Publikasjoner

Publikasjonsliste - Dag Michalsen

2019

Methodological perspectives in comparative legal history: An analytical approach”
i: Moréteau/ Masferrer/Modeer (eds).  Comparative Legal History. Edward Elgar Publishing 2019 s. 96-109.

Hemstad, Ruth/Michalsen, Dag (red): Frie ord i Norden? : Offentlighet, ytringsfrihet og medborgerskap 1814-1914. Pax Forlag. Oslo 2019. 492 sider. Medforfatter av kapittel 1.

«Den unge Marx og tysk rettsvitenskap»
i: Eriksen, Christoffer Conrad (red) Den unge Marx: Rett, samfunn og vitenskapsteori. Cappelen Damm Akademisk Oslo 2019  s. 53-89

«Komparativ rettshistorie - noen metodiske bemerkninger»
i: Jørn Øyrehagen Sunde (red): Fordom og forventning: Ei handbok i rettshistorisk metode. Akademisk publisering Oslo 2019s. 105-122

2018

«Forarbeider til Stortingets lover på 1800-tallets første del: rettslige og historiske perspektiver i: I dørtrekken fra Europa. Festskrift til Knut Sprauten i anledning 70-årsdagen Oslo 2018 s. 256-270 

2017

Michalsen, Dag (2017). Rettshistorisk kritikk. Tolv studier. Akademisk Publisering.  264 s.

2016

Den norske grunnloven av 1814 og europeisk geopolitikk 1814-1818. I: Arbetslinjer och långa linjer. Vänbok til Mats Kumlien. Uppsala: Iustus förlag AB 2016 s. 191-201

Finnes det en norsk lovgivningstradisjon?. I: Lov, liv og lære. Festskrift til Inge Lorang Backer. Universitetsforlaget 2016 s. 341-351

Den underfinaniserte juridiske forskning. Lov og rett: Norsk juridisk tidsskrift 2016 s. 591-592

2015

Lærebok i forfatningshistorie (sammen med Eirik Holmøyvik med bidrag fra Ola Mestad)
Pax Forlag. Oslo 2015. 476 sider

Legislators, Journals, and the Public Legal Sphere in Scandinavia around 1800
I: Krefting, Ellen Marie; Nøding, Aina; Ringvej, Mona Renate (eds): Eighteenth century periodicals as agents of change. Perspectives on Northern Enlightenment
Brill Academic Publishers Leiden 2015 Chapter 11 (pages 202-214)  

Values and Ideas in the Norwegian Constitution 1814-2014 – A Reflection
I: Franco Ferrari, Giuseppe (ed): Two Centuries of Norwegian Constitution: Between Tradition and Innovation Eleven International Publishing Den Haag 2015 Chapter 1.

Høyesterett 1815-2015
I: Nytt Norsk Tidsskrift 2015 s. 362-371

Den norske Grunnlovens betydning 1814-2014.
I: Olof Sjöström (red): Norges Grundlov 1814 - Sverige 200 år i fred. Stockholm 2015 s. 19-31

Den nye paragraf 2 i Grunnloven: "Verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv"
I: Mjaaland, Marius Timmann (red): Ingen adgang til riket. Religionsfrihetens grenser og Grunnlovens § 2 1814-2014. St. Olav forlag Forlag Oslo 2015 s. 81-93

Grunnloven fra mai til november i 1814: Internasjonale dimensjoner.
I: Bjørg Seland (red): Selvstendighet og nasjonsbygging. 1814-2014. Cappelen Damm Akademisk Oslo 2015 s. 15-33

Høyesterett og juridisk offentlighet - en historisk-kritisk refleksjon
I: Ulvund, Frode; Sunde, Jørn Øyrehagen (red): Lovens Speil. Høgsterett 200 år
Fagbokforlaget Bergen 2015 w. 177-190

Bokanmeldelse av Martin Sunnqvist: Konstitusjonellt kritiskt dömande. Stockholm 2014. 1157 sider.
I: Tidsskrift for rettsvitenskap 2015 s. 487-503

2014

Structural-Historical Features in 'the Norwegian Legal Method'

i: Koch, Søren; Helland, Ingvill (eds): Nordic and Germanic Legal Methods  Mohr Siebeck, Tübingen 2014 s. 71-83

Hovedredaktør for Nye Perspektiver på Grunnloven 1814-2014 Bind 1-6 Pax forlag. Oslo 2013-2014. Bind 5-6  utkom 2014.

The Norwegian Constitution of 1814 between European Restoration and Liberal Nationalism
I:  Grotke, Kelly L.; Prutsch, Markus J. (eds): Constitutionalism, Legitimacy, and Power. Nineteenth-Century Experiences. Oxford University Press. Oxford 2014 p 211-224

The Many Textual Identities of Constitutions
I: Gammelgaard, Karen; Holmøyvik, Eirik (eds): Writing Democracy. The Norwegian Constitution 1814 – 2014. Berghahn Books. New York 2014 pp. 60-74.

Grunnlovens nye verdiparagraf § 2
I: Tidsskrift for rettsvitenskap 2014 s. 206-234

Formell og materiell lovgivningskompetanse: Hvem skapte rett etter 1814?
I: Nils Rune Langeland (red). Politisk kompetanse: Grunnlovas borgar 1814 - 2014. Pax forlag. Oslo 2014. Kapittel 9, s. 183-196

Forskningsperspektiver på Straffeloven av 1902
I: Flaatten, Sverre og Heivoll, Geir (red): Straff, lov, historie: historiske perspektiver på straffeloven av 1902. Akademisk publisering. Oslo 2014 s. 24-43

Frede Castberg and the Invention of State of Emergency in Norwegian Constitutional Law in the Twentieth Century
I: Frände, Dan; Mäenpää, Olli; Korpisaari, Päivi (eds): Oikeuden, historiasta, tulevaisuuden, Eurooppaan. Pia Letto-Vanamo 60 vuotta. Helsinki 2014 s. 201-212

History of Law as History of Science
I: Årbok 2013 for Det Norske Videnskaps-Akademi. Novus Forlag 2014 s. 379-387

Forfatningshistorie som forskningsdisiplin
I: Nytt Norsk Tidsskrift 2014 s. 57-61

Frihetens historier. Om forfatningen og rettigheter rundt 1800
I: Gullbekk, Svein Harald (red): Ja, vi elsker frihet. Dreyer Forlag A/S. Oslo 2014 s. 123-130

Grunnlovens yttergrense: Unntakstilstand og forfatning
I: Ottar 2014 s. 40-47

Anmeldelse av Frydenlund/Storsveen (red): Veivalg for Norden 1809-1813
I: Historisk tidsskrift 2014 s. 153-158

2013

Between Rationalities and Emotions: Modes of justifications of criminal law reforms around 1800.

I. Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice.  2013 s 98- 105

Norsk rettstenkning etter 1800. Tolv studier. Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3597-0.  467 s.

Hovedredaktør for Nye Perspektiver på Grunnloven 1814-2014 Bind 1-6 Pax forlag. Bind 1-4 utkommet 2013.

Redaktør: Unntakstilstand og forfatning: Brudd og kontinuitet i konstitusjonell rett. Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3634-2.  505 s.

Redaktør sammen med Hilde Sandvik: Kodifikasjon og konstitusjon. Grunnloven § 94's krav til lovbøker i norsk historie. Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3632-8.  454 s.

J.F.W. Schlegel og samfunnets konstitusjonalisering, 1797-1799, I: Ola Mestad (red.), Frihetens forskole. Professor Schlegel og eidsvoldsmennenes læretid i København.  Pax Forlag.  ISBN 9788253036311.  Kapitel 11. s 244 - 259.

Michalsen, Dag & Sandvik, Hilde (2013). Kodifikasjon og konstitusjon, I: Dag Michalsen & Hilde Sandvik (red.), Kodifikasjon og konstitusjon. Grunnloven § 94's krav til lovbøker i norsk historie.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3632-8.  Kapittel 1. s 11 - 25.

Claus Winter Hjelms kodifikasjonslojale rettskildelære, I: Dag Michalsen & Hilde Sandvik (red.), Kodifikasjon og konstitusjon. Grunnloven § 94's krav til lovbøker i norsk historie.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3632-8.  Kapittel 9. s 170 - 195.

Den tyske kodifikasjonsdebatten 1814-1820 og Grunnlovens § 94, I: Dag Michalsen & Hilde Sandvik (red.), Kodifikasjon og konstitusjon. Grunnloven § 94's krav til lovbøker i norsk historie.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3632-8.  Kapittel 3. s 42 - 65.

Unntakstilstand og forfatning: en introduksjon, I: Dag Michalsen (red.), Unntakstilstand og forfatning: Brudd og kontinuitet i konstitusjonell rett.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3634-2.  Kapittel.  s 11 - 42.

Unntakstilstanders internasjonale forfatningshistorie, I: Dag Michalsen (red.), Unntakstilstand og forfatning: Brudd og kontinuitet i konstitusjonell rett.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3634-2.  Kapittel.  s 156 - 192.

Rettskilder og rettsutveksling frem til 1940, I: Marit Halvorsen & Kirsti Strøm Bull (red.), Det juridiske fakultet gjennom 200 år. Kontinuitet og fornyelse.  Akademisk Publisering.  ISBN 9788281520400.  Kapittel.  s 129 – 137.

Jurister og diktere i Christiania, I: Marit Halvorsen & Kirsti Strøm Bull (red.), Det juridiske fakultet gjennom 200 år. Kontinuitet og fornyelse.  Akademisk Publisering.  ISBN 9788281520400.  Kapittel.  s 204 - 215.

Rett og historie: Historiske og metodiske synspunkter, I: Kirsten Ketscher; Kåre Lilleholt; Eivind Smith & Aslak Syse (red.), Velferd og rettferd: Festskrift til Asbjørn Kjønstad 70 år.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-42443-2.  Kapittel 27. s 389 - 398.

Nye trender i rettshistorieforskningen, I: Asbjørn Kjønstad (red.), Nye trender i rettsvitenskapen.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205450752. kapittel.  s 16 - 22.

Anmeldelse av Eiliv Vinje & Jørgen Magnus Sejersted (eds.), Ludvig Holbergs Naturrett. Sjuttonhundratal.  ISSN 1652-4772.  s 241- 245.

Grunnlovens menn. Levende Historie.  ISSN 1503-4208.  (8), s 42- 44.

2012

Rettshistoriske årstall. Pax Forlag. Oslo, 2012
 
Englische und Norwegische Römerrechtsideologie des 19. Jahrhunderts
I: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Germanistische Abteilung  2012 s. 315-339  

Law as visual communication
I: Modeer, Kjell Åke; Sunnqvist, Martin (ed), Legal Stagings. The Visualization, Medialization and Ritualization of Law in Language, Literature, Media, Art and Architecture
Copenhagen, 2012 s. 91-97  

Rettsvitenskapen i bokverket om Universitetet i Oslo 1811-2011
I: Tidsskrift for rettsvitenskap 2012 s. 294-313

2011

Rett - en internasjonal historie. Pax Forlag Oslo 2011, 566 s.
 
Law and Politics in Swedish-Norwegian Union Law, 1814-1905, an Elegy.
I: Rechtsgeschichte. Zeitschrift des Max-Planck-Instituts für europäische Rechtsgeschichte, Frankfurt 2011 s. 217-226
 
The Modernity of the Roman Praetor in the 19th Century Legal Science.
I: Claes Petterson (red), Rättshistoriske studier, Stockholm 2011 s. 179-194
 
Constitutional Tradition: Between Law and History. The Case of Nineteenth century Norway. I: Revue d'histoire Nordique 2011 s. 147-162
 
Rettsvitenskapelig metaspråk i endring – en skisse
I: de lege - Vänbok till Rolf Nygren. Juridiska Fakulteten i Uppsala. Årsbok 2011. s. 63-69
 
Hva er galt med menneskerettigheter? I: Nytt Norsk Tidsskrift 2011 s. 3-5
 
Forord. I: Andreas Aure (red): Wilhelm von Humboldt: Statsmaktens grenser - en avhandling om deres begrunnelse og nærmere utstrekning. Unipub forlag 2011 s. 5-8

2010

Minnetale over professor dr. philos Gudmund Sandvik i: Det Norske Videnskaps-Akademi. Årbok 2009 s. 71-76
 
"Grændseskillet imellem Trykkefrihed og Trykkefrækhed" - Johan Frederik Wilhelm Schlegel, Astræa og trykkefrihetens grenser i: Hild Sandvik (red): Demokratisk teori og historisk praksis. Forutsetninger for folkestyre 1750-1850 (Oslo 2010) s. 197-221
 

Allmenndannelse og juridisk dannelse - en kommentar
i: Lov og rett 2010 s. 230-231

Constitutional Tradition: Between Law and History. The Case of Nineteenth century Norway
i: Revue d'histoire Nordique 2010 s. 147-162

Om å skrive høyesterettshistorie i: Klassekampen (kronikk) 30.03. 2010

Historien er en tvilsom læremester i: Morgenbladet (kronikk) 23.04. 2010

2009

"Den rettslige pluralismens historie” i: Lov og Rett 2009 s. 131-145

Schweigaards romerske rett og den europeiske rettsvitenskap på universitet og storting
i: Ola Mestad (red), Anton Martin Schweigaard. Professorpolitikeren (Akademisk Publisering Oslo 2009) s. 335-370.

Trykkefrihet og trykkefrekkhet – mellom eneveldet og forfatningsstat
i: Klassekampen 6. mars 2009

Medredaktør i: Arbeid og rett. Festskrift til Henning Jakhellns 70-årsdag (Cappelen Akademisk Forlag 2009).

2008

Konstitusjon og kodifikasjon. Et perspektiv på legalitetsprinsippet og straff i grunnlovens § 96.
i: Dag Michalsen (red): Forfatningsteori møter 1814. Akademisk Publisering. Oslo 2008 s. 145-181 (ISBN 978-82-8152-018-9)
 
Forfatningshistorie og 1814
i: Dag Michalsen (red), Forfatningsteori møter 1814. Akademisk Publisering. Oslo 2008 s. 10-20 (ISBN 978-82-8152-018-9)
 
Constitutional Documents of Norway 1814-1845/ Konstitusjonelle dokumenter i Norge 1814-1845
i: Constitutions of the World from the late 18th Century to the Middle of the 19th Century. Europe: Volume 6. K.G. Saur Verlag  München 2008. s. 69-125 (ISBN 978-3-598-356-92-6)
 
Lost Law? Rechtsgeschichte. Zeitschrift des Max-Planck-Instituts für europäische Rechtsgeschichte Frankfurt 2008 s. 182-185
 
Romerrettsideologi
Pax Forlag Oslo 2008. ISBN 978-82-530-3097-5. 454 s.

2007

Rettsvitenskapens kulturlesninger
i: Retfærd 2007 s. 77-82
 
(Sammen med Sverre Blandhol) Perspektiver på Francis Hagerup
i: Sverre Blandhol/Dag Michalsen (red): Rettsforsker, politiker, internasjonalist: Perspektiver på Francis Hagerup. Akademisk Publisering Oslo 2007 s. 9-17
 
Francis Hagerup, romerrettsideologi og den moderne formuerett
i: Sverre Blandhol/Dag Michalsen (red): Rettsforsker, politiker, internasjonalist: Perspektiver på Francis Hagerup. Akademisk Publisering Oslo 2007 s. 65-119 (ISBN: 9788281520141)
 
Komparativ metode og rettslig internasjonalisering
i. Lov og rett 2007 s. 385-386  [Leder]
 
What is a constitutional tradition? The case of 19th century Norway
i: Liber Amicorum Kjell Å Modéer (red Diestelkamp et.al.). Lund 2007. (ISBN 978-91-544-0364-6.) s. 449-464
 
Anmeldelse av Jørgen Dalberg-Larsen: Dansk rettsfilosofi. Udviklingslinjer og portrætter. København 2006
i: Tidsskrift for rettsvitenskap 2007 s. 436-446

2006

Reading Past Legal Texts
i: Dag Michalsen (red) Reading Past Legal Texts. Pax Forlag Oslo 2006 s. 9—22. ISBN 8281520078
[Anmeldelse Lars Björne TfR 2008 . 121-126].
 
The Nominalistic Argument in Interpreting Past Legal Texts
i: Dag Michalsen (red) Reading Past Legal Texts Pax Forlag Oslo 2006 s. 134-157. ISBN 8281520078.
 
Ideologies of Roman Law in Norwegian and English Legal Science in 19th Century
i: Quaderni Fiorentini per la Storia del Pensiero Giuridico Moderno 2006 s. 225-253
 
Fra Kiel til Karlstad: Union og demokrati i Norge og Sverige 1814-1905
i: Tidsskrift for rettsvitenskap 2006 s. 492-526.
 
'Klinikk for sjelen' - besøket i biblioteket
i: På rett hylle i 50 år. Det juridiske fakultetsbibliotek ved Universitetet i Oslo 1956-2006. (Danbolt, Tronslin, Westbye). Oslo: Det juridiske fakultetetsbibliotek 2006 s. 67-70. ISBN 82-997475-0-3.
 
The Making of a Public Legal Sphere. The Legal Journals of Norway in the 19th Century
i: Juristischen Zeitschriften in Europa. (Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann 2006) s. 29-54
 
Finnes det en kritisk tradisjon i norsk rettsvitenskap?
i: Fauchald/Jakhelln/Syse (red): dog Fred er ej det Bedste. Festskrift til Carl August Fleischer på hans 70-årsdag 26. august 2006 (2006) s. 383-402.
 
Høyesteretts historie som samfunnshistorie
i: Nytt norsk Tidsskrift 2006 s. 83-95.

2005 

Var Stortingets 7. juni-beslutning i 1905 rettslig holdbar?
i: Arkivmagasinet 2005 nr. 3 s. 9-16.
 
Universitetsjuristene og nasjonen. Operasjonell rettsforskning 1800-2000
i: Nytt norsk Tidsskrift 2005 s. 312-326.
 
En nominalistisk lesemåte av fortidige rettstekster?
i: Dag Michalsen (red): Rett, historie, metode (Oslo 2005 ISBN 82-8063-047-39) s. 65-89.
 
Rettshistoriefagets former
i: Dag Michalsen (red): Rett, historie, metode (Oslo 2005 ISBN. 82-8063-047-39) s. 1-20.
 
Nasjon eller union? Norsk unionsrettsforskning 1814-1905
i: Ola Mestad/Dag Michalsen (red): Rett, nasjon, union. Den svensk-norske unionens rettslige historie 1814-1905 (Oslo 2005 ISBN: 82-15-00758-9) s. 211-274
 
(sammen med Ola Mestad): Unionell epilog: den svensk-norske og Den europeiske union
i: Ola Mestad/Dag Michalsen (red): Rett, nasjon, union. Den svensk-norske unionens rettslige historie 1814-1905 (Oslo 2005 ISBN: 82-15-00758-9) s. 455-463
 
(sammen med Ola Mestad): Rett, nasjon, union 1814-1905
i: Ola Mestad/Dag Michalsen (red): Rett, nasjon, union. Den svensk-norske unionens rettslige historie 1814-1905 (Oslo 2005 ISBN: 82-15-00758-9) s. 19- 32     
 
Rett, metafor og bilde
i: Kritisk Juss 2005 s. 222-228
 
Europeisk privatrettshistorie - 6 artikler. Kompendium – rettshistorie.
Redigert og omskrevet utgivelse av artiklene nr. 9, 19, 23, 25, 34, 44. Utgitt av Privatrettsfondet. Institutt for privatrett Stensilserie B nr 32 – 2005. 108 s.

2004

Rettsvitenskapens mange identiteter - bidrag til den rettsvitenskapshistoriske metode
i: Jukka Kekkonnen m. fl (red): Norden, rätten, historia - Festskrift till Lars Björne (Helsinki 2004 ISBN 951-855-237-1). s. 171-191        
 
”Europa” i europeisk rettshistorie
i: Jussens Venner 2004 s. 144-165
 
Introduksjon til den norsksvenske unionens rettslige historie
i: Retfærd 106 2004 s. 66-79
 
Stang, Fredrik 1867-1941
i: Norsk biografisk leksikon Bind 8: Hovedredaktør: Jon Gunnar Arntzen (Oslo 2004 ISBN 82-573-1010-7) s. 382-383
 
Henrik Steenbuch 1774-1839
i: Norsk biografisk leksikon Bind 8: Hovedredaktør: Jon Gunnar Arntzen (Oslo 2004 ISBN 82-573-1010-7) s. 396-397
 
Om å lese Edward Gibbon rettshistorisk. En personlig beretning
i: Per Christiansen (red): Fra driftssentralen til teorifagbygget. Jubileumsskrift for Det juridiske fakultet i Tromsø (Tromsø 2004) s. 153-159
 
Hva er ’Europeisk rettskultur’? Refleksjoner om et nytt nordisk rettshistorisk og komparativt bidrag
i: Tidsskrift for rettsvitenskap 2004 s. 20-49
 
WOZU - Rechtsgeschichte?
i: Rechtsgeschichte. Zeitschrift des Max-Planck-Instituts für europäische Rechtsgeschichte Vol 4 2004 s. 67-73

2003

Anmeldelse av Francis Sejersted, Demokrati og rettsstat (2001)
i: Tidsskrift for rettsvitenskap 2003 s. 691-696.
 
(sammen med Sverre Blandhol): Francis Hagerup 150 år
i: Lov og Rett 2003 s. 513-514.
 
List of Constitutional Documents, Norway
i: Horst Dippel (ed.), Constitutions of the World. 1850 to the Present Part 1. Europe (München 2003 ISBN 3-598-35209-3) s. 38-41
 
Dannelsen av de moderne rettskildeteorier — juss, politikk og kultur
i: Jussens Venner 2003 s. 229-248
 
von Munthe af Morgenstierne, Bredo Henrik, 1851-1930
i: Norsk biografisk leksikon Bind 6: Hovedredaktør: Jon Gunnar Arntzen (Oslo 2003) s. 353-354
 
von Munthe af Morgenstierne, Bredo Henrik, 1774-1835
i: Norsk biografisk leksikon Bind 6: Hovedredaktør: Jon Gunnar Arntzen (Oslo 2003) s. 352-353
 
Dansk-norsk rettsvitenskap etter 1814
i: Jura og Historie. Festskrift til Inger Dübeck som forsker (København 2003) s. 103-124
 
Francis Hagerup og rettens internasjonalisme
i: Nytt Norsk Tidsskrift nr 1 2003 s. 31-46

2002

Folkerett mellom unionspolitikk og rettsvitenskapelig forskning foran 1905 — L.M.B. Auberts 'Norges folkeretslige stilling', 1897
i: Jussens Venner 2002 s. 46-72
 
Rettsvitenskapens rettshistorie — norsk rettsvitenskap og middelalderrettshistorien, 1850-1910
i: Tidsskrift for rettsvitenskap 2002 s. 309-435
 
Den rettsvitenskapelige frihet
i: Rettsteori og rettsliv. Festskrift til Carsten Smith (Oslo 2002) s. 589-603
 
Norsk rettshistorisk forskning de siste tiårene — en oversikt
i: Rättshistoria i förändring. Olinska stiftelsen 50 år. Ett internationellt symposium i Stockholm den 19-21 november 1997 (Lund 2002) s. 151-163
 
Oscar Platou leser Rudolf Jhering. Rettsvitenskapelig politikk: Skyld- og fordelingsprinsippet i romersk og norsk erstatningsrett
i: Kirsti Strøm Bull, Viggo Hagstrøm og Steinar Tjomsland (red): Bonus Pater Familias. Festskrift til Peter Lødrup 70 år (Oslo 2002) s. 445-459
 
Høyesterett som dømmende historikere? Juss og historie i Høyesteretts plenumsdom om fastboende og reindriftssamer i Selbu, Rt. 2001 s. 769
i: Kritisk Juss 2002 s. 59-74

2001

Internasjonaliseringens historie i norsk rett
i: Lov og Rett 2001 s. 451-473
 
NOU 2001:34 Samiske sedvaner og rettsoppfatninger - bakgrunnsmateriale for Samerettsutvalget. Rapporter fra et forskningsprosjekt om samiske sedvaner og rettsoppfatninger, ledet av en styringsgruppe oppnevnt 15.mai 1996. Avgitt til Justis- og politidepartementet 31.mai 2000. Medlem av styringsgruppen 1996-2000, medforfatter av Del I s. 19-32.

2000

Romerrettsideologien i norsk rettsvitenskap
i: Nytt Norsk Tidsskrift 2000 s. 414-426
 
Gaarder, Peder Krabbe
I: Norsk biografisk leksikon Bind 3: Hovedredaktør: Jon Gunnar Arntzen (Oslo 2000) s. xx-xx

1999

Ett privatrettslig Europa? Integrasjonisme og partikularisme i en pågående debatt
i: Lov og Rett 1999 s. 323-342
 
Det rettsvitenskapshistoriske forskningsfelt og norsk rettsvitenskap på 1800-
Tallet
i: Retfærd nr 86, 22 årgang 1999, s. 3-21

Beichmann, F.W.
i: Norsk Biografisk Leksikon Hovedredaktør: Jon Gunnar Arntzen Bind 1 (Oslo 1999) s. 230
 
Bachke, Ole Andreas
i: Norsk Biografisk Leksikon Hovedredaktør: Jon Gunnar Arntzen Bind 1 (Oslo 1999) s. 185-186
 
Torkel Halvorsen Aschehoug
i: Norsk Biografisk Leksikon Hovedredaktør: Jon Gunnar Arntzen Bind 1 (Oslo 1999) s. 143-145

1998

Law, Legal Science and the Norwegian Society. Five Lectures on Norwegian Legal and Cultural History.
Studies in Legal History No 2. Institutt for offentlig retts skriftserie nr 2/1998 (Oslo 1998) 144 s
 
Juridisk sakprosa og rettsutviklingen i samfunnet
i: Egil Børre Johnsen og Trond Berg Eriksen (red) Norsk litteraturhistorie. Sakprosa fra 1750 til 1995. Bind 1. (Oslo 1998) s. 255-265

1997

T.H. Aschehougs lovtolkningslære av 1845
i: Michalsen/Sprauten (red): Rett og historie. Festskrift Sandvik (Oslo 1997) s. 58-64
 
Innledning
i: Dag Michalsen og Knut Sprauten (red): Rett og historie. Festskrift til Gudmund Sandvik (Oslo 1997), 199s.
 
Offentlighetsprinsippet og prejudikatlæren
i: Ånd og rett. Festskrift til Birger Stuevold Lassen (Oslo 1997) s. 729-739
 
Europeisk privatrettshistorie - noen kommentarer til en europeisk fagdisiplin
i: Jussens Venner 1997 s. 357-369
 
Schweigaard og Lasson som straffe- og prosessrettslige forfattere — en sammenligning
i: Tidsskrift for Rettsvitenskap 1997 s. 365-388
 
Diskursen om den aktualiserte pretor
i: Tidsskrift for Rettsvitenskap 1997 s. 585-608

1996

Rettstenkningens historie og rettsutviklingens historie
i: Erik Boe (red): Veien mot rettsstudiet Oslo 1996 s. 172-173
 
Om rettshistorisk kunnskap: Oppfatninger om rettens historiske karakter og om historiske datas betydning i tysk rettsvitenskap ca 1790-1840
Avhandling (dr. juris) - Universitetet i Oslo, 1996. Trykt ved Det juridiske fakultet, Oslo 1996. 534 s.

1995

Stang, Frederik
i: Michael Stolleis (Hrsg) Juristen. Eine biographisches Lexikon von der Antike bis zum 20. Jahrhundert (München 1995) s. 584-586. (Ny utgave München 2001)
 
Hagerup, Francis
i: Michael Stolleis (Hrsg) Juristen. Eine biographisches Lexikon von der Antike bis zum 20. Jahrhundert (München 1995) s. 265-267 (Ny utgave 2001)

1994

Ny og gammel rettskildelære. Refleksjoner ved lesning av Lars Björnes bok om
nordisk rettskildelære på 1800-tallet
i: Tidsskrift for rettsvitenskap 1994 s. 192-239

1983

Ugeblad for Lovkyndighet, statistikk og statsøkonomi, 1861-1870. En innholdsanalyse. Institutt for privatretts stensilserie nr 88 Oslo 1983 — 117 s
Publisert 19. mai 2008 13:26 - Sist endret 11. feb. 2020 15:37