Helse, miljø og sikkerhet ved Norsk senter for menneskerettigheter

Vi arbeider for å skape et best mulig arbeidsmiljø for ansatte og læringsmiljø for studenter.

Prioriterte mål for HMS-arbeidet

Senteret prioriterer å ha et godt arbeidsmiljø. Vårt mål er å løse saker snarest mulig, gjennom:

  • tett og godt samarbeid mellom ledelsen og ansatte, verneombud og brannansvarlig,
  • tett og godt samarbeid mellom ledelse/administrasjon og fakultet, eiendomsavdeling og Entra.

Kontaktpersoner lokalt

Kontaktpersoner sentralt

Bruk også gjerne varslingssystemene

Brannvern

Målsetningen for brannvern ved UiO er at det ikke skal oppstå personskader eller gå tapt store materielle verdier grunnet branner. Alle ansatte og studenter har ansvar for å sette seg inn i den generelle branninstruksen. Alle ansatte og studenter har ansvar for å si i fra om forhold som gjør senteret utrygt, bl.a. forhold knyttet til brannsikkerheten.

Fakultetet har oppnevnt etasjeansvarlige i de ulike bygningene. Deres oppgaver er beskrevet i branninstruks for etasjeansvarlige. De etasjeansvarlige skal avgi månedlig rapport til driftsområdet om avvik som må utbedres.

Nødnumre

Brann: 110
Politi: 112
Ambulanse: 113 

Universitetets vakt- og alarmsentral: 22 85 66 66

 

Publisert 20. mars 2015 13:49 - Sist endret 19. aug. 2022 11:13