheter i grunnloven? Lov og Rett. ISSN 0024-6980. s. 323–338.
 • Smith, Eivind (2012). Den smale sti. Noen kommentarer om å forvalte rikdom. Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X. 29(1), s. 92–97.
 • Smith, Eivind (2012). Høyesterett som statsmakt: Innordnet, men uavhengig? I Tønder, Bård (Red.), Dommernes uavhengighet. Den norske dommerforening 100 år. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-1110-4. s. 149–180.
 • Reitan, Marit; Saglie , Jo & Smith, Eivind (2012). Nasjonal styring og lokal autonomi i flernivådemokratiet. I Reitan, Marit; Saglie , Jo & Smith, Eivind (Red.), Det norske flernivådemokratiet. Abstrakt forlag. ISSN 978-82-7935-321-8. s. 341–356.
 • Hanssen, Gro Sandkjær; Saglie , Jo & Smith, Eivind (2012). KS i det norske flernivådemokratiet. I Reitan, Marit; Saglie , Jo & Smith, Eivind (Red.), Det norske flernivådemokratiet. Abstrakt forlag. ISSN 978-82-7935-321-8. s. 311–339.
 • Reitan, Marit; Saglie , Jo & Smith, Eivind (2012). Det norske flernivådemokratiet – sett ovenfra og nedenfra. I Reitan, Marit; Saglie , Jo & Smith, Eivind (Red.), Det norske flernivådemokratiet. Abstrakt forlag. ISSN 978-82-7935-321-8. s. 9–30.
 • Smith, Eivind (2012). Norge som sekulær stat: Et konstitusjonelt perspektiv. I Bangstad, Sindre; Leirvik, Oddbjørn Birger & Plesner, Ingvill Thorson (Red.), Sekularisme-med norske briller. Unipub forlag. ISSN 978-82-7477-536-7. s. 99–120.
 • Smith, Eivind (2011). Old and protected? On the "supra-constitutional" clause in the Constitution of Norway. Israel Law Review. ISSN 0021-2237. 44(3), s. 369–388. doi: 10.1017/s0021223700018100.
 • Smith, Eivind (2011). Les juges constitutionnels et parlements. I Philippe, Xavier (Red.), Annuaire International de Justice Constitutionnelle. Economica. ISSN 978-2-7178-6085-6. s. 357–362.
 • Smith, Eivind (2011). Likheter og skillelinjer i nordisk forvaltningsrett. I Ståhl, Kristina (Red.), Förhandlingarna vid Det 39:e nordiska juristmötet i Stockholm 18-19 augusti 2011. Den svenska styrelsen. s. 609–620.
 • Smith, Eivind (2011). Le droit pénal dans l'optique d'une vieille Constitution. I Philippe, Xavier (Red.), Annuaire International de Justice Constitutionnelle. Economica. ISSN 978-2-7178-6085-6. s. 301–308.
 • Smith, Eivind (2011). Hinderløypa: Grunnlovsfesting av kommunalt selvstyre i Norge? I Baldersheim, Harald & Smith, Eivind (Red.), Lokalt demokrati uten kommunalt selvstyre?. Abstrakt forlag. ISSN 978-82-7935-314-0. s. 49–72.
 • Smith, Eivind (2011). Vil de som er imot, rekke opp hånden? Om menneskerettigheter, (annen) rett og demokrati. Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X. 1, s. 49–60.
 • Smith, Eivind (2011). Norway - Supreme Court strongly reaffirms supremacy of constitution by striking down controversial legislative provisions. Public Law. ISSN 0033-3565. s. 188–190.
 • Smith, Eivind (2011). Constitutional courts as positive legislators. I Brewer-Carias, Allan R. (Red.), Constitutional courts as positive legislators. A comparative law study. Cambridge University Press. ISSN 978-1-107-01165-6. s. 693–700.
 • Baldersheim, Harald & Smith, Eivind (2011). Kommunalt sjølvstyre og lokalt folkestyre i velferdsstaten - risikabelt samband. I Baldersheim, Harald & Smith, Eivind (Red.), Lokalt demokrati uten kommunalt selvstyre?. Abstrakt forlag. ISSN 978-82-7935-314-0. s. 9–24.
 • Smith, Eivind (2010). And They Lived Happily Together? On the relationship between Confessionalism, establishment and Secularism under the Constitution of Norway. I Christoffersen, Lisbeth; Modéer, Kjell Åke; Andersen, Svend & Vinding, Niels Valdemar (Red.), Law & Religion in the 21st Century - Nordic Perspectives. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. ISSN 978-87-574-2368-6. s. 123–144.
 • Smith, Eivind (2010). Democracy’s Responses to its Opponents. I Iliopoulos-Strangas, Julia (Red.), Rule of Law, Freedom and Security in Europe. Nomos. ISSN 978-2-8027-3004-0.
 • Smith, Eivind (2010). Chronique de justice constitutionnelle norvégienne 2006-2009. I Philippe, Xavier (Red.), Annuaire International de Justice Constitutionnelle. Vol. 25/2009. Economica. ISSN 978-2-7178-5932-4.
 • Smith, Eivind (2010). Le juge constitutionnel et la proportionnalité. I Philippe, Xavier (Red.), Annuaire International de Justice Constitutionnelle. Vol. 25/2009. Economica. ISSN 978-2-7178-5932-4.
 • Smith, Eivind (2010). L’exemple à travers: Les transformations du contentieux administratif en Norvège. I Pontier, Jean-Marie (Red.), Annuaire européen d'administration publique vol. XXXII/2009. Presses Universitaires d’Aix-Marseille. ISSN 978-2-7314-0726-6.
 • Smith, Eivind (2010). E pluribus unum: Towards a United Europe in the Field of Public Law? Revue européenne de droit public = European Review of Public Law. ISSN 1105-1590. 22(1).
 • Smith, Eivind (2010). Hvem bør endre grunnloven? Randbemerkninger til plenumsdommen om Opplysningsvesenets Fond. Lov og Rett. ISSN 0024-6980.
 • Smith, Eivind (2010). Hemmelige elektroniske valg? Lov og Rett. ISSN 0024-6980. 49(6), s. 307–323.
 • Smith, Eivind (2009). Les autorités indépendantes en Norvège. I Pontier, Jean-Marie (Red.), Annuaire européen d'administration publique. Presses Universitaires d'Aix-Marseille. ISSN 9782731406832. s. 161–176.
 • Smith, Eivind (2009). Regeringsrätten som "domstol". I Heckscher, Sten (Red.), Regeringsrätten 100 år. Iustus förlag. ISSN 9789176787267. s. 477–482.
 • Smith, Eivind (2009). Frankrike - ett konstitutionellt laboratorium. I Melbourne, Anders (Red.), Förfatningskulturer. Sekel bokförlag. ISSN 978-91-85767-33-5. s. 69–87.
 • Smith, Eivind (2009). Sweden – reform and rationalisation of Sweden’s constitutional arrangements. Public Law. ISSN 0033-3565. s. 652–654.
 • Smith, Eivind (2008). Le contrôle de l'administration publique par les citoyens en Europe. I Bellanger, Francois (Red.), Surveillance et contrôles de l'administration. Schulthess éditions romandes . ISSN 978-3-7255-5737-0. s. 151–167.
 • Smith, Eivind (2008). A Lawyer's Disease? Customary Change of Constitutions, Festskrift till Johan Hirschfeldt. Iustus förlag. ISSN 978-91-7678-682-6. s. 493–506.
 • Smith, Eivind (2008). Constitution et liberté d'expression en Norvège. I Roux, André & Smith, Eivind (Red.), Annuaire international de justice constitutionnel 2007. Economica. ISSN 978-2-7178-5626-2. s. 347–359.
 • Smith, Eivind (2008). L'enseignement supérieur en Norvège. I Pontier, Jean Marie (Red.), Annuaire européen d'administration publique 2007. Presses universitaires d'Aix-Marseille. ISSN 978-2-7314-0644-3.
 • Smith, Eivind (2008). Norway - the end of bicameralism. Public Law. ISSN 0033-3565. s. 393–395.

Se alle arbeider i Cristin

 • Smith, Eivind (2022). Våre perifere domstoler. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-3930-6. 158 s.
 • Smith, Eivind & Eckhoff, Torstein (2022). Forvaltningsrett, 12. utgave. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-05690-6. 615 s.
 • Smith, Eivind (2021). Konstitusjonelt demokrati. Statsforfatningsretten i prinsipielt og komparativt lys. Femte utgave. Fagbokforlaget. ISBN 9788245036046.
 • Fauchald, Ole Kristian & Smith, Eivind (2019). Mellom jus og politikk. Grunnlovens § 112. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-2701-3. 243 s.
 • Smith, Eivind (2018). Forvaltningsrett. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-03094-4. 593 s.
 • Smith, Eivind (2017). Konstitusjonelt demokrati. Statsforfatningsretten i prinsipielt og komparativt lys. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-2274-2. 429 s.
 • Trocsanyi, Laszlo & Smith, Eivind (2015). Constitutions nationales et integration europeenne. L'exemple hongrois. Bruylant. ISBN 978-2-8027-5013-0. 355 s.
 • Smith, Eivind (2015). Konstitusjonelt demokrati. Statsforfatningsretten i prinsipielt og komparativt lys. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1782-3. 483 s.
 • Smith, Eivind (2014). Forvaltningsrett, 10. utgave. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02299-4. 588 s.
 • Ketscher, Kirsten; Lilleholt, Kåre; Smith, Eivind & Syse, Aslak (2013). Velferd og rettferd : Festskrift til Asbjørn Kjønstad 70 år. Gyldendal Juridisk. ISBN 978-82-05-42443-2. 703 s.
 • Smith, Eivind (2012). Konstitusjonelt demokrati. Statsforfatningsretten i prinsipielt og komparativt lys. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-450-1257-6. 513 s.
 • Reitan, Marit; Saglie , Jo & Smith, Eivind (2012). Det norske flernivådemokratiet. Abstrakt forlag. ISBN 978-82-7935-321-8. 359 s.
 • Smith, Eivind & Baldersheim, Harald (2011). Lokalt demokrati uten lokalt selvstyre? Abstrakt forlag. ISBN 978-82-7935-314-0. 237 s.
 • Smith, Eivind (2010). Forvaltningsrett, 9. utgave. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01614-6. 602 s.
 • Smith, Eivind (2009). Konstitusjonelt demokrati. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-0892-0. 504 s.
 • Eka, Anders; Smith, Eivind & Heckscher, Sten (2008). Festskrift till Johan Hirschfeldt. Iustus förlag. ISBN 978-91-7678-682-6. 564 s.
 • Roux, André & Smith, Eivind (2008). Annuaire international de justice constitutionnel 2007. Economica. ISBN 978-2-7178-5626-2. 939 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Smith, Eivind (2022). Nedgangen i sivile saker: Våre perifere domstoler. Rett24.no.
 • Smith, Eivind (2021). Misforstått selvbilde i Stortingets hus. Kronikk. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Schütz, Sigrid Eskeland; Hambro, Cathrine; Colombo, Esmeralda; Nordtveit, Ernst; Sunde, Jørn Øyrehagen & Smith, Eivind (2021). Klimadommen forklart. Paneldebatt om klimasøksmålet og dets betydning.
 • Smith, Eivind (2020). "Prøvingsretten" omsider grunnlovfestet. Jussens venner. ISSN 0022-6971. 55, s. 325–342. Fulltekst i vitenarkiv
 • Smith, Eivind (2020). Statens syn er ikke tatt ut av den tynne luft . Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372. s. 30–30.
 • Smith, Eivind (2020). Bestemmer Høyesterett hva staten skal gjøre i klimapolitikken? Rett24.no.
 • Smith, Eivind (2020). Dagens sivilprosess er uegnet for mange forvaltningssaker. Rett24.no.
 • Fauchald, Ole Kristian & Smith, Eivind (2019). Innledende betraktninger. I Fauchald, Ole Kristian & Smith, Eivind (Red.), Mellom jus og politikk. Grunnlovens § 112. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-2701-3. s. 9–16.
 • Fauchald, Ole Kristian & Smith, Eivind (2019). Innledende betraktninger. I Fauchald, Ole Kristian & Smith, Eivind (Red.), Mellom jus og politikk. Grunnlovens § 112. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-2701-3. s. 10–16.
 • Holmøyvik, Eirik; Fredriksen, Halvard Haukeland; Smith, Eivind & Graver, Hans Petter (2018). Grunnloven hindrer en opplyst offentlig samtale om EØS. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Smith, Eivind (2017). Er Høyesterett en konstitusjonsdomstol? Jussens venner. ISSN 0022-6971. 52(2), s. 98–121.
 • Ketscher, Kirsten; Lilleholt, Kåre; Smith, Eivind & Syse, Aslak (2013). Asbjørn Kjønstad som jurist, forsker og rettferdstenker. I Ketscher, Kirsten; Lilleholt, Kåre; Smith, Eivind & Syse, Aslak (Red.), Velferd og rettferd : Festskrift til Asbjørn Kjønstad 70 år. Gyldendal Juridisk. ISSN 978-82-05-42443-2. s. 13–16.
 • Smith, Eivind; Ketscher, Kirsten; Lilleholt, Kåre & Syse, Aslak (2013). Asbjørn Kjønstad som jurist, forsker og rettferdstenker. I Ketscher, Kirsten; Lilleholt, Kåre; Smith, Eivind & Syse, Aslak (Red.), Velferd og rettferd : Festskrift til Asbjørn Kjønstad 70 år. Gyldendal Juridisk. ISSN 978-82-05-42443-2. s. 13–16.
 • Smith, Eivind (2012). 22.-julikommisjonen og regjeringens skjebne [kronikk]. VG : Verdens gang. ISSN 0805-5203.
 • Smith, Eivind (2012). Institutter mot undergangen? [Kronikk]. Forskerforum. ISSN 0800-1715.
 • Smith, Eivind (2012). Hvilke menneskerettigheter i grunnloven? [kronikk]. Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Smith, Eivind (2012). Feilskjær om Grunnloven [kronikk]. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Bay, Ann-Helén & Smith, Eivind (2012). Institutter mot undergangen? Forskerforum. ISSN 0800-1715. s. 34–35.
 • Smith, Eivind & Baldersheim, Harald (2011). Veikt lokalt sjølvstyre. Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Smith, Eivind & Bjørlykke, Knut (2011). Knebling av fagfolk. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372. s. 3–3.
 • Smith, Eivind (2011). "Rett" kan være galt. Klassekampen. ISSN 0805-3839. s. 21–21.
 • Smith, Eivind (2011). Demokrati? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116. s. 3–3.
 • Smith, Eivind (2010). Er jurister mennesker? Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Smith, Eivind (2010). Hva har de å tape? VG : Verdens gang. ISSN 0805-5203.
 • Smith, Eivind (2010). Rederiskatt og rettsstat. Lov og Rett. ISSN 0024-6980.
 • Smith, Eivind (2009). Intervju: Råder Jagland til å trekke seg. [Internett]. aftenposten.no.
 • Smith, Eivind (2009). Intervju: Reaksjoner på Hansen. [TV]. NRK.
 • Smith, Eivind (2009). Intervju: Fikk Nav-regning på 23 000. [Avis]. Aftenposten .
 • Smith, Eivind (2009). Intervju: Datatilsynet mener Facebook er blitt et fristed for «gatejustis». [Internett]. www.aftenbladet.no.
 • Boe, Erik M & Smith, Eivind (2009). Intervju: – Tyder på uryddighet. [Avis]. Aftenposten.
 • Smith, Eivind (2009). Intervju: Stortinget er ikke enerådig. [Internett]. dn.no.
 • Smith, Eivind (2009). Intervju: - Granskninger kan forsvinne i Norge - Jusprofessor mener Regjeringens rolle kan bli uheldig. [Avis]. Aftenposten Morgen.
 • Rasch, Bjørn Erik & Smith, Eivind (2009). Konstitusjonell lunsj: Grunnlov og valg i Iran.
 • Lønning, Inge Johan & Smith, Eivind (2009). Konstitusjonell lunsj: Menneskerettigheter i grunnloven?
 • Smith, Eivind (2009). Should Norway introduce administrative courts?
 • Smith, Eivind & Bergh, Lars Magnus (2009). Konferanse: Constitutions and institutions.
 • Kuris, Egidijus & Smith, Eivind (2009). Konstitusjonell lunsj: med professor Egidijus Kuris, Vilnius: Constitutional Justice and the Paradigm of Constitutional Law.
 • Smith, Eivind & Nguyen-Duy, Iris (2009). Konstitusjonell lunsj: Fra sluttrapporten om tvisteløsning mellom stat og kommune.
 • Smith, Eivind (2009). Konstitusjonell lunsj: Om konstitusjoners symbolske funksjoner.
 • Smith, Eivind; Bergh, Lars Magnus & Oliver, Dawn (2009). Seminar: Constitutional conventions-Constitutional conventions in the UK: current developments, -"Customs”, “conventions” and “customary law” in France, -Why discussing “unwritten norms” related to constitutions?
 • Smith, Eivind (2009). Instituttlunsj: Behovet for en "ny" statsforfatningsrett.
 • Smith, Eivind (2008). Grunnlovstolkning på "statens eget område". Lov og Rett. ISSN 0024-6980. s. 1–2.
 • Smith, Eivind (2019). Ordinary judges as constitutional judges: Norway. Institut für Rechtspolitik an der Universität Trier . ISSN 1616-8828.
 • Askim, Jostein; Baldersheim, Harald; Klausen, Jan Erling; Renå, Helge; Smith, Eivind & Zeiner, Hilde Hatleskog (2013). Hvordan påvirker det statlige tilsynet kommunene og det lokale selvstyret? NIBR.
 • Smith, Eivind (2012). The straight and narrow path. Reflections on managing wealth. Norges Bank. ISSN 9788275536592.
 • Smith, Eivind (2012). Likeverdighet mellom stat og kommunesektor. NIBR/Telemarksforskning. ISSN 978-82-7071-937-2.
 • Indset, Marthe; Klausen, Jan Erling; Møller, Geir Holtan; Smith, Eivind & Zeiner, Hilde Hatleskog (2012). Likeverdighet mellom stat og kommunesektor. Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR), Telemarksforskning. ISSN 978-82-7071-937-2.
 • Smith, Eivind; Indset, Marthe; Klausen, Jan Erling & Winsvold, Marte Slagsvold (2011). Samordning av statlig tilsyn og systemrevisjon som tilsynsmetode. NIBR. ISSN 978-82-7071-910-5.
 • Smith, Eivind; Baldersheim, Harald & Nguyen-Duy, Iris (2009). Tvisteløsningsordninger mellom stat og kommune. Institutt for offentlig rett.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 14. mars 2008 09:41 - Sist endret 24. nov. 2021 13:56