Torkel Opsahl-seminaret 2004:

Finnmarksloven – sett i lys av urfolks rett til land

Edderkoppen teater, St. Olavs pl. 1, Oslo
28. april 2004, kl. 0930 - 1530

Detaljert program - lenger ned på denne siden

Urfolks rett til land er temaet for årets Torkel Opsahl-seminar, som finner sted i Oslo 28. april. Bakgrunnen er Regjeringens forslag til ny Finnmarkslov. Stortingets justiskomité var ikke tilfreds med Regjeringens vurdering av lovforslagets forhold til de folkerettslige skranker. Det ble derfor oppnevnt to uavhengige folkerettssakkyndige, som nå har avgitt sine betenkninger.

Formålet med seminaret er å belyse ulike folkerettslige sider ved lovforslaget. Seminaret er delt i to hoveddeler. I den første del presenterer fem innledere både rettslige og politiske spørsmål ved forslaget. Deretter følger en paneldiskusjon, hvor også Sametingspresidenten og to sentrale justispolitikere på Stortinget deltar. I denne diskusjonen åpnes det for innlegg og synspunkter fra øvrige seminardeltakere.

Påmelding:
Enten pr. epost til infoleder at nchr.uio.no
eller pr. telefon til 22 84 20 01
Innen onsdag 21. april kl.. 15.30

Program:

0930: Åpning
Geir Ulfstein, Norsk Senter for Menneskerettigheter

0945: Samerettsutvalget – tyve år etter
Carsten Smith, Norsk Senter for Menneskerettigheter

1015: Land Rights of Indigenous Peoples - according to contemporary international law
Gudmundur Alfredsson, Raoul Wallenberg Institutet, Lund

1045: Pause

1100: Landrettigheter for urbefolkninger - sett fra FNs menneskerettighetskomité
Martin Scheinin, Institutt for Menneskerettigheter, Åbo Akademi

1130: Landrettigheter for urbefolkninger - urbefolkningenes perspektiv
Ole Henrik Magga, Permanent Forum on Indigenous Issues

1200: Lunsj

1300: Utkastet til ny Finnmarkslov - et folkerettslig perspektiv
Geir Ulfstein, Norsk Senter for Menneskerettigheter

1330: Paneldebatt
- Geir Ulfstein, Norsk Senter for Menneskerettigheter
- Gudmundur Alfredsson, Raoul Wallenberg Institutet, Lund
- Martin Scheinin, Institutt for Menneskerettigheter, Åbo Akademi
- Ole Henrik Magga, Permanent Forum on Indigenous Issues
- Trond Helleland, leder, Stortingets Justiskomité (H)
- Knut A. Storberget, medlem, Stortingets Justiskomité (A)
- Sven-Roald Nystø, Sametingspresident

1530: Slutt