Vibeke Blaker Strand

Bilde av Vibeke Blaker Strand
English version of this page
Telefon +47-22842092
Mobiltelefon +47-90204160
Treffetider etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Bibliotheca 0162 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Bakgrunn

Vibeke Blaker Strand ble professor i rettsvitenskap i 2015. Hun var førsteamanuensis i rettsvitenskap ved Norsk senter for menneskerettigheter, UiO, i perioden 2012-2015. Hun ble cand. jur. i 2002 og ph.d i rettsvitenskap i 2011, begge deler ved Universitetet i Oslo.

Hennes ph.d.-avhandling belyser spenninger mellom diskrimineringsvern og religionsutøvelse i en norsk kontekst. Avhandlingen ble utgitt som bok på Gyldendal forlag i 2012 med tittelen: «Diskrimineringsvern og religionsutøvelse. Hvor langt rekker individvernet?»

Blaker Strand arbeidet i 2002-2004 i daværende Barne- og familiedepartement og hadde et særlig ansvar for å føre i pennen høringsnotat og lovproposisjon om innarbeidningen av FNs kvinnediskrimineringskonvensjon i norsk rett.

Faglige kompetanseområder

Blaker Strands forskning, undervisning og veiledning er i hovedsak knyttet til internasjonale menneskerettigheter, diskriminerings- og likestillingsrett, statsrett, velferdsrett og metode.

Blaker Strand er redaktør av Det juridiske fakultets Open Access tidsskrift, Oslo Law Review og leder i samarbeid med professor Ingunn Ikdahl Det juridiske fakultets forskergruppe om Velferd, rettigheter og diskriminering (VERDI).

Hun er fagansvarlig for temaet menneskerettigheter i Store norske leksikon.

Emneord: Diskriminerings- og likestillingsrett, Arbeidsrett, Menneskerettigheter, Kvinnerett, Statsrett, Velferdsrett

Publikasjoner

 • Strand, Vibeke Blaker (2018). Nødvendig omkamp om spiralnekt. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  s 325- 341
 • Strand, Vibeke Blaker & Larsen, Kjetil Mujezinovic (2018). The Role of the European Convention on Human Rights in the Norwegian Legal Order, In Stefan Lorenzmeier & Vasilka Sancin (ed.),  Contemporary Issues of Human Rights Protection in International and National Settings.  Nomos Verlagsgesellschaft.  ISBN 978-3-8487-2128-3.  2.  s 27 - 44
 • Hellum, Anne & Strand, Vibeke Blaker (2017). Solberg-regjeringens forslag til reformer på diskrimineringsfeltet: Uniformering, individualisering, privatisering og avrettsliggjøring. Kritisk juss.  ISSN 0804-7375.  53(1), s 4- 34 . doi: 10.18261/issn.2387-4546-2017-01-02 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Ikdahl, Ingunn & Strand, Vibeke Blaker (2017). Blikket fra oven. Om rettsvitenskapen som observatør og tegner, I: Mette Hartlev; Stine Jørgensen; Helga Aune & Anne Hellum (red.),  Ketsch me if you can. Sociale rettigheder og ligestilling.  Karnov Group.  ISBN 978-87-619-3854-1.  Kapittel.  s 250 - 260
 • Strand, Vibeke Blaker (2017). Menneskerettigheter som rammeverk i det nye mangfoldssamfunnet, I: Andreas Føllesdal; Morten Ruud & Geir Ulfstein (red.),  Menneskerettighetene og Norge: Rettsutvikling, rettsliggjøring og demokrati.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02212-3.  Kapittel 12.  s 276 - 297
 • Strand, Vibeke Blaker (2016). Håndheving av diskrimineringsvernet i møte med andre lover i velferdsstaten, I: Ingunn Ikdahl & Vibeke Blaker Strand (red.),  Rettigheter i velferdsstaten. Begreper, trender, teorier.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-48452-8.  Kapittel 6.  s 135 - 166
 • Strand, Vibeke Blaker (2016). Nedsatt funksjonsevne som diskrimineringsgrunnlag drøye ti år etter fremleggelsen av NOU 2005:8 Likeverd og tilgjengelighet., I: Reidun Førde; Morten Kjelland & Ulf Stridbeck (red.),  Cand.mag., cand.med., cand.jur., cand.alt Festskrift til Aslak Syse.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-49372-8.  Kapittel.  s 449 - 467
 • Strand, Vibeke Blaker (2015). Forenklingsjuss – en trussel mot individers vern mot kjønnsdiskriminering?. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  54(8), s 449- 470
 • Strand, Vibeke Blaker (2015). Non-Discrimination and Equality as the Foundations of Peace, In Cecilia Marcela Bailliet & Kjetil Mujezinovic Larsen (ed.),  Promoting Peace Through International Law.  Oxford University Press.  ISBN 9780198722731.  Kapittel 12.  s 229 - 251
 • Strand, Vibeke Blaker (2015). Prohibitions against religious clothing and symbols in public schools and universities: narrowing the scope by introducing the principle of equal treatment of religious manifestations. Religion & Human Rights.  ISSN 1871-031X.  10(2), s 160- 190 . doi: 10.1163/18710328-12341285
 • Strand, Vibeke Blaker (2015). Spenningen mellom en aktivt støttende tros- og livssynspolitikk og ivaretakelse av likhet for enkeltindivider, I: Marius Timmann Mjaaland (red.),  Ingen adgang til riket. Religionsfrihetens grenser og Grunnlovens § 2 1814-2014.  St. Olav forlag.  ISBN 9788270243068.  Kapittel.  s 95 - 113
 • Strand, Vibeke Blaker (2014). Bruk av hijab i politiet. Individuelt og strukturelt diskrimineringsvern på kollisjonskurs, I: Anne Hellum & Julia Köhler-Olsen (red.),  Like rettigheter - ulike liv: Rettslig kompleksitet i kvinne-, barne- og innvandrerperspektiv.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205459281.  Kapittel 10.  s 261 - 289
 • Strand, Vibeke Blaker (2014). Norway's Ratification of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities: Highlighting Current Discourses in the Field of Human Rights in Norway. Nordic Journal of Human Rights.  ISSN 1891-8131.  32(1), s 75- 83 . doi: 10.1080/18918131.2013.878894
 • Strand, Vibeke Blaker (2012). Balancing an individual and a structural approach towards gender equality, the question of the police hijab, In Ruth Nielsen & Christina D. Tvarnø (ed.),  Scandinavian women's law in the 21st century.  DJØF Forlag.  ISBN 9788757425673.  Chapter 9.  s 219 - 249
 • Strand, Vibeke Blaker (2012). En diskrimineringsrettslig tilnærming versus en velferdsrettslig tilnærming for bedring av utsatte grupper og individers rettsstilling :. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift.  ISSN 0105-1121.  136(1), s 55- 80
 • Strand, Vibeke Blaker; Økland, Jorunn & Solhøy, Stina Hansteen (2010). Rettferdighetens grenser - religion, kjønn og homofili, I: Beatrice Halsaa & Anne Hellum (red.),  Rettferdighet.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215015569.  Kapittel.  s 103 - 125
 • Strand, Vibeke Blaker (2009). Forskjellsbehandling på grunn av religion og livssyn ved ansettelser i tros- og livssynssamfunn, I: Helga Aune; Ole Kristian Fauchald; Kåre Lilleholt & Dag Michalsen (red.),  Arbeid og rett. Festskrift til Henning Jakhellns 70-årsdag.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-30235-1.  Bidrag.  s 567 - 584
 • Strand, Vibeke Blaker (2008). Diskrimineringsvern møter trosfrihet. Avveining av rettigheter på arbeidslivets og utdanningens område, I: Anne Hellum & Kirsten Ketscher (red.),  Diskriminerings- og likestillingsrett.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215012629.  Kapittel 9.  s 265 - 292
 • Strand, Vibeke Blaker (2008). Når rettigheter kommer i konflikt. Livssynsfrihet, diskrimineringsvern og Human-Etisk Forbund. Humanist : tidsskrift for livssynsdebatt.  ISSN 0801-6283.  (2), s 29- 41
 • Blaker, Vibeke (2007). Forholdet mellom den norske Grunnlovens menneskerettigheter, de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene og ordinær lovgivning. Særlig om religionsfrihet og vern mot diskriminering. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift.  ISSN 0105-1121.  30(4 = 119), s 1- 23
 • Blaker, Vibeke (2007). Vern mot direkte og indirekte diskriminering etter norsk rett - et ensartet vern?. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  46(3), s 131- 153

Se alle arbeider i Cristin

 • Ikdahl, Ingunn & Strand, Vibeke Blaker (red.) (2016). Rettigheter i velferdsstaten. Begreper, trender, teorier. Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-48452-8.  298 s.
 • Strand, Vibeke Blaker & Larsen, Kjetil Mujezinovic (2015). Menneskerettigheter i et nøtteskall. Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-47295-2.  256 s.
 • Strand, Vibeke Blaker (2012). Diskrimineringsvern og religionsutøvelse. Hvor langt rekker individvernet?. Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-42669-6.  552 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Strand, Vibeke Blaker (2018). "Drivkrefter for realisering av menneskerettigheter".
 • Strand, Vibeke Blaker (2018). Nødvendige avklaringer i spiralnektsaken. Advokatbladet.  ISSN 0801-3020.
 • Strand, Vibeke Blaker (2018). Religion in the Labour Market in Norway.
 • Frøjd, Elise Koppang; Ikdahl, Ingunn & Strand, Vibeke Blaker (2017, 17. januar). Rettigheter og politikk henger sammen. [Internett].  Forskning.no.
 • Hellum, Anne & Strand, Vibeke Blaker (2017). Felles lov raserer vernet. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  s 30- 31
 • Strand, Vibeke Blaker (2017). Blind for forskjellsbehandling. Vårt land.  ISSN 0805-5424.  s 20- 21
 • Strand, Vibeke Blaker (2017). Kunsten å bryte ned likestillingsapparatet midt i en valgkamp. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Strand, Vibeke Blaker (2017). Plikt til å utføre arbeid og religionsfrihet.
 • Strand, Vibeke Blaker & Ikdahl, Ingunn (2017). Responding to Disadvantage and Inequality through Law. Oslo Law Review.  ISSN 2387-3299.  4(3), s 124- 132 . doi: 10.18261/issn.2387-3299-2017-03-01
 • Ikdahl, Ingunn & Strand, Vibeke Blaker (2016). Introduksjon, I: Ingunn Ikdahl & Vibeke Blaker Strand (red.),  Rettigheter i velferdsstaten. Begreper, trender, teorier.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-48452-8.  Kapittel.  s 17 - 33
 • Strand, Vibeke Blaker (2016). Forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov: Forenklingsjuss som svekker kvinners rettigheter?.
 • Strand, Vibeke Blaker (2016). Håndhevingsorganenes kompetanse: Rettsgrunnlag og praksis.
 • Strand, Vibeke Blaker (2016). Samvittighetsfrihet i arbeidslivet.
 • Strand, Vibeke Blaker (2016). Spenninger mellom arbeidsgivers styringsrett og arbeidstakeres religiøst begrunnede praksiser.
 • Strand, Vibeke Blaker; Ikdahl, Ingunn; Syse, Aslak; Bailliet, Cecilia Marcela & Bostad, Inga (2016). Forbigår den beste. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.  s 32
 • Strand, Vibeke Blaker (2015). Ikke kun en Grunnlov på papiret – Barns menneskerettigheter er styrket. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Strand, Vibeke Blaker (2014). Gyldendal Rettsdata, Norsk Lovkommentar: Noter til Likestillingsloven 2013.
 • Strand, Vibeke Blaker (2014). Sarah Haverkort-Speekenbrink: European Non-Discrimination Law – A Comparison of EU Law and the ECHR in the Field of Non-Discrimination and Freedom of Religion in Public Employment with an Emphasis on the Islamic Headscarf Issue. Intersentia, Cambridge/Antwerpen/Portland, 2012, 377 sider. Tidsskrift for rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  s 105- 113
 • Strand, Vibeke Blaker (2013). CRPD som del av norsk diskrimineringsrett. Bremsene på for et effektivt rettighetsvern?.
 • Strand, Vibeke Blaker (2013). De nye lovene på diskrimineringsområdet, med særlig fokus på utformingen av forbudene mot diskriminering og adgangen til tillatt forskjellsbehandling.
 • Strand, Vibeke Blaker (2013, 15. februar). Debatt om innføring av forbud mot burka og niqab i det offentlige rom i Norge. [Radio].  Politisk Kvarter NRK P2.
 • Strand, Vibeke Blaker (2013). Diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne? ADHD og militærtjeneste.
 • Strand, Vibeke Blaker (2013). Innlegg i panel som diskuterte 'Lik adgang for kvinner til styringsstrukturen i trossamfunn som krav for økonomisk støtte'.
 • Strand, Vibeke Blaker (2013). Likestillingsloven 2013 - Utvisking av kjønnsdiskrimineringsvernets styrke.
 • Strand, Vibeke Blaker (2013). Responsible for the parallel seminar on ‘Anti-discrimination and religion – case law development’ together with Lynn Roseberry (Copenhagen Business School). This included planning, introducing and chairing the seminar.
 • Strand, Vibeke Blaker; Hellum, Anne & Schmölzer, Stephanie (2013). «Ett skritt frem og to tilbake». Debattinnlegg om Prop. 88 L (2012-2013) om endret diskrimineringslovgivning. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Strand, Vibeke Blaker & Larsen, Kjetil Mujezinovic (2013). Debattinnlegg: "KRLE - Er Norge på vei mot nytt menneskerettsbruddd?". Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 2
 • Strand, Vibeke Blaker (2012, 17. november). Debatt om rettighetsfesting. [Radio].  NRK P1 "Verdibørsen".
 • Strand, Vibeke Blaker (2012). Protection against gender discrimination when dealing with employment in religious communities - the Norwegian approach.
 • Strand, Vibeke Blaker (2012). Skoleelevers vern mot diskriminering i religiøse privatskoler.
 • Strand, Vibeke Blaker (2012). Vernet mot diskriminering er ikke sikret i religionsundervisningen på friskolene.
 • Strand, Vibeke Blaker (2011). Diskrimineringsvernets rekkevidde i møte med religionsutøvelse. Doktoravhandlinger forsvart ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. 46. Vis sammendrag
 • Strand, Vibeke Blaker (2010). "Diskrimineringsvern og religionsutøvelse i Norge. Offentlige myndigheters verdiavveininger.".
 • Strand, Vibeke Blaker (2010). Paneldeltaker i debatt under Menneskerettighetsuka 2010: "Er norske jurister en barriere for innføringen av menneskerettighetene i Norge?" sammen med Hans Petter Graver, Sven Ole Fagernæs og Ketil Lund.
 • Strand, Vibeke Blaker (2010). På vei bort fra menneskerettslovens system? Om forutberegnelighetshensynets gjennomslagskraft. Kritisk juss.  ISSN 0804-7375.  (3), s 218- 228
 • Strand, Vibeke Blaker (2009). Debattinnlegg: Gir seg før målstreken. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Strand, Vibeke Blaker (2009). Deltaker i debatt vedrørende inkorporering av FNs kvinnekonvensjon i menneskerettsloven, sammen med Regjeringsadvokat Sven Ole Fagernæs og Diskriminerings- og likestillingsombud Beate Gangås.
 • Strand, Vibeke Blaker (2009). Diskrimineringsvern og trosfrihet. Rettighetsavveininger innen utdanning og arbeidsliv i Norge.
 • Strand, Vibeke Blaker (2009). Kan den religiøse diskrimineringsretten forsvares? Samtale om rettferdighetens grenser, med professor Jorunn Økland og stipendiat Stina Solhøy.
 • Strand, Vibeke Blaker (2009). Likebehandlingsprinsippet og avveininger mellom likhet og frihet.
 • Strand, Vibeke Blaker (2009). Regjering uten verdier?. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Strand, Vibeke Blaker (2009). Trosfrihet og diskrimineringsvern.
 • Strand, Vibeke Blaker (2009). Unntaksbestemmelse for trossamfunn i likestillingsloven. Kvinnerettslig skriftserie/ Studies in Women's Law. 80/2009.
 • Strand, Vibeke Blaker & Jakhelln, Henning (2009). Likestill og effektiviser menneskerettighetene!. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  48(4), s 193- 194
 • Hellum, Anne & Strand, Vibeke Blaker (2008). Høringsuttalelse fra Avdeling for kvinnerett til NOU 2008:1 - Kvinner og homofile i trossamfunn. Tidsskrift for kjønnsforskning.  ISSN 0809-6341.  (2), s 40- 48
 • Strand, Vibeke Blaker (2008). Bokanmeldelse av Amir Mirmotahari "EMK og mellomprivate konflikter. Statsansvar for mellomprivate konflikter etter Den europeiske menneskerettighetskonvensjon", Cappelen Akademisk Forlag, Oslo 2007. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  47(1), s 54- 58
 • Strand, Vibeke Blaker (2008). Conflicting Rights: How to Balance the Right to Freedom of Religion or Belief and the Right to Non-discrimination in Working Life and in Education.
 • Strand, Vibeke Blaker (2008). Debattinnlegg i Aftenposten: "Porten for smal for overvektige". Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Strand, Vibeke Blaker (2008). Diskriminering på grunnlag av kjønn.
 • Strand, Vibeke Blaker (2008). En kommentar til NOU 2008:1 "Kvinner og homofile i trossamfunn".
 • Strand, Vibeke Blaker (2008). Innlegg i tilknytning til NOU 2008:1 Kvinner og homofile i trossamfunn.
 • Strand, Vibeke Blaker (2008). Innlegg knyttet til NOU 2008:1 Kvinner og homofile i trossamfunn.
 • Strand, Vibeke Blaker (2008). Når kan kirken diskriminere? [Kronikk 8.9.2008]. Vårt land.  ISSN 0805-5424.  s 24
 • Strand, Vibeke Blaker (2008). Trosfrihet og kjønnsdiskriminering. En rettslig innfallsvinkel til tematikken.
 • Strand, Vibeke Blaker (2008). Trosfrihet versus diskrimineringsvern.
 • Strand, Vibeke Blaker & Stokstad, Sigrid (2008). Presentasjon av artikkelen "The Phenomenon of Multilevel Regulation: Interactions between Global, EU and National Regulatory Spheres" av Ramses Wessel og Jan Wouters.
 • Strand, Vibeke Blaker & Syse, Aslak (2008). "På vei mot et generelt diskrimineringsforbud i EU? EF-domstolens avgjørelse i Coleman-saken 17. juli 2008 og forholdet til norsk rett.".
 • Strand, Vibeke Blaker (2007). Hva skjer når rettigheter kolliderer?.
 • Strand, Vibeke Blaker (2006). Menneskerettighetenes diskrimineringsvern. Belyst gjennom forholdet mellom retten til kjønnslikestilling og retten til religionsfrihet.
 • Strand, Vibeke Blaker (2005). Inkorporering av menneskerettigheter, -særlig om kvinnekonvensjonen.
 • Strand, Vibeke Blaker (2005). Presentasjon av forskningsprosjektet "Demokrati, religionsfrihet og kvinners menneskerettigheter".

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 5. des. 2016 12:17 - Sist endret 28. feb. 2018 10:12

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter