Samisk befolkning, rettighetsforhold og bruk av naturen i Troms, Nordland, midt - og sør- Norge

Lunsjseminar ved SMR, torsdag 29. april. kl. 1200
Førsteamanuensis Bjørn Bjerkli
Sosalantropologisk institutt, Universitetet i Tromsø

Bjerkli var sakkyndig i Svartskogen-saken hvor lokalbefolkningen i Manndalen fikk anerkjent eiendomsrett til Svartskog i Kåfjord kommune. Bjerkli arbeider nå med et bakgrunnsmateriale for Samerettsutvalgets utredning av den samiske befolkningens rettslige stilling når det gjelder retten til, disponeringen, og bruken av land og vann i samiske bruksområder utenfor Finnmark fylke.

Seminaret vil beskrive dette arbeidet og ta opp metodologiske problemstillinger som oppstår i møtet mellom jus og antropologi.