Eivind Smith

Professor
Bilde av Eivind  Smith
English version of this page
Telefon 0047-22859418
Mobiltelefon 0047-41305647
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Bibliotheca 0162 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Bakgrunn

Eivind Smith og tok den juridiske doktorgrad i 1979 på en avhandling i grenselandet mellom offentlig og privat rett (”Organisasjoner i fiskeriforvaltningen”, Oslo, 1979: Tanum Norli). Siden 1986 har han vært professor i rettsvitenskap med særlig plikt til å forelese i offentlig rett, med fagansvar for forvaltningsrett, statsforfatningsrett, kommunalrett, fransk for jurister mv.

P.t. leder Smith bl.a. Partilovnemnda https://www.partilovnemnda.no/ 

Ved Det juridiske fakultet har han bl.a. vært instituttleder ved Institutt for offentlig rett, ledet forskningsutvalget og utvalget for samarbeid med utlandet, ledet Avdeling for konstitusjonell rett ved Institutt for offentlig rett og Forskergruppen i konstitusjonelle studier ved Det juridiske fakultet, arrangert et stort antall akademiske møter og seminarer og veiledet en rekke doktorgrads- og masterstudenter.

Utenfor fakultetet har han blant annet

 • vært gjesteprofessor eller hatt forskningsopphold  ved mange institusjoner i en rekke land,
 • hatt ulike verv i Norges forskningsråd, Riksbankens Jubileumsfond (Sverige) og forskningsråd mv. i andre land,   
 • vært forskningsleder ved Senter for grunnforskning ved Det norske Videnskaps-Akademi,
 • ledet Opplæringslovutvalget, Statens granskningsutvalg for Oslo kommune, Stortingets granskningskommisjon for bankkrisen og Stortingets granskningskommisjon for Gardermoen, 
 • vært medlem av Ytringsfrihetskommisjonen,
 • styreleder ved Institutt for samfunnsforskning (Oslo) og i Dagbladets stiftelse,
 • formann/viseformann i den historisk-filosofiske klassen i Det norske Videnskaps-Akademi,
 • visepresident i International Association of Constitutional Law,
 • leder/medlem av en rekke organer i Europarådet

Eivind Smith er

 • æresdoktor ved Universitetene i Aix-Marseille (Frankrike), København (Danmark) og Uppsalas (Sverige),
 • ridder (chevalier) i la Légion d'Honneur (Frankrike) og Officier av l'Ordre des Palmes Académiques (Frankrike), 
 • medlem av bl.a. Det norske Videnskaps-Akademi, Academia Europaea, International Aacademy of Comparative Law, Groupe d'Etudes et de Recherche sur la Justice Constitutionelle (GERJC), European Group of Public Law og Societas Iuris Publici Europaei (SIPE).

Forskningsfelt

Smiths sentrale arbeidsområde er norsk og komparativ (sammenlignende) forvaltningsrett og konstitusjonell rett. Han har et stort antall publikasjoner, særlig på norsk, engelsk og fransk. Emnemessig omfatter de bl.a. grenselandet mellom offentlig og privat rett (se ovenfor), materielle og prosessuelle spørsmål i alminnelig forvaltningsrett, politisk styring og ansvar, ”uavhengige” forvaltningsorganer, konstitusjonelle kulturer, forholdet mellom rett og demokrati, domstolskontroll med lover, ytringsfrihet, konstitusjoner som politiske redskaper og forholdet mellom parlament og regjering.

Se også publikasjonsoversikt samt https://www.cristin.no

Nyere publikasjoner (utvalg)

Konstitusjonelt demokrati, 4. utg. (Bergen: Fagbokforlaget, 2017)

Forvaltningsrett, 11. utg. (Oslo: Universitetsforlaget, 2018)

Mellom jus og politikk. Grunnloven § 112 - med Ole Kristian Fauchald (Bergen: : Fagbokforlaget, 2019) 

Er Høyesterett en "konstitusjonsdomstol"? Jussens Venner 2/2017 

‘… destroy all sense of dependence’: On the Selection and Independence of the Judiciary in Norway. I: European Yearbook of Constitutional Law 2019 (T.M.C. Asser Press)

Dommerrekruttering og domstolenes uavhengighet. Nytt Norsk Tidsskrift 1/2017

"Beredskapslov" i fredstid. Klassekampen 25.09.2019

Trygderetten er de facto en domstol. Dagens Næringsliv 18.11.2019.

 

 

Emneord: Konstitusjonell rett, Forvaltningsrett, Statsforfatningsrett

Publikasjoner

 • Smith, Eivind (2021). Hva skal vi med en grunnlovsbestemmelse om «legalitetsprinsippet»?. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  (2), s 110- 128
 • Smith, Eivind (2020). Constitution et environnement: Norvège, I: Xavier Magnon (red.),  Annuaire International de Justice Constitutionnelle 2019.  Economica.  ISBN 978-2-7178-7133-3.  Kapittel.  s 417 - 426
 • Smith, Eivind (2020). Constitutional Functions [of Monarchy] in Norway, In Robert Hazell & Bob Morris (ed.),  The Role of Monarchy in Modern Democracy. European Monarchies Compared.  Hart Publishing Ltd.  ISBN 978-1-50993-101-9.  3.7.  s 49 - 52
 • Smith, Eivind (2020). Constraints on the Monarchy and Royal Family in Norway, In Robert Hazell & Bob Morris (ed.),  The Role of Monarchy in Modern Democracy. European Monarchies Compared.  Hart Publishing Ltd.  ISBN 978-1-50993-101-9.  8.4.  s 203 - 205
 • Smith, Eivind (2020). Norway: Ceremonial Functions [of Monarchy], In Robert Hazell & Bob Morris (ed.),  The Role of Monarchy in Modern Democracy. European Monarchies Compared.  Hart Publishing Ltd.  ISBN 978-1-50993-101-9.  5.4.  s 106 - 108
 • Smith, Eivind (2020). Political Functions of the Monarchy in Norway, In Robert Hazell & Bob Morris (ed.),  The Role of Monarchy in Modern Democracy. European Monarchies Compared.  Hart Publishing Ltd.  ISBN 978-1-50993-101-9.  4.5.  s 82 - 86
 • Smith, Eivind (2020). Regulation of the Monarchy: Regulating the Size of the Royal Family, the Line of Succession, and Royal Finances - Norway, In Robert Hazell & Bob Morris (ed.),  The Role of Monarchy in Modern Democracy. European Monarchies Compared.  Hart Publishing Ltd.  ISBN 978-1-50993-101-9.  7.3.  s 165 - 167
 • Smith, Eivind (2020). Å grunnlovfeste det mindre betydningsfulle: Grunnloven § 113, I:  Festskrift til Karsten Revsbech.  Jurist- og Økonomforbundets Forlag.  ISBN 978-87-574-4357-8.  Kapittel.  s 247 - 264
 • Smith, Eivind (2019). '... destroy all sense of dependence'. On the Selection and Independence of the Judiciary in Norway, In Ernst Hirsch Ballin; Gerhard van der Schyff & Maarten Stremler (ed.),  European Yearbook of Constitutional Law 2019. Judicial Power: Safeguards and Limits in a Democratic Society.  T.M.C. Asser Press.  ISBN 978-94-6265-358-0.  Chapter.  s 121 - 141
 • Smith, Eivind (2019). Egalité, genre et constitution, I: Xavier Magnon (red.),  Annuaire International de Justice Constitutionnelle 2018.  Economica.  ISBN 978-2-7178-7081-7.  kapittel.  s 377 - 384
 • Smith, Eivind (2019). L'obligation généralisée de motivation des actes administratifs individuels depuis cinquante ans: le cas de la Norvège, I: Dominique Custos & Jean-Manuel Larralde (red.),  Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux: La motivation des actes administratifs. Le droit francais à la lumière du droit administratif comparé.  Presses Universitaires de Caen.  ISBN 978-2-84133-960-0.  Kapittel.  s 109 - 113
 • Smith, Eivind (2019). Miljøparagrafen - kritisk lest, I: Ole Kristian Fauchald & Eivind Smith (red.),  Mellom jus og politikk. Grunnloven § 112.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2701-3.  Kapittel.  s 151 - 172
 • Smith, Eivind (2019). Ordinary Judges as Constitutional Judges: Norway, In  Funktionsbedingungen unabhängiger Vervassungsgerichtbarkeit. Rechtspolitisches Symposium / Legal Policy Symposium. Band 19.  Peter Lang Publishing Group.  ISBN 978-3-631-82634-8.  Kapittel.  s 167 - 178
 • Smith, Eivind (2019). The rise and fall of the quasi-bicameral system of Norway (1814-2007), In Nikolaj Bijleveld; Colin Grittner; David E. Smith & Wybren Verstegen (ed.),  Reforming senates. Upper legislative houses in North Atlantic small powers 1800-present.  Routledge.  ISBN 978-0-367-33968-5.  2.  s 29 - 41
 • Bragdø-Ellenes, Sunniva Cristina & Smith, Eivind (2018). Remarques sur le contentieux des étrangers en Norvège, I: Olivier Dubos (red.),  Mélanges en l'honneur de Bernard Pacteau : Cinquante ans de contentieux publics.  Mare & Martin.  ISBN 978-2-84934-343-2.  kapittel.  s 169 - 181
 • Smith, Eivind (2018). 40 ans d'évolution de relations entre les citoyens et l'administration en Norvège, I: Jean Marie Pontier (red.),  Annuaire Europeen d'Administration Publique 2017.  Presses Universitaires d'Aix-Marseille.  ISBN 9782731411287.  Etude.  s 213 - 227
 • Smith, Eivind (2018). Grundrechte in Norwegen, I: Detlef Merten & Hans-Jürgen Papier (red.),  Handbuch der Grundrechte in Deutschland und Europa. Band X Grundrechte in West-, Nord- und Südeuropa.  C.F. Müller.  ISBN 978-3-8114-9111-3.  § 295.  s 309 - 340
 • Smith, Eivind (2018). Judicial Review of Legislation, In Helle Krunke & Björg Thorarensen (ed.),  The Nordic Constitutions. A Comparative and Contextual Study.  Hart Publishing Ltd.  ISBN 978-1-5099-1093-9.  5.  s 107 - 132
 • Smith, Eivind (2018). Juge constitutionnel et interprétation des normes, I: Xavier Magnon (red.),  Annuaire International de Justice Constitutionnelle XXXIII.  Economica.  ISBN 978-2-7178-7027-5.  Kapittel.  s 395 - 407
 • Smith, Eivind (2017). Dommerrekruttering og domstolenes uavhengighet. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  34(1), s 20- 35 . doi: 10.18261/issn.1504-3053-2017-01-03
 • Smith, Eivind (2017). Migrations internationales et justice constitutionnelle, I: Xavier Philippe (red.),  Annuaire international de justice constitutionnelle.  Economica.  ISBN 978-2-7178-6973-6.  Kapittel.  s 441 - 450
 • Smith, Eivind (2016). Constitution et droits sociaux: Norvège, I: Xavier Philippe (red.),  Annuaire international de justice constitutionnelle 2015.  Economica.  ISBN 978-2-7178-6905-7.  Kapittel.  s 367 - 375
 • Smith, Eivind (2016). Historical tradition as a vector of constitutional identity in Scandinavia, with special focus on Norway, In Marton Sulyok (ed.),  Dialogue and Identity. Dialogue et identite. Dialog und identität.  Magyar Közlöny Lap- es Könyvkiado Kft..  ISBN 978-615-5269-88-2.  Kapittel.  s 91 - 100
 • Smith, Eivind (2016). La Constitution, droit positif depuis deux siècles: variations sur le thème de la justice constitutionnelle en démocratie. Revue française de droit constitutionnel.  ISSN 1151-2385.  (106), s 463- 472 . doi: 10.3917/rfdc.106.0463
 • Smith, Eivind (2016). Minnetale over professor Asbjørn Kjønstad, I: Anne-Marie Astad (red.),  Årbok 2015 Det Norske Videnskaps-Akademi.  Det Norske Videnskaps-Akademi.  ISBN 978-82-7099-865-4.  Artikkel.  s 129 - 132
 • Smith, Eivind (2016). Norges Høyesterett - en "konstitusjonsdomstol"?, I:  Festskrift til Jens Peter Christensen.  Jurist- og Økonomforbundets Forlag.  ISBN 978-87-574-3544-3.  Kapittel.  s 681 - 702
 • Smith, Eivind (2015). "... forblir Norges folkekirke": Om Grunnlovens ordvalg og dens juridiske konsekvenser, I: Stephanie Dietrich; Hallgeir Elstad; Beate Fagerli & Vidar Leif Haanes (red.),  Folkekirke nå.  Verbum Akademisk.  ISBN 9788254313121.  Kapittel.  s 60 - 71
 • Smith, Eivind (2015). Juges constitutionnels et doctrine, I: Xavier Philippe (red.),  Annuaire International de Justice Constitutionnelle.  Economica.  ISBN 978-2-7178-6085-6.  Kapittel.  s 425 - 434
 • Smith, Eivind (2015). "Ministerstyre" - et hinder for samordning?. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  (3), s 258- 434
 • Smith, Eivind; Delperèe, Francis & Delvolve, Pierre (2015). Avis sur le quatrième amendement de la Constitution de la Hongrie, I:  Constitutions nationales et integration europeenne. L'exemple hongrois.  Bruylant.  ISBN 978-2-8027-5013-0.  Annexe.  s 149 - 230
 • Smith, Eivind (2014). Det konstitusjonelle demokratiet: Grunnlovens betydning for politisk praksis, I: Harald Baldersheim & Øyvind Østerud (red.),  Det norske demokratiet i det 21. århundre.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245016147.  Kapittel 7.  s 114 - 134
 • Smith, Eivind (2014). La multiplication de garanties et des juges dans la protection des droits fondamentaux, I: Xavier Philippe (red.),  Annuaire International de Justice Constitutionnelle 2013.  Economica.  ISBN 978-2-7178-6737-4.  Norvège.  s 369 - 283
 • Smith, Eivind (2014). Secret, transparence et corruption des administrations, I: Jean-Marie Pontier (red.),  Annuaire Europeen d'Administration Publique 2013.  Presses Un iversitaires d'Aix-Marseille.  ISBN 978-2-7314-0953-6.  Kapittel.  s 169 - 182
 • Smith, Eivind (2014). Stortinget som konstituert statsmakt, I: Hanne Marthe Narud; Knut Heidar & Olav Tore Grønlie (red.),  Stortingets historie 1964-2014.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1586-7.  Kapittel.  s 199 - 224
 • Smith, Eivind (2013). Armee et administration en Norvège, I: Jean-Marie Pontier (red.),  Annuaire Europeen d'Administration Publique 2012.  Presses Universitaires d'ix-Marseille.  ISBN 9782731409000.  Kapittel.  s 195 - 204
 • Smith, Eivind (2013). "Formalisme, konstruktivisme, begrepsjurisprudens og syntetisk rettsvitenskap"? Enda litt mer om (ulike formuleringer av) kravet om "hjemmel i lov", I: Marius Stub; Ida Hjort Kraby (red.),  Forsker og formidler. Festskrift til Erik Magnus Boe på 70-årsdagen 17. april 2013.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02201-7.  Kapittel.  s 296 - 313
 • Smith, Eivind (2013). Historiens slør: "Grunnloven er full av paragrafer som ikke lenger har noe reelt innhold ...", I: Eirik Holmøyvik (red.),  Tolkingar av Grunnlova. Om forfatningsutviklinga 1814-2014.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3633-5.  Kapittel 6.  s 171 - 193
 • Smith, Eivind (2013). "Internasjonalisering av retten". Noen kommentarer, I: Asbjørn Kjønstad (red.),  Nye trender i rettsvitenskapen.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-45075-2.  Kapittel.  s 73 - 78
 • Smith, Eivind (2013). Le juge constitutionnel et les équilibres financiers : Quelques remarques à propos de la Norvège, I: Xavier Philippe (red.),  Annuaire International de Justice Constitutionnelle 2012.  Economica.  ISBN 978-2-7178-6622-3.  Artikkel.  s 385 - 390
 • Smith, Eivind (2013). "Rettssikkerhet" og "kommunalt selvstyre", I: Karl Harald Søvig; Sigrid Eskeland Schutz & Ørnulf Rasmussen (red.),  Undring og erkjennelse. Festskrift til Jan Fridthjof Bernt 70 år.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1253-8.  Kapittel.  s 635 - 643
 • Smith, Eivind (2013). Sentralbanken som uavhengig myndighet under konstitusjonen?, I: Thomas Bull; Olle Lundin & Elisabeth Rynning (red.),  Allmänt och enskilt. Festskrift till Lena Marcusson.  Iustus förlag.  ISBN 978-91-7678-848-6.  Kapittel.  s 337 - 347
 • Hanssen, Gro Sandkjær; Saglie, Jo & Smith, Eivind (2012). KS i det norske flernivådemokratiet, I: Marit Reitan; Jo Saglie & Eivind Smith (red.),  Det norske flernivådemokratiet.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-321-8.  Kapittel 10.  s 311 - 339 Vis sammendrag
 • Reitan, Marit; Saglie, Jo & Smith, Eivind (2012). Det norske flernivådemokratiet – sett ovenfra og nedenfra, I: Marit Reitan; Jo Saglie & Eivind Smith (red.),  Det norske flernivådemokratiet.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-321-8.  Innledning.  s 9 - 30 Vis sammendrag
 • Reitan, Marit; Saglie, Jo & Smith, Eivind (2012). Nasjonal styring og lokal autonomi i flernivådemokratiet, I: Marit Reitan; Jo Saglie & Eivind Smith (red.),  Det norske flernivådemokratiet.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-321-8.  Avslutning.  s 341 - 356 Vis sammendrag
 • Smith, Eivind (2012). Den smale sti. Noen kommentarer om å forvalte rikdom. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  29(1), s 92- 97
 • Smith, Eivind (2012). En naturlov? Om kommunenes plass på bunnen av forvaltningshierarkiet, I: Marit Reitan; Jo Saglie & Eivind Smith (red.),  Det norske flernivådemokratiet.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-321-8.  kapittel.  s 31 - 66
 • Smith, Eivind (2012). Er statsforvaltningen bundet av loven?, I: Liv Signe Navarsete (red.),  Kommuneloven 20 år - 2012 Artikkelsamling.  Kommunal- og regionaldepartementet.  Kapittel 4.  s 23 - 29
 • Smith, Eivind (2012). Flere menneskerettigheter i grunnloven?. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  (6), s 323- 338
 • Smith, Eivind (2012). Høyesterett som statsmakt: Innordnet, men uavhengig?, I: Bård Tønder (red.),  Dommernes uavhengighet. Den norske dommerforening 100 år.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1110-4.  Kapittel.  s 149 - 180
 • Smith, Eivind (2012). Les fonctions symboliques des constitutions, I: Michel Troper (red.),  Traite international de droit constitutionnel. Tome I. Theorie de la Constitution.  Editions Dalloz.  ISBN 978-2-247-10744-5.  Titre V - Kapittel.  s 767 - 795
 • Smith, Eivind (2012). Norge som sekulær stat: Et konstitusjonelt perspektiv, I: Sindre Bangstad; Oddbjørn Birger Leirvik & Ingvill Thorson Plesner (red.),  Sekularisme-med norske briller.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-536-7.  Kapittel.  s 99 - 120
 • Smith, Eivind (2012). Norway - Supreme Court on non-retroactivity of new legislation regarding crimes of war. Public Law.  ISSN 0033-3565.  s 577- 578
 • Smith, Eivind (2012). The renewal of the Constitution, or on the vagueness of key words. Journal of constitutional law.  ISSN 2147-1061.  1(1), s 629- 645
 • Smith, Eivind (2012). Uavhengig myndighetsutøvelse. Statlige forvaltningsorganers rettslige status og posisjon overfor ledelsen av den utøvende makt (Kongen og departementet), I: Hans Christian Holte (red.),  Uavhengig eller bare uavklart? Organisering av statlig myndighetsutøvelse.  Difi.  Vedlegg.  s 47 - 79
 • Baldersheim, Harald & Smith, Eivind (2011). Kommunalt sjølvstyre og lokalt folkestyre i velferdsstaten - risikabelt samband, I: Harald Baldersheim & Eivind Smith (red.),  Lokalt demokrati uten kommunalt selvstyre?.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-314-0.  Kapittel 1.  s 9 - 24
 • Smith, Eivind (2011). Constitutional courts as positive legislators, In Allan R. Brewer-Carias (ed.),  Constitutional courts as positive legislators. A comparative law study.  Cambridge University Press.  ISBN 978-1-107-01165-6.  kapittel.  s 693 - 700
 • Smith, Eivind (2011). Hinderløypa: Grunnlovsfesting av kommunalt selvstyre i Norge?, I: Harald Baldersheim & Eivind Smith (red.),  Lokalt demokrati uten kommunalt selvstyre?.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-314-0.  Kapittel 3.  s 49 - 72
 • Smith, Eivind (2011). Le droit pénal dans l'optique d'une vieille Constitution, I: Xavier Philippe (red.),  Annuaire International de Justice Constitutionnelle.  Economica.  ISBN 978-2-7178-6085-6.  Kapittel.  s 301 - 308
 • Smith, Eivind (2011). Les juges constitutionnels et parlements, I: Xavier Philippe (red.),  Annuaire International de Justice Constitutionnelle.  Economica.  ISBN 978-2-7178-6085-6.  Chapitre.  s 357 - 362
 • Smith, Eivind (2011). Likheter og skillelinjer i nordisk forvaltningsrett, I: Kristina Ståhl (red.),  Förhandlingarna vid Det 39:e nordiska juristmötet i Stockholm 18-19 augusti 2011.  Den svenska styrelsen.  Rapport.  s 609 - 620
 • Smith, Eivind (2011). Norway - Supreme Court strongly reaffirms supremacy of constitution by striking down controversial legislative provisions. Public Law.  ISSN 0033-3565.  s 188- 190
 • Smith, Eivind (2011). Old and protected? On the "supra-constitutional" clause in the Constitution of Norway. Israel Law Review.  ISSN 0021-2237.  44(3), s 369- 388 . doi: 10.1017/s0021223700018100
 • Smith, Eivind (2011). Vil de som er imot, rekke opp hånden? Om menneskerettigheter, (annen) rett og demokrati. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  1, s 49- 60
 • Smith, Eivind (2010). And They Lived Happily Together? On the relationship between Confessionalism, establishment and Secularism under the Constitution of Norway, In Lisbeth Christoffersen; Kjell Åke Modéer; Svend Andersen & Niels Valdemar Vinding (ed.),  Law & Religion in the 21st Century - Nordic Perspectives.  Jurist- og Økonomforbundets Forlag.  ISBN 978-87-574-2368-6.  Chapter 5.  s 123 - 144
 • Smith, Eivind (2010). Chronique de justice constitutionnelle norvégienne 2006-2009, I: Xavier Philippe (red.),  Annuaire International de Justice Constitutionnelle. Vol. 25/2009.  Economica.  ISBN 978-2-7178-5932-4.  Kapittel.
 • Smith, Eivind (2010). Democracy’s Responses to its Opponents, In Julia Iliopoulos-Strangas (ed.),  Rule of Law, Freedom and Security in Europe.  Nomos Verlagsgesellschaft.  ISBN 978-2-8027-3004-0.  Kapittel.
 • Smith, Eivind (2010). E pluribus unum: Towards a United Europe in the Field of Public Law?. Revue européenne de droit public = European Review of Public Law.  ISSN 1105-1590.  22(1)
 • Smith, Eivind (2010). Hemmelige elektroniske valg?. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  49(6), s 307- 323
 • Smith, Eivind (2010). Hvem bør endre grunnloven? Randbemerkninger til plenumsdommen om Opplysningsvesenets Fond. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.
 • Smith, Eivind (2010). Le juge constitutionnel et la proportionnalité, I: Xavier Philippe (red.),  Annuaire International de Justice Constitutionnelle. Vol. 25/2009.  Economica.  ISBN 978-2-7178-5932-4.  Kapittel.
 • Smith, Eivind (2010). L’exemple à travers: Les transformations du contentieux administratif en Norvège, I: Jean-Marie Pontier (red.),  Annuaire européen d'administration publique vol. XXXII/2009.  Presses Universitaires d’Aix-Marseille.  ISBN 978-2-7314-0726-6.  kapittel.
 • Smith, Eivind (2009). Frankrike - ett konstitutionellt laboratorium, I: Anders Melbourne (red.),  Förfatningskulturer.  Sekel bokförlag.  ISBN 978-91-85767-33-5.  Kapittel.  s 69 - 87
 • Smith, Eivind (2009). Les autorités indépendantes en Norvège, I: Jean-Marie Pontier (red.),  Annuaire européen d'administration publique.  Presses Universitaires d'Aix-Marseille.  ISBN 9782731406832.  Kapittel.  s 161 - 176
 • Smith, Eivind (2009). Regeringsrätten som "domstol", I: Sten Heckscher (red.),  Regeringsrätten 100 år.  Iustus förlag.  ISBN 9789176787267.  Kapittel.  s 477 - 482
 • Smith, Eivind (2009). Sweden – reform and rationalisation of Sweden’s constitutional arrangements. Public Law.  ISSN 0033-3565.  s 652- 654
 • Smith, Eivind (2008). A Lawyer's Disease? Customary Change of Constitutions, I:  Festskrift till Johan Hirschfeldt.  Iustus förlag.  ISBN 978-91-7678-682-6.  Kapittel.  s 493 - 506
 • Smith, Eivind (2008). Constitution et liberté d'expression en Norvège, I: André Roux & Eivind Smith (red.),  Annuaire international de justice constitutionnel 2007.  Economica.  ISBN 978-2-7178-5626-2.  Artikkel.  s 347 - 359
 • Smith, Eivind (2008). Le contrôle de l'administration publique par les citoyens en Europe, I: Francois Bellanger (red.),  Surveillance et contrôles de l'administration.  Schulthess éditions romandes.  ISBN 978-3-7255-5737-0.  Kapittel.  s 151 - 167
 • Smith, Eivind (2008). L'enseignement supérieur en Norvège, I: Jean Marie Pontier (red.),  Annuaire européen d'administration publique 2007.  Presses universitaires d'Aix-Marseille.  ISBN 978-2-7314-0644-3.  Kapittel.  s 259-268
 • Smith, Eivind (2008). Norway - the end of bicameralism. Public Law.  ISSN 0033-3565.  s 393- 395
 • Smith, Eivind (2007). Amnistie, grâce et prescription en Norvège – vus dans une perspective constitutionnelle, I: Hélène Ruiz Fabri (red.),  La clémence saisie par le droit. Amnistie, prescription et grâce en droit international et comparé.  Société de Législation comparée.  ISBN 978-2-908199-58-1.  kapittel.  s 493 - 501
 • Smith, Eivind (2007). Autonomie régionale et locale et constitutions. Contribution à l’étude de la situation en Norvège, I: André Roux (red.),  Annuaire international de justice constitutionnelle. 22 (2006).  Economica.  ISBN 978-2-7178-5477-0.  kapittel.  s 293 - 308
 • Smith, Eivind (2007). Les pays scandinaves et la Cour européenne des droits de l’homme, I: Julia Iliopoulos-Strangas (red.),  Cours nationales suprêmes et cours européennes: concurrence ou collaboration?.  Bruylant.  ISBN 978-2-8027-2395-0.  kapittel.  s 253 - 274
 • Smith, Eivind (2007). Parlement et administration en Europe : La Norvège, I: Jean-Marie Pontier (red.),  Annuaire européen d'administration publique. XXIX (2006).  Presses Universitaires d’Aix-Marseille.  ISBN 978-2-7314-0593-4.  Kapittel.  s 264 - 284
 • Smith, Eivind (2007). Parlement et administration en Europe : L’organisation du Parlement et l’administration, I: Jean-Marie Pontier (red.),  Annuaire européen d'administration publique. XXIX (2006).  Presses Universitaires d’Aix-Marseille.  ISBN 978-2-7314-0593-4.  Rapport introductif.  s 25 - 34
 • Smith, Eivind (2007). Political Hero, Legal Dwarf? The Impact of the Warren Court in Europe, In Harry N. Scheiber (ed.),  Earl Warren and the Warren Court: The Legacy in American and foreign Law.  Lexington Books.  ISBN 978-0-7391-1634-0.  chapter 12.  s 309 - 332

Se alle arbeider i Cristin

 • Fauchald, Ole Kristian & Smith, Eivind (red.) (2019). Mellom jus og politikk. Grunnloven § 112. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2701-3.  243 s.
 • Smith, Eivind (2018). Forvaltningsrett. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03094-4.  593 s.
 • Smith, Eivind (2017). Konstitusjonelt demokrati. Statsforfatningsretten i prinsipielt og komparativt lys. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2274-2.  429 s.
 • Smith, Eivind (2015). Konstitusjonelt demokrati. Statsforfatningsretten i prinsipielt og komparativt lys.. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1782-3.  483 s.
 • Trocsanyi, Laszlo & Smith, Eivind (2015). Constitutions nationales et integration europeenne. L'exemple hongrois. Bruylant.  ISBN 978-2-8027-5013-0.  355 s.
 • Smith, Eivind (2014). Forvaltningsrett, 10. utgave. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02299-4.  588 s.
 • Ketscher, Kirsten; Lilleholt, Kåre; Smith, Eivind & Syse, Aslak (red.) (2013). Velferd og rettferd : Festskrift til Asbjørn Kjønstad 70 år. Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-42443-2.  703 s.
 • Reitan, Marit; Saglie, Jo & Smith, Eivind (red.) (2012). Det norske flernivådemokratiet. Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-321-8.  359 s. Vis sammendrag
 • Smith, Eivind (2012). Konstitusjonelt demokrati. Statsforfatningsretten i prinsipielt og komparativt lys. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-450-1257-6.  513 s.
 • Smith, Eivind & Baldersheim, Harald (red.) (2011). Lokalt demokrati uten lokalt selvstyre?. Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-314-0.  237 s.
 • Smith, Eivind (2010). Forvaltningsrett, 9. utgave. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01614-6.  602 s.
 • Smith, Eivind (2009). Konstitusjonelt demokrati. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-0892-0.  504 s. Vis sammendrag
 • Eka, Anders; Smith, Eivind & Heckscher, Sten (2008). Festskrift till Johan Hirschfeldt. Iustus förlag.  ISBN 978-91-7678-682-6.  564 s.
 • Roux, André & Smith, Eivind (red.) (2008). Annuaire international de justice constitutionnel 2007. Economica.  ISBN 978-2-7178-5626-2.  939 s.
 • Smith, Eivind (2008). Forvaltningsrett (8.utgave). Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-00990-2.  554 s.
 • Smith, Eivind (2008). Konstitusjonelt demokrati. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-0361-1.  354 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Schütz, Sigrid Eskeland; Hambro, Cathrine; Colombo, Esmeralda; Nordtveit, Ernst; Sunde, Jørn Øyrehagen & Smith, Eivind (2021). Klimadommen forklart. Paneldebatt om klimasøksmålet og dets betydning..
 • Smith, Eivind (2020). Bestemmer Høyesterett hva staten skal gjøre i klimapolitikken?. Rett24.no.
 • Smith, Eivind (2020). Dagens sivilprosess er uegnet for mange forvaltningssaker. Rett24.no.
 • Smith, Eivind (2020). "Prøvingsretten" omsider grunnlovfestet. Jussens venner.  ISSN 0022-6971.  55, s 325- 342 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Smith, Eivind (2020). Statens syn er ikke tatt ut av den tynne luft. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.  s 30- 30
 • Fauchald, Ole Kristian & Smith, Eivind (2019). Innledende betraktninger, I: Ole Kristian Fauchald & Eivind Smith (red.),  Mellom jus og politikk. Grunnloven § 112.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2701-3.  Kapittel 1.  s 9 - 16
 • Fauchald, Ole Kristian & Smith, Eivind (2019). Innledende betraktninger, I: Ole Kristian Fauchald & Eivind Smith (red.),  Mellom jus og politikk. Grunnloven § 112.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2701-3.  Kapittel.  s 10 - 16
 • Smith, Eivind (2019). Ordinary judges as constitutional judges: Norway. Rechtspolitisches Forum / Legal Policy Forum. 80.
 • Holmøyvik, Eirik; Fredriksen, Halvard Haukeland; Smith, Eivind & Graver, Hans Petter (2018). Grunnloven hindrer en opplyst offentlig samtale om EØS. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Smith, Eivind (2017). Er Høyesterett en konstitusjonsdomstol?. Jussens venner.  ISSN 0022-6971.  52(2), s 98- 121
 • Askim, Jostein; Baldersheim, Harald; Klausen, Jan Erling; Renå, Helge; Smith, Eivind & Zeiner, Hilde Hatleskog (2013). Hvordan påvirker det statlige tilsynet kommunene og det lokale selvstyret?.
 • Ketscher, Kirsten; Lilleholt, Kåre; Smith, Eivind & Syse, Aslak (2013). Asbjørn Kjønstad som jurist, forsker og rettferdstenker, I: Kirsten Ketscher; Kåre Lilleholt; Eivind Smith & Aslak Syse (red.),  Velferd og rettferd : Festskrift til Asbjørn Kjønstad 70 år.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-42443-2.  kapittel.  s 13 - 16
 • Smith, Eivind; Ketscher, Kirsten; Lilleholt, Kåre & Syse, Aslak (2013). Asbjørn Kjønstad som jurist, forsker og rettferdstenker, I: Kirsten Ketscher; Kåre Lilleholt; Eivind Smith & Aslak Syse (red.),  Velferd og rettferd : Festskrift til Asbjørn Kjønstad 70 år.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-42443-2.  Innledning.  s 13 - 16
 • Bay, Ann-Helén & Smith, Eivind (2012). Institutter mot undergangen?. Forskerforum.  ISSN 0800-1715.  (4), s 34- 35
 • Indset, Marthe; Klausen, Jan Erling; Møller, Geir Holtan; Smith, Eivind & Zeiner, Hilde Hatleskog (2012). Likeverdighet mellom stat og kommunesektor. Vis sammendrag
 • Smith, Eivind (2012). 22.-julikommisjonen og regjeringens skjebne [kronikk]. VG : Verdens gang.  ISSN 0805-5203.
 • Smith, Eivind (2012). Feilskjær om Grunnloven [kronikk]. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Smith, Eivind (2012). Hvilke menneskerettigheter i grunnloven? [kronikk]. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Smith, Eivind (2012). Institutter mot undergangen? [Kronikk]. Forskerforum.  ISSN 0800-1715.  (4)
 • Smith, Eivind (2012). Likeverdighet mellom stat og kommunesektor.
 • Smith, Eivind (2012). The straight and narrow path. Reflections on managing wealth.
 • Smith, Eivind (2011). Demokrati?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 3- 3
 • Smith, Eivind (2011). "Rett" kan være galt. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 21- 21
 • Smith, Eivind & Baldersheim, Harald (2011). Veikt lokalt sjølvstyre. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Smith, Eivind & Bjørlykke, Knut (2011). Knebling av fagfolk. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.  s 3- 3
 • Smith, Eivind; Indset, Marthe; Klausen, Jan Erling & Winsvold, Marte Slagsvold (2011). Samordning av statlig tilsyn og systemrevisjon som tilsynsmetode.
 • Smith, Eivind (2010). Er jurister mennesker?. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Smith, Eivind (2010). Hva har de å tape?. VG : Verdens gang.  ISSN 0805-5203.
 • Smith, Eivind (2010). Rederiskatt og rettsstat. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.
 • Boe, Erik M & Smith, Eivind (2009, 05. mars). Intervju: – Tyder på uryddighet.  Aftenposten.
 • Kuris, Egidijus & Smith, Eivind (2009). Konstitusjonell lunsj: med professor Egidijus Kuris, Vilnius: Constitutional Justice and the Paradigm of Constitutional Law.
 • Lønning, Inge Johan & Smith, Eivind (2009). Konstitusjonell lunsj: Menneskerettigheter i grunnloven?.
 • Rasch, Bjørn Erik & Smith, Eivind (2009). Konstitusjonell lunsj: Grunnlov og valg i Iran.
 • Smith, Eivind (2009). Instituttlunsj: Behovet for en "ny" statsforfatningsrett.
 • Smith, Eivind (2009, 27. mai). Intervju: - Granskninger kan forsvinne i Norge - Jusprofessor mener Regjeringens rolle kan bli uheldig.  Aftenposten Morgen.
 • Smith, Eivind (2009, 16. mars). Intervju: Datatilsynet mener Facebook er blitt et fristed for «gatejustis». [Internett].  www.aftenbladet.no.
 • Smith, Eivind (2009, 21. mars). Intervju: Fikk Nav-regning på 23 000.  Aftenposten.
 • Smith, Eivind (2009, 27. oktober). Intervju: Reaksjoner på Hansen. [TV].  NRK.
 • Smith, Eivind (2009, 01. oktober). Intervju: Råder Jagland til å trekke seg. [Internett].  aftenposten.no.
 • Smith, Eivind (2009, 27. juni). Intervju: Stortinget er ikke enerådig. [Internett].  dn.no.
 • Smith, Eivind (2009). Konstitusjonell lunsj: Om konstitusjoners symbolske funksjoner.
 • Smith, Eivind (2009). Should Norway introduce administrative courts?.
 • Smith, Eivind; Baldersheim, Harald & Nguyen-Duy, Iris (2009). Tvisteløsningsordninger mellom stat og kommune. Vis sammendrag
 • Smith, Eivind & Bergh, Lars Magnus (2009). Konferanse: Constitutions and institutions.
 • Smith, Eivind; Bergh, Lars Magnus & Oliver, Dawn (2009). Seminar: Constitutional conventions-Constitutional conventions in the UK: current developments, -"Customs”, “conventions” and “customary law” in France, -Why discussing “unwritten norms” related to constitutions?.
 • Smith, Eivind & Nguyen-Duy, Iris (2009). Konstitusjonell lunsj: Fra sluttrapporten om tvisteløsning mellom stat og kommune.
 • Smith, Eivind (2008). Grunnlovstolkning på "statens eget område". Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  (1), s 1- 2
 • Smith, Eivind (2007). Fornyer Stortinget styreformen?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 14. mars 2008 09:41 - Sist endret 22. jan. 2020 11:02