Inge Lorange Backer

Professor emeritus
Bilde av Inge Lorange Backer
English version of this page
Telefon +4722859646
Treffetider .
Brukernavn
Besøksadresse Domus Bibliotheca Karl Johans gate 47 0162 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Faglige interesser

Mitt hovedarbeidsfelt er nå forberedelse og utforming av lovgivning, med vekt på å se rettsregler og juridiske spørsmål i regelgiverens snarere enn rettsanvenderens perspektiv. Ellers har jeg bevart interessen for rettsområder som jeg tidligere har arbeidet med, som sivilprosess, miljørett og forvaltningsrett. For tiden leder jeg det regjeringsoppnevnte Forvaltningslovutvalget om revisjon av forvaltningsloven.

Bakgrunn

Cand. jur. (Oslo) 1972, Diploma in Legal Studies (Cantab.) 1978, dr. jur. (Oslo) 1987, jur. dr. h.c. (Uppsala) 2006.

 • Ansatt i Justisdepartementets lovavdeling 1972-76, med permisjon som dommerfullmektig i Romsdal 1973-74.
 • Ansatt i Miljøverndepartementet 1976-77 (Avdelingen for forurensningssaker)
 • Universitetslektor og senere universitetsstipendiat ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, 1977-83
 • Førstelektor ved det daværende Institutt for kriminologi og strafferett, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, 1983-84.
 • Avdelingsdirektør i Miljøverndepartementet 1984-87 (Avdelingen for naturvern og friluftsliv).
 • Professor i rettsvitenskap i 1987-94. I 1989-92 også bestyrer for Institutt for offentlig rett.
 • Ekspedisjonssjef i Justisdepartementets lovavdeling 1995-2008
 • Professor, Institutt for offentlig rett, 2008-2016

Fra 1. august 2016 er jeg professor emeritus tilknyttet Institutt for offentlig rett..

CV

Full CV er kun tilgjengelig etter forespørsel.

Verv

Bestyrer, Institutt for offentlig rett, 1989-91

Jeg har deltatt i flere offentlige utredningsutvalg o.l., herunder:

 • Norsk representant i Nordisk ministerråds embetsmannskomité for lovgivningsspørsmål (EK-Lov) 1995-2008.
 • Norsk representant i Europarådets styringskomité for sivilrettslig samarbeid (CDCJ) 1996-2008 og styringskomiteens leder 2003-05.
 • Ledet Bioteknologiutvalget (1987-90 - NOU 1989:8 og NOU 1990:1), Vassdragslovutvalget (1990-94 - NOU 1994:12), Svalbardmiljølovutvalget (1996-99 - NOU 1999:21) og Biomangfoldlovutvalget (2001-04 - NOU 2004:28) og Karanteneevalueringsutvalget (NOU 2012:12).
 • Sekretær for Barnelovutvalget (1975-77) og medlem av bl.a. Domstolkommisjonen (1996-99). 
   
Emneord: Lovgivningslære, Miljørett, Forvaltningsrett, Sivilprosess, Barnerett

Publikasjoner

Innenfor miljørett og forvaltningsrett er mine vitenskapelige hovedarbeider doktoravhandlingen Naturvern og naturinngrep (1987), samt bøkene Forvaltningsrettslige styringsmidler (Oslo 1986) og Innføring i naturressurs- og miljørett (5. utg., Oslo 2012). Jeg har videre utgitt Naturmangfoldloven. Kommentarutgave (Oslo 2010).

Jeg har tidligere hatt fagansvar for sivilprosess og har bl.a. utgitt Rettslig interesse for søksmål, skjønn og klage (Oslo 1984) og Norsk sivilprosess (Oslo 2015).

I barnerett har jeg utgitt Barneloven. Kommentarutgave (2. utg., Oslo 2008).

I lovgivningslære har jeg utgitt Lov og lovgivning - Utvalgte artikler (Oslo 2013) og Loven - hvordan blir den til? (Oslo 2013).

Se også min publikasjonsliste

 • Backer, Inge Lorange (2021). Lovsamlingen, I: John Asland; Aslak Syse; Tone Linn Wærstad & Katrine Kjærheim Fredwall (red.),  Livsfellesskap - Rettsfellesskap Festskrift til Tone Sverdrup 70 år.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 9788205524491.  Artikkel.  s 26 - 43
 • Backer, Inge Lorange (2021). Plenumsdommen i klimasøksmålet. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  60(3), s 135- 158 . doi: https://doi.org/10.18261/issn.1504-3061-2021-03-03
 • Backer, Inge Lorange (2020). Forenkling, I: Tore Bråthen; Eivind Furuseth & Anders Mikelsen (red.),  Hvor din skatt er vil også ditt hjerte være : Festskrift til Ole Gjems-Onstad 70 år.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202675592.  Artikkel.  s 53 - 74
 • Backer, Inge Lorange (2020). Kommentar til friluftsloven. Norsk Lovkommentar.  ISSN 2387-3361.
 • Backer, Inge Lorange (2020). Kommentar til motorferdselloven (revisjon). Norsk Lovkommentar.  ISSN 2387-3361.
 • Backer, Inge Lorange (2020). Kommentar til vannressursloven (revisjon). Norsk Lovkommentar.  ISSN 2387-3361.
 • Backer, Inge Lorange (2020). Kommentar til vassdragsreguleringsloven (revisjon). Norsk Lovkommentar.  ISSN 2387-3361.
 • Backer, Inge Lorange (2020). Uavhengige forvaltningsorganer i Norge, I:  Uten sammenligning. Festskrift til Eivind Smith 70 år.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-3300-7.  Artikkel.  s 37 - 54
 • Backer, Inge Lorange (2019). Kommentar til lov 12. juni 1931 nr. 1 om vassdragskonvensjonen mellom Norge og Sverige (revisjon). Norsk Lovkommentar.  ISSN 2387-3361.
 • Backer, Inge Lorange (2019). Norsk miljølovgivning gjennom 50 år - for et bedre miljø?, I: Mattias Dahlberg (red.),  Law and Society. Contributions by the Honorary Doctors. De Lege - Juridiska fakulteten i Uppsala Årsbok 2018.  Iustus Förlag.  ISBN 978-91-7737-025-3.  Artikkel.  s 11 - 22
 • Backer, Inge Lorange (2019). Ulv i Norge - blir det noen igjen?, I:  Miljörätten och den förhandlingsovilliga naturen.  Iustus Förlag.  ISBN 978-91-7737-063-5.  Artikkel.  s 35 - 51
 • Backer, Inge Lorange (2018). Nordisk lovsamarbeid - status og fremtid, I:  Vänbok till Fredrik Wersäll.  Iustus Förlag.  ISBN 978-91-7737-021-5.  Artikkel.  s 89 - 103
 • Backer, Inge Lorange (2017). Juridisk metode og dialog med Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD), I: Andreas Føllesdal; Morten Ruud & Geir Ulfstein (red.),  Menneskerettighetene og Norge: Rettsutvikling, rettsliggjøring og demokrati.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02212-3.  Kapittelnummer.  s 228 - 237
 • Backer, Inge Lorange (2016). Kommentar til vassdragsloven 1940 (revisjon). Norsk Lovkommentar.  ISSN 2387-3361.
 • Backer, Inge Lorange (2016). Mardøla - før Alta, I: Reidun Førde; Morten Kjelland & Ulf Stridbeck (red.),  Cand.mag., cand.med., cand.jur., cand.alt Festskrift til Aslak Syse.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-49372-8.  Artikkel.  s 17 - 35
 • Backer, Inge Lorange (2016). Samspillet mellom lovgivere og domstoler fra et norsk ståsted, I: Severin Blomstrand; Mia Carlsson; Dag Mattsson; Anna Skarhed & Sven Unger (red.),  Bertil Bengtsson 90 år.  Jure.  ISBN 9789172236448.  Artikkel.  s 333 - 348
 • Backer, Inge Lorange (2016). Samspillet mellom lovgivere og domstoler fra et norsk ståsted, I: Severin Blomstrand; Mia Carlsson; Dag Mattsson; Anna Skarhed & Sven Unger (red.),  Bertil Bengtsson 90 år.  Jure.  ISBN 9789172236448.  Artikkel.  s 333 - 348
 • Backer, Inge Lorange (2016). Samspillet mellom lovgivere og domstoler i Norge. Jussens venner.  ISSN 0022-6971.  51(6), s 303- 323 . doi: 10.18261/issn.1504-3126-2016-06-01
 • Backer, Inge Lorange (2016). Valget av målform i lovene, I: Åse Wetvik (red.),  Nynorsk lov- og rettsspråk Rapport frå eit seminar 30. oktober 2014.  Språkrådet.  ISBN 978-82-93424-05-5.  Artikkel.  s 9 - 26
 • Backer, Inge Lorange (2016). Å lovgi om sivil rettergang, I:  Rettsavklaring og rettsutvikling - Festskrift til Tore Schei.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215026091.  Artikkel.  s 36 - 59
 • Backer, Inge Lorange (2015). Samspillet mellom lovgiverne og Høyesterett, I: Tore Schei; Toril Marie Øie (red.),  Lov Sannhet Rett. Norges Høyesterett 200 år.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02464-6.  Artikkel.  s 96 - 135
 • Backer, Inge Lorange (2015). The Structure of Environmental Legislation - A Norwegian Perspective. Finnish Environmental Law review.  ISSN 0358-6944.  s 74- 90
 • Backer, Inge Lorange (2014). Goals of Civil Justice in Norway: Readiness for a Pragmatic Reform, In Alan Uzelac (ed.),  Goals of Civil Justice and Civil Procedure in Contemporary Judicial Systems.  Springer.  ISBN 978-3-319-03442-3.  Chapter 5.  s 105 - 121
 • Backer, Inge Lorange (2014). Hønsehauk i Høyesterett. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  s 399- 406
 • Backer, Inge Lorange (2014). Til diskusjonen om domstolenes uavhengighet i Norden, I: Fredrik Wersäll; Johan Hirschfeldt; Anders Eka; Elisabet Fura & Kjell Å. Modeer (red.),  Svea Hovrätt 400 år.  Norstedts Juridik AB.  ISBN 978-91-39-01733-2.  Kapittel.  s 251 - 266
 • Backer, Inge Lorange (2013). Feil i lovgivningen - en inkurie?, I: Kirsten Ketscher; Kåre Lilleholt; Eivind Smith & Aslak Syse (red.),  Velferd og rettferd : Festskrift til Asbjørn Kjønstad 70 år.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-42443-2.  s 49 - 63
 • Backer, Inge Lorange (2013). Hva brukes lov til? I lovgivningens sentrum og periferi, I: Inge Lorange Backer (red.),  Lov og lovgivning : Artikler og foredrag.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215022956.  Kapittel 2.  s 17 - 38
 • Backer, Inge Lorange (2013). Hvordan stanse nedgangen i biologisk mangfold? Om prioriterte arter og utvalgte naturtyper, I: Lena Gipperth & Charlotta Zetterberg (red.),  Miljörättsliga perspektiv och tankevändor. Vänbok till Jan Darpö & Gabriel Michanek.  Iustus förlag.  ISBN 9789176788424.  Artikkel.  s 1 - 18
 • Backer, Inge Lorange (2013). I lovgivningsperspektiv. Er straffeprosessloven moden for revisjon?. Tidsskrift for strafferett.  ISSN 1502-685X.  (4), s 447- 456
 • Backer, Inge Lorange (2013). Lokale forskrifter - et interessant sidespor i rettsforskningen?, I: Marius Stub; Ida Hjort Kraby (red.),  Forsker og formidler. Festskrift til Erik Magnus Boe på 70-årsdagen 17. april 2013.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02201-7.  Festskriftartikkel.  s 25 - 42
 • Backer, Inge Lorange (2013). Lovgivningspolitikk, lovgivningsstrategier, lovkvalitet og lovpleie, I: Inge Lorange Backer (red.),  Lov og lovgivning : Artikler og foredrag.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215022956.  Kapittel 3.  s 39 - 54
 • Backer, Inge Lorange (2013). Lovutvalgsprofessorene, I: Kirsti Strøm Bull & Marit Halvorsen (red.),  Det juridiske fakultet gjennom 200 år. Kontinuitet og fornyelse.  Akademisk Publisering.  ISBN 9788281520400.  Kapittel.  s 176 - 194
 • Backer, Inge Lorange (2013). Nordisk lovsamarbeid, I: Inge Lorange Backer (red.),  Lov og lovgivning : Artikler og foredrag.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215022956.  Kapittel 13.  s 195 - 210
 • Backer, Inge Lorange (2013). Suksessive endringerlover - er det noe problem?, I: Karl Harald Søvig; Sigrid Eskeland Schutz & Ørnulf Rasmussen (red.),  Undring og erkjennelse. Festskrift til Jan Fridthjof Bernt 70 år.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1253-8.  Kapittel.  s 39 - 52
 • Backer, Inge Lorange (2012). Goals of Civil Justice - Norwegian National Report, In Dmitry Maleshin (ed.),  Civil Procedure in Cross-Cultural Dialogue: Eurasia Context.  Statut Publishing House.  ISBN 978-5-8354-0874-0.  Session 2.  s 209 - 217
 • Backer, Inge Lorange (2012). Integrasjonsprinsippet - er det noe bedre alternativ?, I:  Pro Natura : Festskrift til Hans Christian Bugge på 70-årsdagen 2012.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01953-6.  Kapittel.  s 42 - 62
 • Backer, Inge Lorange (2011). Definition und Entwicklung der Menschenrechte im internationalen, I:  Menschenrechte und Volkssouveränität in Europa - Gerichte als Vormund der Demokratie?.  Campus Verlag.  ISBN 9783593392837.  Kapitel.  s 187 - 196
 • Backer, Inge Lorange (2011). Definition und Entwicklung der Menschenrechte im internationalen Kontext und Volkssouveränität, I:  Menschenrechte und Volkssouveränität in Europa - Gerichte als Vormund der Demokratie?.  Campus Verlag.  ISBN 9783593392837.  Das Europarat.  s 187 - 196
 • Backer, Inge Lorange (2011). Juristenes rolle i lovforberedelsen. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  50(1-2), s 63- 77
 • Bugge, Hans Christian & Backer, Inge Lorange (2010). Forsømt konsekvensutredning av alternativer. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  (3), s 115- 127
 • Backer, Inge Lorange (2009). Den europeiske menneskerettsdomstol. Utviklingen i praksis og forholdet til nasjonal suverenitet. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  (3-4), s 279- 286
 • Backer, Inge Lorange (2009). Feller Den europeiske menneskerettsdomstol juryen?. Tidsskrift for strafferett.  ISSN 1502-685X.  s 301- 330
 • Backer, Inge Lorange (2009). Ideals and Implementation: Ratifying Another Complaints Procedure?. Nordisk tidsskrift for menneskerettigheter.  ISSN 1503-6480.  (1), s 91- 96
 • Backer, Inge Lorange (2009). Laggranskningen i Norge. Svensk Juristtidning.  ISSN 0039-6591.  s 177- 184
 • Backer, Inge Lorange (2009). Naturmangfoldloven. Tidsskrift for eiendomsrett.  ISSN 1504-3495.  s 182- 213
 • Backer, Inge Lorange (2008). Hvem kan saksøkes i offentligrettslige trepartsforhold?. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  (2), s 67- 80
 • Backer, Inge Lorange (2008). Søksmål i offentligrettslige trepartsforhold – replikk til dommer Skoghøy. – Lov og Rett 2008 s. 436-38. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  (7), s 436- 438
 • Backer, Inge Lorange (2007). Allemannsretten i dag. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  (8), s 451- 470
 • Backer, Inge Lorange (2007). Hvor bor vi?, I: Torstein Frantzen; Johan Giertsen & Giuditta Cordero Moss (red.),  Rett og toleranse Festskrift til Helge Johan Thue.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-37592-5.  Kapittel ukjent.  s 120 - 133
 • Backer, Inge Lorange (2007). The Norwegian Reform of Civil Procedure. Scandinavian Studies in Law.  ISSN 0085-5944.  51, s 41- 75
 • Backer, Inge Lorange (2007). Varemerke – en menneskerett?. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  (3), s 129- 130
 • Backer, Inge Lorange (2006). Kan foreldrene gi barna en ”lett klaps”?, I: Henning Jakhelln; Ole Kristian Fauchald & Aslak Syse (red.),  dog Fred er ej det Bedste... Festskrift til C.A. Fleischer på hans 70-årsdag 26.august 2006.  Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00960-3.  Kapittel 3.  s 57 - 75

Se alle arbeider i Cristin

 • Backer, Inge Lorange (2020). Norsk sivilprosess, 2. utgave. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-04595-5.  599 s.
 • Nguyen Duy, Iris; Bragdø-Ellenes, Sunniva Cristina; Backer, Inge Lorange; Eng, Svein & Rasch, Bjørn Erik (2020). Uten sammenligning. Festskrift til Eivind Smith 70 år. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-3300-7.  713 s.
 • Backer, Inge Lorange & Bull, Henrik (red.) (2019). Norges Lover 1687-2018. Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo.  ISBN 978-82-450-2679-5.  4267 s.
 • Backer, Inge Lorange & Bull, Henrik (red.) (2018). Norges Lover 1687-2017. Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo.  ISBN 978-82-450-2336-7.  4170 s.
 • Backer, Inge Lorange & Bull, Henrik (red.) (2017). Norges Lover 1687-2016. Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo.  ISBN 978-82-450-2120-2.  4115 s.
 • Backer, Inge Lorange & Bull, Henrik (red.) (2016). Norges Lover 1687-2015. Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo.  ISBN 978-82-450-1960-5.  4042 s.
 • Backer, Inge Lorange (2015). Norsk sivilprosess. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02445-5.  533 s.
 • Backer, Inge Lorange & Sundet, Tron Løkken (red.) (2015). 40. Nordiske Juristmøte Bind II. Det norske Styret.  ISBN 978-82-999790-1-6.  383 s.
 • Backer, Inge Lorange & Bull, Henrik (red.) (2014). Norges Lover 1687-2013. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1572-0.  3984 s.
 • Backer, Inge Lorange (2013). LOVEN - hvordan blir den til?. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02298-7.  149 s.
 • Backer, Inge Lorange (red.) (2013). Lov og lovgivning : Artikler og foredrag. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215022956.  210 s.
 • Backer, Inge Lorange (2012). Innføring i naturressurs- og miljørett (5. utg.). Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 978-82-05-40350-5.  404 s.
 • Backer, Inge Lorange; Fauchald, Ole Kristian & Voigt, Christina (2012). Pro Natura : Festskrift til Hans Christian Bugge på 70-årsdagen 2012. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01953-6.  657 s.
 • Backer, Inge Lorange (2010). Naturmangfoldloven. Kommentarutgave. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01575-0.  702 s.
 • Backer, Inge Lorange (2008). Barneloven. Kommentarutgave. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-00361-0.

Se alle arbeider i Cristin

 • Backer, Inge Lorange (2020, 10. november). Inhabilitet og legitimitet i klimasøksmålet.  Aftenposten.
 • Backer, Inge Lorange (2020, 02. desember). Spredt eller samlet rett?.  Klassekampen.
 • Backer, Inge Lorange (2020, 05. november). Utbygger må betale. Vindkraft.  Klassekampen.
 • Bragdø-Ellenes, Sunniva Cristina; Nguyen Duy, Iris; Backer, Inge Lorange; Eng, Svein & Rasch, Bjørn Erik (2020). Eivind Smith 70 år, I:  Uten sammenligning. Festskrift til Eivind Smith 70 år.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-3300-7.  Forord.  s 7 - 9
 • Eriksen, Ane; Willebrand, Maria Hörnell; Zimmermann, Barbara; Wikenros, Camilla; Åkesson, Mikael; Backer, Inge Lorange; Boitani, Luigi; Fauchald, Ole Kristian; Fernandez-Galiano, Eladio; Fleurke, Floor M.; Linnell, John Durrus; Mech, L. David; Mills, L. Scott; Sand, Håkan; Stronen, Astrid Vik & Wabakken, Petter (2020). Assessment of the Norwegian part of the Scandinavian wolf population, phase 1. Skriftserien Høgskolen i Innlandet. 19-2020.
 • Backer, Inge Lorange (2019). Areal- og miljørett, I: Harald Irgens-Jensen (red.),  Knophs oversikt over Norges rett.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03193-4.  Kapittelnummer.  s 549 - 596
 • Backer, Inge Lorange (2019). NOU 2019: 5 Ny forvaltningslov. Lov om saksbehandlingen i offentlig forvaltning (forvaltningsloven) (ILB leder av utvalget).
 • Backer, Inge Lorange (2019). Ordfører Hustad og Romsdalsgondolen. Åndalsnes Avis.
 • Backer, Inge Lorange (2018). Styrket nordisk lovsamarbeid. Muligheter og utfordringer.
 • Backer, Inge Lorange (2016). Forvaltningsloven i det 21. århundre - velfungerende eller avleggs?. Nordisk Administrativt Tidsskrift.  ISSN 0029-1285.  (1), s 75- 86
 • Backer, Inge Lorange (2016). Hemsedal: Iallfall grovt uaktsom voldtekt?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Backer, Inge Lorange (2016). I det minste grovt uaktsom voldtekt?. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.
 • Backer, Inge Lorange (2016). Regjeringsadvokaten og Lovavdelingen. Fellesskap og konkurranse?, I: Adele Matheson Mestad; Fredrik Sejersted & Elisabeth Stenwig (red.),  Embetet: Regjeringsadvokaten 1816-2016.  Regjeringsadvokaten.  ISBN 978-82-303-3204-7.  Kapittel.  s 367 - 373
 • Backer, Inge Lorange & Blandhol, Sverre (2016). Komplekse næringslivstvister for domstolene. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  s 193- 195
 • Backer, Inge Lorange (2015). Sven Ole Fagernæs i naturen, I:  Lagspiller med kappe og sykkel Sven Ole Fagernæs.  Statsministerens kontor.  ISBN 978-82-993840-3-2.  Kapittel.  s 179 - 185
 • Backer, Inge Lorange (2014). Areal- og miljørett, I: Kåre Lilleholt (red.),  Knophs oversikt over Norges rett.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01992-5.  Kapittel.  s 505 - 551
 • Backer, Inge Lorange (2013). Sakskostnadsnivå, forsinkelsesrenter og overprøving. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  (5), s 321- 322
 • Backer, Inge Lorange (2012). Anm. av Peter Wahlgren: Lagstiftning. Problem, teknik, möjligheter (Norstedts, Stockholm 2008). Tidsskrift for Rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  (3), s 389- 398
 • Backer, Inge Lorange (2012). NOU 2012: 12 Ventetid - et spørsmål om tillit. En evaluering av statens karanteneregelverk (ILB leder av utvalget). NOU - Norges offentlige utredninger. 2012: 12.
 • Backer, Inge Lorange; Fauchald, Ole Kristian & Voigt, Christina (2012). Hans Christian Bugge 70 år, I:  Pro Natura : Festskrift til Hans Christian Bugge på 70-årsdagen 2012.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01953-6.  Innledning.  s 5 - 9
 • Backer, Inge Lorange (2010). Åpenhet - betraktninger fra en jurist. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  s 186- 192
 • Backer, Inge Lorange (2010). Åpenhet - betraktninger fra en jurist. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  27(1/2), s 186- 192
 • Backer, Inge Lorange (2009). Begrunnelse for avsiling av en sivil ankesak. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  s 449- 450
 • Backer, Inge Lorange (2009). Debattinnlegg: Fjernstyring fra Strasbourg. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Backer, Inge Lorange (2009). Instituttlunsj: Feller EMD juryen? EMDs dom Taxquet mot Belgia (13. januar 2009).
 • Backer, Inge Lorange (2009). Kvinnepolitikk og menneskerettsloven. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Backer, Inge Lorange (2008). Habilitet i Høyesterett. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  (10), s 577- 578
 • Backer, Inge Lorange (2008). Lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag, I: Peter Lødrup; Knut Kaasen & Steinar Tjomsland (red.),  Norsk Lovkommentar 2008.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 978-82-05-39016-4.  bind 1.  s 1137 - 1140
 • Backer, Inge Lorange (2008). Lov 14. desember 1917 nr. 17 om vassdragsreguleringer, I: Peter Lødrup; Knut Kaasen & Steinar Tjomsland (red.),  Norsk Lovkommentar 2008.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 978-82-05-39016-4.  bind 1.  s 264 - 271
 • Backer, Inge Lorange (2008). Lov 15. mars 1940 nr. 3 om vassdragene, I: Peter Lødrup; Knut Kaasen & Steinar Tjomsland (red.),  Norsk Lovkommentar 2008.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 978-82-05-39016-4.  bind 1.  s 442 - 443
 • Backer, Inge Lorange (2008). Lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern, I: Peter Lødrup; Knut Kaasen & Steinar Tjomsland (red.),  Norsk Lovkommentar 2008.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 978-82-05-39016-4.  bind 1.  s 929 - 933
 • Backer, Inge Lorange (2008). Lov 24. november 2000 nr. 82 om vassdrag og grunnvann (vannressursloven), I: Peter Lødrup; Knut Kaasen & Steinar Tjomsland (red.),  Norsk Lovkommentar 2008.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 978-82-05-39016-4.  bind 3.  s 3339 - 3350
 • Backer, Inge Lorange (2008). Lov 28. juni 1957 nr. 16 om friluftslivet, I: Peter Lødrup; Knut Kaasen & Steinar Tjomsland (red.),  Norsk Lovkommentar 2008.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 978-82-05-39016-4.  bind 1.  s 548 - 552

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. nov. 2008 14:15 - Sist endret 15. mai 2017 10:49