Vibeke Blaker Strand

Bilde av Vibeke Blaker Strand
English version of this page
Telefon +47 22842092
Mobiltelefon +47 90204160
Treffetider etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Bibliotheca 0162 OSLO
Postadresse Inst. for offentlig rett PB 6706 St. Olavs plass N-0130 OSLO Norway

Vibeke Blaker Strand er valgt forskningsdekan i perioden 2020-2023.

Bakgrunn

Vibeke Blaker Strand ble professor i rettsvitenskap i 2015. Hun var førsteamanuensis i rettsvitenskap ved Norsk senter for menneskerettigheter, UiO, i perioden 2012-2015. Hun ble cand. jur. i 2002 og ph.d i rettsvitenskap i 2011, begge deler ved Universitetet i Oslo.

Hennes ph.d.-avhandling belyser spenninger mellom diskrimineringsvern og religionsutøvelse i en norsk kontekst. Avhandlingen ble utgitt som bok på Gyldendal forlag i 2012 med tittelen: «Diskrimineringsvern og religionsutøvelse. Hvor langt rekker individvernet?»

Blaker Strand arbeidet i 2002-2004 i daværende Barne- og familiedepartement og hadde et særlig ansvar for å føre i pennen høringsnotat og lovproposisjon om innarbeidningen av FNs kvinnediskrimineringskonvensjon i norsk rett.

Faglige kompetanseområder

Blaker Strands forskning, undervisning og veiledning er i hovedsak knyttet til internasjonale menneskerettigheter, diskriminerings- og likestillingsrett, statsrett, velferdsrett og metode.

Hun er fagansvarlig for temaet menneskerettigheter i Store norske leksikon.

Emneord: Diskriminerings- og likestillingsrett, Arbeidsrett, Menneskerettigheter, Kvinnerett, Statsrett, Velferdsrett

Publikasjoner

 • Sandberg, Kirsten & Strand, Vibeke Blaker (2022). Forbud mot usaklig forskjellsbehandling i forvaltningen – et rettslig cluster. I Ikdahl, Ingunn; Hellum, Anne; Asland, John; Bruserud, Herman; Hjort, Maria Astrup; Jonassen, Bjørk Gudmundsdottir & Skilbrei, May-Len (Red.), Gender and Law: Women's, Gender and Gender-Equality Perspectives in Legal Studies. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202669690. Fulltekst i vitenarkiv
 • Strand, Vibeke Blaker (2021). Rettigheter og grensedragninger for religiøst mangfold. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge. ISSN 0802-8214. 33(3), s. 24–34.
 • Strand, Vibeke Blaker (2019). FNs menneskerettskonvensjoner og FN-komiteenes håndheving av dem. I Høgberg, Alf Petter & Sunde, Jørn Øyrehagen (Red.), Juridisk metode og tenkemåte. Universitetsforlaget. ISSN 9788215028354. s. 420–451.
 • Strand, Vibeke Blaker (2019). Non-discrimination and equality as the foundations of peace. I Bailliet, Cecilia (Red.), Research Handbook on International Law and Peace. Edward Elgar Publishing. ISSN 9781788117463. s. 285–307. doi: https%3A/doi.org/10.4337/9781788117470.00024.
 • Strand, Vibeke Blaker (2019). Interpreting the ECHR in its normative environment: interaction between the ECHR, the UN convention on the elimination of all forms of discrimination against women and the UN convention on the rights of the child. International Journal of Human Rights. ISSN 1364-2987. doi: 10.1080/13642987.2019.1574423. Fulltekst i vitenarkiv
 • Strand, Vibeke Blaker (2018). Nødvendig omkamp om spiralnekt. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. 57(6), s. 325–341. doi: 10.18261/issn.1504-3061-2018-06-02.
 • Ikdahl, Ingunn & Strand, Vibeke Blaker (2017). Blikket fra oven. Om rettsvitenskapen som observatør og tegner. I Hartlev, Mette; Jørgensen, Stine; Aune, Helga & Hellum, Anne (Red.), Ketsch me if you can. Sociale rettigheder og ligestilling. Karnov Group. ISSN 978-87-619-3854-1. s. 250–260.
 • Hellum, Anne & Strand, Vibeke Blaker (2017). Solberg-regjeringens forslag til reformer på diskrimineringsfeltet: Uniformering, individualisering, privatisering og avrettsliggjøring. Kritisk juss. ISSN 0804-7375. 53(1), s. 4–34. doi: 10.18261/issn.2387-4546-2017-01-02. Fulltekst i vitenarkiv
 • Strand, Vibeke Blaker (2017). Menneskerettigheter som rammeverk i det nye mangfoldssamfunnet. I Føllesdal, Andreas; Ruud, Morten & Ulfstein, Geir (Red.), Menneskerettighetene og Norge: Rettsutvikling, rettsliggjøring og demokrati. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02212-3. s. 276–297.
 • Strand, Vibeke Blaker (2016). Håndheving av diskrimineringsvernet i møte med andre lover i velferdsstaten. I Ikdahl, Ingunn & Strand, Vibeke Blaker (Red.), Rettigheter i velferdsstaten. Begreper, trender, teorier. Gyldendal Juridisk. ISSN 978-82-05-48452-8. s. 135–166.
 • Strand, Vibeke Blaker (2016). Nedsatt funksjonsevne som diskrimineringsgrunnlag drøye ti år etter fremleggelsen av NOU 2005:8 Likeverd og tilgjengelighet. I Førde, Reidun; Kjelland, Morten & Stridbeck, Ulf (Red.), Cand.mag., cand.med., cand.jur., cand.alt Festskrift til Aslak Syse. Gyldendal Juridisk. ISSN 978-82-05-49372-8. s. 449–467.
 • Strand, Vibeke Blaker (2015). Forenklingsjuss – en trussel mot individers vern mot kjønnsdiskriminering? Lov og Rett. ISSN 0024-6980. 54(8), s. 449–470.
 • Strand, Vibeke Blaker (2015). Spenningen mellom en aktivt støttende tros- og livssynspolitikk og ivaretakelse av likhet for enkeltindivider. I Mjaaland, Marius Timmann (Red.), Ingen adgang til riket. Religionsfrihetens grenser og Grunnlovens § 2 1814-2014. St. Olav forlag . ISSN 9788270243068. s. 95–113.
 • Strand, Vibeke Blaker (2015). Prohibitions against religious clothing and symbols in public schools and universities: narrowing the scope by introducing the principle of equal treatment of religious manifestations. Religion & Human Rights. ISSN 1871-031X. 10(2), s. 160–190. doi: 10.1163/18710328-12341285.
 • Strand, Vibeke Blaker (2015). Non-Discrimination and Equality as the Foundations of Peace. I Bailliet, Cecilia Marcela & Larsen, Kjetil Mujezinovic (Red.), Promoting Peace Through International Law. Oxford University Press. ISSN 9780198722731. s. 229–251. doi: 10.4337/9781788117470.00024.
 • Strand, Vibeke Blaker (2014). Bruk av hijab i politiet. Individuelt og strukturelt diskrimineringsvern på kollisjonskurs. I Hellum, Anne & Köhler-Olsen, Julia (Red.), Like rettigheter - ulike liv: Rettslig kompleksitet i kvinne-, barne- og innvandrerperspektiv. Gyldendal Juridisk. ISSN 9788205459281. s. 261–289.
 • Strand, Vibeke Blaker (2014). Norway's Ratification of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities: Highlighting Current Discourses in the Field of Human Rights in Norway. Nordic Journal of Human Rights. ISSN 1891-8131. 32(1), s. 75–83. doi: 10.1080/18918131.2013.878894.
 • Strand, Vibeke Blaker (2012). Balancing an individual and a structural approach towards gender equality, the question of the police hijab. I Nielsen, Ruth & Tvarnø, Christina D. (Red.), Scandinavian women's law in the 21st century. DJØF Forlag. ISSN 9788757425673. s. 219–249.
 • Strand, Vibeke Blaker (2012). En diskrimineringsrettslig tilnærming versus en velferdsrettslig tilnærming for bedring av utsatte grupper og individers rettsstilling :. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift. ISSN 0105-1121. 136(1), s. 55–80.
 • Strand, Vibeke Blaker ; Økland, Jorunn & Solhøy, Stina Hansteen (2010). Rettferdighetens grenser - religion, kjønn og homofili. I Halsaa, Beatrice & Hellum, Anne (Red.), Rettferdighet. Universitetsforlaget. ISSN 9788215015569. s. 103–125.
 • Strand, Vibeke Blaker (2009). Forskjellsbehandling på grunn av religion og livssyn ved ansettelser i tros- og livssynssamfunn. I Aune, Helga ; Fauchald, Ole Kristian; Lilleholt, Kåre & Michalsen, Dag (Red.), Arbeid og rett. Festskrift til Henning Jakhellns 70-årsdag. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-30235-1. s. 567–584.
 • Strand, Vibeke Blaker (2008). Diskrimineringsvern møter trosfrihet. Avveining av rettigheter på arbeidslivets og utdanningens område. I Hellum, Anne & Ketscher, Kirsten (Red.), Diskriminerings- og likestillingsrett. Universitetsforlaget. ISSN 9788215012629. s. 265–292.
 • Strand, Vibeke Blaker (2008). Når rettigheter kommer i konflikt. Livssynsfrihet, diskrimineringsvern og Human-Etisk Forbund. Humanist : tidsskrift for livssynsdebatt. ISSN 0801-6283. s. 29–41.
 • Blaker, Vibeke (2007). Vern mot direkte og indirekte diskriminering etter norsk rett - et ensartet vern? Lov og Rett. ISSN 0024-6980. 46(3), s. 131–153.
 • Blaker, Vibeke (2007). Forholdet mellom den norske Grunnlovens menneskerettigheter, de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene og ordinær lovgivning. Særlig om religionsfrihet og vern mot diskriminering. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift. ISSN 0105-1121. 30(4 = 119), s. 1–23.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hellum, Anne & Strand, Vibeke Blaker (2022). Likestillings- og diskrimineringsrett. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205563162. 864 s.
 • Strand, Vibeke Blaker & Larsen, Kjetil Mujezinovic (2021). Menneskerettigheter i et nøtteskall, 2. utgave. Gyldendal Juridisk. ISBN 9788205529519. 288 s.
 • Ikdahl, Ingunn & Strand, Vibeke Blaker (2016). Rettigheter i velferdsstaten. Begreper, trender, teorier. Gyldendal Juridisk. ISBN 978-82-05-48452-8. 298 s.
 • Strand, Vibeke Blaker & Larsen, Kjetil Mujezinovic (2015). Menneskerettigheter i et nøtteskall. Gyldendal Juridisk. ISBN 978-82-05-47295-2. 256 s.
 • Strand, Vibeke Blaker (2012). Diskrimineringsvern og religionsutøvelse. Hvor langt rekker individvernet? Gyldendal Juridisk. ISBN 978-82-05-42669-6. 552 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Strand, Vibeke Blaker & Hellum, Anne (2022). Håndhevingslabyrinten – Om individuelle klagere i diskrimineringsvernets nye håndhevingsstruktur. Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X. doi: 10.18261/nnt.39.2.5. Fulltekst i vitenarkiv
 • Strand, Vibeke Blaker (2021). "Bruk av internasjonale rettskilder i Likestillings- og diskrimineringsretten".
 • Strand, Vibeke Blaker (2020). Jussen tillater full likestilling. Avisa Vårt land. s. 12–13.
 • Strand, Vibeke Blaker (2019). Likhetsprinsippets strukturelle side i praksis om religiøst baserte reservasjonskrav i arbeidslivet. I Haugli, Trude; Gerrard, Siri; Hellum, Anne & Svensson, Eva-Maria (Red.), Dette brenner jeg for! Festskrift til Hege Brækhus 70 år. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-3312-0. s. 427–453.
 • Strand, Vibeke Blaker (2019). Rights as tools to promote equality within religious groups.
 • Strand, Vibeke Blaker (2019). «Likhet, frihet, bærekraft og – vilje» - innlegg 8. mars 2019.
 • Strand, Vibeke Blaker (2018). Nødvendige avklaringer i spiralnektsaken. Advokatbladet. ISSN 0801-3020.
 • Strand, Vibeke Blaker & Larsen, Kjetil Mujezinovic (2018). The Role of the European Convention on Human Rights in the Norwegian Legal Order. I Lorenzmeier, Stefan & Sancin, Vasilka (Red.), Contemporary Issues of Human Rights Protection in International and National Settings. Nomos. ISSN 978-1-5099-2175-1. s. 27–44.
 • Strand, Vibeke Blaker (2018). Religion in the Labour Market in Norway .
 • Strand, Vibeke Blaker & Ikdahl, Ingunn (2017). Responding to Disadvantage and Inequality through Law. Oslo Law Review. ISSN 2387-3299. 4(3), s. 124–132. doi: 10.18261/issn.2387-3299-2017-03-01.
 • Strand, Vibeke Blaker (2017). Kunsten å bryte ned likestillingsapparatet midt i en valgkamp. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Strand, Vibeke Blaker (2017). Plikt til å utføre arbeid og religionsfrihet.
 • Hellum, Anne & Strand, Vibeke Blaker (2017). Felles lov raserer vernet. Dagbladet. ISSN 0805-3766. s. 30–31.
 • Frøjd, Elise Koppang; Ikdahl, Ingunn & Strand, Vibeke Blaker (2017). Rettigheter og politikk henger sammen. [Internett]. Forskning.no.
 • Strand, Vibeke Blaker (2017). Blind for forskjellsbehandling. Vårt land. ISSN 0805-5424. s. 20–21.
 • Ikdahl, Ingunn & Strand, Vibeke Blaker (2016). Introduksjon. I Ikdahl, Ingunn & Strand, Vibeke Blaker (Red.), Rettigheter i velferdsstaten. Begreper, trender, teorier. Gyldendal Juridisk. ISSN 978-82-05-48452-8. s. 17–33.
 • Strand, Vibeke Blaker (2016). Håndhevingsorganenes kompetanse: Rettsgrunnlag og praksis.
 • Strand, Vibeke Blaker; Ikdahl, Ingunn; Syse, Aslak; Bailliet, Cecilia Marcela & Bostad, Inga (2016). Forbigår den beste. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Strand, Vibeke Blaker (2016). Forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov: Forenklingsjuss som svekker kvinners rettigheter?
 • Strand, Vibeke Blaker (2016). Samvittighetsfrihet i arbeidslivet.
 • Strand, Vibeke Blaker (2016). Spenninger mellom arbeidsgivers styringsrett og arbeidstakeres religiøst begrunnede praksiser.
 • Strand, Vibeke Blaker (2015). Ikke kun en Grunnlov på papiret – Barns menneskerettigheter er styrket. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Strand, Vibeke Blaker (2014). Sarah Haverkort-Speekenbrink: European Non-Discrimination Law – A Comparison of EU Law and the ECHR in the Field of Non-Discrimination and Freedom of Religion in Public Employment with an Emphasis on the Islamic Headscarf Issue. Intersentia, Cambridge/Antwerpen/Portland, 2012, 377 sider. Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. s. 105–113.
 • Strand, Vibeke Blaker (2013). Likestillingsloven 2013 - Utvisking av kjønnsdiskrimineringsvernets styrke.
 • Strand, Vibeke Blaker (2013). CRPD som del av norsk diskrimineringsrett. Bremsene på for et effektivt rettighetsvern?
 • Strand, Vibeke Blaker & Larsen, Kjetil Mujezinovic (2013). Debattinnlegg: "KRLE - Er Norge på vei mot nytt menneskerettsbruddd?". Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Strand, Vibeke Blaker (2013). De nye lovene på diskrimineringsområdet, med særlig fokus på utformingen av forbudene mot diskriminering og adgangen til tillatt forskjellsbehandling.
 • Strand, Vibeke Blaker (2013). Diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne? ADHD og militærtjeneste.
 • Strand, Vibeke Blaker (2013). Innlegg i panel som diskuterte 'Lik adgang for kvinner til styringsstrukturen i trossamfunn som krav for økonomisk støtte'.
 • Strand, Vibeke Blaker (2013). Responsible for the parallel seminar on ‘Anti-discrimination and religion – case law development’ together with Lynn Roseberry (Copenhagen Business School). This included planning, introducing and chairing the seminar.
 • Strand, Vibeke Blaker ; Hellum, Anne & Schmölzer, Stephanie (2013). «Ett skritt frem og to tilbake». Debattinnlegg om Prop. 88 L (2012-2013) om endret diskrimineringslovgivning. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Strand, Vibeke Blaker (2013). Debatt om innføring av forbud mot burka og niqab i det offentlige rom i Norge. [Radio]. Politisk Kvarter NRK P2.
 • Strand, Vibeke Blaker (2012). Skoleelevers vern mot diskriminering i religiøse privatskoler.
 • Strand, Vibeke Blaker (2012). Protection against gender discrimination when dealing with employment in religious communities - the Norwegian approach.
 • Strand, Vibeke Blaker (2012). Debatt om rettighetsfesting. [Radio]. NRK P1 "Verdibørsen".
 • Strand, Vibeke Blaker (2012). Vernet mot diskriminering er ikke sikret i religionsundervisningen på friskolene.
 • Strand, Vibeke Blaker (2010). På vei bort fra menneskerettslovens system? Om forutberegnelighetshensynets gjennomslagskraft. Kritisk juss. ISSN 0804-7375. s. 218–228.
 • Strand, Vibeke Blaker (2010). "Diskrimineringsvern og religionsutøvelse i Norge. Offentlige myndigheters verdiavveininger.".
 • Strand, Vibeke Blaker (2010). Paneldeltaker i debatt under Menneskerettighetsuka 2010: "Er norske jurister en barriere for innføringen av menneskerettighetene i Norge?" sammen med Hans Petter Graver, Sven Ole Fagernæs og Ketil Lund.
 • Strand, Vibeke Blaker (2009). Regjering uten verdier? Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Strand, Vibeke Blaker (2009). Debattinnlegg: Gir seg før målstreken. Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Strand, Vibeke Blaker & Jakhelln, Henning (2009). Likestill og effektiviser menneskerettighetene! Lov og Rett. ISSN 0024-6980. 48(4), s. 193–194.
 • Strand, Vibeke Blaker (2009). Likebehandlingsprinsippet og avveininger mellom likhet og frihet.
 • Strand, Vibeke Blaker (2009). Diskrimineringsvern og trosfrihet. Rettighetsavveininger innen utdanning og arbeidsliv i Norge.
 • Strand, Vibeke Blaker (2009). Trosfrihet og diskrimineringsvern.
 • Strand, Vibeke Blaker (2009). Kan den religiøse diskrimineringsretten forsvares? Samtale om rettferdighetens grenser, med professor Jorunn Økland og stipendiat Stina Solhøy.
 • Strand, Vibeke Blaker (2009). Deltaker i debatt vedrørende inkorporering av FNs kvinnekonvensjon i menneskerettsloven, sammen med Regjeringsadvokat Sven Ole Fagernæs og Diskriminerings- og likestillingsombud Beate Gangås.
 • Strand, Vibeke Blaker (2008). Debattinnlegg i Aftenposten: "Porten for smal for overvektige". Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Strand, Vibeke Blaker (2008). Når kan kirken diskriminere? [Kronikk 8.9.2008]. Vårt land. ISSN 0805-5424.
 • Hellum, Anne & Strand, Vibeke Blaker (2008). Høringsuttalelse fra Avdeling for kvinnerett til NOU 2008:1 - Kvinner og homofile i trossamfunn. Tidsskrift for kjønnsforskning. ISSN 0809-6341. s. 40–48.
 • Strand, Vibeke Blaker (2008). Bokanmeldelse av Amir Mirmotahari "EMK og mellomprivate konflikter. Statsansvar for mellomprivate konflikter etter Den europeiske menneskerettighetskonvensjon", Cappelen Akademisk Forlag, Oslo 2007. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. 47(1), s. 54–58.
 • Strand, Vibeke Blaker (2008). En kommentar til NOU 2008:1 "Kvinner og homofile i trossamfunn".
 • Strand, Vibeke Blaker (2008). Diskriminering på grunnlag av kjønn.
 • Strand, Vibeke Blaker (2008). Trosfrihet og kjønnsdiskriminering. En rettslig innfallsvinkel til tematikken.
 • Strand, Vibeke Blaker & Stokstad, Sigrid (2008). Presentasjon av artikkelen "The Phenomenon of Multilevel Regulation: Interactions between Global, EU and National Regulatory Spheres" av Ramses Wessel og Jan Wouters.
 • Strand, Vibeke Blaker & Syse, Aslak (2008). "På vei mot et generelt diskrimineringsforbud i EU? EF-domstolens avgjørelse i Coleman-saken 17. juli 2008 og forholdet til norsk rett.".
 • Strand, Vibeke Blaker (2008). Innlegg i tilknytning til NOU 2008:1 Kvinner og homofile i trossamfunn.
 • Strand, Vibeke Blaker (2008). Conflicting Rights: How to Balance the Right to Freedom of Religion or Belief and the Right to Non-discrimination in Working Life and in Education.
 • Strand, Vibeke Blaker (2008). Innlegg knyttet til NOU 2008:1 Kvinner og homofile i trossamfunn.
 • Strand, Vibeke Blaker (2008). Trosfrihet versus diskrimineringsvern.
 • Strand, Vibeke Blaker (2007). Hva skjer når rettigheter kolliderer?
 • Strand, Vibeke Blaker (2006). Menneskerettighetenes diskrimineringsvern. Belyst gjennom forholdet mellom retten til kjønnslikestilling og retten til religionsfrihet.
 • Strand, Vibeke Blaker (2011). Protection against discrimination and its scope when dealing with religious practice . Institutt for offentlig rett. ISSN 1890-2375.
 • Strand, Vibeke Blaker (2009). Unntaksbestemmelse for trossamfunn i likestillingsloven. Institutt for offentlig rett - Avdeling for kvinnerett. ISSN 0809-621X.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 5. des. 2016 12:17 - Sist endret 24. nov. 2021 14:24