Bokomtaler

Utarbeidd av biblioteksleiar Betty Haugen.


Ali, Shaheen Sardar & Javaid Rehman.

Indigenous peoples and ethnic minorities of Pakistan: constitutional and legal perspectives.
London: Curzon 2001. VII, 184 s., kart. (NIAS monographs; 84). ISBN 0-7007-1159-7 (ib.)
Boka gir innsikt i juridiske spørsmål vedrørende urbefolkning og etniske minoriteter i Pakistan. Den analyserer lovgivning, administrative retningslinjer og sedvanerett som påvirker etniske minoriteters rettigheter på både nasjonalt og lokalt nivå. Etter en innledning med begrepsdefinering og historikk drøftes grunnlovsutvikling og den nasjonale lovgivningen. Hoveddelen av boka består av åtte kapitler med fokus på hver sin region. For hver region presenteres historikk, de lokale befolkningsgrupper og juridiske og administrative instanser. Problemer av særlig interesse for regionen identifiseres. Har bibliografi og saksregister.

Amnesty International.

Take a step to stamp out torture.
London: Amnesty International Publ. 2000. VII, 139 s., ill. ISBN 0-86210-292-8 (h.)
Denne rapporten lanserer Amnestys verdensomspennende kampanje mot tortur, med fokus på tre oppgaver: å forebygge tortur, å gjøre front mot diskriminering, og å motarbeide straffrihet for dem som begår overgrep. Rapporten trekker veksler på Amnestys arbeid gjennom en årrekke, med eksempler på hendelser av ny dato fra over 150 land.

Butenschøn, Nils & Trude Holme.

Accommodating difference: approaches and applications.
Oslo: Universitetet i Oslo, Juridisk fakultet 2001. 169 s. (Working paper/Accommodating difference; 1/2001).

Rapporten presenterer et nytt forskningsprosjekt som Institutt for menneskerettigheter og Chr. Michelsens institutt har satt i gang. Målet med prosjektet er å etablere en tverrfaglig menneskerettighets-innfallsvinkel til forskning om utvikling. Fokus for programmet vil være en menneskerettslig tilnærmelse til konflikthåndtering i flerkulturelle samfunn. Denne rapporten framlegger innledende teoretiske utkast fra i alt 14 forskere for å inspirere til videre diskusjon og utvikling av prosjektet. Følgende forskere har bidratt: Maria Lundberg, Asbjørn Eide, Hugo Stokke, Kjetil Tronvoll, Lovise Aalen, Özlem Denli Harvey, Ida Suhrke, Uri Davis, Inge Amundsen, Bård-Anders Andreassen, Tone Bleie, Tone Bringa, Stener Ekern og Trude Holme.

Eide, Asbjørn, Catarina Krause & Allan Rosas (red.).

Economic, social and cultural rights: a textbook. 2nd rev. ed.
Dordrecht: M. Nijhoff 2001. 785 s. ISBN 90-411-1595-1 (ib.), 90-411-1613-3 (h.)
Forrige utgave av denne boka ble utgitt i 1995 og var den første omfattende lærebok om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK). Denne nye utgaven oppdaterer og utfyller den forrige. Boka utdyper ØSK-rettighetenes innhold og realisering og analyserer deres forhold til sivile og politiske rettigheter. Emner som dekkes i de nye kapitlene er nasjonal gjennomføring av ØSK, FN-komiteen, ØSK i Den europeiske union og flernasjonale korporasjoner og ØSK. Som vedlegg er det inkludert retningslinjer for statlig rapportering i henhold til FN-konvensjonen og utvalgte kommentarer fra de relevante FN-komiteene. I tillegg til redaktørene har følgende forfattere bidratt: Martin Scheinin, Sandra Liebenberg, Rodolfo Stavenhagen, Scott Leckie, Brigit Toebes, Krzysztof Drzewicki, Manfred Nowak, Gudmundur Alfredsson, Günther Handl, Katarina Frostell, Thomas Hammarberg, Anne-Christine Bloch, Jan Niessen, Monika Sandvik-Nylund, Matthew Craven, Erika Szyszczak, Sia Spiliopoulou Åkermark, Katarina Tomasevski og Craig Scott. Har bibliografi, traktat- og saksregister.

Eide, Asbjørn (red.).

Prevention of impunity.
Special issue: Nordic Journal of International Law = Acta scandinavica juris gentium; vol. 69, no. 1. The Hague: Kluwer Law International 2000. ISSN 0902-7351.

Artiklene i dette spesialnummeret har sitt utspring i Torkel Opsahls minneseminar, arrangert av Institutt for menneskerettigheter i mars 1999. Tema for seminaret var forhindring av straffrihet for krigsforbrytere og dem som begår grove menneskerettighetsbrudd. Artiklene presenterer ulike vinklinger på temaet, både juridiske, psykologiske og praktiske. Den nye internasjonale straffedomstolens rolle og forhold til FNs sikkerhetsråd er blant emnene som utdypes. Bidragsytere er Asbjørn Eide, Nigel S. Rodley, Pax Roja Baeza, Nora Sveaass, Nils Johan Lavik, Frederik Harhoff, Rolf Einar Fife og Morten Bergsmo.

Ekern, Stener & Trygve Bendiksby (red.).

Guatemala: demokratisering og kulturelt mangfold.
Oslo: Institutt for menneskerettigheter, Universitetet i Oslo 2001. IV, 238 s. ISBN 82-90851-05-7 (h.)
Ti artikler er samlet i denne boka. Bidragsyterne tilhører det norske forskningsmiljøet på Guatemala. Del 1, Staten i endring: på vei mot et demokratisk samfunn?, tar for seg begivenheter og temaer som er nært knyttet til statens oppbygging og politikk på topplan. Bidragsytere: Røy Krøvel, Hilde Salvesen, Georges Midrés, Marit Solstad og Trygve Bendiksby. I del 2, Mayasamfunn i endring: gamle tradisjoner og nye horisonter, står mayabefolkningen i fokus. Bidragsytere er Bente Mæhlum, Kjell Reidar Mydske, Stener Ekern, Jon Schackt og Kristi Anne Stølen.

Ersbøll, Eva (red.).

Dementes menneskerettigheder: etik og ret i Danmark.
København: Det Danske Center for Menneskerettigheder, 2000. 270 s. ISBN 87-90744-23-3 (h.)
Boka følger opp en rapport fra 1990 om dementes rettigheter. Bidragsyterne til denne boka omfatter medlemmene i den tidligere arbeidsgruppen, med tilføyelse av nye medlemmer for å utvide det tverrfaglige perspektivet. Boka følger opp vesentlige problemer som ble beskrevet i rapporten fra 1990. Den inneholder opplysninger om demenssykdommene og om den danske lovgivningen som er relevant for demente, deres pårørende og behandlere. Problemene beskrives fra etiske, medisinske, juridiske og sosiale synsvinkler. Har lov- og saksregister.

Gowlland-Debbas, Vera, Hassiba Hadj-Sahraoui & Nobuo Hayashi (red.).

Multilateral treaty-making: the current status of challenges to and reforms needed in the international legislative process. Papers presented at the Forum Geneva held in Geneva, Switzerland, May 16, 1998.
The Hague: Martinus Nijhoff Publishers 2000. VI, 144 p. (Nijhoff law specials; 47). ISBN 90-411-1448-3 (ib.)
Boka analyserer dynamikken i prosessen bak utforming av internasjonale traktater. Den er delt inn i følgende seksjoner: traktater som internasjonale rettskilder, ikke-statlige enheters deltakelse i traktatutforming, traktater og kollektive interesser og gjennomføring av traktater på nasjonale og internasjonale nivå. Seksjonen om ikke-statlige enheters medvirkning ser både på frivillige organisasjoners og flernasjonale selskapers deltakelse i prosessen. Seksjonen om kollektive interesser har en artikkel med fokus på menneskerettighetsinstrumenter.

Forsythe, David P. (red.).

The United States and human rights: looking inward and outward.
Lincoln: University of Nebraska Press 2000. XXVIII, 404 s., ill. (Human rights in international perspective; 5). ISBN 0-8032-2008-1 (ib.)
Bidragsyterne til boka er menneskerettighetseksperter med bakgrunn fra både jus, antropologi og statsvitenskap. Første del av boka fokuserer på status for menneskerettigheter i USA og behovet for implementering av internasjonale standarder i bl.a. helsevesenet, arbeidslivet og flyktning- og innvandreretaten. USAs tilbakeholdenhet med å ratifisere de internasjonale konvensjonene er tema for tre av artiklene. Bokas andre del handler om menneskerettighetsperspektivet i amerikansk utenrikspolitikk: ideal og virkelighet.

Giffard, Camille.

The torture reporting handbook: how to document and respond to allegations of torture within the international system for the protection of human rights.
Wivenhoe Park, Colchester: Human Rights Centre, University of Essex 2000. V, 159 s. ISBN 1-874635-28-5 (h.)
Boka er en praktisk veiviser for advokater, leger, frivillige organisasjoner og andre som jobber med å dokumentere brudd på torturkonvensjonen. Boka gir ingen teknisk, medisinsk eller juridisk veiledning, men fokuserer på rapporteringsprosessen. Målet er å sørge for dokumentasjon og informasjon av høy kvalitet, som kan støtte prosessen med å framsette klager til de regionale og internasjonale menneskerettighetsorganene.

Glendon, Mary Ann.

A world made new: Eleanor Roosevelt and the Universal Declaration of Human Rights.
New York: Random House 2001. XXI, 333 s., ill. ISBN 0-679-46310-0 (ib.)
Boka fokuserer på Eleanor Roosevelts engasjement i forbindelse med utformingen av FNs Verdenserklæring, men trekker også fram de andre skaperne, spesielt Peng-chun Chang, René Cassin, Charles Malik og Martin Heidegger. Historien fortelles gjennom disse aktørenes stemmer, som er nedfelt i form av dagbøker, brev, memoarer, intervjuer og møteprotokoller. Prosessen blir fulgt fra formuleringen av utkastene fram til avstemningen i Generalforsamlingen. Boka belyser dynamikken i prosessen og de intense dragkampene som foregikk bak kulissene. Som vedlegg følger de ulike utkastene til Erklæringens tekst. Boka har register.

Haass, Richard N. & Meghan L. O’Sullivan (red.).

Honey and vinegar: incentives, sanctions, and foreign policy.
Washington, D.C.: Brookings Institution Press 2000. XII, 211 s. ISBN 0-8157-3566-9 (ib.), 0-8157-3355-0 (h.)
Boka analyserer bruken av sanksjoner som virkemiddel i utenrikspolitikk i lys av sju konkrete tilfeller: USA og Kina, Irak, Nord-Korea, Sør-Afrika, Sovjetunionen og Vietnam; og Europa og Iran. Det vises hvordan positivt engasjement og støtte kan benyttes som et alternativ eller supplement til sanksjoner og militær intervensjon for å påvirke et vanskelig regime.

Jacobsen, Michael & Ole Bruun (red.).

Human rights and Asian values: contesting national identities and cultural representations in Asia.
Richmond: Curzon 2000. 330 s. (Democracy in Asia series; 6). ISBN 0-7007-1212-7 (ib.), 0-7007-1213-5 (h.)
Kapitlene i denne boka stammer fra et seminar arrangert i København i mai 1997 av bl.a. Det Danske Center for Menneskerettigheder. Boka har til hensikt å vise at det ikke fins et særskilt asiatisk menneskerettighetsperspektiv som er felles for alle asiatiske land som skiller seg fra vestlige eller andre perspektiver. Forfatterne undersøker bakgrunnen for hva som har blitt framstilt som asiatiske verdiargumenter i internasjonal politikk og skisserer den aktuelle debatten om menneskerettigheter og kultur i asiatiske samfunn. Deres primære siktemål er ikke å undersøke konkrete menneskerettighetsbrudd i regionen, men å analysere de ulike ideologier, tradisjoner og verdier som blir mobilisert når menneskerettigheter settes på dagsordenen. Har bibliografi og register.

Kamminga, Menno T. & Saman Zia-Zarifi (red.).

Liability of multinational corporations under international law.
The Hague: Kluwer Law International 2000. XXII, 408 s. (Studies and materials on the settlement of international disputes; vol. 7). ISBN 90-411-1504-8 (ib.)
Boka analyserer multinasjonale korporasjoners ansvar og forpliktelser i henhold til internasjonale menneskerettighetsnormer. Den ser på internasjonale, regionale og nasjonale institusjoners arbeid for å utvikle normer og standarder og på implementering av disse. Har bibliografi og register.

Kotzé, Hennie & Bjørn Erik Rasch (red.).

Elections and democracy in Southern Africa.
Oslo: Norwegian Institute of Human Rights 2000. 270 s., ill.
Rapporten inneholder innlegg fra et seminar om valg og demokrati i det sørlige Afrika som ble holdt i Sør-Afrika 24.–25. mars 2000. Seminaret var en del av et forskningsprosjekt ved Institutt for menneskerettigheter. Artiklene dekker flere aspekter av forskning om emnet: valgadministrasjon, valgpolitikk, valgreform, valgobservasjon m.m. Har bibliografi.

Lâm, Maivân Clech.

At the edge of the state: indigenous peoples and self-determination.
Ardsley, N.Y.: Transnational Publishers 2000. XXVI, 232 s. (Innovation in international law). ISBN 1-57105-076-0 (ib.)
Boka drøfter urbefolkningenes rett til selvbestemmelse som uttrykt i folkeretten. Med fokus på saker reist ved FNs arbeidsgruppe om urbefolkningenes rettigheter, belyser boka hindringene som ligger i veien for full oppnåelse. Forfatteren argumenterer for selvbestemmelsesrett og foreslår tiltak som FN kunne gjennomføre for å fremme realiseringen av denne retten. Har saksregister.

Lassen, Eva Maria.

Religion og menneskeret: om jødedom, kristendom og islam.
København: Det Danske Center for Menneskerettigheder 2000. 170 s. ISBN 87-595-1463-9 (h.)

Boka skisserer forholdet mellom religion og menneskerettigheter slik dette kommer til uttrykk i det internasjonale samfunn og i Danmark. Bokas første del beskriver den historiske utviklingen i forholdet mellom religion og menneskerettigheter fra annen verdenskrig til i dag, og introduserer menneskerettighetenes grunnprinsipper. Bokas annen del diskuterer de tre religionenes innstilling til menneskerettighetene med utgangspunkt i de hellige skrifter: Toraen, Bibelen og Koranen. Moderne jødiske, kristne og muslimske holdninger til menneskerettighetene tas opp, bl.a. slik de uttrykkes av lovgivere og religiøse grupper i staten Israel, av liberale og konservative i muslimske land, og av katolikker og lutheranere i Vesten. Bokas siste kapittel behandler de tre religionene i Danmark. Har bibliografi.

Myntti, Kristian.

A commentary to the Lund Recommendations on the Effective Participation of National Minorities in Public Life.
Åbo: Institute for Human Rights, Åbo Akademi University, 2001. V, 75 s. ISBN 952-12-0832-5 (h.)

Boka presenterer og kommenterer anbefalingene for å fremme minoritetsbefolkningenes muligheter for reell samfunnsdeltakelse. Anbefalingene er utviklet av en tverrfaglig ekspertgruppe i samråd med OSSEs høykommissær for minoriteter. Hensikten med anbefalingene er å bistå ved utforming av nasjonale tiltak relatert til minoriteters deltakelse i beslutningsprosesser. Har bibliografi.

Norges forskningsråd.

Human rights and private enterprise: with an emphasis on companies operating abroad.
Oslo: The Research Council of Norway 2000. XI, 141 s. ISBN 82-12-01508-4 (h.)
Rapporten gir oversikt over internasjonal forskning om menneskerettigheter og private foretak, med vekt på flernasjonale korporasjoner. Arbeidet er utført av Pia Rudolfsson Goyer ved Institutt for menneskerettigheter og Huge Stokke ved Chr. Michelsens institutt. Målet med rapporten er å gjøre rede for forskningen på de ulike aspekter av dette temaet og identifisere aktuelle områder for nye forskningsprosjekter.

Ofstad, Olav.

Konflikthåndtering i internasjonale fredsoperasjoner: håndbok for befal
og mannskaper.
Sessvollmoen: Forsvarets kompetansesenter for internasjonal virksomhet 2001. 100 s., ill.
Håndboka er utarbeidet av en advokat med erfaring fra internasjonale oppdrag innen utviklingssamarbeid, menneskerettigheter og bistand til flyktninger. Forfatteren oppdaget at både soldater, offiserer og delegater fra sivile organisasjoner ofte var for dårlig kvalifisert for fredelig konflikthåndtering. Boka er tenkt som en kilde i undervisning og forberedelse til utreise, men også som et oppslagsverk som kan gi kyndig veiledning i felten når konkrete situasjoner oppstår. Har bibliografi og register.

Organization for Security and Cooperation in Europe.

Training standards for preparation of OSCE mission staff.
Vienna: OSCE Secretariat 2000. 90 s., ill.
Boka presenterer mål og retningslinjer for opplæring av personell som skal sendes ut i oppdrag for OSCE. Standarder for opplæring er presentert i moduler og dekker temaer som demokratiseringsarbeid, tverrkulturell kommunikasjon, sikkerhetshensyn, stresshåndtering og teknikker for feltarbeid.

Ratner, Steven R. & Jason S. Abrams.

Accountability for human rights atrocities in international law: beyond the Nuremberg legacy. 2nd ed.
Oxford: Oxford University Press 2001. XLVII, 435 s. ISBN 0-19-829871-4 (h.)
Boka er en omfattende studie av individets ansvar for folkemord og andre krigsforbrytelser. Forfatterne analyserer krigsforbryternes ansvarlighet overfor loven i lys av menneskerettskonvensjoner, humanitærrett og internasjonal straffelovgivning. Denne nye utgaven tar med utviklingen siden 1997: både Jugoslavia- og Rwandatribunalet, og nasjonale rettssaker og sannhetskommisjoner. Den tar også opp mulighetene som ligger i den internasjonale straffedomstolen. Sentrale konvensjoner er vedlagt i heltekst. Har bibliografi og register.

Riste, Olav.

Norway’s foreign relations: a history
Oslo: Universitetsforlaget 2001. 308 s., ill. ISBN 82-15-00051-7 (ib.)
Boka er den første ettbinds framstilling av norsk utenrikspolitikk slik den har utviklet seg gjennom tusen år. Den har sitt utspring i et forskningsprosjekt som førte fram til flerbindsverket Norsk utenrikspolitikks historie. Denne engelske utgaven var planlagt som et sammendrag beregnet på en utenlandsk leserkrets. Den framstår som ikke ”bare” en oversettelse og et resymé av flerbindsverket, men forfatteren, som var initiativtaker og leder av prosjektet, har satt sitt preg på boka ut fra egen forskning. Boka sikter ikke primært mot en akademisk leserkrets, men er beregnet på den interesserte allmennheten. Den er rikt illustrert med kart og fotografier, og har bibliografi og register.

Scheinin, Martin (red.).

Welfare state and constitutionalism: Nordic perspectives.
Copenhagen: Nordic Council of Ministers 2001. 416 s., fig. (Nord; 2001:5). ISBN 92-893-0602-5 (h.)
Boka er sluttrapporten fra det juridiske forskningsprosjektet ”Velferdsstat og konstitusjonalisme i Norden”, som var finansiert av Nordisk Ministerråd som en del av det tverrfaglige programmet ”Norden og Europa”. Boka presenterer tolv nordiske forskeres artikler om forholdet mellom konstitusjonalisme og velferdsstat. Den består av to deler, hvorav den første omhandler konstitusjonalismens utfordringer i Norden. Den innledes med en analyse av konstitusjonalismens idéhistorie av Àgúst Thór Árnason. Jorakim Nergelius behandler trenden i retning av å forsterke domstolenes stilling og dettes innvirkning på velferdsstaten. Hans Petter Graver analyserer de sosiale rettighetenes betydning fra Norges posisjon som part i EØS-avtalen. Timo Makkonen diskuterer ikke-diskrimineringslovgivning og minoriteters rettigheter.
Den andre delen av boka omhandler de økonomiske, sosiale og kulturelle (ØSK) rettighetenes grunnlovsbeskyttelse. Paula Ilveskivis artikkel gir en allmenn introduksjon til ØSK-rettighetenes stilling i Finlands grunnlov med fokus på de administrative myndighetenes ansvar. Martin Scheinin analyserer tillempningen av de nye ØSK-grunnlovsbestemmelsene. Cathrine Krauses artikkel fokuserer på Riksdagens grundlagsutskotts virksomhet. Elisabeth Koch, Jens Vedsted-Hansen og Jens Elo Rytter har ulike fokus på domstolenes rolle i implementeringen av ØSK-rettighetene.

Sokolovic, Dzemal & Florian Bieber (red.).

Reconstructing multiethnic societies: the case of Bosnia-Herzegovina.
Aldershot: Ashgate Publ. 2001. X, 224 s. ISBN 0-7546-1485-9 (ib.)
Boka ser på utfordringene Bosnia står overfor i forbindelse med gjenoppbygging av samfunnet. Forfatterne utdyper temaet fra ulike vinkler: sosiale, politiske, juridiske og psykologiske. Teoretiske analyser av flerkulturelle samfunn er utdypet med praktiske eksempler. Har bibliografi.

Tidsskrift for strafferett. Oslo: Gyldendal Akademisk. ISSN 1502-685x

Tidsskriftet, som er beregnet på strafferettspleiens aktører, utkommer med første årgang i 2001. Det bygger til dels videre på Nytt i strafferetten, men sikter mot å bli et fyldigere kvartalstidsskrift med flere redaktører som er ansvarlige for hver sine seksjoner med mer eller mindre regelmessige innspill: fra lovgivningen (red. Knut Erik Sæther, Justisdepartementet), fra riksadvokaten (red. Tor-Geir Myhrer, Riksadvokatembetet), fra Økokrim (red. Trond Eirik Schea, Økokrim), fra rettspraksis (Kjell V. Andorson, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo). Av spesiell interesse er seksjonen om internasjonale menneskerettigheter, som redigeres av Marius Emberland (Oxford University og Institutt for menneskerettigheter, UiO). Sistnevnte seksjon tar sikte på å formidle utviklingstrekk innenfor menneskerettighetsjussen, med hovedvekt på Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK) og andre europeiske konvensjoner av betydning. I det første nummeret (årg. 1 [2001], nr. 1) inneholder denne seksjonen en artikkel som drøfter lovkravet i EMKs artikkel 7 i lys av nyere praksis fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen.

Villa-Vicencio, Charles & Wilhelm Verwoerd.

Looking back reaching forward: reflections on the Truth and Reconciliation Commission of South Africa.
Cape Town: University of Cape Town Press 2000. XXI, 322 s. ISBN 1-9197134-4-2, 1-85649-819-0 (ib.), 1-85649-820-4 (h.)
Boka fanger opp kjernen i debatten rundt Sør-Afrikas sannhetskommisjon. Den inkluderer stemmer fra Sør-Afrika og fra utenlandske observatører; fra dem som arbeidet innenfor sannhetskommisjonen og dem som deltok i høringene. Den ser på de historiske, filosofiske og juridiske rammene for kommisjonen, gjør rede for dens mål, vurderer resultater og debatterer veien framover.

Wheeler, Nicholas J.

Saving strangers: humanitarian intervention in international society.
Oxford: Oxford University Press 2000. XV, 336 s. ISBN 0-19-829621-5 (ib.)
Boka analyserer hvor langt stater er kommet i å anerkjenne humanitær intervensjon som et legitimt unntak fra prinsippene om suverenitet og ikke-innblanding. Den sammenligner responsen på flere tilfeller av intervensjon under og etter den kalde krigen: Bangladesh, Kambodsja, Uganda, Irak, Somalia, Rwanda, Bosnia og Kosovo. Motivene, begrunnelsene og resultatene av de ulike aksjonene er vurdert. Forfatteren fokuserer på hvordan intervensjon er blitt legitimt i diplomatiske dialoger. Han fremmer normer for å evaluere tilfeller av intervensjon, og framholder at humanitær intervensjon kan støtte en ny solidaritet mellom stater basert på forening av kravene til orden og rettferd. Har bibliografi og register.