Publikasjonsliste - Inge Lorange Backer

Et celebert spørsmål ved gjensidige testamenter. – I: Jussens Venner (1969). S. 213-26.

Anmeldelse av Vilhelm Aubert: Rettssosiologi. – I: Lov og rett (1972). S. 236-40.

Naturalutlegg på dødsboskifte. – I: Jussens Venner (1973). S. 1-68.

Når blir barna voksne? Et eksempel på rettskildeanalyse. – I: Festskrift til Corpsus Juris 1963-73 (red.: Bjørn Rustad Nilssen) (Oslo 1973) s. 19-34. 

Anm. av Tore Hallan: Katalog over trykte skrifter. – I: Lov og rett (1974). S. 380-81.

Et standardverk om offentlighet i norsk forvaltning. – I: Tidsskrift for rettsvitenskap (1977). S. 692-704.

Familierett på tradisjonelt grunnlag. – I: Lov og rett (1977). S. 291-314.

Lov om forurensning og forsøpling med motiver. Miljøverndepartementet 1977. (ILB utredningskonsulent)

NOU 1977:35 – Lov om barn og foreldre (barneloven). (ILB sekretær.)

Aspects of Air Pollution Legislation in England and Norway. - Upublisert avhandling for Diploma of Legal Studies, University of Cambridge 1978. 70 s. + 46 s.

Offentlige forvaltningsorganer som aftalepartnere. (Innlegg). – I: Forhandlingene ved det 28. nordiske juristmøtet i Stockholm 1978. S. 385-387. Stockholm 1978.

Noen flere synspunkter på delegasjon til private og til kommuner. – I: Tidsskrift for rettsvitenskap (1978). S. 151-178.

Synspunkter på Vilhelm Aubert: Rettens sosiale funksjon. – I: Tidsskrift for samfunnsforskning (1978). S. 139-156. (Også trykt i Jussens venner (1979). S. 15-34).

Revisjon av den norske forvaltningsloven. – I: Nordisk Administrativt Tidsskrift (1979). S. 411-427.

Inndragning av førerkort eller inndragning av bil? – I: Lov og rett (1980). S. 433-434.

Naturvern i lovens øyne. – I: Kritisk juss (1980). S. 37-43.

Anm. av Eva Funder Fleischer: Miljøloven. – I: Lov og rett 1980 s. 562-66.

Fastsetting av farskap – materielle spørsmål. – I: Anders Bratholm (red.): Barnerett. Institutt for kriminologi og strafferetts skriftserie nr. 35. Oslo 1980.

Allemansrätten – skydd och begränsningar. (Innlegg). – I: Forhandlingene ved det 29. nordiske juristmøtet i Stockholm den 19-21. august 1981. S. 260-263. Stockholm 1981.

Medborgarprotester som juridiskt problem. (Innlegg). – I: Forhandlingene ved det 29. nordiske juristmøtet i Stockholm den 19-21. august 1981. S. 417-418. Stockholm 1981.

Anmeldelse av Bertil Bengtsson: Miljörätt. – I: Tidsskrift for rettsvitenskap (1981). S. 143-147.

Vernetinget i sivile tvister – særlig miljøvernsaker. – I: Tidsskrift for rettsvitenskap (1981). S. 314-396.

Gjelder forvaltningsloven for saker som Stortinget skal behandle? – I: Jussens venner (1981). S. 107-121.

Høyesteretts kompetanse ved fortsatt kjæremål. – I: Lov og rett (1981). S. 103-105.

Hvordan bør lover utformes? – I: Lov og rett (1981). S. 209-223.

Rettssakene om Alta. – I: Kritisk juss (1981). S. 5-19.

Refusjon for underhold av barn. – I: Institutt for offentlig retts skriftserie nr. 2 (1982). 79 s.

Barneloven. Lov 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre. Oslo 1982. 451 s.

Anmeldelse av Nils Christian Bitsch: Lov om børns retsstilling. – I: Tidsskrift for rettsvitenskap (1982). S. 121-125.

Vergemålsloven bør revideres. – I: Lov og rett (1982). S. 65-66.

Offentlighet og hemmelighold. Anmeldelse av Einar Høgetveit: Hvor hemmelig? Offentlighetsprinsippet i Norge og USA, særlig med henblikk på militærpolitiske spørsmål. – I: Lov og rett (1983). S. 520-525.

Rettslig interesse for søksmål, skjønn og klage – særlig ved naturinngrep. Oslo 1984. 224 s.

Alta: Et utgangspunkt for lovendringer. – I: Kraftutbygging, konflikt og aksjoner. Kjell Haagensen og Atle Midttun (red.). Oslo 1984. S. 165-83.

Noen tanker om Lovavdelingens arbeidsområde og forhold til andre departementer. – I: Festskrift Lovavdelingen - 100 år: 1885-1985. Helge Olav Bugge, Kirsti Coward og Stein Rognlien (red.). Oslo 1986. S. 58-65.

Naturvern og naturinngrep: Forvaltningsrettslige styringsmidler. (Doktoravhandling). Oslo 1986. 900 s.

En utvikling i delegasjonslæren? – I: Samfunn, rett og rettferdighet – festskrift til Torstein Eckhoff på 70-årsdagen. Anders Bratholm, Torkel Opsahl og Magnus Aarbakke (red.). Oslo 1986. S. 55-67.

Allmenne interesser i vassdragssaker. I: Allmenne interesser ved konsesjonsbehandling og skjønn. Rapport fra et seminar, utg. Statkraft (Oslo 1987). S. 9-46.

Forurensning av vassdrag. – I: Norsk vassdragsrett. Thor Falkanger og Kjell Haagensen (red.). Oslo 1988. S. 543-614.

NOU 1989:8 - Bioteknologi og patentering. (Inge Lorange Backer leder av utvalget). Oslo 1989.

NOU 1990:1 - Moderne bioteknologi. sikkerhet, helse og miljø. (Inge Lorange Backer leder av utvalget). Oslo 1989.

Miljørettsleg status. I Miljøårboka (red. Carlo Aall) 1989 s. 48-52, 1990 s. 54-58, 1991 s. 52-55, 1992 s. 36-40, 1993 s. 44-49, 1994 s. 40-44, 1995 s. 44-48, jf. også intervju med ILB i 1988 s. 34-39.

Burhøns. En rettsfarse om avvisning? – I: … den urett som ikke rammer deg selv – festskrift til Anders Bratholm 70 år. Nils Christie [et al.] (red.). Oslo 1990. 

Innføring i naturressurs- og miljørett. Oslo 1990. 140 s. 2. utg., Oslo 1995. 238 s. 3. utg., Oslo 1999. 254 s. 4. utg., Oslo 2002. 272 s.

Grunnlovfesting av miljørettslige prinsipper. – I: Institutt for offentlig retts skriftserie nr. 6 (1990). 43 s. + vedlegg.

Retlig regulering og etiske normer inden for bioteknologien. (Foredrag, referent). – I: Forhandlingene ved det 32. nordiske juristmøtet i Reykjavik den 22-24. august 1990. S. 71-93. Reykjavik 1990.

Strafferetligt ansvar for miljøfarlig virksomhed. (Innlegg). – I: Forhandlingene ved det 32. nordiske juristmøtet i Reykjavik den 22-24. august 1990. S. 438-440. Reykjavik 1990.

Gjennomføring av gruppesøksmål i nordisk prosess. – I: Grupptalan i konsumerntmål. NEK-rapport 1990:7 (Nordisk ministerråd, NORD 1990:51). S. 143-62.

Bioteknologi, natur, verdier og jus. – I: Anne Hellum, Aslak Syse og Henriette Sinding Aasen (red.).: Menneske, natur og fødselsteknologi. Verdivalg og rettslig regulering. Oslo 1990. S. 9-26.

NOU 1991:9 – Deponi for norsk lav- og middelaktivt atomavfall. (Inge Lorange Backer medlem av utvalget). Oslo 1991.

Nye norske regler om konsekvensutredninger – fremmer de miljösikkerheten. – I: Nordiska miljörättsliga uppsatser – in honorem membri societatis Bertil Bengtsson. Miljörättsliga sällskapets i Finland publikationer nr. 17. Espoo 1991. S. 1-19.

Konvensjoner og forskrifter i miljørett. Inge Lorange Backer og Ørnulf Røhnebæk (red.). Institutt for offentlig retts skriftserie nr. 1 (1991).

Er det fri adgang til å omgjøre utslippstillatelser etter ti år? – I: Lov og rett (1991). S. 625-635.

Grunnloven og miljøet. – I: Jussens venner (1991). S. 219-234.

Grunnloven og miljøet. Foredrag på Norges Juristforbunds konferanse, 17. januar 1991. – I: Juristkontakt nr. 7 (1991). S. 2-8.

Klagerett og miljørett i Norge. – I: Nordisk Administrativt Tidsskrift (1991). S. 149-167.

Ferdsel i vassdrag. Å gå på vannet eller å gå i vannet? – I: Bredde foran kvalitet? En studie i bekjentskaper – et festskrift til Gunnar de Capua. Oslo 1992.

Utvalgte artikler i miljørett. Inge Lorange Backer og Hans Christian Bugge (red.). – I: Institutt for offentlig retts skriftserie nr. 2 (1992).

Ytringsfrihet og lojalitetsplikt i offentlig forvaltning. – I: Stat & styring nr 6 (1992). S. 26-29.

Allemannsretten. – I: Fjell og vidde Årg. 26 nr 3 (1992). S. 14-15.

Miljøvernhensyn i skogbruket – regelverket som styringsmiddel. – I: Nordisk konferanse om bærekraftig utkling av skog, Trondheim 27-30. april 1993. Meddelelse nr. 5/93 fra Senter for miljø og utvikling, Universitetet i Trondheim. Trondheim 1993. S. 126-39.

Regionalt og lokalt selvstyre. (Innlegg). – I: Forhandlingene ved det 33. nordiske juristmøtet i København den 18-20. august 1993. S. 113-115. København 1993.

Kollektive søgsmål. (Replikk). – I: Forhandlingene ved det 33. nordiske juristmøtet i København 18-20. august 1993. S. 227. København 1993.

Den retlige bedømmelse av større projekters indvirkning på miljøet. (Innlegg.) – I: Forhandlingene ved det 33. nordiske juristmøtet i København 18.-20. august 1993. S. 298-99.

Miljøretten. I Knophs oversikt over Norges rett (10. utg. v/Birger Stuevold Lassen, Oslo 1993) s. 1073-1106; (11. utg. v/Kåre Lilleholt, Oslo 1998) s. 698-726; (12. utg. v/Kåre Lilleholt, Oslo 2003) s. 655-82.

(Sammen med Geir Ulfstein): (Report from) Norway. I: Gunther Handl (ed.): Yearbook of International Environmental Law vol. 4 (1993) s. 359-64, vol. 5 (1994) s. 353-57, vol. 6 (1995) s. 415-19.

Forvaltningen. – I: Årbok. Den norske turistforening Årg. 125 (1993). S. 32-43.

Ombudsmannen og ombudsordninger. – I: Lov og rett (1993). S. 3-29.

Domstolene og miljøet. – I: Lov og rett (1993). S. 451-468.

 (Uforberedt innlegg på dagskonferansen for Lovstrukturutvalget 25. januar 1993). – I: Juristkontakt nr. 2 (1993). S. 27-29.

NOU 1994:12 - Lov om vassdrag og grunnvann. (Inge Lorange Backer leder av utvalget). Oslo 1994.

Public Regulations of Property Rights in the field of Environment. – I: Property rights: constitutional protection and public regulation. Oslo 1994.

Legal Standing in Environmental Cases – Norwegian Practice. – I: The Legal Status of the Individual in Nordic Environmental Law (Juridica Lapponica 10, University of Lapland. Tuula T|ervashonka (red.). Rovaniemi 1994.

Environment and Development in Developing Countries – National and International Law. Report from a conference at Lysebu, Oslo 4.-6. October 1993. Inge Lorange Backer, Hans Chr. Bugge og Anne Hellum (red.). Institutt for offentlig retts skriftserie nr. 7 (1994).

Introductory Remarks to the Structure of Norwegian Legislation on the Environment and Sustainable Development. [Og] Norway’s Legal System for Controlling Pollution. (Sammen med Hans Chr. Bugge). – I: Environment and Development in Developing Countries – National and International Law. Report from a conference at Lysebu, Oslo 4.-6. October 1993. Inge Lorange Backer, Hans Chr. Bugge og Anne Hellum (red.). Institutt for offentlig retts skriftserie nr. 7 (1994). S. 100-09, 180-97.

Vassdragsreguleringsloven. Lov 14. desember 1917 nr. 17. [Og] Lov 12. juni 1931 nr. 1 i henhold til konvensjonen mellom Norge og Sverige om visse spørsmål vedrørende vassdragsretten av 11. mai 1929. [Og] Vassdragsloven. Lov 15. mars 1940 nr. 3 om vassdragene. [Og] Friluftsloven. Lov 28. juni 1957 nr. 16 om friluftslivet. [Og] Naturvernloven. Lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern. [Og] Lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag. – I: Norsk lovkommentar. Peter Lødrup, Knut Kaasen og Steinar Tjomsland (red.). Oslo 1994 og senere utgaver. [Og] Vannressursloven. Lov 24. november 2000 nr. 82 om vassdrag og grunnvann. I: Norsk Lovkommentar 2002 og senere utgaver.

Utvalgte artikler i miljørett II. Inge Lorange Backer og Hans Christian Bugge (red.). Institutt for offentlig retts skriftserie nr. 9 (1994).

Plan- og bygningsretten i Fleischers lys. – I: Lov og rett (1994). S. 579-607.

 “Sustainability” and “Benefits to the Community” Concerning the Release and Use of Genetically Modified Organisms in the Norwegian Gene Technology Act. – I: Proceedings of the International Conference on the Release and Use of Genetically Modified Organisms: Sustainable Development and Legal Control. Per Sandberg (red.). Oslo 1995. S. 41-47.

Norwegian Environmental Law – An Overview. – I: North European Environmental Law, Publications of the Finnish Society of Environmental Law nr. 25. Erkki Hollo og Kari Marttinen (red.). Helsinki 1995. S. 385-434.

Offentlighetsloven etter 25 år – rotfestet eller i støpeskjeen? I: Nordisk Administrativt Tidsskrift 1996 s. 167-77.

Konsekvensutredninger etter norsk rett. I: Ellen Margrethe Basse (red.): Miljøkonsekvensvurdering – i et retligt perspektiv (København 1996) s. 145-97.

Plikt att i förvaltningsförfarande yttra sig om egna och närståandes straffbara förhållanden. (Innlegg.) – I: Forhandlingene på det 34. nordiske juristmøte Stockholm 1996 s. 461-62.

Miljökrav och ekonomisk effektivitet. (Innlegg.) – I: Forhandlingene på det 34. nordiske juristmøte Stockholm 1996 s. 849-51.

Miljørett mellom offentlig rett og privatrett. – I: Ellen Margrethe Basse og Henrik Zahle (red.): To reguleringstraditioner. Om sondringen mellom offentlig ret og privatret. København 1997. S. 157-76.

Når er loven moden for revisjon? – I: Ånd og rett. Festskrift til Birger Stuevold Lassen på 70-årsdagen 19. august 1997. Viggo Hagstrøm, Peter Lødrup og Magnus Aarbakke (red.). Oslo 1997. S. 87-94.

Nordisk lovsamarbeid i europeiseringens tegn. I: Johan P. Olsen og Bjørn Otto Sverdrup (red.): Europa i Norden (Oslo 1998) s. 248-61.

Ratifikasjonssamtykke og lovvedtak. – I: Stat, politikk og folkestyre. Festskrift til Per Stavang på 70-årsdagen 19. februar 1998. David R. Doublet, Kai Krüger, Asbjørn Strandbakken (red.). Bergen 1998. S. 249-62.

Hunting in Norwegian Law. I: La chasse en droit comparé, utg. Société Francaise pour le Droit de l’Environnement (Paris 1999) s. 271-83.

Eldre miljøskader. (Innlegg.) – I: Forhandlingene på det 35. nordiske juristmøte Oslo 1999 bind I s. 363-64.

Gjennomføring av EF-direktiver. (Innlegg.) – I: Forhandlingene på det 35. nordiske juristmøte Oslo 1999 s. 824-25, 830.

NOU 1999:19 – Domstolene i samfunnet. Oslo 1999. (ILB medlem av utvalget)

NOU 1999:21 – Lov om miljøvern på Svalbard (svalbardmiljøloven). Oslo 1999. (ILB leder av utvalget.)

The example of the principle of publicity. I: Peter-Christian Müller-Graff and Erling Selvig (eds.): European Law in the German-Norwegian Context. Origins and Perspectives. Berlin 2002. S. 61-74.

Forurensning av vassdrag og grunnvann. I: Thor Falkanger og Kjell Haagensen (red.): Vassdrags- og energirett (Oslo 2002) s. 575-653.

Svalbardmiljøloven. En liten norsk miljöbalk. – I: Fågelperspektiv på rättsordningen: Vänbok til Staffan Westerlund. Ellen Margrethe Basse, Jonas Ebbesson, Gabriel Michanek (red.). Uppsala 2002. S. 387-405.

Er Norge fortsatt en selvstendig stat? – I: Rettsteori og rettsliv. Festskrift til Carsten Smith til 70-årsdagen 13. juli 2002. Peter Lødrup, Steinar Tjomsland, Gunnar Aasland og Magnus Aarbakke (red.). Oslo 2002. S. 43-58.

Âktenskapsrätten och successionsrätten ii de nordiske land. (Innlegg.) – I: Förhandlingarna vid Det 36. nordiska juristmötet, Helsingfors 15.-17. august 2002. Bind II s. 158-59.

Miljöskydd och ekonomiskt utnyttjande – principen om hållbar utveckling. I: Förhandlingarna vid Det 36 nordiska juristmötet, Helsingfors 15.-17. august 2002. Bind I s. 113-41. Bind II s. 479-82, 489-90. Jyväskylä 2002.

Om gjennomføring av barnekonvensjonen i norsk rett. – I: Bonus pater familias. Festskrift til Peter Lødrup 70 år. Oslo 2002.

Rettsforskernes medvirkning i lovgivningsarbeidet. I: Svensk Juristtidning 2002 s. 319-29.

Dobbeltstraff og rolleforståelse. I: Lov og Rett 2003 s. 577-78.

Domstolsbeskyttelse mot naturinngrep – midlertidige forføyninger etter norsk rett. – I: Festskrift till Per Henrik Lindblom. Uppsala 2004. S. 27-46.

NOU 2004:28 – Lov om bevaring av natur, landskap og biologisk mangfold (naturmangfoldloven). Oslo 2004. (ILB leder av utvalget).

Lovgivningspolitikk sett fra norsk side. I: Lagstiftningspolitik (TemaNord 2005:516, utg. av Nordisk ministerråd, København 2005) s. 55-63.

Om Høyesteretts forhold til den europeiske menneskerettskonvensjon. – I: Nordisk tidsskrift for menneskerettigheter 2005 s. 425-32.

Mänskliga rättigheter och grundrättighetstänkandet – alltför snäva gränser för lagstiftaren? (Innlegg.) – I: Forhandlingene ved det 37. nordiske juristmøte Reykjavik 2005 bind II s. 179-80.

Ömsesidigt erkännande av europeiske domar och beslut i straffprocessen – erfarenheter och tillämpningsfrågor. (Innlegg). – I: Forhandlingene ved det 37. nordiske juristmøte Reykjavvik 2005 bind II s. 361.

Har det nordiska lagstiftningssamarbetet spelat ut sin roll? (Innlegg.) – I: Forhandlingene ved det 37. nordiske juristmøte Reykjavik 2005 bind II s. 449-51.

Kan foreldrene gi barna en ”lett klaps”? – I: Dog Fred er ej det Bedste. Festskrift til Carl August Fleischer på hans 70-årsdag26. august 2006. Henning Jakhelln, Ole Kristian Fauchald og Aslak Syse (red.). Oslo 2006. S. 57-75.

Lovgivere og domstoler ved begynnelsen av det 21. århundre. – I: Svensk Juristtidning 2006 s. 665-80. Også trykt med mindre endringer i Jussens Venner 2006 s. 248-66.

The Norwegian Reform of Civil Procedure. – I: Scandinavian Studies in Law vol. 51: Procedural Law. Stockholm 2007. S. 41-75.

Varemerke – en menneskerett? – Lov og rett 2007 s. 129-30.

Hvor bor vi? – I: Rett og toleranse. Festskrift til Helge Johan Thue på 70-årsdagen 19. august 2007. Oslo 2007. S. 120-33.

Allemannsretten i dag. – Lov og Rett 2007 s. 451-70.

Hvem kan saksøkes i offentligrettslige trepartsforhold? – Lov og Rett 2008 s. 67-80.

Søksmål i offentligrettslige trepartsforhold – replikk til dommer Skoghøy. – Lov og Rett 2008 s. 436-38.

Habilitet i Høyesterett. – Lov og Rett 2008 s. 577-78.

Barneloven. Kommentarutgave. 2. utg. Oslo 2008. 870 s.

 
Laggranskningen i Norge. – Svensk Juristtidning 2009 s. 177-84.

Ideals and Implementation: Ratifying Another Complaints Procedure? – Nordisk tidsskrift for menneskerettigheter 2009 (nr. 1) s. 91-96.

Kvinnepolitikk og menneskerettsloven. – Dagbladet 10. mai 2009 (med redaksjonens rettelse 12. mai 2009).

Begrunnelse for avsiling av en sivil ankesak. – Lov og Rett 2009 s. 449-50

Den europeiske menneskerettsdomstol. Utviklingen i praksis og forholdet til nasjonal suverenitet. – Nytt Norsk Tidsskrift 2009 nr. 3-4 s. 279-86.
 
Feller Den europeiske menneskerettsdomstol juryen? – Tidsskrift for strafferett 2009 s. 301-30.
 
Naturmangfoldloven. - Tidsskrift for eiendomsrett 2009 s. 182-213.

 

Publisert 3. nov. 2008 14:15 - Sist endret 23. nov. 2009 15:45