System for overvåking av gjennomføring av internasjonal lovgivning omkring urfolkspolitikk i Latinamerika (avsluttet)

Fokusgruppemøte i Colombia. Fotograf:Manolo Sánchez

Fokusmøte i Colombia. Fotograf: Manolo Sánchez.

Om prosjektet

Prosjektet består i å utforme og teste et system for å overvåke hvordan latinamerikanske regjeringer oppfyller internasjonal rett mht urfolk. Ved å etablere et nettverk av utfolksorganisasjoner og/eller NGOer som arbeider med urfolkssaker, og som har kapasitet til å drifte periodiske meningsmålinger blant landenes urbefolkninger, vil prosjektets eier--som er Den Interamerikanske Utviklingsbanken (IDB)--og alle andre med interesse for temaet bli forsynt med data som antyder hvorvidt urfolk i Latinamerika tror deres myndigheter iverksetter de politiske tiltak internasjonal rett krever.

Prosjektet har også en engelsk presentasjonsside: Monitoring the Implementation of Public Policies and Legal Norms concerning Indigenous Peoples in Latin America

Mål

Forskerne IDB leide fra SMR valgte Colombia, Guatemala og Peru som testland og identifiserte urfolksinstitusjoner som var villige til å organisere et nettverk av lokale urfolksorganisasjoner med kapasitet til å kalle sammen fokusgrupper. Sammen med disse institusjonene, og basert på ILOs Konvensjon 169 om Urfolks rettigheter og FNs Erklæring om samme emne, utviklet SMR to sett spørreskjemaer. Den første er en sjekk av hvorvidt myndighetene har iverksatt de nødvendige lovgivnings- og andre tiltak, den andre legges fram i fokusgruppene som diskuterer og vurderer resultatene av regjeringenes arbeid i marken. Videre er hele systemet nettbasert og slik er resultatene tilgjengelige for alle fra første stund.

Resultater

Etter en beøksrunde og en runde med utprøving av hele systemet i de tre utvalgte landene kunne SMR levere en "komplett pakke" med spørreskjemaer, manualer for hvordan de skal brukes samt organisasjonsnettverk til IDB i mai 2010.

Testrundene viste at generelt sett er urfolk i Guatemala, Colombia og Peru misfornøyde med sine regjeringers anstrengelser. Likevel viser resultatene at det skjer fremskritt, mest merkbart innen på området utdanning hvor mange fokusgrupper i Guatemala og Peru krediterte staten for forbedrede og mer kulturelt sensitive skolesystemer i løpet av de siste 4-5 år. Det bør også nevnes at deltakerne i alle landene uttrykte stor interesse for et prosjekt som tok deres meninger på alvor.

Bakgrunn og finansiering

Prosjektet var et konsulentoppdrag finansiert av et av IDBs fond. I tillegg til SMR-forskerne Stener Ekern (prosjektleder) og Jemima García-Godos deltok også Manolo Sánchez (Scanteam), Raquel Yrigoyen (Peru) og Andrés Baquero (Colombia) i et tverrfaglig team.

Publisert 16. aug. 2010 15:16 - Sist endret 18. aug. 2010 09:04

Kontakt

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere