Etableringsretten etter EFTA-konvensjonen

Europarettslunsj om Borgarting lagmannsretts dom i sak LB-2020-79857 med innledning fra Mina Kristensen Bogsti, som har skrevet masteroppgave om EFTA-konvensjonen.

Bildet kan inneholde: bil, dekk, parkeringslys for bil, landkjøretøy, bygning.
Foto: Wikimedia / Ssu

Ordlyden i EFTA-konvensjonen artikkel 23 nr. 1 er tilnærmet lik EØS-avtalen artikkel 31 nr.1, men skal den tolkes på samme måte?

Dette spørsmålet ble behandlet av Borgarting lagmannsrett i dom 20. oktober 2021 i sak LB-2020-79857. Spørsmålet i saken var om EFTA-konvensjonen begrenser Norges mulighet til å skattlegge gevinsten når et norsk selskap selger aksjer i et selskap i Sveits. Domstolen kom til at etableringsretten etter EFTA-konvensjonen, i motsetning til EØS-avtalen artikkel 31 nr. 1, ikke setter begrensninger for hjemstaten. Domstolen kom på denne bakgrunn til at EFTA-konvensjonen ikke begrenser Norges adgang til å skattlegge norske selskapers gevinst ved salg av aksjer i sveitsiske selskap. Lagmannsrettens avgjørelse ble forsøkt anket til Høyesterett, men anken ble ikke tillatt fremmet.

Mina Kristensen Bogsti har skrevet masteravhandling om EFTA-konvensjonen artikkel 23 nr. 1 og vil kommentere lagmannsrettens vurderinger.

Delta via Zoom: https://uio.zoom.us/j/66290855867?pwd=aDFJSWtxa0N0NVNEQjJjelluYURyUT09

Publisert 22. feb. 2022 09:38 - Sist endret 7. mars 2022 09:02