Valg av saker ved internasjonale straffedomstoler: hvordan velger påtalemyndigheten ved internasjonale straffedomstoler hvilke personer de skal straffeforfølge? (avsluttet)

Sofie Høgestøls PhD-avhandling analyserer hvordan påtalemyndigheten ved internasjonale straffedomstoler velger hvilken saker de skal straffeforfølge. 

Om prosjektet

Dimensjonen på de internasjonale forbrytelsene som faller inn under jurisdiksjonen til internasjonale straffedomstoler er som regel på et slikt omfang at det ville vært neste umulig å straffeforfølge hver enkelt person som har deltatt i straffbare handlinger. Man anslår således at internasjonale straffedomstoler kun har budsjett til å straffeforfølge om lag 1% av alle gjerningsmennene som har deltatt i forbrytelser. Det medfører at påtalemyndigheten ved disse domstolene må være svært selektiv i valg av saker.

Likefullt har det vært gjennomført få vitenskapelige studier av hvordan internasjonale straffedomstoler velger saker. Avhandlingen formål er derfor å bidra til litteraturen på dette feltet ved å gjennomføre både en rettsdogmatisk og empirisk analyse av hvordan fem internasjonale straffedomstoler har valgt sakene sine.

Avhandlingen tar i bruk en tredelt metodisk tilnærming, som analyserer både loven som binder påtalemyndigheten når de velger saker, samt ser på hvordan påtalemyndighetene har valgt saker i praksis. For en ville fått et ufullstendig bilde av valg av saker dersom avhandlingen begrenset seg til en analyse loven, da påtalemyndigheten ved internasjonale straffedomstoler har et betraktelig påtaleskjønn når de fatter beslutninger om hvem som skal straffeforfølges.

Derfor vil avhandlingen omfatte:

  1. en rettsdogmatisk analyse av lovverket som påtalemyndigheten må forholde seg til når de velger saker
  2. en kartlegging og analysering av sakene som har blitt valgt ved fem internasjonale straffedomstoler
  3. og en kvalitativ empirisk studie av sakene ved Spesialdomstolen for Sierra Leone, med sikte på å avdekke hvordan påtalemyndigheten ved denne domstolen utøves påtaleskjønnet sitt i praksis

Sluttdato: 01.04.2018

Engelsk

 

 

Emneord: Internasjonal rett, Straff, Menneskerettigheter
Publisert 11. aug. 2016 15:09 - Sist endret 7. mars 2019 09:28