Arena for voldgift og alternativ tvisteløsning

Arenaen ledes av professor Amund Bjøranger Tørum.

Om arenaen

Norsk næringsliv har lange tradisjoner for bruk av voldgift som tvisteløsningsmekanisme, ikke minst innenfor internasjonale næringer som shipping, offshore og energisektoren. De senere årene har det norske voldgiftsmiljøet vokst betydelig, både når det gjelder antallet saker og størrelsen på sakene, og det er stadig flere norske advokater som arbeider med voldgift. Poolen av voldgiftsdommere har også blitt vesentlig større. Man kan også se en utvikling i retning av mer bruk av institusjonell voldgift, særlig gjennom OCC. Det har også blitt lansert verktøy som kan  brukes som kjøreregler i ad hoc-saker, eksempelvis NOMA Guidelines.

Disse forholdene innebærer at norsk ad hoc voldgift er inne i en brytningstid, og et sentralt spørsmål er om og i hvilken utstrekning norsk voldgiftspraksis kan og bør legges tettere opp til det som gjerne omtales som "international best practice".

Alternativ tvisteløsning har også kommet for fullt de senere årene, både i form av mediation og prosjektintegrert mekling (PRIME). Et praktisk viktig spørsmål er dessuten om og hvordan voldgiftsprosesser bør legge til rette for mekling underveis.

Arenaen har som ambisjon om å bidra i den videre utviklingen av det norske tvisteløsningsmiljøet gjennom å:

  • Være en møteplass for de norske miljøene for voldgift og alternativ tvisteløsning
  • Arrangere seminarer og workshops om aktuelle emner, herunder sette internasjonale trender på den norske dagsordenen
  • Identifisere og debattere emner som bør bli gjenstand for nærmere rettsvitenskapelig behandling
  • Være en arena hvor de som forsker på voldgift og alternativ tvisteløsning kan presentere sine arbeider for et bredere publikum
  • Samarbeide med voldgiftsinstitutter og andre organisasjoner som beskjeftiger seg med voldgift og alternativ tvisteløsning

 

Publisert 19. jan. 2021 12:15 - Sist endret 10. mai 2021 14:36