English version of this page

Likhet og ikke-diskriminering

Vi arbeider for å styrke kunnskapen om likhet og ikke-diskriminering i våre samarbeidsland.

Hva gjør vi?

SMR samarbeider med akademiske institusjoner, profesjonsgrupper og sivilsamfunnsorganisasjoner i Asia, for å styrke deres kunnskap om og evne til å arbeide mot ulikhet og diskriminering. SMR organiserer kurs og nettverksaktiviteter for Asiatiske sivilsamfunnsorganisasjoner som arbeider for rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne. SMR holder kurs om kjønn og menneskerettigheter for universitetslærere i Kina og vi støtter produksjon av håndbøker om implementering av Kinas første lov om vold i nære relasjoner. Hensyn til kjønn- og likestilling går inn i alle aktiviteter ved internasjonal avdeling.

Hvorfor er dette viktig?

Likhet er et av de grunnleggende prinsipper for menneskerettighetene og vernet mot diskriminering står sterkt i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene. FNs nye universelle bærekraftsmål fokuserer også på reduksjon av ulikheter og på likestilling mellom kjønnene.

Mangel på likestilling mellom kjønnene er likevel et alvorlig menneskerettighetsproblem globalt. Seksuelle minoriteter, personer med nedsatt funksjonsevne og andre sårbare grupper er spesielt utsatt for menneskerettighetsbrudd.

Mer informasjon på de engelske websidene

For spørsmål om likhet og ikke-diskriminering, kontakt Elisabeth Perioli Bjørnstøl

Utvalgte resultater:

  • Kinas første lov mot vold i nære relasjoner trådte i kraft i 2016. SMR har over flere år støttet den kinesiske organisasjonen som har drevet fram loven for å bekjempe vold mot kvinner.
  • Fra 2003 til 2005 støttet SMR forskning på diskriminering i kinesisk arbeidsliv. Resultatet ble boken «Employment Discrimination: International Standards and National Practice». Fra 2008 ble boken brukt av ILO for å trene lokale kinesiske embedsmenn i ikke-diskriminering og av SMR i kurs og treninger for menneskerettighetslærere.

Lyst til å lære mer om vårt arbeid?

Last ned konseptnotat

 

 

Publisert 22. des. 2016 15:58 - Sist endret 21. des. 2020 14:24