Sigrid Stokstad

Førsteamanuensis
Bilde av Sigrid Stokstad
English version of this page
Brukernavn
Postadresse Inst. for offentlig rett PB 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Bakgrunn

Sigrid Stokstad tiltrer 9. august 2021 som førsteamanuensis med særlig plikt til å undervise i forvaltningsrett.

Hun er født i 1968 og tok juridisk embetseksamen ved Universitetet i Oslo høsten 1995. Hun har også fransk grunnfag fra 1989.

Hun har variert arbeidserfaring fra offentlig sektor, blant annet fra Byrådslederens avdeling i Oslo kommune og Skattelovavdelingen i Finansdepartementet, før hun startet sin forskerkarriere.

I 1993/1994 var hun vitenskapelig assistent ved Institutt for offentlig rett og skrev særavhandlingen "Generalprokurør Henrik Stampe og maktfordelingslæren. Normer for myndighetsutøvelse i siste halvdel av 1700-tallet" (Institutt for offentlig retts skriftsserie nr. 2/1995).

Stokstads forsvarte sin doktoravhandling "Kommunalt selvstyre. Kompetansefordelingen mellom Stortinget, statsforvaltningen og kommunene" i disputas er 27. november 2012. 

Etter stipendiattiden ved UiO har Stokstad hovedsakelig jobbet som forsker ved OsloMet.

Forskningsfelt

Stokstads phd-avhandling omhandlet forholdet mellom lokalt selvstyre og nasjonal styring. Prosjektet inngikk i forskningsprogrammet Demokrati, styring og regionalitet (DEMOSREG) under Norges forskningsråd, nærmere bestemt som en del av det tverrfaglige forskningsprosjektet "Demokratisk styring i et flernivåsystem: Lokal oppfølging av nasjonal politikk i Norge". Stokstads del av prosjektet var å analysere de rettslige rammene for lokalt selvstyre, ved hjelp av utvalgte deler av norsk rett, men slik at også folkerettslig og komparativt materiale ble trukket inn.

Undervisning

Stokstad underviser primært i forvaltningsrett, men kan også bidra innen bl.a. statsforfatningsrett, kommunalrett, og juridisk metode.

Emneord: Forvaltningsrett, Konstitusjonell rett
Publisert 5. juli 2021 21:44 - Sist endret 5. juli 2021 21:44

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter