Sigrid Stokstad

Førsteamanuensis - Institutt for offentlig rett
Bilde av Sigrid Stokstad
English version of this page
Telefon +47 22850235
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Bibliotheca 0162 Oslo
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Bakgrunn

Sigrid Stokstad tiltrer 9. august 2021 som førsteamanuensis med særlig plikt til å undervise i forvaltningsrett.

Hun er født i 1968 og tok juridisk embetseksamen ved Universitetet i Oslo høsten 1995. Hun har også fransk grunnfag fra 1989.

Hun har variert arbeidserfaring fra offentlig sektor, blant annet fra Byrådslederens avdeling i Oslo kommune og Skattelovavdelingen i Finansdepartementet, før hun startet sin forskerkarriere.

I 1993/1994 var hun vitenskapelig assistent ved Institutt for offentlig rett og skrev særavhandlingen "Generalprokurør Henrik Stampe og maktfordelingslæren. Normer for myndighetsutøvelse i siste halvdel av 1700-tallet" (Institutt for offentlig retts skriftsserie nr. 2/1995).

Stokstads forsvarte sin doktoravhandling "Kommunalt selvstyre. Kompetansefordelingen mellom Stortinget, statsforvaltningen og kommunene" i disputas er 27. november 2012. 

Etter stipendiattiden ved UiO har Stokstad hovedsakelig jobbet som forsker ved OsloMet.

Forskningsfelt

Stokstads phd-avhandling omhandlet forholdet mellom lokalt selvstyre og nasjonal styring. Prosjektet inngikk i forskningsprogrammet Demokrati, styring og regionalitet (DEMOSREG) under Norges forskningsråd, nærmere bestemt som en del av det tverrfaglige forskningsprosjektet "Demokratisk styring i et flernivåsystem: Lokal oppfølging av nasjonal politikk i Norge". Stokstads del av prosjektet var å analysere de rettslige rammene for lokalt selvstyre, ved hjelp av utvalgte deler av norsk rett, men slik at også folkerettslig og komparativt materiale ble trukket inn.

Undervisning

Stokstad underviser primært i forvaltningsrett, men kan også bidra innen bl.a. statsforfatningsrett, kommunalrett, og juridisk metode.

Emneord: Forvaltningsrett, Konstitusjonell rett

Publikasjoner

 • Stokstad, Sigrid (2022). "Alt handler om skjønn": Rettslige rammer for skjønnsutøvelse møter skjønnsutøvelse på bakkeplanet. I Gezelius, Stig Strandli & Veggeland, Frode (Red.), Forvaltningen av dyrevelferd i Norge -- Hvordan få lovverk til å virke?. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-71624-0. doi: 10.23865/noasp.159.ch7.
 • Veggeland, Frode & Stokstad, Sigrid (2022). Enhetlig og helhetlig forvaltning? Mattilsynets organisering og styring av dyrevelferdsarbeidet. I Gezelius, Stig Strandli & Veggeland, Frode (Red.), Forvaltningen av dyrevelferd i Norge -- Hvordan få lovverk til å virke?. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-71624-0. s. 81–115. doi: 10.23865/noasp.159.ch4.
 • Larsen, Håkon; Stokstad, Sigrid; Christensen-Scheel, Boel & Berg, Ida Uppstrøm (2021). Private kunstdonasjoner og lokal politikk: Kontroversene rundt etablering av skulpturpark på Ekeberg i Oslo. Nordisk kulturpolitisk tidsskrift. ISSN 1403-3216. 24(2), s. 173–189. doi: 10.18261/issn.2000-8325-2021-02-06. Fulltekst i vitenarkiv
 • Winsvold, Marte Slagsvold; Zeiner, Hilde Hatleskog & Stokstad, Sigrid (2021). Short- and long-term delegation: what are the effects on politicians’ sense of control? Public Management Review. ISSN 1471-9037. s. 1–18. doi: 10.1080/14719037.2021.1988271. Fulltekst i vitenarkiv
 • Mestad, Ola & Stokstad, Sigrid (2021). § 49. I Mestad, Ola & Michalsen, Dag (Red.), Grunnloven: Historisk kommentarutgave 1814-2020. Universitetsforlaget. ISSN 9788215022581. s. 484–495.
 • Christiansen, Petter; Stokstad, Sigrid; Tønnesen, Anders & Westskog, Hege (2021). Hvordan har rettferdighetsspørsmål blitt behandlet i byvekstavtalene? Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling. ISSN 0805-083X. s. 48–55.
 • Klausen, Jan Erling; Myrvold, Trine & Stokstad, Sigrid (2020). Delt lederskap i Oslo kommune. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. ISSN 0801-1745. doi: 10.18261/issn.1504-2936-2020-02-03. Fulltekst i vitenarkiv
 • Andresen, Herbjørn; Huvila, Isto & Stokstad, Sigrid (2020). Perceptions and Implications of User Participation and Engagement in Libraries, Archives and Museums. I Audunson, Ragnar Andreas; Andresen, Herbjørn; Fagerlid, Cicilie; Henningsen, Erik; Hobohm, Hans-Christoph; Jochumsen, Henrik; Larsen, Håkon & Vold, Tonje (Red.), Libraries, Archives and Museums as Democratic Public Spaces in a Digital Age. De Gruyter Saur. ISSN 978-3-11-063662-8. s. 185–206. doi: 10.1515/9783110636628-009.
 • Stokstad, Sigrid (2020). Norwegian National Policies for Digitalization in the LAM Sector - Imperative and Implementation. I Audunson, Ragnar Andreas; Andresen, Herbjørn; Fagerlid, Cicilie; Henningsen, Erik; Hobohm, Hans-Christoph; Jochumsen, Henrik; Larsen, Håkon & Vold, Tonje (Red.), Libraries, Archives and Museums as Democratic Public Spaces in a Digital Age. De Gruyter Saur. ISSN 978-3-11-063662-8. s. 91–109. doi: 10.1515/9783110636628-005.
 • Stokstad, Sigrid (2020). Kommune- og regionreformen til domstolene? Uten sammenligning. Festskrift til Eivind Smith 70 år. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-3300-7. s. 541–562.
 • Vårheim, Andreas; Skare, Roswitha & Stokstad, Sigrid (2020). Institutional Convergence and Divergence in Norwegian Cultural Policy. Central Government LAM-organization 1999 – 2019. I Audunson, Ragnar Andreas; Andresen, Herbjørn; Fagerlid, Cicilie; Henningsen, Erik; Hobohm, Hans-Christoph; Jochumsen, Henrik; Larsen, Håkon & Vold, Tonje (Red.), Libraries, Archives and Museums as Democratic Public Spaces in a Digital Age. De Gruyter Saur. ISSN 978-3-11-063662-8. s. 133–162. doi: 10.1515/9783110636628-007. Fulltekst i vitenarkiv
 • Stokstad, Sigrid (2019). Utvidet adgang til domstolskontroll i tvister mellom stat og kommune. I Tøssebro, Henriette N. (Red.), Ugyldighet i forvaltningsretten. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-03205-4. s. 240–258.
 • Skare, Roswitha; Stokstad, Sigrid & Vårheim, Andreas (2019). ABM-utvikling og avvikling: institusjonell konvergens og divergens i kulturpolitikken. Nordisk kulturpolitisk tidsskrift. ISSN 1403-3216. 22(2), s. 231–256. doi: 10.18261/issn.2000-8325/-2019-02-03. Fulltekst i vitenarkiv
 • Stokstad, Sigrid (2019). Fortrolige samtaler i folkevalgte organer? I Gottrup, Rikke & Mortensen, Bent Ole Gram (Red.), Nye tendenser i nordisk kommunalrets forskning. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. ISSN 978-87-574-4344-8. s. 185–210.

Se alle arbeider i Cristin

 • Stokstad, Sigrid (2022). Bidrar plan- og bygningslovens krav om medvirkning til sosialt rettferdig overgang til lavuttslippssamfunnet?
 • Stokstad, Sigrid (2022). "Alt handler om skjønn": Rettslige rammer for skjønnsutøvelse møter skjønnsutøvelse på bakkeplanet. I Gezelius, Stig Strandli & Veggeland, Frode (Red.), Forvaltningen av dyrevelferd i Norge -- Hvordan få lovverk til å virke?. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-71624-0. doi: 10.23865/noasp.159.ch7.
 • Stokstad, Sigrid (2021). Jus i kommunene.
 • Stokstad, Sigrid (2021). Kommentar til Anders Løvlies artikkel "Feil og ugyldighet i forvaltningsretten".
 • Stokstad, Sigrid (2021). "Alt handler om skjønn" En undersøkelse av oppfatninger om skjønnsrom i dyrevelferdsforvaltningen.
 • Larsen, Håkon; Stokstad, Sigrid; Christensen-Scheel, Boel & Berg, Ida Uppstrøm (2021). Offentlig-privat samarbeid og lokal kulturpolitikk: Den offentlige debatten om skulpturparken på Ekeberg i Oslo.
 • Stokstad, Sigrid; Enger, Johanne Heen; Winther, Tanja; Olsen, Pål Erik & Sæther, Bjørnar (2021). Møte med Lillestrøm kommune, Ullensaker kommune og Viken fylkeskommune i forbindelse med prosjekt Medvirkning og sommerstudie.
 • Stokstad, Sigrid & Westskog, Hege (2021). The role of municipalities in achieving a low carbon society?
 • Stokstad, Sigrid (2021). Bedre samordning mellom plan- og bygningsloven og sektorlovgivningen.
 • Stokstad, Sigrid (2021). Sprikende lovgivning om arealbruk. Hvordan kan plan- og bygningsloven bli et bedre redskap for samordning?
 • Braathen, Einar & Stokstad, Sigrid (2020). Kampen for universitetsdemokrati.
 • Stokstad, Sigrid (2020). Ulike forventninger til skjønnsutøvelse.
 • Stokstad, Sigrid (2020). Inkluderende by- og regionalutvikling. Hvordan kan omstillingen til lavutslippssamfunnet være sosialt inkluderende?
 • Stokstad, Sigrid & Westskog, Hege (2020). The role of municipalities in achieving a low carbon society?
 • Stokstad, Sigrid (2020). Bedre samordning mellom plan- og bygningsloven og sektorlovgivningen.
 • Stokstad, Sigrid (2020). Ny kommunelov, ny valglov?
 • Stokstad, Sigrid (2020). Kommunal forkjøpsrett og kampen for egen bolig.
 • Skare, Roswitha; Vårheim, Andreas & Stokstad, Sigrid (2020). ABM-utvikling og avvikling. Hva skjedde? Bob : Bok og bibliotek. ISSN 0006-5811. s. 14–21. Fulltekst i vitenarkiv
 • Stokstad, Sigrid (2019). Kommunenes søksmålsadgang i tvister med staten.
 • Stokstad, Sigrid (2019). Arkivorganisering og tjenestene som leveres. Arkheion. ISSN 0809-1145. 2, s. 12–13.
 • Stokstad, Sigrid (2019). Om kommunenes søksmålsadgang i saker som gjelder uenighet med staten ved utøving av oppgaver på helse- og sosialrettens område.
 • Stokstad, Sigrid (2019). "Et spørsmål om universitetsdemokrati." Evalueringen av ordningen med fakultetsråd ved OsloMet - storbyuniversitetet.
 • Stokstad, Sigrid & Braathen, Einar (2019). Fakultetsråd har med universitetsdemokrati å gjøre! Khrono.no. ISSN 1894-8995.
 • Stokstad, Sigrid & Braathen, Einar (2019). "Et spørsmål om universitetsdemokrati." Evaluering av ordningen med fakultetsråd ved OsloMet - storbyuniversitetet.
 • Gezelius, Stig Strandli; Holm, Arne; Stokstad, Sigrid; Storstad, Oddveig & Veggeland, Frode (2019). Selektiv dokumentasjon av dyrevelferd. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Stokstad, Sigrid (2019). Hvordan påvirker organiseringen tjenestene som leveres?
 • Stokstad, Sigrid (2019). Dette er nytt i ny kommunelov. Juridika.
 • Stokstad, Sigrid (2019). Hvordan påvirker arkivorganiseringen tjenestene som leveres?
 • Stokstad, Sigrid (2018). Spørreundersøkelse om Mattilsynets arbeid med dyrevelferd.
 • Stokstad, Sigrid (2018). Overtredelsesgebyr i saker om dyretransport.
 • Stokstad, Sigrid (2018). Implementering av digitaliseringspolitikken på ABM-feltet.
 • Stokstad, Sigrid (2018). Gir overtredelsesgebyr bedre dyrevelferd? Eks. dyretransport.
 • Stokstad, Sigrid (2018). - Bør styrke kontrollen med IKS-er. [Avis]. Kommunal rapport.
 • Stokstad, Sigrid (2018). Implementering av nasjonal digitaliseringspolitikk i arkiver, biblioteker og museer.
 • Stokstad, Sigrid (2018). Jostein Askim, Kristoffer Kolltveit og Per Gunnar Røe (red.):En smartere stat. Veier til bedre politikk og styring. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. 2018(2), s. 222–224. doi: 10.18261/issn.1504-291X-2018-02-07.
 • Stokstad, Sigrid (2017). Gode råd - og dåd. Medvirkning og representasjonsordninger, herunder bruk av fylkeskommunale og kommunale råd.
 • Stokstad, Sigrid (2017). Byutviklingsavtaler - fra plan til handling.
 • Stokstad, Sigrid (2017). Staten som innsigelsesmyndighet: Et forutsigbart rammeverk eller et inkonsekvent styringssystem?
 • Stokstad, Sigrid (2017). Folkevalgt lederskap i den kommunale organiseringsjungelen. Kommunerevisoren. ISSN 0800-644X.
 • Stokstad, Sigrid (2017). Intervju Dagsnytt 18 Senterpartiet og det kommunale selvstyret. [Radio]. NRK.
 • Stokstad, Sigrid (2017). Lokalisering av statlig virksomhet.
 • Stokstad, Sigrid (2017). Styring av bibliotek.
 • Stokstad, Sigrid (2017). Folkevalgt lederskap og kommunal organisering.
 • Stokstad, Sigrid (2017). Kontroll og tilsyn med kommunene. Hvem, hva, når og hvordan?
 • Stokstad, Sigrid (2017). Møteoffentlighet i kommunene.
 • Stokstad, Sigrid (2017). Folkevalgt lederskap og kommunal organisering.
 • Stokstad, Sigrid (2017). Kommunereformen i Norge.
 • Stokstad, Sigrid (2017). Implementation of national digitalization policies in archives, libraries and museums.
 • Stokstad, Sigrid & Hæreid, Gunnar O (2016). Kommunalt sjølvstyre og statleg tilsyn. Kan god kommunal eigenkontroll redusere statleg tilsyn? Er styrking av det kommunale sjølvstyret eit gode for rettstryggleiken?
 • Stokstad, Sigrid (2016). The Constitutional Regulation of the municipal self-government. What is the municipality's role in environmental issues?
 • Stokstad, Sigrid (2016). Functions and impact on the local politics of the voluntary association of municipalities.
 • Stokstad, Sigrid (2016). Ny kommunelov NOU 2016:4.
 • Stokstad, Sigrid (2016). Local self-government in Norway.
 • Stokstad, Sigrid (2016). Hvem tvinger hvem i kommunereformen?
 • Stokstad, Sigrid (2016). Politisk lederskap og kommunal organisering. Oppspill til arbeidshefte til bruk på "Folkevalgtdag".
 • Stokstad, Sigrid (2016). Ny kommunelov - NOU 2016:4.
 • Stokstad, Sigrid (2016). Ny kommunelov NOU 2016:4.
 • Stokstad, Sigrid & Loga, Jill (2016). Sosialt entreprenørskap - partnerskap for nye løsninger.
 • Stokstad, Sigrid (2016). Forslag til ny kommunelov - konsekvenser for kommunesektoren.
 • Stokstad, Sigrid (2016). Forslag til ny kommunelov - et styrket kommunalt selvstyre?
 • Harvold, Kjell-Arve; Stokstad, Sigrid & Tesli, Arne (2016). Lokal planlegging utfordres av oppdrettsnæringen. Forskning.no. ISSN 1891-635X.
 • Stokstad, Sigrid (2016). Kommunalt selvstyre og statlig styring i strandsonen.
 • Stokstad, Sigrid (2015). Passe store kommuner og passe store planer. Kommunal rapport. ISSN 0801-6410.
 • Stokstad, Sigrid (2015). Vis hvem som bestemmer! Kommunal rapport. ISSN 0801-6410.
 • Indset, Marthe & Stokstad, Sigrid (2021). Kommunenes praktisering av smittevernloven under covid-19-pandemien - Utredning for Koronakommisjonen. By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet - storbyuniversitetet.
 • Stokstad, Sigrid; Hanssen, Gro Sandkjær; Holth, Fredrik; Junker, Eivind & Winge, Nikolai Kristoffersen (2020). Bedre samordning mellom plan- og bygningsloven og sektorlovgivningen. By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet - storbyuniversitetet. ISSN 978-82-8309-313-1. 2020(17).
 • Stokstad, Sigrid & Barlindhaug, Rolf (2020). Hvordan fungerer leiegårdsloven i praksis? By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet - storbyuniversitetet. ISSN 978-82-8309-304-9. 2020(6).
 • Wiig, Henrik; Tesli, Arne; Stokstad, Sigrid & Hanssen, Gro Sandkjær (2019). Intensjoner og praksis for regionale planer for vindkraft – Hvilken rolle kan fylkeskommunene ha i vindkraftforvaltningen? By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet. ISSN 978-82-8309-287-5. 2019(14).
 • Danielsen, Ole Andreas; Klausen, Jan Erling & Stokstad, Sigrid (2019). Nasjonal standardisering vs. lokal autonomi: rammestyring i prinsipp og praksis. By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet. ISSN 978-82-8309-286-8. 2019(12).
 • Indset, Marthe; Stokstad, Sigrid & Monkerud, Lars Chr. (2019). «Flat struktur» i norske kommuner 2004-2016. OsloMet -storbyuniversitetet. ISSN 1502-9794.
 • Indset, Marthe; Monkerud, Lars Chr. & Stokstad, Sigrid (2019). Kommunedelsutvalget og andre geografisk begrensede utvalg i norske kommuner. OsloMet -storbyuniversitetet. ISSN 1502-9794.
 • Monkerud, Lars Chr.; Stokstad, Sigrid & Indset, Marthe (2019). Bruk av vertskommunemodellen blant norske kommuner 2008-2016. OsloMet -storbyuniversitetet. ISSN 1502-9794.
 • Braathen, Einar & Stokstad, Sigrid (2019). «Et spørsmål om universitetsdemokrati» – Evaluering av ordningen med fakultetsråd ved OsloMet - storbyuniversitetet. By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet – storbyuniversitetet. ISSN 1502-9794.
 • Indset, Marthe; Schou, Arild & Stokstad, Sigrid (2018). EU på dagsorden i norske kommuner og fylkeskommuner. By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet – storbyuniversitetet. ISSN 978-82-8309-252-3.
 • Klausen, Jan Erling; Myrvold, Trine & Stokstad, Sigrid (2018). To tårn, to ledere - Hvem skal representere Oslo kommune? By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet - storbyuniversitetet. ISSN 978-82-8309-249-3.
 • Indset, Marthe; Schou, Arild & Stokstad, Sigrid (2018). EU på dagsordenen i norske kommuner og fylkeskommuner. NIBR-rapport 2018:13. By- og regionforsknigsinstituttet, Oslo Met.
 • Stokstad, Sigrid & Harvold, Kjell Arve (2017). Statlig tilsyn: Vurdering av klarhetsprinsipp og terskel for dokumentasjon. By- og regionforskningsinstituttet NIBR, Høgskolen i Oslo og Akershus. ISSN 978-82-8309-197-7. 2017(9).
 • Stokstad, Sigrid; Helgesen, Marit Kristine; Klausen, Jan Erling & Monkerud, Lars Chr. (2017). Folkevalgt lederskap og kommunal organisering. By- og regionforskningsinstituttet NIBR, Høgskolen i Oslo og Akershus. ISSN 978-82-8309-161-8. 2016(18).
 • Loga, Jill; Eimhjellen, Ivar; Eschweiler, Jenny; Ingstad, Eline Synneva Lorentzen; Stokstad, Sigrid & Winsvold, Marte Slagsvold (2016). Hefte: Sosiale entreprenører – partnerskap for nye løsninger. KS.
 • Monkerud, Lars Chr.; Indset, Marthe; Stokstad, Sigrid & Klausen, Jan Erling (2016). Kommunal organisering 2016 – Redegjørelse for Kommunal- og moderniseringsdepartementets organisasjonsdatabase. By- og regionforskningsinstituttet NIBR. ISSN 978-82-8309-134-2. 2016(20).
 • Millstein, Marianne; Orderud, Geir; Hanssen, Gro Sandkjær & Stokstad, Sigrid (2016). Staten og bærekraftig byutvikling. En kartlegging av statens ansvar og roller i byutviklingsavtaler. By- og regionforskningsinstituttet NIBR. ISSN 978-82-8309-115-1. 2016(10).
 • Loga, Jill; Eimhjellen, Ivar; Eschweiler, Jenny; Ingstad, Eline Synneva Lorentzen; Stokstad, Sigrid & Winsvold, Marte (2016). Sosiale entreprenører - partnerskap for nye løsninger. Uni Research Rokkansenteret. ISSN 978-82-8095-104-5. 2016(1).

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 5. juli 2021 21:44 - Sist endret 19. sep. 2022 15:59

Prosjekter

Forskergrupper