Atypiske arbeidstakere som digitale plattformarbeidere, tilkallingsvikarer og frilansere etter arbeidsvilkårsdirektivet og betydningen for norsk rett.

Europarettslunsj med innledning av Veslemøy Lode.

chairs, green

Photo by Paul Hanaoka on Unsplash

Atypiske arbeidstakere adskiller seg på ulikt vis fra standard fast arbeidskontrakt i fulltidsstilling, og flere typer, som særlig digitale plattformarbeidere er i framvekst. Disse er søkt ivaretatt med nye rettigheter i EUs arbeidsvilkårsdirektiv (EU) 2019/1152. Dermed har arbeidstakerstatus for alternative tilknytningsformer til arbeidslivet blitt satt på dagsorden i EU/EØS-retten. I tillegg har Kommisjonen levert nytt forslag til direktiv for digitale plattformarbeidere spesielt COM(2021)762 final. Det er ventet at arbeidsvilkårsdirektivet skal gjennomføres som en del av EØS-avtalen, men med hva slags betydning for norsk rett og det norske arbeidstakerbegrepet?

I masteravhandlingen sin har Veslemøy Lode sett om det er mulig å utlede kriterier for atypiske arbeidstakere etter arbeidsvilkårsdirektivet, og hvordan EU-rettens arbeidstakerbegrep anvendt i gråsonetilfeller legger rammer for det norske arbeidstakerbegrepet og utfordrer den norske rettsanvendelsen ved en gjennomføring av direktivet. Lode har vært tilknyttet Arbeidsrettsgruppen ved IFP.

Zoom

Zoom-lenke til arrangementet: https://uio.zoom.us/j/67482931797

Publisert 19. apr. 2022 10:38 - Sist endret 26. apr. 2022 08:04