Rettighetsbegreper i velferdsstaten – trender og teorier (avsluttet)

Vibeke Blaker Strand og Ingunn Ikdahl redigerer en bok som problematiserer grunnleggende spørsmål knyttet til rettighetsbegreper i en norsk velferdsstatlig kontekst. 

Om prosjektet

«Rettigheter» er et fellesbegrep som berører en rekke ulike regler, problemstillinger, aktører og prosesser. I praksis rettes oppmerksomheten ofte mot om en rettighet er formalisert som et rettskrav eller ikke. Dette gjør at kompleksiteten i de underliggende problemstillinger ofte skyves til side og blir lite synlige. Denne boken har som siktemål å trekke frem de komplekse underliggende problemstillingene og prosessene som enkeltrettigheter henger sammen med, for derigjennom å synliggjøre overordnede perspektiver som kan si oss noe mer nyansert om hva rettigheter egentlig handler om.  På denne måten er boken et bidrag til en mer kompleks forståelse av rettighetsbegreper, som i større grad korresponderer med den rettslige og samfunnsmessige konteksten som rettigheter er en del av.

Boken er tverrfaglig og inneholder både rettssosiologiske, juridiske, historiske og filosofiske perspektiver. De ulike bidragene dekker områder som barnevern, barnerett, utdanningsrett, menneskerettigheter, statsrett, velferdsrett, likestillings- og diskrimineringsrett, krisesenterloven og regulering av prostitusjon. Den vil bli utgitt på Gyldendal høsten 2016.

 

 

Publisert 18. apr. 2016 16:55 - Sist endret 18. okt. 2016 11:18