Innkalling til styremøte for Norsk senter for menneskerettigheter 11.02.10

Styret kalles med dette inn til styremøte for Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) 11.02.10 kl.0915-1200.

Sted: Seminarrommet, 2. etasje i Cort Adelersgate 30.

DAGSORDEN

Sak 01/2010 Referat fra forrige styremøter

Vedlagt referater fra styremøtene 11.12.09 og 15.12.09.
Vedtaksforslag: Utkast til referat vedtas.
 

Sak 02/2010: Orienteringssaker

Behandling av skriftlige orienteringssaker i styret: Orienteringssaker som skriftlig er gjort rede for gjennom styreinnkallingen vil ikke bli muntlig gjort rede for på styremøtet med mindre styrets medlemmer selv tar initiativ til dette.

A. Muntlig orienteringer: Fra direktøren:

1. Møte med dekan for JUS januar 2010 og møte med rektor februar 2010. Vedlagt oppsummerende notat fra direktøren. Ved direktør.
2. Ny rammeavtale med Utenriksdepartmentet: Status for arbeid med Arbeidsprosess ny rammeavtale med UD 2011-2015. Ved direktør.
3. Status for SMRs samarbeid med Flyktninghjelpen om NORDEM.
4. China Autonomy Programme – NORAD-søknad om ny periode. Ved direktør.
5. SMRs mulige rolle ifbm AIDs oppnevning av utvalg som skal se på gjennomføringen av norsk politikk ovenfor romanifolket/taterne. Ved direktør.
6. Arbeidet med organisasjonsgjennomgangen våren 2010. Ved styreleder.
7. Perspektiver på styrets rolle. Ved Anne Julie Semb og Eli Skogerbø.

B. Personalendringer:

Vedlagt personalliste med vesentlige personalendringer og rekrutteringssaker.

C. Regnskap:

Vedlagt rapporter fra UiO for SMRs regnskap 2009 all virksomhet (basis og eksterne prosjekter) og basisvirksomheten.

  1. Overskudd fra eksterne prosjekter søkes i det alt vesentlige overført til 2010 eller skal returneres til ekstern oppdragsgiver; prosjekter som er avsluttet i løpet av 2009 og som har generert over-/underskudd for basisregnskapet er avsluttet fortløpende gjennom året.
  2. Overskudd fra basis 2009 1,4 mill. er overørt til basisbudsjett 2010 etter at øremerkede/prosjektmidler er skilt ut.

D. Aktivitetsoversikt Nasjonal institusjon (NI):

Aktivitetsoversikt for NI vedlagt.

E. Budsjett 2010:

Arbeidet med å lage budsjett for basis- og eksternfinansiert virksomhet 2010 pågår fremdeles og ferdigstilles innen UiOs frist 1/3. Kort oppsummering:

  1. I det alt vesentlige er lønnsbudsjett for prosjekter/programmer avklart og grovbudsjettert. De fleste søknadene om driftsbudsjett er ekspedert og øvrige sendes i løpet av kort tid. Det foreligger ikke noen samlet, skriftlig oversikt over utkast til prosjektbudsjettene på dette tidspunkt; dette vil bli framlagt på et senere styremøte.
  2. Basisbudsjettet er i det alt vesentlige fastlagt og vedlagt følger oppsummering sortert på tiltak. Flere tiltak på basisbudsjettet er tilført ekstra midler etter omdisponering innenfor budsjettrammen, noen økte inntekter etc i etterkant av at forrige budsjettutkast ble framlagt for styret i desember 2009; dette er markert i ny kolonne til høyre i budsjettutkastet og er i størrelsesorden ca 1,3 mill.

F. Årshjul for styret:

Oppdatert årshjul for styret deles ut direkte på møtet.

VEDTAKSSAKER

Sak 03/2010: Situasjon og ledelse ved SMR: Arbeid med organisasjonsgjennomgang

Opnnevning av ny arbeidsgruppe for å lede videreføringen av OG.
Vedtaksforslag: <utformes direkte på møtet>.

Sak 04/2010: Kommentarer til Rapport om nasjonal institusjon for menneskerettigheter i Norge

(Se også direktørens Kommentarer til Rapport om nasjonal institusjon for menneskerettigheter i Norge)

Leder for NI har etter bestilling fra direktøren levert en rapport i etterkant av den internt oppnevnte NI-arbeidsgruppens arbeid siste halvår. Se mandat for arbeidsgruppen vedlagt. Rapporten søker å gi et overordnet bilde av NI; den presenterer en gjennomgang av situasjonen for NI i lys av mandatet; den viser forholdet til andre nasjonale overvåkingsorganer; den oppsummerer utviklingen av menneskerettighetsfeltet nasjonalt og internasjonalt; den vurderer den institusjonelle tilknytningen til Universitetet i Oslo og organiseringen innenfor Norsk senter for menneskerettigheter.

Rapporten fra leder for NI gir etter direktørens mening en dekkende fremstilling av problemstillinger som har vært drøftet i arbeidsgruppen når det gjelder å få eksisterende NI-modell til å fungere som en institusjonell ramme for SMRs rolle som nasjonal institusjon.

Spørsmålet stilles om modellen fortsatt er formålstjenlig og ressursene tilstrekkelige. I 2011 skal SMR opp for reakkreditering som NI innenfor FN-systemet. På denne bakgrunn og med støtte fra FNs høykommisær for menneskerettigheter har SMR anmodet Utenriksdepartementet om en samlet gjennomgang av den eksisterende ordningen. Gjennomgangen vil bli foretatt i inneværende semester i et samarbeid mellom SMR og departementet, og med innspill fra andre interessenter.

Vedtaksforslag: Direktøren ber om styrets tilslutning til følgende premisser og hensyn legges til grunn for dette arbeidet:

  1. SMR er historisk og faktisk det sentrale faglige kompetansesenteret for menneskerettigheter i Norge. Dette inkluderer rådgivningsfunksjoner i forhold til norske myndigheter, samarbeid med frivillige organisasjoner og dokumentasjons- og informasjonsarbeid. SMR er fra starten av blitt bygget opp med disse oppgavene for øye, og skal videreutvikles på det grunnlaget;
  2. SMR ønsker fortsatt å være en sentral aktør i en nasjonal dugnad for å fremme gjennomføringen av de internasjonale menneskerettighetsstandardene i norsk rett og annen samfunnspraksis;
  3. Som UiOs senter for menneskerettigheter er det universitetsrollen som angir SMRs primære oppgaver og som representerer en garanti for uavhengighet og faglig kvalitet i senterets arbeid i den grad grunnfinansieringen tillater det;
  4. Skal SMR videreføre en rolle som nasjonal institusjon må grunnfinansieringen styrkes. Finansieringen av SMRs oppgaver som universitetsenhet, og slik de defineres i senterets vedtekter, må ikke svekkes som følge av beslutninger knyttet til eventuelle reformer av NI-modellen.

Sak 5/2010: Styremøter våren 2010

Følgende datoer for styremøter for resten av vårsemesteret foreslås:
11/2, 18/3, 17/6. Møtetid 0915-1200 om ikke annet er avtalt.
 

Nils Butenschøn

direktør                                                                   

                                                                          Teis Daniel Kjelling

                                                                            kontorsjef
 

 

 

Publisert 4. feb. 2010 12:15 - Sist endret 19. mars 2010 12:51