KRL-faget krenker menneskerettighetene – men hva så?

SMR inviterer til åpent seminar

FNs menneskerettighetskomité i Genève har fastslått at det norske KRL-faget krenker FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (Leirvag et al v Norway av 3. november 2004). Komiteen uttaler at faget ikke tilfredsstiller kravene til nøytralitet og objektivitet. Den begrensede fritaksrett er etter komiteens skjønn for vanskelig å praktisere, særlig fordi fagets opplysende del er tett sammenvevet med utøvelse av en bestemt religion. Komiteen konkluderer med at faget, inkludert fritaksretten, krenker foreldrenes ”frihet til å sørge for sine barns religiøse og moralske oppdragelse i samsvar med deres egen overbevisning” i artikkel 18(4).

KRL-faget har vært gjenstand for store diskusjoner i Norge de syv årene det har eksistert. Norsk rettspraksis, offentlige evalueringer, oppfatninger i fagmiljøet og Stortingets lovrevisjoner har ofte trukket i forskjellige retninger. Komiteens uttalelse understreker at det fortsatt er grunnlag for debatt og dialog om faget.

Hvilke konsekvenser har komiteens uttalelse for fagets innhold og for fritaksretten? Hvilke andre folkerettskilder må Norge forholde seg til når faget skal revideres? Hvilke signaler gir FN til norske myndigheter – og hvor forpliktende er disse signalene? Disse og andre spørsmål reises i dette seminaret gjennom to innledninger og et panel, etterfulgt av plenumsdebatt. Hovedinnleder er Martin Scheinin, medlem av FNs menneskerettighetskomité.

 

P R O G R A M

1200 Velkommen
Geir Ulfstein (SMR)

1205 Menneskerettighetskomiteens avgjørelse
Martin Scheinin (FNs menneskerettighetskomité)
Scheinin er direktør og professor ved Institutt for menneskerettigheter, Åbo Akademi

1235 Andre menneskerettighetsforpliktelser
Njål Høstmælingen (SMR)

1250 Paneldebatt med korte innlegg

1310 Debatt

1355 Oppsummering og avslutning