Meir enn 30 år med akademisk menneskerettsleg arbeid

Institutt for menneskerettar, forløparen til Norsk senter for menneskerettar, blei etablert  i januar 1987 etter vedtak i Stortinget. 

 

 • Institutt for menneskerettar, forløparen til Norsk senter for menneskerettar, blei etablert  i januar 1987 etter vedtak i Stortinget under leiing av direktør Asbjørn Eide. Instituttet hadde då ein periode fungert som eit prosjekt finansiert av NAVF - forgjengaren til NFR. 
 • I 1995 blei instituttet mellombels organisert som eit tverrfagleg senter under Kollegiet, Universitetet i Oslo. Prøveordninga vart i 2000 avløyst av at instituttet blei organisert som ei fast eining under Det juridiske fakultetet, UiO.
 • Senteret har gjennom heile si historie hatt ein sterk forskingsprofil. Ei rekkje forskarar frå ulike fagdisiplinar er knytte til senteret, anten som fast tilsette, som prosjekttilsette eller som stipendiatar.  Senteret har dessutan sidan 1999 hatt eit eige, internasjonalt orientert masterstudium i menneskerettar.
 • Instituttet skifta namn til Norsk senter for menneskerettar (SMR) i 2003 for å synleggjere det fler- og tverrfaglege perspektivet.
 • Senteret har sidan årtusenskiftet hatt ein rammeavtale med Utanriksdepartementet. Avtala er med på å finansiere senterets betydelege internasjonale verksemd.  Senteret har blant anna engasjert seg i Kina, Sør-Afrika,  Etiopia, Indonesia og Vietnam. Frå 2017 organiseres dette arbeidet gjennom senterets Internasjonale Avdeling. 
 • I 2001 fikk instituttet status som Noregs nasjonale institusjon for menneskerettar (NI). Frå 2015 vart NI skild ut og blei ein frittståande institusjon direkte under Stortinget, med eigne nettsidar.
 • Hausten 2019 vart senteret lokalisert saman med de andre einingane ved Det juridiske fakultet i nybygget Domus juridica på Tullinløkka. 

Tidlegare styreleiarar/rådsleiarar

 • 1987 - 1993: Torkel Opsahl
 • 1993 - 1998: Trond Bakkevig
 • 1999 - 2004: Lucy Smith
 • 2005 - 2007: Hans Petter Graver
 • 2008 - 2011: Liv Finstad
 • 2012 - 2015: Fredrik Zimmer
 • 2016 - 2019: Jan Paul Brekke
 • 2022 - d.d.: Bård Anders Andreassen

Senterdirektør/senterleiar:

 • 1987 - 1998: Asbjørn Eide
 • 1998 - 2003: Nils A Butenschøn
 • 2004 - 2007: Geir Ulfstein
 • 2008 - 2008: Mads Andenæs
 • 2008 - 2008: (konstituert) Anne Julie Semb
 • 2009 - 2013: Nils A. Butenschøn
 • 2014 - 2017: Inga Bostad
 • Vår 2018: Ragnhild H. Hennum
 • Haust 2018 - 2021: Gentian Zyberi
 • 2022 - d.d.: Bård Anders Andreassen

Bibliografi

Senteret har utarbeidd ei bibliografi i samband med 25-årsjubileet.

 

Publisert 22. okt. 2009 13:07 - Sist endret 19. aug. 2022 10:40