English version of this page

Likhet og ikke-diskriminering

SMR arbeider for å styrke kunnskap om og evne til å arbeide mot ulikhet og diskriminering blant våre partnere i Asia.

Bilde av bærekraftsmålene til FN gjennom bilder av de offisielle symbolene til bærekraftsmålene. Symbolene er avbildet i svart og hvitt bortsett fra de to om likhet og ikke-diskriminering som er røde og rosa.

Hva gjør vi?

Vi samarbeider med akademiske institusjoner, profesjonsgrupper og sivilsamfunnsorganisasjoner i Asia. Vi støtter produksjon av bøker, lærebøker og håndbøker og vi organiserer kurs og nettverksaktiviteter om diskrimineringsspørsmål. Temaer vi arbeider spesielt med inkluderer likestilling og menneskerettigheter, rettshjelp for marginaliserte grupper, vold i nære relasjoner, ulikheter og urbane rettigheter, nedsatt funksjonsevne, seksuell orientering og kjønnsidentitet (SOKI), samt spørsmål knyttet til sårbare grupper og klimaendringer.

Hvorfor er dette viktig?

Likhet er et av de grunnleggende prinsippene for menneskerettighetene og vernet mot diskriminering står sterkt i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene. FNs universelle bærekraftsmål fokuserer også på reduksjon av ulikheter og på likestilling mellom kjønnene. 
Mangel på likhet er likevel et alvorlig menneskerettighetsproblem globalt.
 

Mer informasjon om prosjektene våre på de engelske websidene

 

Nyheter om SMR prosjekter på likhet og ikke-diskriminering

For spørsmål om likhet og ikke-diskriminering, kontakt Elisabeth Perioli Bjørnstøl

 

Publisert 22. des. 2016 15:58 - Sist endret 7. apr. 2022 14:17