Fremmedkrigere: Forebygging, straffeforfølgning og rehabilitering i Skandinavia (avsluttet)

Et flerfaglig forskningsprosjekt om forebygging, straffeforfølgning og rehabilitering av fremmedkrigere i Skandinavia, ledet av Sofie A. E. Høgestøl og Anna Andersson, Norsk senter for menneskerettigheter.

English web page ( the Norwegian version presently showed is the main page)

Antologien Fremmedkrigere: Forebygging, straffeforfølgning og rehabilitering i Skandinavia  (forsideill: Cathrine Kullgreen)

Om prosjektet

De siste årene har et betydelig antall fremmedkrigere reist ut og returnert til de nordiske landene, og fenomenet har vært gjenstand for stor politisk interesse og offentlig debatt. Til tross for dette har det vært lite forskning på problemstillingene knyttet til endringer i straffeloven, rehabilitering og forebygging av radikalisering i Norge, Sverige og Danmark.

Dette forskningsprosjektet ønsker å belyse utfordringene knyttet til fremmedkrigeres involvering i konflikt i utlandet, sett fra et nordisk perspektiv. Prosjektet fokuserer særlig på utfordringer knyttet til lovgivning, forebyggende arbeid, og rehabilitering. Prosjektet ledes av Sofie A. E. Høgestøl og Anna Andersson ved Norsk senter for menneskerettigheter.

Som en del av forskningsprosjektet ble konferansen Nordiske perspektiver på fremmedkrigere arrangert i november 2016, med deltakere fra de skandinaviske landene. Konferansen hadde som mål å samle unge forskere, og ble gjennomført med støtte fra Norsk senter for menneskerettigheter og Det juridiske fakultets Lovsamlingsfond.

Utvalgte bidrag fra konferansen vil bli publisert i antologien Fremmedkrigere: Forebygging, straffeforfølgning og rehabilitering i Skandinavia (Sofie A. E. Høgestøl, Anna Andersson & Anne Christine Lie (red), Gyldendal, kommer i 2017). Forskere tilknyttet universiteter og forskningsinstitusjoner i Norge, Sverige og Danmark bidrar til antologien, med perspektiver fra flere disipliner - jus, statsvitenskap, filosofi, krisehåndtering og sosial antropologi. Denne boken tar en bred, tverrfaglig tilnærming til fremmedkrigerspørsmål og søker å gi et substansielt bidrag til den nordiske akademiske debatten om fremmedkrigere og terrorisme.

Boken er relevant for akademikere, praktikere og studenter fra ulike fagdisipliner som er interessert i forebygging, kriminalisering og rehabilitering av personer involvert i terrorisme og krigsforbrytelser.

 

 

Emneord: Menneskerettigheter, internasjonal rett, straff, folkerett
Publisert 4. jan. 2017 10:50 - Sist endret 12. feb. 2018 11:08