Juristkongress 2014: Næringsliv og tilsyn

Den 20. og 21. november avholdes Juristkongress 2014. Jeg er fagansvarlig for et fagspor: "Næringsliv og tilsyn. Reguleringsstat eller rettsstat? Reaksjoner ved lovbrudd og rettssikkerhet.

Juristkongress avholdes for andre gang. Første gang var i 2012 med over 500 deltakere.

De siste ti årene har det i det stille skjedd en lovgivningsrevolusjon. For en lang rekke forvaltningsområder, fra akvakultur til plan- og bygningsrett, har lovgiver lagt om fra strafforfølging som primær reaksjon på lovbrudd, til forvaltningsrettslig forfølging i form av administrativ sanksjon, f.eks. overtredelsesgebyr. Siden overtredelsesgebyr ble innført som sanksjon i konkurranseloven i 2004 er det nær 60 lover der overtredelsesgebyr er en sanksjonsmulighet. (I mineralloven har lovgiver gått så langt at administrativ forfølging er eneste mulighet,) Selv om utviklingen aktualiserer grunnleggende spørsmål om forholdet mellom statsmaktene og rettssikkerhet for borgerne har offentlig eller faglig debatt stort sett uteblitt. Av faglige bidrag er det særlig verd å nevne Bjørn Olav Bergs avhandling fra 2005 "Forvaltningssanksjoner" og Marius Stubs avhandling fra 2011 "Tilsynsforvaltningens kontrollvirksomhet ".

Jeg tror fagsporet kan kaste et betimelig og interessant lys over utviklingen. De som skal kaste lys er - foruten meg selv - nevnte Marius Stub som er advokat hos Regjeringsadvokaten, konstituert dommer i Borgarting lagmannsrett Kine Steinsvik, tilsynsleder i Arbeidstilsynet Cathrine Prahl Reusch, assisterende økokrimsjef Thomas Skjelbred, jurist og filosof i Civita Morten Kinander og stortingsrepresentant i Michael Tetzchner.

Fagsporet presenterer viktige utviklingstrekk i lovgivningen og aktuell praksis av betydning for (1) tilsyn med etterlevelse av lover og forskrifter i næringsvirksomheter, og (2) behandlingen av saker om lovbrudd som det er aktuelt å forfølge med administrative sanksjoner (f.eks. overtredelsesgebyrer) og administrative reaksjoner (f.eks. tvangsmulkt). De rettslige rammene for og saksbehandling ved bruk av denne typen sanksjoner og reaksjoner vil stå sentralt. Tilsyn og forvaltningssanksjoner er stadig relevant og viktig, men det er noen grunner som gjør Juristkongress 2014 til en særlig god anledning til å ta spørsmålene opp:
 

  • Rt. 2014 s. 620 (Selsøyvik) ble avsagt i juni. Høyesterett tok stilling til en rekke forvaltnings-, statsrettslige- og menneskerettslige anførsler vedrørende et overtredelsesgebyr ilagt etter akvakulturloven. Fagsporets foredragsholdere Kine Steinsvik (da ansatt hos Regjeringsadvokaten) og Marius Stub var statens prosessfullmektiger. Dommen er kommentert av høyesterettsdommer Jens Edvin Skoghøy i "Forvaltningssanksjoner, EMK og Grunnloven", Jussens Venner 05/2014
  • Riksrevisjonen la i april frem en utredning om statlig tilsynsvirksomhet.
  • Lovproposisjon med generelle regler om forvaltningsanksjoner og reaksjoner i forvaltningsloven vil ifølge justisminister Anders Anundsen bli fremlagt i 2015. (Oppfølgingen av NOU 2003:15 Fra bot til bedring).
  • Det er flere nylig vedtatte grunnlovsbestemmelser som kan tenkes å ha betydning for tilsyns-, reaksjons- og sanksjonsregimet, f.eks. bestemmelsen om rettferdig rettergang, legalitetsprinsippet, forslagene til dobbeltforfølgingsforbud og den såkalte «begrensningshjemmelen» (som foreløpig ikke er vedtatt). Se generelt om grunnlovsvedtaket i "Ny vår for menneskerettighetene i Grunnloven" av avdelingsdirektør i Justisdepartementets lovavdeling Arnulf Tverberg.
  • Ny regjering har hatt tid til å følge opp dokument 8 forslaget om lov om rettsikkerhet ved forvaltningens bruk av tvangsmidler og andre utspill regjeringspartiene kom med i opposisjon. Fagsporets kommentator stortingsrepresentant Michael Tetzschner var en av forslagstillerne.
  • De første revisjonene av gjeldende regler om administrative sanksjoner og reaksjoner er trådt i kraft (konkurranseloven og akvakulturloven). Fagsporets foredragsholder universitetsstipendiat Jon Christian Fløysvik Nordrum ledet akvakultursanksjonslovutvalget som la grunnlaget for revisjonen av akvakulturloven.
  • Det er en gryende debatt i allmenmedia om utviklingen av et administrativt sanksjonsregime. Den kan kanskje mest markante kritikeren har sålangt vært fagsporets foredragsholder jurist og filosof i Civita Morten Kinander som blant annet har skrevet "Rettsikkerhet og regjering" som var på trykk i Dagens Næringsliv 17. desember 2014.


Fagsporets målgruppe er i første rekke jurister innenfor offentlig og privat virksomhet som har befatning med saker om brudd på offentligrettslig reguleringslovgivning innenfor ulike sektorer av næringslivet, men vil også være av interesse for jurister som arbeider med tilsyn, administrative sanksjoner og reaksjoner mot lovbrudd på andre felter. Fagsporet vil for jurister flest gi innblikk i en prinsipielt svært viktig rettsutvikling som har funnet sted særlig det siste tiåret, og som reiser grunnleggende spørsmål av allmenn interesse.

Det er fortsatt mulig å melde seg på! (Sålangt er det 106 påmeldte.) Påmelding skjer på fagsporets påmeldingsside.

Jeg vil frem mot kongressen skrive noen bloggsnutter om administrative sanksjoner og reaksjoner.

Publisert 24. okt. 2014 17:43 - Sist endret 7. jan. 2020 14:57
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere