Ingunn Ikdahl

Professor
Bilde av Ingunn Ikdahl
English version of this page
Telefon 22850046
Treffetider Fredag kl 9-10. Vennligst send beskjed i forkant, så er du sikker på at jeg vil være tilstede.
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Bibliotheca 0162 OSLO
Postadresse Inst. for offentlig rett PB 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Bakgrunn

Ingunn Ikdahl er født i 1976. Hun ble cand.jur. ved Universitetet i Oslo i 2003. Som vit.ass. ved Institutt for offentlig rett 1999-2000 skrev hun avhandlingen ”Menneskerettighetsvernet for kvinners bruk av jord. Noen utviklingstrekk ved eiendomsrettsbegrepet belyst gjennom Tanzanias jordreform”. 2002-2003 studerte hun EU-rett, internasjonal handelsrett og miljørett ved University of Nottingham.

Hennes doktoravhandling, "Securing women’s homes. The dynamics of women’s human rights at the international level and in Tanzania" (2010) kombinerer en analyse av rettsutviklingen knyttet til rettigheter til eiendom, jord og bolig innen internasjonale menneskerettigheter med en studie av nasjonal og lokal rett i Tanzania.

2012-2014 var Ikdahl postdoktorstipendiat på prosjektet Human rights and gender dimensions of water governance in Africa: Actors, norms and institutions. Hun tiltrådte som førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett i juli 2014 og fikk opprykk til professor med virkning fra 15.9.2016. 

Faglige interessefelt

Ikdahls faglige interesser knytter seg til rettens betydning for menneskers livsopphold, med særlig oppmerksomhet om spørsmål knyttet til velferdsstaten, omsorgsarbeid og rettigheter til naturressurser. Innenfor menneskerettigheter har hun særlig arbeidet med diskrimineringsvern samt økonomisk og sosiale rettigheter. Kjønnsperspektiv, tverrfaglighet og rettslig pluralisme er andre tverrgående trekk ved hennes forskning.

Innen norsk nasjonal rett forsker og underviser hun på felt som likestillings- og diskrimineringsrett, velferdsrett, trygderett, og menneskerettigheter.

Ikdahl har også arbeidet i en årrekke med rettslige spørsmål tilknyttet sørlige og østlige Afrika, samt utviklingssamarbeid. Hennes forskning og undervisning her behandler kvinnerett, menneskerettigheter, utviklingsrett og folkerett generelt, og rettigheter til eiendom, bolig, jord og vann spesielt. Hun har vært sentral i arbeidet med å etablere EDOLAD, et europeisk «joint» PhD-program spesifikt for stipendiater med prosjekter innen utviklingsrett, og sitter i programmets styre i tillegg til å undervise på programmets obligatoriske kurs. Hun underviser også masterprogrammet på Southern and Eastern Africa Regional Centre for Women's Law (SEARCWL) ved Universitetet i Zimbabwe.

Emneord: Diskriminerings- og likestillingsrett, Kvinnerett, Menneskerettigheter, Folkerett, Velferdsrett, Trygderett, Utviklingsrett

Publikasjoner

 • Ikdahl, Ingunn & Strand, Vibeke Blaker (2017). Blikket fra oven. Om rettsvitenskapen som observatør og tegner, I: Mette Hartlev; Stine Jørgensen; Helga Aune & Anne Hellum (red.),  Ketsch me if you can. Sociale rettigheder og ligestilling.  Karnov Group.  ISBN 978-87-619-3854-1.  Kapittel.  s 250 - 260
 • Ikdahl, Ingunn (2016). Hvilken vekt skal man legge på Trygderettens praksis? Argumenter fra en empirisk studie av rettsutvikling i trygderettsforvaltningen, I: Reidun Førde; Morten Kjelland & Ulf Stridbeck (red.),  Cand.mag., cand.med., cand.jur., cand.alt Festskrift til Aslak Syse.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-49372-8.  Kapittel.  s 309 - 320
 • Ikdahl, Ingunn (2016). Rett til tilrettelegging i barnehagen? En tredelt analyse av velferdsrettigheter, I: Ingunn Ikdahl & Vibeke Blaker Strand (red.),  Rettigheter i velferdsstaten. Begreper, trender, teorier.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-48452-8.  Kapittel 4.  s 85 - 116
 • Syse, Aslak & Ikdahl, Ingunn (2016). Regelverket for stønader til mor eller far med aleneomsorg for barn fra 1. januar 2016. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.  ISSN 1503-2965.  s 333- 359
 • Hellum, Anne; Ikdahl, Ingunn & Kameri-Mbote, Patricia (2015). Turning the Tide: Engendering the Human Right to Water and Sanitation, In Anne Hellum; Patricia Kameri-Mbote & Barbara van Koppen (ed.),  Water is Life - Women's human rights in national and local water governance in Southern and Eastern Africa.  Weaver Press.  ISBN 978-1-77922-263-3.  Chapter 2.  s 32 - 80
 • Ikdahl, Ingunn (2015). De grensekryssende familier: Familieytelser og EØS, I: Biørn Bogstad (red.),  Trygd og pensjon i EØS.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-48768-0.  Kapittel 6.  s 108 - 127
 • Ikdahl, Ingunn (2014). Om rettsvitenskap og internasjonalisering : fagutvikling ved kvinnerettsmiljøet i Oslo i perioden 1985-2013. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift.  ISSN 0105-1121.  37(1 = 144), s 96- 116
 • Ikdahl, Ingunn (2013). Et lærestykke: Kvinneretten og internasjonaliseringen, I: Kirsti Strøm Bull & Marit Halvorsen (red.),  Det juridiske fakultet gjennom 200 år. Kontinuitet og fornyelse.  Akademisk Publisering.  ISBN 9788281520400.  Kapittel.  s 151 - 164
 • Ikdahl, Ingunn (2013). Multiple threats, manifold strategies. Women, the state and secure tenure at the interface of human rights and local practices in Dar es Salaam, In William Derman; Anne Hellum & Kristin Bergtora Sandvik (ed.),  Worlds of Human Rights. The Ambiguities of Rights Claiming in Africa.  Brill Academic Publishers.  ISBN 978-90-04-24647-8.  Kap. 8.  s 169 - 193
 • Ikdahl, Ingunn (2013). Pleie i hjemmet av varig svært alvorlig syke barn. Rettsutvikling i velferdsstaten. Nordisk socialrättslig tidskrift.  ISSN 2000-6500.  (7-8), s 227- 293
 • Ikdahl, Ingunn (2013). Property and security: articulating women's rights to their homes, In Anne Hellum & Henriette Sinding Aasen (ed.),  Women's Human Rights: CEDAW in International, Regional and National Law.  Cambridge University Press.  ISBN 9781107034624.  Kap. 9.  s 268 - 291
 • Ikdahl, Ingunn (2011). Concepts of property and property rights. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift.  ISSN 0105-1121.  34(1/132), s 49- 64
 • Ikdahl, Ingunn (2011). Lik rett til å være trygg i sitt hjem. Koner, enker, og andre kvinner i internasjonale menneskerettigheter, I:  På vei. Om kjønn og rett i Norden.  Makadam Förlag.  ISBN 978-91-7061-104-9.  Kapittel 4.  s 72 - 93
 • Ikdahl, Ingunn (2010). Competing notions of property rights : land rights reform at the intersection of the international and the local, In Christoffer Conrad Eriksen & Marius Emberland (ed.),  The new international law : an anthology.  Brill Nijhoff.  ISBN 978-90-04-18198-4.  Kapittel 7.  s 99 - 113
 • Daley, Elizabeth; Englert, Birgit; Adoko, Judy; Ansoms, An; Holvoet, Nathalie; Ikdahl, Ingunn; Levine, Simon; Nyamu-Musembi, Celestine & Okuro, Samwel Ong'wen (2008). Securing women's land rights, In Birgit Englert & Elizabeth Daley (ed.),  Women's land rights & privatization in Eastern Africa.  James Currey Publishers.  ISBN 978-1-84701-611-9.  Afterword.  s 158 - 175
 • Ikdahl, Ingunn (2008). 'Go home and clear the conflict' : Human rights perspectives on gender & land in Tanzania, In Birgit Englert & Elizabeth Daley (ed.),  Women's land rights & privatization in Eastern Africa.  James Currey Publishers.  ISBN 978-1-84701-611-9.  Kapittel 2.  s 40 - 60
 • Ikdahl, Ingunn (2007). Engendering the human rights protection of property rights: Women's local land use in Tanzania, In Anne Hellum; Shaheen Sardar Ali; Amy Tsanga & Julie Stewart (ed.),  Human rights, plural legalities and gendered realities: paths are made by walking.  Weaver Press.  ISBN 978-1-77922-062-2.  Kapittel 10.  s 262 - 288
 • Ikdahl, Ingunn & Sandvik, Kristin Bergtora (2006). Legitimering av uenighet ett blikk på debatten om samkjønnet ekteskap. Kritisk juss.  ISSN 0804-7375.  32(1), s 4- 20

Se alle arbeider i Cristin

 • Ikdahl, Ingunn & Strand, Vibeke Blaker (red.) (2016). Rettigheter i velferdsstaten. Begreper, trender, teorier. Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-48452-8.  298 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Ikdahl, Ingunn (2019). Barnepensjon, I: Runar Narvland (red.),  Folketrygdloven med kommentarer, 3. utgave.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 9788205517592.  Kapittel 18.  s 859 - 881
 • Ikdahl, Ingunn (2019). Fra arbeidsavklaring til fattigdom?.
 • Ikdahl, Ingunn (2019). Hege Brækhus: Nærhet og frihet. Utvalgte emner om likestilling i familien. Tidsskrift for kjønnsforskning.  ISSN 0809-6341.  (3), s 246- 249
 • Ikdahl, Ingunn (2019). Rettskildebruk - og rettskildesløyfer - på trygderettens område.
 • Ikdahl, Ingunn (2019). Ytelser til gjenlevende ektefelle, I: Runar Narvland (red.),  Folketrygdloven med kommentarer, 3. utgave.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 9788205517592.  Kapittel 17.  s 827 - 858
 • Ikdahl, Ingunn (2019). Ytelser til tidligere familiepleier, I: Runar Narvland (red.),  Folketrygdloven med kommentarer, 3. utgave.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 9788205517592.  Kapittel 16.  s 812 - 826
 • Ikdahl, Ingunn (2018, 18. oktober). Advokater og jusprofessorer med på Kongens Kina-besøk. [Internett].  Rett24.no.
 • Ikdahl, Ingunn (2018, 05. januar). Den delte bevisbøra.  Dag og Tid.
 • Ikdahl, Ingunn (2018, 10. januar). Hva er kjønnsperspektiver i rettsvitenskap?. [Internett].  Kilden Kjønnsforskning.no.
 • Ikdahl, Ingunn (2018). Likhet og omsorg - nye linjer i (den norske?) velferdsstaten.
 • Ikdahl, Ingunn (2018). Norden og menneskerettighetene fra 1900 til i dag.
 • Ikdahl, Ingunn (2018). On equality and difference: Care work as a prohibited ground of discrimination.
 • Ikdahl, Ingunn (2018). Researching discrimination and equality in relation to social welfare.
 • Frøjd, Elise Koppang; Ikdahl, Ingunn & Strand, Vibeke Blaker (2017, 17. januar). Rettigheter og politikk henger sammen. [Internett].  Forskning.no.
 • Ikdahl, Ingunn (2017). Between practice and law: women's rights to land and other property.
 • Ikdahl, Ingunn (2017). Bruk av trygderettspraksis som rettskilde: Rettsutvikling, polysentri og rettskildesløyfer.
 • Ikdahl, Ingunn (2017). Rettskildesløyfer. Trygderettspraksis som rettskilde.
 • Strand, Vibeke Blaker & Ikdahl, Ingunn (2017). Responding to Disadvantage and Inequality through Law. Oslo Law Review.  ISSN 2387-3299.  4(3), s 124- 132 . doi: 10.18261/issn.2387-3299-2017-03-01
 • Ikdahl, Ingunn (2016). Combining work and family: Family benefits, child care services – or both?.
 • Ikdahl, Ingunn (2016). Development aid as “crisis governance".
 • Ikdahl, Ingunn (2016). "Frihet, likhet og arbeidslinja". Om skiftende syn på trygdens rolle i å legge til rette for arbeid/familieliv.
 • Ikdahl, Ingunn (2016). Gender and human rights - The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW).
 • Ikdahl, Ingunn (2016). Sosiale rettigheter på retur?.
 • Ikdahl, Ingunn (2016). Trygderettens praksis som rettskilde - Om rettsutvikling, polysentri og rettskildesløyfer.
 • Ikdahl, Ingunn & Arnesen, Gørill (2016). European joint doctorate in law and Development: Erfaringer fra etablering av et gradssamarbeid på ph.d-nivå.
 • Ikdahl, Ingunn & Strand, Vibeke Blaker (2016). Introduksjon, I: Ingunn Ikdahl & Vibeke Blaker Strand (red.),  Rettigheter i velferdsstaten. Begreper, trender, teorier.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-48452-8.  Kapittel.  s 17 - 33
 • Strand, Vibeke Blaker; Ikdahl, Ingunn; Syse, Aslak; Bailliet, Cecilia Marcela & Bostad, Inga (2016). Forbigår den beste. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.  s 32
 • Ikdahl, Ingunn (2015). Connecting the dots. Property, housing and gender in international human rights law.
 • Ikdahl, Ingunn (2015). De grensekryssende familier som utfordring for norsk trygderett.
 • Ikdahl, Ingunn (2015). Grenseoverskridende familieliv.
 • Ikdahl, Ingunn (2014). Formell, uformell, ulovlig eiendomsrett? Betydningen av rettens mange ansikter for økonomiske og sosiale menneskerettigheter.
 • Ikdahl, Ingunn (2014). How to reach women who need legal aid?.
 • Ikdahl, Ingunn (2014). Inclusion in the background? The human right to water in multilateral water cooperation in Zimbabwe.
 • Ikdahl, Ingunn & Haveraaen, Sissel Berg (2014). Når kriser er hverdag. NRK Ytring.
 • Ikdahl, Ingunn (2013). Familiepleie for statens regning? Pleiepenger etter ftrl. kap. 9.
 • Ikdahl, Ingunn (2013). Gender and Human rights: The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW).
 • Ikdahl, Ingunn (2013). Human rights perspectives in the anthology "Non-State Actors, Soft Law and Protective Regimes: From the Margins".
 • Ikdahl, Ingunn (2013, 14. november). "International legal instruments for women's rights." Paneldebatt som del av konferansen "Women, Power and Politics: The Road to Sustainable Democracy". [Internett].  Konferanse, streamet på http://www.regjeringen.no.
 • Ikdahl, Ingunn (2013). Refleksjoner om kvinnerett og (annen) rettsvitenskap - I lys av Kvinnerettens internasjonale virksomhet 1985-2013.
 • Ikdahl, Ingunn & Hellum, Anne (2013). "Human rights and gender dimensions of water governance in Africa: Actors, norms and institutions" - presentasjon av et forskningsprosjekt.
 • Ikdahl, Ingunn (2012). Diskriminerings- og likhetshensyn i NOU 2011:17 om “pårørendeomsorg”.
 • Ikdahl, Ingunn (2012). Familiepleie for statens regning? Pleiepenger etter ftrl. kap. 9.
 • Ikdahl, Ingunn (2012). Gender and human rights. The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women.
 • Ikdahl, Ingunn (2012). Human rights and REDD+.
 • Ikdahl, Ingunn (2012). My right, our home: Individual- and household-based perspectives on the right to housing.
 • Ikdahl, Ingunn (2012). Property and security: Articulating women’s rights in their homes.
 • Ikdahl, Ingunn (2012). Women’s human right to participate in water management: Ideologies, norms and practices.
 • Ikdahl, Ingunn (2011). Human rights and the environment.
 • Ikdahl, Ingunn (2011). Kvinnerett - et lærestykke i internasjonaliseringsarbeidet.
 • Ikdahl, Ingunn (2010). Eiendom, trygghet, og livsopphold: Kvinners landrettigheter.
 • Ikdahl, Ingunn (2010). Kvinner og land i Afrika: Å realisere menneskerettighetenes vern.
 • Ikdahl, Ingunn (2010). Property and security: Articulating women’s rights to their homes.
 • Ikdahl, Ingunn (2010). Securing women's homes. The dynamics of women's human rights at the international level and in Tanzania. Doktoravhandlinger forsvart ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. 31.
 • Hellum, Anne; Ikdahl, Ingunn & Finsæther, Silje Marie (2009). The necessity of legal councelling, advocacy and lobbyism concerning equality and human rights for women in the Kilimanjaro-region.
 • Ikdahl, Ingunn (2009). Braanen bommer. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Ikdahl, Ingunn (2009). Debattinnlegg: Braanen bommer. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Ikdahl, Ingunn (2009). Gender and land rights in a human rights perspective.
 • Ikdahl, Ingunn (2009). Kronikk: Myndighetene lar dem fryse. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Ikdahl, Ingunn (2009). Lunsjseminar: International law as process.
 • Ikdahl, Ingunn (2009). Myndighetene lar dem fryse. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 18
 • Ikdahl, Ingunn (2008, 25. februar). Cementgiganten Scancem og bøndene fra Boko. Landkonflikten mellom Scancems tanzanianske datterbedrift og 3000 bønder. [Internett].  Norwatch-rapport nr 1/2008. På nett: http://www.norwatch.no.
 • Ikdahl, Ingunn (2008). International law as process.
 • Ikdahl, Ingunn (2008). Kvinners økonomiske deltagelse - med vekt på landrettigheter.
 • Ikdahl, Ingunn (2008). Multiple threats, manifold strategies. Women, the state and land titling.
 • Ikdahl, Ingunn (2008). Registering rights: Women’s land rights and secure tenure at the intersection of international, national and local norms.
 • Ikdahl, Ingunn (2008). Soup or salad? Legal perspectives on the final report of the Commission on Legal Empowerment of the Poor.
 • Ikdahl, Ingunn (2008). Women and land: Three perspectives on the role of international human rights law.
 • Ikdahl, Ingunn; Sandvik, Kristin Bergtora & Jakobsen, Hilde (2008). Arrangert workshop: International law and local agency.
 • Ikdahl, Ingunn (2007). Designing legislation at a distance: International attempts at transforming local property rights.
 • Ikdahl, Ingunn (2007). Gender perspectives on human rights and land titling. Illustrations from Dar es Salaam, Tanzania.
 • Ikdahl, Ingunn (2007). Human rights, formalisation and women's land rights: Grounded perspectives.
 • Ikdahl, Ingunn (2007). Jordreform og kjønn i Tanzania.
 • Ikdahl, Ingunn (2007). "Promoting property rights" - Ulike oppfatninger av begrepet eiendomsrett studert gjennom Tanzanias jordreform.
 • Ikdahl, Ingunn (2007). Søkelys på Kvinneretten: fortid, nåtid, fremtid.
 • Ikdahl, Ingunn (2006). ‘Go home and clear the conflict’– Human rights perspectives on gender and formalisation of land rights. Illustrations from Tanzania.
 • Ikdahl, Ingunn (2006). Human rights perspectives on gender and registration of land rights. Examples from Tanzania and South Africa.
 • Ikdahl, Ingunn (2006). Land rights and the formalisation debate.
 • Ikdahl, Ingunn (2006). "Secure tenure, protection of property rights, and non-discrimination" - Noen tanker om menneskerettslig metode på bakgrunn av landregistrering i Tanzania.
 • Ikdahl, Ingunn (2006). Å studere begreper i endring: Forsøk på kompleks beskrivelse av eiendomsrett.
 • Ikdahl, Ingunn (2005). Equality in Land Reform? Human Rights, Poverty and Women’s Use of Land.
 • Ikdahl, Ingunn (2005). Human Rights, Formalisation and Women’s Land Rights in Eastern and Southern Africa.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 14. mars 2008 11:09 - Sist endret 23. mars 2018 10:31